Husk mig
▼ Indhold

Bionyt: 500 svar om klima

Med tilladelse fra tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden bringer vi her biolog Ole Terneys 500 svar på ofte stillede klimaspørgsmål. Du kan tegne et abonnement på bladet her.


Overordnede spørgsmål
Er det blevet varmere? Har mennesket opvarmet Jorden? Hvor stor har klimaændringen været hidtil? Hvilke klimaændringer kan vi forvente? Har man bevist, at CO2 er skyld i klimastigningen? Er Danmark blevet varmere?

Drivhuseffekten
Hvad er drivhuseffekten? Hvad er drivhusgasser? Hvad skyldes drivhuseffekten? Hvor meget betyder de forskellige drivhusgasser? Hvor sikker er man på drivhuseffektens virkninger? Hvad er varmestråling og langbølget stråling? Hvor meget af drivhusgasvirkningen er menneskeskabt?

Fortidens klima
Er klimaet på Jorden blevet mere stabilt gennem geologisk tid? Hvordan er klimaet skiftet tidligere? Hvornår sluttede istiden? Hvad er den lille istid? Hvad har CO2-koncentrationen været i tidligere tider? Hvor længe varede den sidste mellemistid?

Atmosfæren
Hvordan er atmosfæren opbygget? Hvad er troposfæren? Hvad er stratosfæren? Hvad er over stratosfæren? Hvad er sammenhængen mellem troposfærens og stratosfærens temperatur? Hvad er Nordlys? Hvad ville temperaturen være uden vores atmosfære?

CO2 og andre drivhusgasser
Hvor hurtigt stiger CO2-koncentrationen i atmosfæren? Er CO2 skyld i klimaændringerne? Hvilken forskel er der på de forskellige drivhusgasser? Hvor længe forbliver CO2 i atmosfæren? Hvordan måler man atmosfærens indhold af CO2? Hvor meget CO2 opsuges af planter og alger? Hvor meget CO2 absorberer havene? Hvordan dannes CO2? Er vanddamp en drivhusgas eller en feedbackfaktor?

CO2-udledning og CO2-kilder
Hvor meget CO2 udleder mennesket ved sine aktiviteter? Hvor meget CO2 skyldes nedhugning af skov og ændret plantevækst? Hvor meget CO2 skyldes cementfremstilling? Hvilke fossile energikilder leverer mest CO2-udledning? Hvor meget CO2 udledes ved flyvning?

Gletschere, sne og is
Er gletscherne skrumpet? Vil Grønlands indlandsis smelte? Vil Antarktis blive varmere? Vil Himalaya-gletscherne smelte? Stiger ismængden på Grønland som følge af mere nedbør? Smelter havisen over Nordpolen? Hvorfor trækker gletscherne sig tilbage?

Havstigninger og oversvømmelser
Hvor meget er havene steget? Hvor meget vil havet stige i fremtiden? Hvad har de tidligere havniveauer været? Hvilken betydning vil oversvømmelser få? Hvorfor stiger havniveauet? Trues turistindustrien af havstigningen? Hvor meget vil havet omkring Danmark stige? Hvad er virkningerne af havstigningen i Bangladesh, Ægypten, Holland og verdens småøer? Vil økosystemerne kunne følge med havstigningen?

Konsekvenser for økosystemer
Har planter og dyr flyttet til nye levesteder? Vil økosystemerne kunne nå at indstille sig på klimaændringerne? Hvilke økosystemer er særlig følsomme? Hvilke barrierer er der for naturens tilpasning? Er koralrev blevet påvirket? Er sumpområderne blevet påvirket?

Konsekvenser for planter
Er planterne blevet påvirket? Er plankton blevet påvirket? Hvor hurtigt kan planter nå at sprede sig? Er trægrænsen i bjergene påvirket? Er træer særlig sårbare? Hvad betyder klimaændringerne for danske skove og skovdriften? Hvad kan alge-opblomstring medføre?

Konsekvenser for dyr
Har naturen allerede reageret på klimaændringen? Er fuglene blevet påvirket? Er insekterne blevet påvirket? Kan klimaændringen medføre arters uddøen? Kan klimaændringen medføre padders uddøen?

IPCC
Hvad er FNs klimapanel? Hvorfor blev IPCC oprettet? Hvordan træffer IPCC sine beslutninger? Hvordan beskriver IPCC usikkerheder?

Klimamodeller
Kan man forudsige klimaændringer? Kan man tro på klimamodellerne? Hvad er forskellen på vejr og klima? Hvordan kan man lave vejrudsigter? Hvor langt frem kan man lave vejrudsigter? Kan man forudsige ændrede samfundsforhold som følge af vejrudsigter? Hvilke scenarier har man lavet som fremtidens klima? Hvordan kan klimamodellerne afprøves?

Astronomi og klima
Hvad er klimasituationen på Venus? Hvad er klimasituationen på Mars? Hvordan blev Venus så varm? Skyldes klimaændringerne solen? Er solen bliver kraftigere i sin udstråling? Hvad er solpletter? Hvad betyder ændringer i jordbanen for klimaændringen?

Feedback-mekanismer
Hvad er feedback-mekanismer? Hvordan virker feedbackmekanismen ved sne? Hvad betyder albedo? Hvordan kan feedbackmekanismer virker destabiliserende? Hvordan virker feedbackmekanismen ved skyer? Hvilken betydning har methan? Hvilken feedback-virkning har planktonalgerne? Hvilken feedback-virkning har planterne?

Ferskvand og vandproblemer
Vil der være ferskvand nok? Vil kunstvanding blive vanskeligere? Vil floderne svinde ind? Vil grundvand blive en mangel? Vil vandstress blive et problem? Vil gletscher-vandlageret forsvinde? Hvorfor synker vandoverfladen i Aralsøen? Hvordan ændres grundvandet under verdens byer?

Fødevarer og landbrug
Vil der være fødevarer nok? Medfører CO2 flere afgrøder? Vil der være risiko for hungersnød? Hvad vil situationen for i-landene være? Er der fisk nok i havet? Hvor meget CO2 udleder landbruget i Danmark?

Golfstrømmen
Vil Golfstrømmen stoppe? Hvor meget energi er der i Golfstrømmen? Hvor mange år tager det for Golfstrømmen at flyde fra Grønland og tilbage til Grønland igen?

Skyer
Hvordan virker skyer på klimaet? Vil klimaændring medføre flere skyer? Hvilken betydning har skytyperne på sollys-tilbagekastningen (albedo)? Hvad er de 10 basale grupper af skyer?

Vejr og vejrfænomener
Er ekstrem varme blevet hyppigere? Har klimaændringen medført kraftigere og hyppigere storme? Er ekstrem tørke blevet hyppigere? Er ekstreme oversvømmelser blevet hyppigere? Er ekstrem nedbør blevet hyppigere? Hvordan opstår orkaner?

Økonomi
Hvordan vil klimaændringerne medføre økonomiske skader? Hvad koster klimaændringerne? Hvad vil det koste at stabilisere drivhusgasniveauet ved 550 ppm CO2? Hvem bliver vinderne og hvem bliver taberne ved klimaændringer? Hvor meget energi eksporterer Danmark?

CO2-reduktioner
Hvor meget bør CO2-udledningen reduceres? Hvordan kan man sænke udledningen af CO2? Hvad er målsætningen for CO2-reduktion i Danmark? Hvor meget CO2 fjerner planter fra atmosfæren? Hvordan ville forurening fra fly kunne nedbringes?

Klimapolitik
Kan klimaændringerne begrænses politisk? Hvad gør man politisk for at begrænse klimaændringerne? Vil USA ændre holdning til klimaændringerne? Hvad er Kyotoaftalen? Hvordan vil klimaændringerne påvirke forskellige lande?

El Niño
Hvad er El Niño? Er El Niño blevet hyppigere? Hvordan vil klimaændringerne påvirke El Niño-fænomenet? Hvad skyldes El Niño-fænomenet? Hvad er La Niña? Er der en regelmæssighed i El Niño-fænomenets forekomst?

Ozonlaget/ozonhullet
Hvad er ozonhullet? Hvordan dannes ozonhullet? Hvad er ozonforurening? Hvordan dannes ozon i troposfæren? Hvor meget er ozonkoncentrationen faldet? Hvad betyder ozonhullet for den ultraviolette stråling og hudkræft? Hvor meget CFC-gas blev udledt? Er der en sammenhæng mellem ozonhullet og klimaændringer?

Bæredygtighed og økologisk fodaftryk
Hvordan udregner man et økologisk fodaftryk? Hvad er nationale økologiske fodaftryk? Hvordan kan man indrette samfundet miljømæssigt bæredygtigt?

Diverse spørgsmål
Diverse klimaspørgsmål, bl.a.: Hvordan reagerer havene på klimaændringer? Kan klimaændringerne skyldes vulkanisme? Hvilke klimasatellitter har man opsendt? Hvilken virkning har bakterierne på klimaet? Hvilken betydning har skovrydning for klimaet? Hvor meget carbon ophobes i vådområder? Hvorfor vil malaria blive hyppigere ved klimaændringer? Kan de målte temperaturstigninger skyldes at målingerne er foretaget i byer?

Kilder
Liste med referencer, der bruges i 500 svar om klima.▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik