Husk mig
▼ Indhold

CO2-kvoter


CO2-kvoter12-05-2008 16:20
Jakob
★★★★★
(9324)
 Er CO2-kvoter svaret på at få nedbragt luftens CO2-indhold..?


Hjælper CO2-kvoterne også med at få indført bæredygtig vedvarende energi..? 
12-05-2008 16:53
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ja og nej

Ja hvis kvoteordningen er uden "gratiskvoter", og kvoterne handles i et markedsbaseret system.
Prisen pr. ton CO2 er pt. ca. 150 kr, men der er med 43 % gratiskvoter. Kvoteprisen lægger producenterne ovenpå prisen på f.eks. el, hermed bliver kvotebelagt el dyrere end ikke kvotebelagt el fra f.eks. vindmøller.
Når de gratis kvoter forsvinder, vil el fra meget CO2-producerende anlæg bliver dyrere end el fra CO2-frie anlæg.
Det er faktisk noget i den retning, vi i SDE har prøvet, at få politikerne til de sidste 2 år.
Hvis "forureningsomkostnigerne" pålægges den "forurenende" el-produktion kan vi afskaffe tilskuddet til bl.a. vindmøller mv., hvis PSO'en så holdes på samme niveau som før bliver der flere penge til forskning i bl.a. lagring af vindmølle-el.

Nej, hvis kvotesystemet fremover også vil have "gratis" kvoter, og hvis tildelingen af disse "gratis" kvoter skal styres nationalt. Et effektivt kvotesystem skal glæde for hele EU, og det skal være ens i alle lande. Ikke noget med nationale allokeringsplaner.
Redigeret d. 12-05-2008 16:54
12-05-2008 23:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob

Ja det er et ganske umærket instrument til at omlægge til vedvarende energi.

@Boe.

Er det korrekt?:

Hvis 1 Mwh omsættes til 400 Kwh el, 450 Kwh fjernvarme og 150 Kwh tab, afgives 400 Kg co2.
Og ved Kul ca det dobbelte.
Redigeret d. 12-05-2008 23:08
13-05-2008 11:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Er det korrekt?:

Hvis 1 Mwh omsættes til 400 Kwh el, 450 Kwh fjernvarme og 150 Kwh tab, afgives 400 Kg co2.
Og ved Kul ca det dobbelte.


1. Hvad er korrekt?

Hvis 1 MWh koster 100 kr + 150/1000*400 = 60 i alt 160 kr vil producenten få forøget sine brændselsudgifter med 60 %, denne forøgelse vil blive forsøgt inddrevet med højere salgspriser til følge. Forbrugerne vil så se sig om i markedet og vælge det billigst produkt (ren markedsøkonomi), de dårligst producenter kan næsten sættes lig de mest forurenende og de vil enten skulle omlægge/forbedre deres produktion eller lukke biksen.
Moderne danske kulkraftværker udleder mindre CO2 pr. produceret MWh end gamle tyske kulkraftværker, de vil for en konkurrencefordel af EUs kvotesystem.

Kvotemarkedet var i 2006 ca. 229 mia. DKK.
13-05-2008 12:46
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Prøv at læse denne kronik fra Det Miljøøkonomiske Råd:
http://jp.dk/meninger/kronik/article1339863.ece
13-05-2008 12:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Hvis Grevinge: forbruger 18000 Mwh gas og laver 9300 Mwh fjernvarme og 8200 Mwh el. Efter forskellige forbedringer er forbruget herefter kun 8000 Mwh gas og 5000 Mwh el producers nu og den samme fjernvarme mængde. El-produktionen falder forholdsmæssigt lidt fordi en del af produktionen inden optimering forgik ved kedelproduktion uden om kraftvarmeproduktionen. NU skal et Centralt værk producerer noget af den strøm værket producerede og vindmøller kan nu også afsætte mere strøm fordi det ikke konflikter med værkets produktion af el.

Hvis Randers: I dag forbruger 1.000.000 Mwh kul til produktion af 265.000 Mwh el og 600.000 Mwh fjernvarme. Ved etablering af 75 Mw vindmøller enten ved værket eller i Vesterhavet og varmepumper opstillinger på værket sammen med at brændselet omlægges til flis/træ. Nu falder forbruget af brændsler (træ) til 200.000 Mwh. Strømproduktionen sammen med møllerne er uændret og fjernvarmeproduktionen er uændret.

Hvordan vil du mene co2 kvoten (Værdi) vil blive opgjort ved de to værker?
Redigeret d. 13-05-2008 13:11
13-05-2008 14:47
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Grevinge: Naturgas CO2 pr. kWh 400 g
Nuværende forbrug: 18.000 MWh => 7200 t CO2 á 150 = 1.080.000 kr
Fremtidig forbrug: 8.000 MWh => 3200 t CO2 á 150 = 480.000 kr.

Besparelse i køb af CO2-kvoter = 600.000 kr.

Randers: Kul CO2 pr kWh 800 g
Nuværende forbrug: 1.000.000 MWh => 800.000 t CO2 á 150 = 120.000.000 kr
Fremtidig forbrug: 0 MWH => 0 t CO" á 150 = 0
Besparelse i køb af kvoter = 120.000.000

Med forbeholde for regnefejl, men ved nedbringelse af CO2-udslippet bliver besparelse for værket som følger: Besparelse i CO2-udslip * markedsprisen på CO2-kvoter.
Jo flere der efterspørger CO2-kvoter jo højere markedspris og omvendt. Når omstillingen til CO2-fri produktion er gennemført vil CO2-kvoteprisen være lig 0, da ingen vil efterspørge CO2-kvoter. Et enkelt og faktisk genialt reguleringssystem.
EUs mængde af CO2-kvoter er fastsat på forhånd og aftrappes over tid.
13-05-2008 15:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe.

Da feks. gasværker hvor afgiften pålægges gassen: herefter er den effektforøgelse som sker i varmepumper som ikke er el-dreven i samdrift med kraftværket, afgiftsfritaget. Hertil den meget betydelige effektforøgelse som kan ske i el-drevne varmepumper i samproduktion med kraftværker og vindmøller. Et værk som silkeborg som forbruger 1,2 mill Mwh til 600.000 Mwh og 400.000 Mwh fjernvarme hertil afbrændes minimum 100.000 Mwh gas i byen pga. manglede kapacitet i fjernvarmeledning og konflikt med vindmøllestrøm som ikke muliggør kraftvarmeproduktion.
Ved de optimale varmepumpeopstillinger vil gasforbruget reduceres til 260.000 Mwh (20 %). Selv om staten nu modtager el-afgift omkring møllestrømmen, men da effektforøgelsen omkring de el-drevne varmepumper kan blive meget høj: 10. Nu falder statens afgiftsindtægt fra varmeproduktionen på de gasfyrede værker markant.

DA værkerne vil kunne sælge meget betydelige CO2 kvoter og herunder vil statens afgift nærmest "forsvinde". På den baggrund kan stenten sikkert "råbes op" og omlægge afgifter så de er lidt mere fornuftige, så feks. spildvarme fra Grundfos kan tilflyde fjernvarmenettet.
Redigeret d. 13-05-2008 15:09
13-05-2008 15:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
DA værkerne vil kunne sælge meget betydelige CO2 kvoter og herunder vil statens afgift nærmest "forsvinde".

Det er kun gældende ved gratis kvoter, disse forsvinder - værket skal så til gengæld ikke købe så mange kvoter.

Hvad resten angår må vi afvente skattekommissionens arbejde, men vær ikke i tvivl om, at hovedparten af fremtidens beskatning vil ske over energiforbruget.
13-05-2008 19:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

JO! men hvordan sikres det at staten ikke igen via snæversynet afgiftsomlægninger, som i bedste fald virker til at forhindre en co2-reduktion og forurening og i værste fald bevirker større forurening og ikke mindst med Co2, hvordan sikres det at dettet ikke sker igen?

I forbindelse med omlægning af el-afgifter omkring overskudsstrøm som skulle virke til at værkerne omsatte mere overskudsstrøm til varme, for 2 år. Men for netop at sikre at værkerne vedbliver med at afbrænde gas når overskudsstrømmen ikke forekommer, hvor evt. varmepumper som blev anskaffet til at omsætte overskudsstrøm nu også kunne virke ved alm. drift. Netop for at forhindre dette laves massive forhindringer i form af afgifter og restrektioner: hvorfra spildenergi måtte komme fra (feks. fra Grundfos i Bjerringbro) til pumpen. Herved sikres det at værkerne vedbliver med at afbrænde gas og statens afgift sikres. Afgiftsomlægningen har faktuelt medført øget co2 udledning fra værkerne og omlægningen har ingen effekt haft på at omsætte vindmølle strøm overhovedet.

Hertil: Direktøren for Teknologisk institut har netop haft foretræde for afgifts- og skatteudvalget og forelagt hvor meget mere vindmøllestrøm som ville kunne anvendes i det danske el-net når varmeværkerne anvender varmepumper til at øge mængden af fjernvarme fra en given "gasenergienhed".

At folketinget ikke engang har overvejet at afgiftsomlægge så statens provenu var uændret ved at øge gasafgiften og derved lade nettoværdien af gasbesparelsen tilfalde værkerne til afskrivning fortjeneste mm.

Det siger mere om vanetænkning i statsadministrationen end godt er.
14-05-2008 00:38
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Delphi
Hvis du havde læst kronikken fra JP havde du opdaget:

EU-landene har i de seneste år etableret et marked for CO -2 -kvoter, hvor producenter af el og fjernvarme samt virksomheder i den energitunge industri kan købe og sælge tilladelser til at udlede en bestemt mængde CO -2 . Formålet med markedet er at sikre, at EU-landenes udledning af CO -2 reduceres, og at reduktionen af CO -2 -udledningen sker der, hvor det kan gøres billigst.

Etableringen af EU's kvotemarked ændrer fundamentalt rammerne for dansk energipolitik, da den danske CO -2 -udledning fra den kvoteomfattede del af økonomien fremover vil blive reguleret på EU-niveau.

Dermed kan danske politikere reelt kun regulere den resterende del af den danske CO -2 -udledning, nemlig den der stammer fra mindre energitung industri, landbrug, transport og individuel opvarmning. Nok så overraskende er det måske, at husholdningernes el-besparelser eller opførelse af flere danske vindmøller ikke har nogen effekt på den samlede udledning af CO -2 i Europa. Danske politikeres og borgeres handlemuligheder er derfor begrænsede, når vi skal reducere CO -2 -udledningen udover det, der følger af kvotelofterne i EU's kvotemarked.

Behovet for, at danske politikere fokuserer på den ikke kvote-omfattede del af økonomien, bliver især tydeligt fra 2013. Herefter lægger EU-Kommissionen op til, at det samlede EU-mål for udledning af CO -2 ikke længere skal udmøntes i nationale mål for CO -2 -reduktion, men kun i nationale mål for, hvor meget der udledes i de ikke-kvoteomfattede sektorer. Oplægget er, at Danmark i perioden fra 2005 til 2020 skal reducere CO -2 -udledningen med 20 pct. i de sektorer, der ikke reguleres med kvoter. Denne målsætning skal formentlig opnås via faktiske danske reduktioner. Fremskrivninger i vor rapport til Det Miljøøkonomiske Råd fra marts indikerer, at dette mål ikke kan nås med de tiltag, der var indeholdt i Regeringens energiudspil forud for indgåelsen af det nye energiforlig, og selv efter vedtagelsen af forliget er der formentlig brug for en øget indsats inden for disse sektorer.
15-05-2008 00:07
Jakob
★★★★★
(9324)
 Jeg må indrømme, at jeg ikke er så optimistisk.

CO2-kvoter vil nok hjælpe lidt på at nedbringe CO2-udslippet i industrien, og det er jo godt.

Men ellers fører det måske bare til stigende priser.

Er det fastlagt i EU, hvad pengene fra CO2-kvoter skal bruges til..?Jeg tænker også som privat, at 150 kr for 1 ton CO2 er meget billigt.
Hvis det også var gældende for private boliger, se så alt det som man kan slippe for at spekulere på, hvis man køber "aflad" for 150 kroner:
http://1tonmindre.dk/menuliste.asp?listeID=2&m=3


Men det værste er nok, at jeg ikke tror, at det fører til særlig meget mere bæredygtig VE.
Det kan ligesåvel fremme både A-kraft og biobrændsel i en endnu mere usund og ubæredygtig skala. 
15-05-2008 14:38
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men det værste er nok, at jeg ikke tror, at det fører til særlig meget mere bæredygtig VE.
Det kan ligesåvel fremme både A-kraft og biobrændsel i en endnu mere usund og ubæredygtig skala.


Som skrevet i en anden tråd, hvad er bæredygtigt?

Det er åbenbart svært at få mennesker til at forstå, at hele CO2-problematikken er ændret. Fremover skal Danmark ikke "spilde" tid på CO2-regulering af de største CO2-udleddere, vi kan konsentrere os om privat CO2-udledning + udledning af CO2 fra transport. Det vil betyde, at vi er nødsaget til at omlægge hele vores afgiftssystem på energiområdet.
15-05-2008 23:31
Jakob
★★★★★
(9324)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det er åbenbart svært at få mennesker til at forstå, at hele CO2-problematikken er ændret. Fremover skal Danmark ikke "spilde" tid på CO2-regulering af de største CO2-udleddere


Ja, det er vist lidt svært.  


Jeg kan f.eks. ikke vurdere, om det er nok.

Hvad tror du, der vil ske, hvis en stor virksomhed mangler CO2-kvoter til sin produktion, og der ikke er flere på markedet, fordi de allesammen er solgt og brugt..?Boe Carslund-Sørensen skrev:
vi kan konsentrere os om privat CO2-udledning + udledning af CO2 fra transport. Det vil betyde, at vi er nødsaget til at omlægge hele vores afgiftssystem på energiområdet.


Ja nemlig, det må vi netop ikke glemme..!  


Det frygter jeg nok, at der vil være en fortsat tilbøjelighed til, og at CO2-kvoterne kun har gjort den større.


 
16-05-2008 12:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvad tror du, der vil ske, hvis en stor virksomhed mangler CO2-kvoter til sin produktion, og der ikke er flere på markedet, fordi de allesammen er solgt og brugt..?

Hvis alle er solgt/brugt har udbudsprisen været for lille, og hvis en virksomhed mangler CO2-kvoter i den situation må den indstille produktionen, jeg ved ikke om man alternativt kan købe sig til større CO2-udledning i EU mod at nedbringe CO2-udledningen i f.eks. Afrika.
16-05-2008 13:08
Jakob
★★★★★
(9324)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
hvis en virksomhed mangler CO2-kvoter i den situation må den indstille produktionenJa, det er også, hvad jeg logisk er nået frem til.
Men jeg har bare meget svært ved at se det for mig, at f.eks. flere 1000 fabriksarbejdere bliver sendt hjem og fabrikken sat i stå med CO2-kvoter som den eneste begrundelse.
Det vil nok fordre en meget stærk og klimabevidst regering at holde fast gennem sådan et scenarium., jeg ved ikke om man alternativt kan købe sig til større CO2-udledning i EU mod at nedbringe CO2-udledningen i f.eks. Afrika.


Det ved jeg heller ikke.
Jeg har et andet sted foreslået, at man måske burde forære nogle CO2-kvoter til nogle U-lande som belønning for at bevare regnskov.
Det kunne evt. give lidt mere buffer at handle med, men jo også kun til en vis grænse. 
16-05-2008 13:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det vil nok fordre en meget stærk og klimabevidst regering at holde fast gennem sådan et scenarium.


Nu er det ikke det enkelte lands regering men EU der skal stå fast.
16-05-2008 14:03
Jakob
★★★★★
(9324)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:

Nu er det ikke det enkelte lands regering men EU der skal stå fast.Ok, jeg troede, at det var den nationale regering, der skulle sikre, at der blev levet op til kravene.

Hvilke sanktionsmuligheder har EU så..?

Sender EU f.eks. kæmpe dagbøder til en virksomhed, der producerer uden CO2-kvoter, så virksomheden må gå konkurs, hvis den fortsætter i flere dage..?

Og hvad gør man egentlig, hvis de ansatte lønmodtagere begynder at forære olie og kul til virksomheden for at holde den kørende..?

Eller hvis et land ligefrem vil melde sig ud af EU for at holde produktionen igang og slippe for CO2-kvoter..?

Der er i forvejen flere eksempler på lande, der ikke har overholdt EU-aftaler, og som ikke er blevet sanktioneret for det.


Ja, jeg er vist mindst ligeså skeptisk overfor EU's administration, som de nationale.  
 
16-05-2008 14:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Jeg vil foreslå at du besøger EUs hjemmeside for energi mv. Men jeg tror, at EU har mulighed for at både udstede bøde og påbud mv.
16-05-2008 15:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Grevinge: Naturgas CO2 pr. kWh 400 g
Nuværende forbrug: 18.000 MWh => 7200 t CO2 á 150 = 1.080.000 kr
Fremtidig forbrug: 8.000 MWh => 3200 t CO2 á 150 = 480.000 kr.

Besparelse i køb af CO2-kvoter = 600.000 kr.

Randers: Kul CO2 pr kWh 800 g
Nuværende forbrug: 1.000.000 MWh => 800.000 t CO2 á 150 = 120.000.000 kr
Fremtidig forbrug: 0 MWH => 0 t CO" á 150 = 0
Besparelse i køb af kvoter = 120.000.000


De tal du oplyste her! Er det det beløb man modtager hvis man for evigt udtager den produktion som giver CO2 eller er det den produktion som man pr år reducere Co2 udledningen med. Altså hvis Randers redicere Co2 udledning til 0 ton er værdien for RAnders så 120 Mill hvert år i 10 år eller?
16-05-2008 16:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@delphi

Nej og ja, i år får Randers gratiskvoter svarende til 43 % af deres udledning, hvis de ikke bruger disse kvoter kan de sælges på markedet. Fra 2012/2013 er der ingen gratiskvoter, men hvis Randers ikke har behov for kvoter spare de jo de 120 mill, hvis jeg har regnet CO2-udledningen rigtig. Jeg forventer at mængden af kvoter falder år for år, indtil CO2-reduktionen er stor nok.
Redigeret d. 16-05-2008 16:48
CO2-kvoter og DK?22-05-2008 10:37
Ladan
☆☆☆☆☆
(4)
Har jeg forstået det rigtigt, at DK investerer i nogle CO2-reducerende "virkesomheder" i udlandet, for selv at kunne udlede mere CO2 ?

Og hvor i udlandet er det ? Jeg har hørt, at der er tale om Rusland, Ukraine og Kina? Men jeg kan ikke " slå det op" nogle steder. Nogen, der ved det ?

på forhånd tak
RE: CO2-kvoter og DK?22-05-2008 11:17
Kosmos
★★★★★
(5375)
Konkret mener jeg, der har været tale om (en?) fjernvarmecentral i en (fjern) kinesisk provins, men dét kan jeg ikke lige hitte noget om!


Her her er noget om vindenergi i Kina og Indien.

Se evt. også denne 'minianalyse'.
På side 18 oplyses:

Ifølge regeringens seneste vurdering, der dog stammer fra juni 2005, er Danmark godt på vej til at opfylde sin klimaforpligtelse. Der regnes med et samlet CO2-udslip i Danmark på 72,3 mio. tons CO2 i 2010, hvoraf de 4,5 mio. tons kommer fra eleksport. Desuden regnes med et køb af CO2-kompenserende projekter i andre lande på 4,5 mio. tons, idet der er afsat 1,1 mia. kr. på finansloven til sådanne projekter.
18-11-2008 03:13
Jakob
★★★★★
(9324)
 

Nu er det da endelig kommet frem, hvad skatteministeren vil bruge pengene fra de opkrævede CO2-kvoter til.

De skal selvfølgelig bruges til skattelettelser.....


Kommer det bag på dig, og kan du ikke forstå hvorfor..?

Statsministeren giver svaret i dette videoklip ( ca.1 Mb ):
http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/4/video/Fogh-tale.avi

Ja, det kunne have været en sjov vits.

Men vittigheder må ikke tangere sandheden for meget, og det gør denne desværre.  

   
01-02-2013 23:51
Jakob
★★★★★
(9324)
.
I dag fire år senere må man sige, at denne tråds værste anelser ikke er blevet gjort til skamme.

Vi fik skattelettelser i stor stil.

Og se så, hvad der sker med CO2 kvotesystemet:

http://ing.dk/artikel/135921-nu-er-det-saa-godt-som-gratis-at-udlede-co2
Citat:
-------------------------------
Nu er det så godt som gratis at udlede CO2

Business.dk Prisen på CO2-kvoter er faldet markant siden nytår. Investeringsbank forudser kvotesystemets endegyldige kollaps.
-------------------------------.
02-02-2013 02:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det kan vel ikke komme bag på nogen at prisen på CO2-kvoter falder, når "sparede" CO2-kvoter fra elproduktion på vindmøller, biomasse, biogas mv. sælges på CO2-kvotemarkedet, og når CO2-kvotesystemet tildeler disse elproduktionsanlæg gratis kvoter, og mængden af CO2-kvoter ikke automatisk reduceres med et antal svarende til de ønskede årlig reduktion af CO2.

Hvis CO2-kvotesystemet skal virke og prisen holdes oppe, så skal der løbende fjernes CO2-kvoter. Hvis EU f.eks. ønsker en CO2-reduktion på 20 % i 2020, så skal der fjernes 2,5 % CO2-kvoter i 2013, 2,6 % i 2014 osv., så der kun udledes 80 % af mængde CO2, der blev udledt i 2012, i 2020.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-02-2013 06:39
Jakob
★★★★★
(9324)
.@ Boe Carslund-Sørensen


Kan du huske, at der var nogle EL selskaber, som begyndte at sælge klimavenlig strøm på den måde, at kunderne skulle betale ekstra for strømmen, fordi selskabet købte CO2 kvoter og destruerede dem, når de solgte kulstrøm.
Hvad tror du, de energiforbrugere, som hoppede på limpinden, tænker om politikerne i dag..?
Jeg gætter på, at politikerleden må stå helt op i halsen..
RE: Nej.02-02-2013 10:47
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
Er CO2-kvoter svaret på at få nedbragt luftens CO2-indhold..?


Svaret er nej. Den olie og kul som bliver udvundet eller brudt vil stadigt blive brugt.


02-02-2013 16:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Jeg gætter på, at du har ret !

Hvordan tror så at de elforbrugere, der har betalt 10 eller 15 øre ekstra pr. kWh el, for at få "grøn el" har det, når de opdager, at de kunne have købt et certifikat på vind-el for 1 øre pr. kWh ?

Jeg tror, at de føler sig snydt !


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
11-02-2013 07:44
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Nu begynder de faldende priser på CO2 kvoter også at true hele den danske omstilling til vedvarende energi.
Det fortæller noget om EU. Men det fortæller også noget om danske politikeres seriøsitet og troværdighed, hvis de har baseret den vigtige dansk energipolitik på et så usikkert system og efterfølgende må erkende, at de ikke kan nå de mål, som de har gået verden rundt og pralet med..
Tilknyttet billede:

11-02-2013 10:25
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Kulprisen udvikler sig på samme vis ugunstigt for masterplanen.

http://www.infomine.com/investment/metal-prices/coal/

Der har aldrig været problemer med forsyning og mængde.
11-02-2013 14:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
pifpafpuf skrev:
Kulprisen udvikler sig på samme vis ugunstigt for masterplanen.

http://www.infomine.com/investment/metal-prices/coal/

Der har aldrig været problemer med forsyning og mængde.


Sådan går det, når man bygger på kviksandEnergipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-02-2013 11:17
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Boe Carslund-Sørensen,

PSO afgift - absurditeten når nye højder.

"Den specielle danske PSO-afgift (Public Service Obligation) stiger nemlig i takt med, at el-prisen falder (0,5 øre, hver gang el-prisen falder med 1 øre pr. kWh), hvilket betyder, at danske el-forbrugere ikke får samme fordele som forbrugerne i vores nabolande."


http://denkorteavis.dk/2013/ekstraregning-til-danske-el-kunder-pa-10-milliarder/
12-02-2013 19:45
Jakob
★★★★★
(9324)
.
http://ing.dk/artikel/136319-dansk-energi-hoejere-stoette-til-havmoeller-truer-ikke-elregningen
Citat:
----------------------------------
Liberal Alliance, som står uden for energiforliget, vil nu have klima- og energiminister Martin Lidegaard til at forklare, om den samlede økonomi i energiforliget fra 2012 overhovedet hænger sammen efter Berlingskes beregninger af, at den lave CO2-kvotepris vil få industrien og forbrugernes bidrag til energiforliget til at stige med mere end en milliard kroner årligt frem mod 2020.
----------------------------------


http://ing.dk/artikel/136325-prisdyk-af-co2-kvoter-kan-koste-danmark-milliarder
Citat:
----------------------------------
I 2013 kommer Danmark til at mangle 270 millioner kroner i budgettet på grund af lave CO2-kvotepriser.
----------------------------------Er det hvad vi taler om: Ca. 1,27 milliarder kroner om året tabt, hvis CO2 kvoterne bliver gratis..?


Det er selvfølgelig slemt.
Men sammenholdt med så mange andre offentlige udgifter, så må det vel egentlig betegnes som værende i småtingsafdelingen.
Eller i hvert fald ikke mere, end at pengene må være til at skaffe uden at belaste industrien.
Jeg vil endda gå så vidt som til at sige, at vi nemt må kunne finde det dobbelte beløb, så industrien kan få billigere strøm, hvis den vil vise vilje til at forbruge strømmen, når der er meget vindstrøm i systemet.

@pifpafpuf


Hvis du ser på EL-afgifterne, så er det ikke pso, men statens afgift til helt andre ting, der fylder langt det meste.
Og de 66% er nok mere i dag, blandt andet fordi EL-afgifterne siden også skulle bruges til at finansiere skattelettelser til de velstillede.

@Boe Carslund-Sørensen


Måske har du noget mere opdateret pædagogisk materiale over kvoter, pso, netafgift, el-pris og afgifter end den gamle lagkage, som har passeret sidste salgsdag..?
.
12-02-2013 23:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
pifpafpuf skrev:
PSO afgift - absurditeten når nye højder.

"Den specielle danske PSO-afgift (Public Service Obligation) stiger nemlig i takt med, at el-prisen falder (0,5 øre, hver gang el-prisen falder med 1 øre pr. kWh), hvilket betyder, at danske el-forbrugere ikke får samme fordele som forbrugerne i vores nabolande."


http://denkorteavis.dk/2013/ekstraregning-til-danske-el-kunder-pa-10-milliarder/


pifpafpuf - PSO står i min ordbog for: På Svends Order.


Det er ikke nok med, at det bliver dyrere for elforbrugerne end ventet, staten går også glip af ca. 9 milliarder i indtægt på salg af CO2-kvoter. Vil I gætte på, hvor den regning ender ?

http://www.business.dk/green/billig-klimaforurening-koster-staten-milliarder


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-02-2013 06:10
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
staten går også glip af ca. 9 milliarder i indtægt på salg af CO2-kvoter.


Det er ca. 1,27 milliard om året, og det forudsætter, at prisen på CO2 kvoter forbliver nul, hvilket du ikke kan være sikker på.
Vi kan heller ikke udelukke, at der kan blive tale om en anden form for kompensation fra EU.
Man kan mene, at det er surt og uklogt, at budgettet har satset på CO2 kvoter som en sikker værdi, men konsekvenserne er alligevel ikke større, end at pengene sagtens kan findes andre steder, hvis man vil.
.
17-04-2013 11:29
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Lige nu ser det ud til, at Business.dk får ret.
http://www.klimadebat.dk/forum/co2-kvoter-d7-e472.php#post_8954

Men det kan vel efterhånden kun forbavse de få naive fjolser, der stadig havde tillid til EU's klimapolitik..
Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten CO2-kvoter:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik