Husk mig
▼ Indhold

CO2-udledning og CO2-kilder

KATEGORI: CO2-UDLEDNING OG CO2-KILDER

Af Ole Terney, biolog

Disse svar blev oprindeligt skrevet som et supplement til tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden. Du kan tegne et abonnement på bladet her.Hvor meget CO2 udleder mennesket ved sine aktiviteter?

CO2-regnskab: Ifølge et skøn for 1980'erne var den årlige menneskeskabte carbontilførsel fra fossil brændsel, cementfremstilling og ændret landanvendelse i alt ca. 7,1 Gigaton (7,1 milliarder ton pr år) (3654 s.32), hvoraf de fossile brændstoffer bidrog med over 3/4 (3654 s.32).

Hvor meget CO2 skyldes nedhugning af skov og ændret plantevækst?

Et bidrag på ca. 20% 3550 s.21)) til stigningen i CO2-koncentrationen i atmosfæren (ifølge et skøn for 1980'erne, hvor den årlige menneskeskabte carbontilførsel fra fossil brændsel, cementfremstilling og ændret landanvendelse i alt var ca. 7,1 Gigaton (7,1 milliarder ton pr år) skyldtes ændringer i landjordens anvendelse, især afbrænding og nedhugning af skov, der ikke erstattedes (3654 s.31). Skovbrande bliver hyppigere i varmere klima, og er ifølge en computermodel den største udleder af CO2 fra den naturlige økosystem. (Link).

Hvor meget CO2 skyldes cementfremstilling?

Cementfremstilling sker ved at brænde kalksten (calciumcarbonat) ved ca. 1450-1500°C med silicium-materiale: 5CaCO3 + 2SiO2 ?(3CaO,SiO2) + (2CaO,SiO2) + 5CO2

Man kan nedsætte denne CO2-udledning med 10-15% ved at tilsætte flyveaske til cementen, men yderligere nedsættelse af CO2-dannelsen kan ikke foretages. 3724

Cementfremstilling er ansvarlig for 7% af al drivhusgasudledning af CO2 og kan snart, på grund af udviklingen i Kina, Indien og det øvrige SØ-asien, blive årsag til 10%. " 3724
Med 5% årlig forøgelse i cementproduktionen vil verdens CO2-frigivelse fra cementfremstilling i år 2015 svare til de 3,5 Gigaton, som EU-landene nu udsender, eller 65% af USA's nuværende totale CO2-udledning. 3724 Der er derfor brug for ny teknologi, især når u-landene vil bygge i fremtiden. Dette er teknisk ikke umuligt. Såkaldt "geopolymer" cement bygger ikke på calcinering af kalk, og frigiver ikke bundet CO2. Dette cement kan produceres med kun 10-20% af den CO2-frigivelse, som sker ved Portlandcement-fremstillingen.3724

CO2/UDLEDNING/FOSSILE ENERGIKILDER

Hvilke fossile energikilder leverer mest CO2-udledning?

Af de tre dominerende typer af fossil brændsel, som udsender CO2, er olie (og andet flydende brændsel som f.eks. benzin) og kul (og lignende fast fossil brændsel) næsten lige dominerende: 43% af CO2-udledningen kommer fra flydende fossilt brændsel, 41% fra fast fossil brændsel og 16% fra naturgas (3618 s.105). Disse tre kilder bidrager med henholdsvis 2,28 gigaton, 2,14 gigaton og 0,81 gigaton carbon pr år (3618 s.105). (1 Gigaton = 10(15) gram). Omregnet til CO2-masse bidrager naturgas til 2,97 gigaton CO2/år.

SKYER/FLY/KONDENSSTRIBER/CO2

Hvor meget CO2 udledes ved flyvning?

Flyvning er den mest energiforbrugende transportform. Næsten 3 millioner ton flybrændsel forbruges hvert år over blot det tyske luftrum (3614 s.149). Dette udleder 8,7 millioner ton CO2, igen blot over Tyskland (3614 s.149) samt 3,4 mill. ton vanddamp, 48.000 ton kulilte, 29.000 ton nitrogenoxid, 9000 ton carbonhydrider og 2700 svovldioxid (3614 s.149).

Hvilken virkning har CO2 fra fly?

Udstødning fra fly (tegning)
Højtflyvende fly udsender CO2 ved brændstoffets afbrænding. Men da udstødningen er skydannende på grund af kulden er flyets drivhuseffekt 2-3 gange højere, end virkningen ville være fra CO2-udslippet alene. (3654 s.53).

Hvor meget CO2 har menneskets aktiviteter medført?

Fra 1990 til 2000 steg verdens udledning af CO2 fra fossilt brændsel med 10% (3654 s.244). I USA steg CO2-udledningen med 17% (3654 s.244). I resten af OECD-landene steg CO2-udledningen med 5% i gennemsnit (3654 s.244). I det tidligere Sovjetunionen faldt CO2-udledningen 40% (3654 s.244) på grund af sovjetøkonomiernes sammenbrud, samtidig med, at udledningen fra udviklingslandene steg 37%. (Kina steg kun ca. 19%, hvorimod Indien forøgede sit udslip med ca. 68%). (3654 s.245)

CO2/UDLEDNING/MÆNGDE/FREMTID

Hvor meget CO2 udsendes pr. år?

Mængden af carbon, som mennesket udsender pr. år, var i 1990'erne ca. 6,3 gigaton carbon pr. år (3626 s.64). Generelt anvendes i litteraturen tallet 5 gigaton carbon/år (lig med 18 gigaton CO2 pr. år) (3621 s.39). Dette er mængden som tilføres atmosfæren. Tallene kan sammenlignes med, at det scenarie fra FN's klimapanel i 2001, som går ud fra den højeste CO2-udledning i fremtiden, når frem til at forbruget i år 2100 vil være 20 gigaton carbon pr. år fra CO2 (3626 s.70). I det mere moderate B2-scenarie stiger CO2-udledningen i 2100 til 11 gigaton carbon. Det svarer til en 1,5 dobling siden 1990, hvor udledningen var 7,1 gigaton [6,3 Gt ?] carbon pr år fra CO2 (3626 s.73 [tallet passer ikke med tallet på side 64 (3626 s.64): 6,3 Gt]). Vigtigt for B2-scenariet er brugen af naturgas, som giver 40% mindre CO2 udslip end kul (3626 s.74).
OECD-landene stod i 1990 for 40% af de samlede udslip. I år 2100 forventes de at stå for 30% (3626 s.75). For B2-scenariet er den beregnede globale temperaturstigning frem til år 2100 på mellem 1,9 og 3,4°C, med store regionale forskelle (3626 s.78). Det antages at iskappen på Antarktis vil øges på grund af øget nedbør (3626 s.80). Snedækket på den nordlige halvkugle vil aftage og istunger trække sig tilbage (3626 s.80).
B2-scenariet vil for Danmark betyde en gennemsnitlig temperaturstigning på 4°C (3626 s.80). Opvarmningen vil være størst om natten. Temperaturstigningen om vinteren og om sommeren vil kun have en lille forskel (3626 s.80). Vinternedbøren i Danmark vil stige lidt (110-140%). Om sommeren vil der falde lidt mindre regn i Danmark (75-90% i forhold til nu) (3626 s.80). Efteråret i Danmark vil have flere episoder med kraftig regn (3626 s.80).
Sydgrønland vil få 2°C stigning, lidt mere om vinteren, og lidt mindre om sommeren (3626 s.80). Nordgrønland vil få det 6-10°C varmere end nu om vinteren (3626 s.80) Der vil kun være små stigninger om sommeren (3626 s.80). Nedbøren i Grønland vil stige 110-150%, dog nærmest ingen stigning i Sydøstgrønland. Derimod vil Nordgrønland få lokalt op til 200% mere nedbør i form af sne om vinteren (3626 s.83).
Færøerne vil år 2100 få 3°C gennemsnitlig årlig temperaturstigning, og stort set det samme om vinteren og om sommeren (3626 s.83). Nedbøren om vinteren vil stige 125%, mens der højst vil være små stigninger om sommeren på Færøerne (3626 s.83)
Det årlige forbrug af fossile brændstoffer svarer til den naturlige ophobning af carbon i Jordskorpen i løbet af "et millennium" (hvilket betyder 1000 år) [Det er ikke rigtigt, at den årlige udledning svarer til den naturlige ophobning i ocean & land i 1000 år /oplyst af klimaforsker Torben Schmith, DMI 1/6-2005]. Det årlige forbrug af CO2 svarer til den mængde, som det tog naturen 1 million år at ophobe (3621 s.41). Kun halvdelen af det udledte CO2 bliver i atmosfæren [Det vil ændres i fremtiden, hvor mere bliver i atmosfæren] (3621 s.39). Resten absorberes i havet [Hvor lang tid tager absorptionen mon??] (3621 s.39). [Det er rigtigt, at ca. halvdelen af udledningen absorberes i havet og landjorden, med 2/3 i havet og 1/3 i landjorden /oplyst af klimaforsker Torben Schmith, DMI 1/6-2005]. I 1990'erne blev 1,4 gigaton carbon pr. år ophobet i biosfæren og i jorden (3626 s.64). Oceanerne har optaget ca. 1,7 gigaton carbon pr. år. Atmosfærens indhold af CO2 er øget med 3,2 gigaton carbon pr. år (3626 s.64). Det er en mængde, som svarer til halvdelen af den mængde, som mennesket tilfører atmosfæren (3626 s.64). Målinger viser, at transporten af CO2 -carbon mod dybet i havene er sænket de senere år (3626 s.64)


> Skriver du opgave om klima og energi? Stil dit spørgsmål og få hjælp i debatkategorien Opgaver og eksamen.

 1 kommentar(er) · 50675 fremvisninger

Kommentarer
kulden-varmen 31. marts 2017, 11:43
Hvor er havet i regnskabet? Havet både afgiver og modtager CO2.
Deltag aktivt i debatten om artiklen CO2-udledning og CO2-kilder:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik