Husk mig
▼ Indhold

Chemtrails = Solar Radiation Management med Bivirkninger = Daglig Dosis af Gift Ovenfra


Chemtrails = Solar Radiation Management med Bivirkninger = Daglig Dosis af Gift Ovenfra21-12-2019 23:02
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Pga. vigtigheden er jeg nødt til vidtgående at citere – og gå ind på alle mig kendte chemtrail-aspekter

"Hvis SRM (solstrålehåndtering =chemtrails) af en eller anden grund blev afsluttet, er der stor tilltro til, at globale overfladetemperaturer ville stige meget hurtigt til værdier, der er i overensstemmelse med drivhusgasdrivningen. CDR- og SRM-metoder indebærer bivirkninger og langsigtede konsekvenser på en global skala "(IPCCs AR5, SPM 21. (1).

Jeg oplever stadigvæk at blive kaldt konspirationsteoretiker og syg i hovedet, fordi jeg beskriver det, som mine øjne ser på himlen: 2 slags striber efter højtflyvende fly: En form består af vandkrystaller og ses ca 1 minut og forsvinder så. (contrails). En anden form, kaldet chemtrails, består i timevis og vider sig ud til cirrhusskyer, som kaster mere jordvarme tilbage end de afviser solindstråling (26). Men ingen undrer sig! - skønt skyerne indeholder gifte – herunder svovldioxyd – som falder ned igen et sted. Ideologiske varmister har gennem deres idelige hjernevask bragt os så vidt, at vi ikke længere tror vore egne øjne!

Ikke så mærkeligt, for emnet chemtrails er absolut tabu i medierne.
Jeg ringede engang til DMI for at høre hvad chemtrails var: Pinlig tavshed, hvorpå der i den anden ende blev sagt: "Et øjeblik. Jeg skal lige rådføre mig chefen". Efter 5 minutter vendte han tilbage: "Vi ved hvad det er – men vi har ingen officiel holdning dertil"!

Derpå henvendte jeg mig til TV-meteorolog Jesper Theilgård, der var medforfatter til IPCCs AR5 og spurgte, om chemtrails kølede atmosfæren. "Nu har du mistet al troværdighed. Chemtrails findes ikke!", skrev han. Hvorpå jeg sendte ham ovenstående uddrag af AR5 og meddelte ham, at han ikke behøvede at svare – for det kunne han ikke gøre med sandhed.

Grund: HVIS der overhovedet er en menneskeskabt opvarmning af atmosfæren, skyldes den langt snarere chemtrailing end den postulerede, ubeviste, minimale menneskeskabte CO2 i atmosfæren (27). Det skal forties. For der er langt større pekuniær og ideologisk/politisk gevinst gennem CO2-historien. Og chemtrailingen er også en fed gevinst.
Skøn nu selv af det følgende, om der er en teoretisk eller faktisk konspiration/sammensværgelse I gang.

Acta Scientific Agriculture18. April 2019 (15): I 2000 godkendte FN det første globale vejrteknologiprojekt i menneskehedens historie til bekæmpelse af den globale opvarmning med chmtrail-teknologi.
Da applikationen fandt sted på globalt plan, registrerede og forklarede klimatologer, biologer, agronomer og medicinske institutioner over hele verden uønskede bivirkninger af denne teknologi med alvorlig indvirkning på vejr, naturressourcer i flora og fauna samt på menneskers sundhed . Disse virkninger kunne sammenfattes på følgende måde: 1) Oprettelse af helt nye vindretninger ved inducerede lufttryk. 2) Dehydrering af visse økosystemer gennem aluminiumoxid. 3) Opladning af kæmpe luftelektriske felter, der fører til mere belysning, der inducerede vilde brande i dehydreret skov og græsland. 4) Forøgelse af hyppighed og forstærkning af naturkatastrofer ved "tilsåning" af luft med nedbørskerner, der forårsager oversvømmelser. 5) Afkøling af øverste luftlag over varmt vand forårsager orkaner, tornadoer og afstedkommer kraftig sne og hagl. 6) Sløring på grund af suspenderede kemtrailpartikler i luften. 7) Forårsager helbredsproblemer med allergiske symptomer på kemikalier og komponenter i aerosolen. 8) Opståen af ekstreme dræbervarmebølger, når aluminiumoxid reflekterer varme tilbage til jorden af. 9) Forøgelse af dødelighed hos mennesker proportionalt med nedsat luftssløring, og 10) Øgende risiko ved forkalkningssygdomme forårsaget af de stratosfæriske Nanobakterier, der føres ned på jorden på chemtrailpartiklerne.

NASA er enig(16) – og andre har målt forekomsten af giftmetaller som barium og aluminium, bly, thorium osv (17, 30). Mere i Edward Griffins video-interview: "What in the world are they spraying" (18).

"Mange uafhængige tests er udført i de sidste fem år, og det ser ikke godt ud. Det er bekræftet, at en cocktail af farlige og ekstremt giftige kemikalier spredes overalt i vores land. Dette inkluderer barium, cadmium, nikkel, skimmelsporer, gule svampemykotoksiner og det bedste - radioaktivt thorium. Dette er ikke den samlede liste. Det kemikalie, der sprøjtes mest, er aluminium. Det kan forårsage alle slags sundhedsmæssige problemer. Kemikaliet angriber primært centralnervesystemet og kan forårsage alt fra forstyrret søvn, nervøsitet, til hukommelsestab, hovedpine og følelsesmæssig ustabilitet" (14).
Aluminium hæmmer afgrødernes vækst – men vips: Gribbene genmodificerer blot planter, som er aluminium-resistente (29) – og vel som Monsantos såsæd hybrid og dyr. Der er jo penge i det!

CIA-direktør John Brennan plæderede i al offentlighed (6) for chemtrailing. Men alle disse mealy-mouthed elitister omtaler chemtrailing som en realistisk mulighed – skønt det helt øjensynligt er pågået siden i hvert fald 1990erne, og en kæmpemæssig korporativ industri er opstået.

Og hvad er det så, elitisterne vil opnå med dere klimabekæmpelse? Fjerne CO2, der som uundværlig for planterne er livets gas, uden hvilken alt liv ville udslettes? Og CO2 holder atmosfæren kølig ved at beskytte mod kogende varme fra soleksplosioner (13). Og dog er CO2 i atmosfæren kun steget fra 0,03% i førindustriel tid til nu 0,04%.

Bjørn Lomborg skrev d. 29. Nov. 2013 i George Soros´Project Syndicate (12): "I løbet af dette århundrede vil den ideelle EU-(klima)politik koste mere end 7 billioner dollars, men den ville reducere temperaturstigningen med så lidt som 0,05 grader Celsius og havniveauet med trivielle 9 millimeter. Efter at have doneret alle disse penge, vil vi ikke engang se forskellen."

I US Airforces Academy´s lærebog om --- CHEMTRAILS - bruges ordet "chemtrails" om disse længerevarende striber ( 8 og 9). Her er en grundig gennemgang af chemtrailingen i et åbent brev til folketinget (10).

At chemtrails spiller en militær (19) rolle i US Navys og US Airforces program "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather by 2025" (20) er der ingen tvivl om. Chemtrails er en forudsætning for USAs Kinas, Ruslands klimavåben, HAARP (5).

Men argumentet er også ændring af klimaet.

The Guardian 17 Oct. 2013 (21): "Regeringens grunde til at behøve chemtrails er at kontrollere vejret og den globale opvarmning.

Miljøforsvarsfonden (USA), The Royal Society (UK) og Den Tredje Verdens Akademi for videnskaber fremmede yderligere chemtrailing ved at kalde det Solar Radiation Management (SRM). De indrømmer, at de ikke ved, hvad bivirkningerne af chemtrail-klimakontrol involverer, fysisk såvel som socio-politisk.

Internet Chronicle 11. juni 2013 (22): Edward Snowden:"Den chokerende sandhed er, at chemtrailing er en del af et velvilligt program, der sigter mod at modvirke den globale opvarmning. Ved at samarbejde i hemmelighed med producenter af jetbrændstof har regeringsagenter omhyggeligt holdt den enorme chemtrail-indsats helt pakket ind. Programmet er kun er kendt af et par privilegerede mennesker, der er interesseret i at fortsætte det årtier lange chemtrail-program i hemmelighed."

De kemikalier, der frigives af passagerfly, er blevet introduceret skjult som 'tilsætningsstoffer', angiveligt for at forbedre effektiviteten. Denne proces er ufuldkommen, og mange af biprodukterne er utroligt farlige selv i spormængder.

I 2012 arrangerede The Royal Society of London et "Diskussionsmøde om 'Geoengineering: "At tage kontrol over vor planets klima?'

Professor J.G Shephard skriver (2): Geoengineering er bevidst indgriben i klimasystemet for at modvirke menneskeskabt global opvarmning. Der er to hovedklasser af geoengineering: direkte fjernelse af kuldioxid (CDR) og solindstrålingshåndtering (SRM), der sigter mod at afkøle planeten ved at reflektere mere sollys tilbage til rummet.

Der er store usikkerheder og potentielle risici med hensyn til effektivitet, omkostninger og sociale og miljømæssige konsekvenser.

Af de vurderede CDR-metoder er der endnu ikke påvist nogen effektiv metode til en overkommelig pris med acceptable bivirkninger. Derudover fungerer fjernelse af CO2 fra atmosfæren kun meget langsomt m.h.t. at reducere de globale temperaturer (over mange årtier).

SRM-teknikker forventes at være relativt billige og det vil kun tage nogle få år at få en indvirkning på klimaet, når den først er blevet implementeret. Der er dog betydelige usikkerheder omkring deres konsekvenser og yderligere risici
Den store anvendelse af SRM-metoder ville skabe en kunstig, omtrentlig og potentielt delikat balance mellem fortsat øgede koncentrationer af drivhusgasser og reduceret solindstråling, som måtte opretholdes, potentielt i mange århundreder (Termination chok).

Af de betragtede SRM-teknikker synes stratosfæriske aerosolmetoder at have det største potentiale, fordi de skulle være i stand til at producere store og hurtige globale temperaturreduktioner.

Rumbaserede SRM-metoder vil give en mere ensartet køleeffekt end overfladebaserede eller skybaserede metoder.

Da sprøjtemidlerne er grænseoverskridende, er internationalt samarbejde (én-verdensregering) påkrævet

I Storbritannien foretog House of Commons's udvalg for videnskab og teknologi en undersøgelse om regulering af geoengineering. Rapporten er tilgængelig ligesom regeringssvaret, der henviser til henstillingerne i Royal Society-rapporten.

I USA afholdt Representantenes Komité for Videnskab og Teknologi 3 offentlige høringer, hvoraf formandens beretning nu er tilgængelig. US Congressional Research Service og US Government Accountability Office har også for nylig frigivet relaterede rapporter.

Den amerikanske Nationale Kommission for Energipolitik, som er et projekt fra US Congressional Bipartisan Policy Center, har gennemført en udvidet undersøgelse af geoengineering og klimaforandringer. Rapporten er blevet offentliggjort og anbefaler, at der etableres et betydeligt amerikansk forskningsprogram.

Royal Society lancerede i partnerskab med Academy of Sciences for the Developing World og Environmental Defense Fund et SRM-styringsinitiativ for at lette og fremme en bredere international og multisektoriel overvejelse af styringsspørgsmål, der opstår især i relation til SRM-teknologier. En første rapport er blevet offentliggjort.

En udgift på ca. 10 mio. Pund om året i 10 år ville være et passende startniveau for et britisk bidrag til et internationalt program, hvortil man håber, at Den Europæiske Union og USA også bidrager med et væsentligt større beløb.

Peter Davidson et al. skrev: Royal Society-rapporten 'Geoengineering the Climate' identificerede solstrålindstrålingshåndtering ved hjælp af albedo-forstærkende aerosoler, der blev injiceret i stratosfæren som den mest overkommelige og effektive mulighed for geoengineering, men overvejede ikke i detaljer mulighederne for levering.

Om havbaseret injektion (MC
skrev John Latham & al.: "Aktuelle store problemer med hensyn til MCB, som måske eller måske ikke kan løses, er, at vi endnu ikke har et sprøjtesystem, der er i stand til at producere havvandspartikler af den størrelse og i de rigelige mængder, som kræves.
Bala et al. fandt også, at hvis alle egnede skyer blev "tilsået", ville MCB forårsage et fald i den globalegennemsnitsnedbørsmængde, men en netto stigning i nedbør over land.
I 2018 var der ikke gjort nogen "fremskridt" (3)

Den prominente NASA-klimaforsker og teknologispecialist, Roy W. Spencer, taler om varmist-nazier, der ødelægger enorme værdier (23).

M.h.t. IPCC: I The Times of India 3. sept. 2010 sagde tidl. IPCC chef i anledning af Climategate svindelen, at "klimaforskning" var politisk bestillings- og leveringsarbejde (25).
Og IPCCs arbejde er biased fusk med målingerne for at opnå ønskede resultater (28).

(1)https://web.archive.org/web/20180211140241/https://coto2.files.wordpress.com/2013/11/ipcc-policy-summary-2013.pdf
(2)https://web.archive.org/web/20170318025505/http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/370/1974/4166
(3)http://www.geoengineeringmonitor.org/2018/05/marine_cloud_brightening/
(4) http://prekladyodlesa.sk/wp-content/uploads/owning_the_weather_in_2025.pdf
(5) https://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program (6)https://youtu.be/9kdDkYfaNMQhttps://www.geoengineeringwatch.org/documents/chemtrails-
(8)https://openlibrary.org/books/OL14666043M/Chemtrails_chemistry_131_manual_fall_1990
(9) https://www.geoengineeringwatch.org/documents/chemtrails-chemistry-manual-usaf-academy-1999.pdf
(10)https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/SUU/bilag/490/1421019.pdf
(11) http://www.drroyspencer.com/2014/02/time-to-push-back-against-the-global-warming-nazis/
(12)http://www.slate.com/articles/health_and_science/project_syndicate/2013/11/climate_change_the_eu_wants_to_spend_7_trillion_on_projects_that_will_barely.html (13)https://web.archive.org/web/20190204033147/http://euro-med.dk/?p=30076
(14)https://www.yourdailyjournal.com/opinion/columns/79582/chemtrails-what-are-they-spraying
(15)https://actascientific.com/ASAG/pdf/ASAG-03-0543.pdf
(16) https://www.nasa.gov/mission_pages/sounding-rockets/tracers/metals.html
(17) https://www.change.org/p/government-stop-spraying-chemtrails
(18)https://youtu.be/jf0khstYDLA
(19) https://www.activistpost.com/2015/02/chemtrails-exposed-history-of-new.html#more
(20) https://pdfs.semanticscholar.org/380d/9d470d607f51975fe0cae76a136dec0bbef3.pdf
(21)https://web.archive.org/web/20190305082702/https://guardianlv.com/2013/10/chemtrails-in-the-air-causing-cancer-and-other-illness/
(22) https://web.archive.org/web/20190307234744/https://chronicle.su/news/snowden-uncovers-shocking-truth-behind-chemtrails/
(23) http://www.drroyspencer.com/2014/02/time-to-push-back-against-the-global-warming-nazis/
(24) https://web.archive.org/web/20170625130805/http://euro-med.dk/?p=16301
(25) https://timesofindia.indiatimes.com/india/I-am-happy-that-truth-has-come-out-Pachauri/articleshow/6482854.cms
(26) https://eos.org/research-spotlights/clouds-dont-reflect-as-much-sunlight-as-previously-thought
(27) https://ilovemycarbondioxide.com/pdf/Carbon_Dioxide_The_Houdini_of_Gases.pdf
(28) https://www.klimadebat.dk/forum/cooling-the-past-d12-e3712.php
(29) https://www.technologyreview.com/s/410926/toxicity-resistant-crops/
(30)https://contrailscience.com/barium-chemtrails/comment-page-7/
22-12-2019 23:13
Jakob
★★★★★
(9243)
­


@anders bruun laursen


Vi kan møde mange hjemmestrikkede og arbitrære teorier her på klimadebatten, og de mest standhaftige er nok typisk politisk motiveret og har det ækle simple formål at modvirke en aktiv og økologisk bæredygtig politik.
Men i dit budskab i denne tråd ser jeg måske noget lidt andet, som jeg får lyst til at afprøve.


Som jeg læser det, så må du i din politiske konklusion nok finde det uhyre vigtigt, at flytrafikken bringes til ophør. Er det rigtigt forstået..?
­
23-12-2019 01:17
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@ Jakob

Nej, jeg ønsker ikke fly-trafikken afskaffet!

1) Jeg ønsker forgiftningen af stratosfæren, af os og klimapåvirkning gennem flyenes additiver fjernet.

2) Og så ønsker jeg, at folk begynder at tænke over, at CO2-skrønen bare kan være dække over noget langt alvorligere: Noget der de facto har potentialet til at påvirke klimaet, idet metalpartiklerne reflekterer mere jordvarme tilbage til jorden end de reflekterer solvarme ud i rummet.

Personligt tror jeg ikke på menneskeskabt global opvarmning og slet ikke med CO2 https://www.klimadebat.dk/forum/fns-fordrejede-klimapolitik-og-teknokratiets-co2-oekonomi-d12-e3629.php

I historiens løb har der været langt varmere præindustrielle perioder end nu. Vi er blot på vej ud af en lille istid fra 1500 AD til 1850 AD.

Chemtrail-metalpartiklerne er vel for små til at kunne virke som regn-kondensationskerner i sig selv?
Men de kan bevirke mere regn her og tørke der - som Royal Society of London også er inde på.
Og regn vekslende med tørke kender vi alt for godt til.

3) Og så værste: Jonisering af atmosfæren med HAARP ved hjælp af chemtrails til militære formål er foruroligende. Jeg har set både Rusland og Kina samt Iran beskylde USA for at påføre dem syndfloder og tørke - selv om jeg ikke mere kan finde linksene.

For HAARP er et electromagnetisk lavfrekvent våben som også har potentiale til at fremlalde jordskælv iflg. History Channel

https://youtu.be/ZUIiRHrUbpE

Daglig ser jeg på himlen vaskebrætskyer

http://1.bp.blogspot.com/-ARem8-w4k2g/UlKHeIpSrnI/AAAAAAAAA40/EnmDTJ3IYkw/s320/7th+oct+2013+005.JPG

Mange påstår, at dette vaskebrætmønster skyldes HAARP
23-12-2019 08:28
Jakob
★★★★★
(9243)
­anders bruun laursen skrev:

Personligt tror jeg ikke på menneskeskabt global opvarmningNu ser det ud til for mig, at det hele falder til jorden igen. Når du ikke selv tror på din egen omvendte klimateori om atmosfærens opvarmning, så er det nok lidt for meget at forvente, at fagfolk skal interessere sig seriøst for den.­
23-12-2019 16:10
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@ Jakob

Jeg ønsker slet ikke nogens interesse for klimaopvarmning, tværtimod - fordi jeg mener, at de 0.8-0.9 graders C, som den globale temperatur er steget siden 1850 har naturlig forklaring (solakrivitet, f.eks).

Tværtimod ønsker jeg, at folk holder op med klimahysteriet, der koster CO2-bekæmpelsespenge i massevis og som tjener som påskud for global governance og global velstandsomfordeling i værste kommuniststil på nationalstaternes bekostning.

EU står f.eks. til fra 2020 at skulle betale 100 mia. dollars om året i "klimaafbødningspenge" til 3. verdensdiktatorer for at få dem med på elitisternes global governance.
Den Eurpæiske Investeringsbank ved af erfaring, at disse penge havner i storbankernes og diktatorernes lommer https://web.archive.org/web/20170827154143/https://www.theguardian.com/business/2010/nov/25/european-investment-bank-criticised

Det ved politikerne også, de har ikke lyst til at smide penge væk, som der er hårdt brug for derhjmme til ubegrænset 3.verdens-indvandring.
Derfor strandede COP25 fornylig. F.ø. tror færre og færre ledere på CO2-skrønen. FOruden Trump melder nu også Australiens premierminister, Morrison, fra og kalder CO2-bekæmpelse uforsvarlig.

Jeg ønsker derimod folks opmærksomhed henledt på den forgiftning ovenfra som vi alle er udsat for - fra et våben, som med og uden global opvarmning kan fremkalde klimaforandringer som tørke og syndfloder ovenfra. Et våben, som i modsætning til CO2 repræsenterer en potentiel og reel fare for vores klima og konfrontation mellem stormagterne.

For syndfloder i Rusland og Kina samt tørke i Iran mistænkes allerededer med rette eller urette at skyldes skjult krigsførelse med USAs HAARP - som Rusland og Kina med hjælp af chemtrails også selv benytter sig af. Tyv tror jo som bekendt, at hver mand stjæler.

Vi hører daglig i medierne om landbrugets forgiftning af vores drikkevand. Om luftforurening med diesel - hvorfor man f.eks. i Tyskland fornuftigvis er ved at forbyde dieselbiler i byerne,
Vi hører om smog. Og hvis der i fødevareindustrien kan findes lidt forurening, er medierne der straks. Og det er godt.

Men hvorfor er der så tabu om den chemtrail/SRM-forurening, som selve FNs COP 10 forgæves har forbudt? Og som omtales af IPCC samt autoritative organisationer - og som enhver kan se,
Blot at tale om det medfører for menigmand stempling som "konpsirationsteori" (trylleformel, der lige som "antisemit" straks bringer al logik og debat til ophør),
Det, der foregår, opfylder helt klart definitionen for konspiration: "Handlingen at planlægge eller i hemmelighed kombinere en fælles indsats mod et bestemt formål" (Merriam Webster Dictionary.) Den Danske Ordbog kalder det blot sammensværgelse.

Hvorfor diskuteres chemtrails og deres implikationer for vores helbred ikke: Foruden kroniske luftvejssymptomer misttænkes chemtrail-fall-out at forårsage Morgellon-hudsygdommen.
Få det dog afkræftet gennem offentlighed!

Og hvorfor ikke blot forties chemtrails konsekvent i al klimadebat - men afvises med fnysende hån?

Allerede dette må vække mistanke om et skjult formål - på gpdt dsnsk. Sammensværgelse.

Faktisk er hele menneskehedens historie en lang række af sammensværgelser!
23-12-2019 23:07
Jakob
★★★★★
(9243)
­@anders bruun laursen


Vi har tidligere diskuteret chemtrails på klimadebatten, men jeg har nok den opfattelse, at hvis de har noget med klima at gøre, så er formålet det omvendte, nemlig at afkøle atmosfæren, og på den måde dæmpe og kamuflere den reelle opvarmning, som drivhusgasserne ellers ville have forårsaget.
Og hvis du tænker konspirationsteorien på den måde, så kan du nok godt forestille dig, hvad der vil ske, når verden venter for længe med at afvikle og reducere den forurenende flytrafik.
Eller rettere, det ville du nok have kunnet, hvis du ikke betragtede drivhusgassers betydning for GW som et videnskabeligt falsum.


Dine øvrige bekymringer deler jeg kun i ringe grad. Det er klart, at klimapolitikken kan twistes til noget skidt, men det gælder alle former for politik. Det vigtige er blot, at der holdes styr på prioriteterne, så de rigtige beslutninger bliver truffet i tide.


Du kan f.eks. findes tåber, som tror, at økonomisk vækst og fremgang er afgørende for at udvikle et fungerende brandvæsen, som kan redde liv, og de vil endda påstå, at livredning er det vigtigste for dem overhovedet. Men når det kommer til den energi, som skal bruges til at skabe økonomisk fremgang, så fornægter de samtidigt den billigste VE, som endda er billigere og langt mindre dødbringende end den fossile, og de afviser den måske blot, fordi de føler sig for fine til den.
Hvad skal man sige til dem..?
Skal beskeden ikke være den samme afklapsning, uanset om man tror på GW eller ej..?


Du nævner også landbruget. Det kan omlægges til økologisk plantedrift for klimaets skyld, og samtidigt vil det kunne hjælpe med at afvikle sult, fordi det vil kunne brødføde mange flere mennesker end i dag. Og videre kan det endog hjælpe ganske meget på at undgå endnu mere katastrofal forurening af Danmarks drikkevand og natur.
Det bliver måske lidt bekosteligt, men kan penge ikke købes for dyrt på fremtidens bekostning..?
Det mente den borgerlige regering, da den efter energikrisen i 70'erne startede kartoffelkuren for at afvikle gæld, og jeg tror, at de fleste syntes, at det var fornuftigt.
Dengang var der selvfølgelig også en masse klynk over nedskæringer f.eks i skolerne. Men jeg var selv vinde til det, og jeg oplevede ingen voldsomme forringelser.
Værre er det, når skaderne på miljøet skal betales tilbage. Hvordan bringer vi lige de arter tilbage, som er blevet udryddet af kemisk landbrug, og hvordan får vi undergrunden gjort ren igen. Det er en ubetalelig gæld, som vi må overdrage til vore efterkommere. Det er til uendelig dyb skam over den nuværende magthavende generation.


Og hvad er der egentlig galt med, at Danmark konverterer fossil biltransport til EL-biler og EL-tog, når olien alligevel er tæt på at slippe op..?
Danmarks olieeventyr er forbi, og hvem har lyst til, at vi igen skal blive afhængige af oliediktaturer, som vi ikke bryder os om, og som tidligere har været tæt på at sætte hele samfundet i stå..?


En klog og progressiv klimapolitik vrimler med gode takter og visioner.
Vil man være konstruktiv og gavne fremtiden, så må det være vigtigt at kunne favne de bedste og hjælpe med at booste dem.

Med et ønske om en god jul vil jeg håbe, at du og mange andre klimabenægtere vil tænke dybt og inderligt over dette både med hjerne og hjerte.
­
24-12-2019 09:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Mig bekendt er der ingen klimabenægtere her. Jeg bekender ingen som benægter at vi har et klima, og at dette klima ændrer sig over tid.

Vil man være konstruktiv og gavne fremtiden (som du selv skriver), så er det altafgørende at bekæmpe fattigdom. Specielt fattigdommen i de såkaldte udviklingslande er det vigtigt at få bekæmpet. Intet er så ødelæggende for menneskers liv som fattigdom og de dertil hørende problemer.
24-12-2019 11:48
Jakob
★★★★★
(9243)
­


@Jørgen Petersen


Ja, du kan nok bekende meget, som ikke er dig bekendt, og alligevel er du ikke i tvivl.

Men hvis du oprigtigt var så bekymret for fattigdom, hvorfor har vi så ikke set dig skrive, at velstillede danske borgeres levestandard skal sænkes betydeligt, så der kan blive mere til de fattige.?
­­
24-12-2019 12:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den bedste måde at bekæmpe fattigdom på er fortsat at få gang i industriproduktionen i disse lande. Dette i kombination med frihandel er klart den bedste og mest hensigtsmæssige måde at bekæmpe fattigdom på.

Ydelse af ulandshjælp som vi har gjort i over 40 år har vist sig at være håbløst ineffektivt. Her er vi nødsaget til at tage kendsgerningerne til efterretning. Ellers komme vi ingen steder.
24-12-2019 18:14
Jakob
★★★★★
(9243)
­@Jørgen Petersen


Hvis du mente det, så kunne du jo blot foreslå, at pengene fra de velstillede danskere skulle bruges til at støtte de idéer, som du tror på.
Hvorfor gør du ikke det..?Frihandel er nok den bedste opskrift, når man ønsker at plyndre kloden for værdier på rekordtid, så intet bliver tilbage til de kommende generationer.
Men det er også meget godt dokumenteret, at frihandel frem for retfærdig handel er en god opskrift på at skabe nødens og elendighedens proletariat.
http://www.fairtrade-maerket.dk/

Frihandel er nærmere hovedårsagen til, at 1% af verdens befolkning ejer mere end halvdelen af klodens velstand.

Og uden mere ulandsbistand til familieplanlægning vil antallet af fattige utvivlsomt vokse.

Jeg tror, at de fattige bliver meget skuffede over din julegave, og det er jo egentlig lidt synd for begge parter, når fattigdomsbekæmpelse nu er en så vigtig hjertesag for dig.
Men er det ikke dit sande ansigt i fåreklæder, så kan du vist godt lige nå at udskifte pakken, hvis du er hurtig.


https://finans.dk/erhverv/ECE10981880/er-du-blandt-verdens-10-pct-rigeste-saa-meget-lidt-kraever-det/?ctxref=ext
Danmark har 242.000 dollarmillionærer, og det tal ventes at være vokset til 326.000 i 2023.

@anders bruun laursen

Jeg beklager, at jeg har medvirket til, at din tråd blev afsporet fra emnet.­
24-12-2019 19:44
perhag
☆☆☆☆☆
(41)
Vi kunne godt bruge mere tekst på dansk om disse ret fortiede menneskeskabte forsøg med klimaændringer, eller snarere menneskeskadende forsøg ved at sprede aluminium fra fly ifølge Dane Wigington. Mads Palsvig har bragt lidt om emnet, men det er som om at selv kritikere af den herskende klimadagsorden ikke er klar over der eksisterer menneskeskabte teknikker med mulighed for at forandre klimaet og som bivirkning eller måske endda bevidst at skade livet på jorden.
RE: Klima-ideologien elitens krig for at gøre hele mennskeheden til fattige slaver25-12-2019 23:26
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Hej, Jakob.

Helt afsporet har dine sociale indlæg nu ikke været.

Klima-ideologien får jo nemlig svære sociale følger - både for os og U-landene.

Vi vil blive fattigere, hvilket sikkert for de vegeterende vesterlændingenes del kunne være sundt nok: Dels er EU nu siden Københavns-konferencen i 2009 forpligtet fra 2020 ÅRLIGT at betale 100 milliarder i klimaafbødningspenge til U-landene, incl. Kina, der blot må fortsætte med at pumpe kulstøv ud i atmosfæren. Derved kan Kina med billig energi udkonkurrere vor industri. USA har meldt fra betalingen og fortsætter også med kulstøv.
Kina påberåber sig at høre til U-landene.

Og så skræmmer sporene fra Spanien, der ville være verdens førende "grønne" land: På sit højeste i 2012 mistede Spanien 7,3 mia. Euro og har nået en gæld på 26 mia. Euro. Men dette er langt fra det eneste problem, som Spaniens mislykkede grønne revolution skabte. Det blev antydet, at 2,2 job mistedes for hvert job, som den grønne energi inducerer (1)

Men måske værst af alt: Som den Europæiske Investeringsbank så smerteligt har erfaret med EU investeringer via den "Euromediterrane Proces" (2) og "Middelhavs-Unionen" (3) havner pengene i storbankernes og diktatorernes lommer - med ringe om overhovedet nogen fordel for den brede befolkning (4).

Korruption er kommet for at blive - selv i demokratiske lande. Klimaafbødningspengene er blot en mulighed for i større stil i den marxistiske Nye Verdensorden at plyndre den rige verdensbefolkning i omfordelingens navn - til en bredere elite/nomenklatura: Kommunisme for befolkningerne/slaverne og kapitalisme for eliten.

Klimaskrønen er det ideelle middel hertil - og så dygtige har elitisterne været at de har fået verdensbefolkningen, rige som fattige, intellektuelle som uoplyste til
højlydt at forlange denne nye orden og vælte partier i valgene, som ikke er med på galejen.

Hele forestillingen minder mere og mere om Johannes Åbenbaring kap. 13:3,4,8)

Korruption er og bliver den menneskelige natur, hjernevask elitens middel til at opnå total magt - sådan har den altid været.


(1) https://blueandgreentomorrow.com/features/spain-learned-renewable-energy-lesson/
(2) https://web.archive.org/web/20190204033147/http://euro-med.dk/?p=8949
(3) https://web.archive.org/web/20190204033147/http://euro-med.dk/?p=1226
(4) https://web.archive.org/web/20170617135302/http://www.guardian.co.uk/business/2010/nov/25/european-investment-bank-criticised
27-12-2019 18:58
Jakob
★★★★★
(9243)
­@anders bruun laursen


Tak for dit venlige svar, men der er jo også læserne at tage hensyn til, selvom vi er i julehyggehumør.

Jeg tænker dog dybest set ikke klimakampen som en kamp imellem ideologier, men nærmere som en krig, som er erklæret imod hele menneskeheden, og som alle lande skal stå sammen om at vinde.
De lande, som ikke vil være med, og som ikke ønsker at være længst fremme, er desertørlande, og det hele vil på sigt føre til krige, borgerkrige og udrensninger.
Og jo før, det kommer så vidt, jo mindre vil krigene blive.
Hvis vi f.eks. sammenligner med 2. Verdenskrig, så er klimabenægterne for mig at sammenligne med Champerlain, som var overbevist om, at freden var sikret, og han var en kraftigt medvirkende årsag til, at det hele gik så galt.

https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchenaftalen
https://da.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain
Chamberlain er en af de mest kontroversielle engelske politikere i det 20. århundrede. Det skyldes den såkaldte appeasement-politik ("eftergivelsepolitik"), som han førte over for Adolf Hitler ved optakten til 2. verdenskrig.Dine beklagelser over demoraliserende lande og korruption og pengestrømme, der ender de forkerte steder, er jeg delvist enig i, og det må du for min skyld meget gerne kritisere og søge at komme til livs.
Du må også gerne få kvalme af vores demokrati, hvor danskere vælger politikere, som ikke føler sig som danskere, men som europæere eller som verdensborgere. De har næppe den troværdige karakter, som er nødvendig for at disciplinere danskerne og bringe Danmark helt frem i klimakampen.
Danmark er blandt de første lande, der bliver opslugt af havet, og danskerne er blandt de allerstørste udledere af drivhusgasser, så Danmarks tid er ikke til pjat. Jeg ser ikke andre veje, end at vi på rekordtid skaber et blændende forbillede for økologisk bæredygtighed. Og Jo længere, vi venter, jo hårdere bliver det.
@perhag

Jeg ved ikke, om du kan bruge det til noget, men her har du nogle links til ældre tråde og indlæg:

https://www.klimadebat.dk/forum/chemtrails-d35-e1004.php#post_13316
https://www.klimadebat.dk/forum/er-geo-engineering-uetisk--d15-e182-s40.php#post_22784
https://www.klimadebat.dk/forum/er-geo-engineering-uetisk--d15-e182-s40.php#post_28081
https://www.klimadebat.dk/forum/er-geo-engineering-uetisk--d15-e182-s80.php#post_28288­­
27-12-2019 20:40
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@Jakob.

Jeg er ikke klimabenægter - men benægter, at CO2 spiller nogen rolle for den opvarmning på hidtil 0,8-0.9 grad Celsius, som heldigvis har fundet sted siden den katastrofale lille istids ophør omkr. 1850 - og som stadig ligger under tidligere præindustrielle varmeperioder, (jægerstenalder, omkr. år 0 og middelalderen)

Snarere skulle jeg føle mig som Churchill, der blev hånet og spottet for alene at se Hitler-faren.
Men det gør jeg ikke, fordi også Churchill kun var et redskab for London City bankiernes Nye Verdensorden - ligesom varmisterne.

Climate4you.com (prof. Humlum) viser de førende målestationers fund.
Der er ikke korrelation mellem CO2 og global atmosfærisk temperatur - i hvert fald ikke indtil 2015, hvor målestationerne pludselig justerede temperaturerne op. Iflg NOAA-whistleblower John Bates skyldtes det påbud fra præs. Obama forud for det global governance topmøde i Paris 2015 - som jeg flere gange har dokumenteret.

Havspejlene varierer forskelligt forskellige steder på kloden - og meget lidt på vore kanter.

CO2 er livets gas og harmløst i sammenhæng med menneskeskabt global opvarmning, der er politisk propaganda for den Nye Verdensordens indførelse - som "vore politikere" skriger efter https://youtu.be/a7D21rPpBrk.

Der foreligger ikke noget som helst bevis for, at det ene mennesketilførte molekyle CO2, der optræder blandt 85.800 luftmolekyler i atmosfæren skulle retinere så meget jordvarme, at det kan måles - eller overhovedet for, at luftens 0.04% CO2 skulle have nogen opvarmende virkning. https://www.klimadebat.dk/forum/cooling-the-past-d12-e3712.php#post_74933

Kun 1-2% af atmosfærens CO2 stammer fra menneskelig aktivitet https://ilovemycarbondioxide.com/pdf/Carbon_Dioxide_fThe_Houdini_of_Gases.pdf

Derimod er der bevist fupjustering af de globale temperaturer for at tilpasse dem til globalisternes hjernevask af os. https://www.youtube.com/watch?v=wsf9JVHmISY

Vi husker også stadig både Climategate og IPCC-chefen Rajendra Pachauris erklæring i Times of India 3. Sept. 2010, at "klimavidenskab" blot er politisk bestillings- og leverings arbejde. https://timesofindia.indiatimes.com/india/I-am-happy-that-truth-has-come-out-Pachauri/articleshow/6482854.cms

Men rolig, Jakob. Du og dine meningsfæller kar vundet CO2-kampen. For bankierne ejer og kontrollerer 90% af medierne http://www.wakingtimes.com/2015/08/28/the-illusion-of-choice-90-of-american-media-controlled-by-6-corporations

Og folk tror kun på, hvad TV-avisen propper ind i deres hoveder. Folk er programmerede mod sandhed af enhver art - ganske som i det 3. Rige og Sovjet-Unionen.

Formålet: Global Sovjet-Union med enverdensregerng - alias Orwells "1984".
10-02-2020 17:06
kfl
★★★★★
(2167)
En gang vås!
10-02-2020 17:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
En gang vås!


Det uhyggelig at man kan lave så meget svindel med temperaturdata https://www.youtube.com/watch?v=wsf9JVHmISY
RE: kfl vås10-02-2020 18:26
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@kfl.

Bevis din påstand ved at gendrive mine oplysninger punkt for punkt.

Ellers er du blot useriøs.

Tak
10-02-2020 21:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Anders

Anderkender du ikke dette kulstofkredsløb sefør industrialiseringen var der 290 PPM co2 i atmosfæren og i dag er der 410 PPM.
10-02-2020 22:34
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Hej, Delphi.

Det kredsløb kan jeg slet ikke gennemskue.

Men for mig er 290 ppm CO2 (=0.03 %) og 410 ppm (= 0.04%) CO2
det samme - og kun 1-2% deraf stammer fra menneskelig aktivitet.

Eller som senator Robertsom har påpeget: 1 CO2 molekyle kan umuligt bevirke opvarmning af 85.800 luftmolekyler https://www.klimadebat.dk/forum/senator-loegn-korruption-svindel-at-etmenneskeskabt-co2-molekyle-i-85-800-luftmolekyler-kan-opvarme-at-d12-e3686.php.

Den påstand kræver i hvert fald videnskabeligt belæg far autoritativ side.
10-02-2020 22:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Anders

Fra linket:

Blandt 85.800 luftmolekyler er der altså 33 CO2-molekyler. Af disse 33 CO2-molekyler stammer de 32 fra naturen (oceanerne) og kun 1 fra menneskelig aktivitet (3).


Før industrialiseringen var der 290 PPM eller 0,029 % eller ud af en million molekyler var 290 Co2 molekyler. I dag er der 410 PPM eller 0,041 % Co2, eller ud af en million molekyler er 440 Co2 molekyler. Og den stigning fra 290 til 410 eller 120 molekyler. De 120 kommer da fra menneskelig afbrænding af fossiler, eller ?
11-02-2020 11:49
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Hej, Delphi.

"De 120 kommer da fra menneskelig afbrænding af fossiler, eller?"

Klogere hoveder end mit mener, at disse 120 først og fremmest stammer fra frigivelse fra oceanerne pga. af naturlig (solaktivitetsbetinget) opvarmning på vor vej ud af den lille istid: 0.8-0.9 grader gennem de sidste 170 år.

Den nuværende CO2 er ganske ofte forekommet i jordens historie - i tider, hvor der ikke var menneskeskabt CO2-produktion
https://royalsociety.org/topics-policy/projects/climate-change-evidence-causes/question-7/
11-02-2020 19:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Klogere hoveder end mit mener, at disse 120 først og fremmest stammer fra frigivelse fra oceanerne pga. af naturlig (solaktivitetsbetinget) opvarmning på vor vej ud af den lille istid: 0.8-0.9 grader gennem de sidste 170 år.

Den nuværende CO2 er ganske ofte forekommet i jordens historie - i tider, hvor der ikke var menneskeskabt CO2-produktion

https://royalsociety.org/topics-policy/projects/climate-change-evidence-causes/question-7/


Fra dit linkog kulstofkredsløbetDer er samlet pumpet 9 mia. ton kulstof ud i atmosfæren via menneskelig afbrænding og til sammenligning indeholder oceanerne samlet 38.000 MIa. ton.

Og kulstoffet er så repræsenteret i luften som co2 og varmere havvand indeholder mindre co2 som så afsættes til atmosfæren og koncentrationen øges i luften, som syntes at være det du og dine kilder mener. Hvor klimavidenskabet mener det den modsatte veje rundt: Menneskelig udledning øger koncentrationen i lufthavet og der lagres co2 i oceanerne.
Redigeret d. 11-02-2020 19:06
11-02-2020 20:55
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Så vidt jeg har forstået, har kulstof i fossile brændsler en unik isotop sammensætning, som man har fundet spor af i atmosfærisk CO2, men hvor stor en andel der er tale om ...

En stor del af klodens samlede CO2 udledning (inklusiv vores) optages løbende i hav og planter, og en del af den registrerede tilvækst (eller manglende optag) i CO2 stammer fra havet som et resultat af temperaturstigningen.

Iskernedata viser entydigt, at temperaturen forholdsvis hurtigt (800 år) driver CO2 fra havet ud i atmosfæren efter starten på en mellemistid. En CO2 som langsomt returnerer til havet efter starten på den næste istid. Hvis CO2 er en driver på temperaturen, er den i hvert fald ikke stor nok til at afværge starten på en istid.

Temperaturen gennem denne aktuelle mellemistid har overordnet været faldende, og hvis klimafølsomheden for CO2 skal stå med eneansvaret for temperaturstigningen siden 1880, vil den ligge omkring 1.35 grad / CO2 fordobling, forudsat vi ser bort fra den simple primære opvarmning fra klodens stærkt forøgede omsætning fra et stigende antal folk og fæ gennem aktivitet og forbrænding af føde og fossile brændsler. Al menneskeforårsaget aktivitet og forbrænding ender op i varmestråling på linie med klodens direkte udstråling fra solens indstråling. En total varmestråling, som udsættes for atmosfærens samlede drivhuseffekt (inklusiv vanddampens). Hvis vi ydermere fratrækker effekten af luftfartens pipeline op i tropopausen med vanddamp fra knap 5 milliarder flybilletter i 2019, bliver det spændende at se, hvor CO2s klimafølsomhed ender.
Redigeret d. 11-02-2020 21:00
11-02-2020 21:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_chapter6-1.pdf

Citat: The increase in atmospheric CO2
concentrations due to
anthropogenic emissions has resulted in the oceans taking
up CO2
at a rate of about 7 GtCO2
yr-1 (2 GtCyr-1). Over the
past 200 years the oceans have taken up 500 GtCO2
from the
atmosphere out of 1300 GtCO2
total anthropogenic emissions.
Anthropogenic CO2

Altså IPCC påstår at 800 GtCo2 fra menneskelig aktivitet skulle være i atmosfæren og de 800 Gt repræsenterer de 120 PPM fra de 290 til de idag 410 Dvs. der er samlet 2730 Gt co2 i atmosfæren, ifølge IPCC. eller omkring 30 % af atmosfærens co2 er menneskeskabt.
11-02-2020 22:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Anders

Linket her virker ikke https://ilovemycarbondioxide.com/pdf/Carbon_Dioxide_fThe_Houdini_of_Gases.pdf
11-02-2020 22:48
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
Sorry, Delphi.

Her er linket

https://www.co2web.info/Icecap_CarbonDioxide.pdf
15-02-2020 16:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Anders

Påstanden er den at der er langt mindre co2 i atmosfæren end den samlede opsummering af de mængder der udledesDet skyldes vel bare at der afsættes co2 til oceanerne, hvad der jo også gør


Redigeret d. 15-02-2020 16:43
16-02-2020 22:58
anders bruun laursen
★☆☆☆☆
(56)
@ Delphi,

det er jeg ikke matematiker nok til at beregne.

Fænomenet "atmospheric escape" https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_escape gør sig vel også gældende: Luftmolekyler forsvinder ud i det ydre rum.
Deltag aktivt i debatten Chemtrails = Solar Radiation Management med Bivirkninger = Daglig Dosis af Gift Ovenfra:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Ingen Flyvning, Ingen SRM/Chemtrails, Køligt Solskin, Nattefrost, Ingen Regn023-03-2020 23:46
Klimareligionen et Falsum II: Ikke CO2 – men Solar Radiation Management Skaber KlimaforandringIngen019-01-2020 01:56
Klimareligionen et Falsum I: Ikke CO2 – men Solar Radiation Management Skaber KlimaforandringIngen 019-01-2020 01:53
Fotos af dokumenteret Solar Radiation Management/Chemtrails-konspiration122-12-2019 22:21
Chemtrails er ægte klima-ødelæggere – ikke CO2030-09-2019 21:08
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik