Husk mig
▼ Indhold

Danmark CO2-fri omkring el og varmeproduktion på få år


Danmark CO2-fri omkring el og varmeproduktion på få år26-06-2008 14:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sammen med en betydelig vindmølleudbygning udbygning med bølgeenergi vil nedenstående varmepumpeløsninger kunne forsyne Byerne i Danmark med den nødvendige fjernvarme/varme og opstillingerne vil kunne overtage varmeproduktion omkring alle fjernvarmeværker i landet. Opstillingerne vil kunne betale for massive mølleudbygninger og udbygning med bølgeenergi på kommercille vilkår. Hertil vil opstillingerne kunne afholde de nødvendige afgifter til staten.

Fjernvarme som det virker i dag.

I dag produceres fjernvarme overvejende centralt for en by, dog suppleret af Backupkedler i fjernvarmenettet. Fjernvarme distribueres fra kraftværket via et overordnet fjernvarmenet. Fra dette overordnede net udspringer mindre fjernvarmenet, typisk til forsyning af bydele eller gader. Se.Damp fjernvarme

Det er muligt at temperaturdifferencerer fremførsel af energi til boligerne i et fjernvarmenet, omkring de energikilder som er frembragt ved varmepumpedrift. Effekten er at de lavtempertur energikilder som varmepumper kan frembringe ved en meget betydelig effektfaktor, at de faktuelt kan overføres til boligerne ved denne lave temperatur, samtidig med at systemet kan fremfører højtemperatur energi til feks brugsvandsopvarmening. Som fjernvarme virker i dag skal der fremføres den temperatur som den højeste forbrugesenhed betinger i nettet.

PrincipVand gennemløber varmeveksler ved varmeværk og koger et kølemiddel. Dampe herfra søger nu ud i ledningsnettet og kondenser på de varmevekslere, hvor temperaturen i det vand som skal opvarmes er under den temperatur hvorved dampe kan kondensere og afgiver den fordampningsvarme, som blev optaget ved centarl varmeveksler. Trykket i dampe bestemer nu hvor varmt vand i vekslere i boligerne kan opvarmes, som igen hænger nøje sammen med den temperatur det tilledte vand har ved den centrale varmeveksler ved varmeværket.

Altså systemet kan nu strate med at tillede lavtemperatur vand ved den centrale varmeveksler og alle energiaftagere i byen som kan forbruge energi ved lave temperaturer modtager nu energi. I takt med at vand som er koldt til brugsvand og gulvvarme er opvarmt lukkes ventil til disse aftagere via trykføler omkring dampen i nettet som er afstemt med den temperatur som forbrugsstedet betinger. I takt med at trykket stiger som følge af at varmere vand tilledes den centrale varmevekser kan aftagere som betinger en højere temperatur nu opvarmes feks. radiatorer i bebyggelser eller varmt brugsvand.

Bydel opbygget med dampfjernvarme

En turbokompressor producere varme ved at fryse vand til is. En isoleret tank eller dam som er lagindelt (med membraner) indeholder herefter energier ved 35 c', 45 c' og 65 c'. Temperaturfordelingen (mængde af vand) står i forhold til det forbrug som er i bydelen.NU kan der óverføres energi via dampfjernvarmen til de respektive "forbrugere" i nettet ved de temperaturer som disse betinger. Energikilde i nettet feks. solvarme på bygninger i bydelen kan nu tilfører den samlede bydels energibehov. Kølemiddel koges nu ved solfanger og de aftagere i bydelen som kan aftage denne energi ved den temperatur som denne nu produceres ved, modtager nu denne.

Varmepumpedrift for en hel by.

Hele storkøbenhavn kan nu med fordel forsynes med fjernvarme produceret ved møllestrøm via varmepumper se.Det overordnede ledningsnet "nedlægges" nu. Ved bydele (2000 – 5000 boliger) etableres varmepumpeopstillinger og akkumuleringstank eller damme til den producerede fjernvarme, og dampfjernvarme dirstribuere nu varme til de enkelte boliger. Der plangægges, af kommunerne, meget betydelige tank eller opsamlingsdamme til regnvand, som ikke umiddelbart kan tilledes kloaken, pga af mangelende kapacitet omkring det nuværende kloaknet. Opsamlings tanke er hertil nødvendig fordi dette overflade vand, ikke umiddelbart kan ledes til nedsivningsbrønde pga en svag forurening fra tage og asfaldt. Dette regnvand opsamles nu i tank/damme (meget mindre end det planlagte) og fryses af varmepumpeopstillingen.

Ved skybrug bruges nu det bestående overordnede fjernvarmeledningnet til at cirkulere dette renvand til den betydelig dam ( forstorkøbenhavn min 5 Mill kbm) og opbevares her. Hvis isningsopstillingen ved dydele "mangler" vand til at fryse cirkuleres vand frem via at det overordnede ledningsnet og Slosh ice returneres til stor dam.

Når den store dam er "fuld" af is flyttes energi via en varmepumpe fra dammen til havet (øresund) og dammen optøs og øresund fryses og den nødvendige energi er til stede til København. Rensningsanlæg modtager nu dette spildevand i takt med at kapaciteten tillader dette.

Varmepumpedrift ved neturgasnet til mindre bysamfund omkring storbyer.

Mindre byer omkring en stor by kan nu med fordel overfører deres spildevand til storbyernes rensningsanlæg.

Randers og opland se.Naturgasnettet som distributionsnet af energi fra varmepumpeopstilling og varmtvandsakkumulering ved boligen se.Ved isolering af den bestående naturgasnet. Meget tyder på at det er muligt automatisk at gøre dette uden at ledningsnettet skal opgraves. Ved isolering virker naturgasnettet nu som damfjernvarme og kun en varmeveksler er nødvendig i boliegn. Se.Co2 fri varmeforsyning for enkelhusstande

Varmepumpedrift ved møllestrøm som henter en betydelig del af boligens energi ved at køle luften. Hertil en betydelig del af årsforbruget kommer fra dammens solfanger og endelig varmeproduktion fra jordradiator i de perioder hvor andre enegikilder ikke er tilgængdelige Se.Varmepumpedrift ved isning i dam og akkumulering i sioleret dam se.


Redigeret af branner d. 27-06-2008 16:23
Danmark CO2-fri omkring el og varmeproduktion på få år27-06-2008 09:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vestas:

Kære Ditlev Engel

Jeg skriver til dig fordi jeg arbejder med varmepumpeløsninger, som kan forsyne byerne med den nødvendige fjernvarme og gøre det 100 % og dermed CO2 fri. Det banebrydende ved projektet er at opstillingerne kan hente energi i vands overgang til is og herved lave den nødvendige fjernvarme. Det er nu muligt at forsyne alle Byerne med fjernvarme ved varmepumpe og vindmøllestrøm og herunder Bølgeenergi. Opstillingerne giver nogle særdeles gode synergier sammen med mølle og bølgeenergien netop fordi varmepumperne kan omsætte den strøm som falder uden for de perioder på dagen hvor der efterspørges el.
Et projekt er bla. forelagt Borgmester Nyhuus I Randers se projekt oplæg http://www.nhsoft.dk/varmepumper/Isning/is-randers.htm Randers Energi overvejer et muligt projekt.

Varmepumpeopstillingerne vil i praksis kunne betale over 1200 kr/Mwh for 50 % af den vindmøllestrøm som falder netop når der ikke er forbrug i nettet, enten som centrale mølleparker som i Randers, hvor man etablere 100 Mw møller langs Randers Fjord eller som havvindmøller. Denne betydelige pris som varmepumperne kan betale, da varmen herfra netop, kan akkumuleres hvorfor produktionstidspunkt er underordnet, gør nu at den anden halvdel af mølleproduktionen nu kan tilflyde el-nettet netop når der er et forbrug her og til alm markedspris 300 kr/mwh. En opstilling i Randers vil kunne afholde statens nuværende afgift og herunder omsætte møllestrøm til en massiv overpris og altså kunne levere byen fjernvarme under prisen som den produceres til i dag.

I takt med at varmeværkerne skal udskiftes kan disse overgå til varmepumpedrift ved isning. Feks Viborg: en dam på 1 Mill kbm på værkets nuværende grund se. http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/2/erh~1.jpg kan herefter "overvintre" og via varmepumper og vindmøller og bølgeenergi forsyne byen med Co2 fri varme. Varmepumper sammen med møller og Bølgeenergi er betydelig billigere sammenlignet med alm kraftvarmeproduktion ved etablering, og hertil langt billigere omkring produktion og vedligehold. Altså grundlag for massive udbygninger med vind og bølgeenergi på kommercielle vilkår uden offentlig støtte i Danmark og under de nordlige himmelstrøg i øvrigt hvor der er et varmeforbrug. Altså en massivt støtte til Vestas vindmøller i markedet her i landet men også på verdensplan.

I forbindelse med forskellige overvejelser ind på www.Klimadebat.dk har vi overvejet forskellige varmepumpeløsninger og er fremkommet med nogle ret unikke løsninger, som er beskrevet her se. http://www.klimadebat.dk/forum/danmark-co2-fri-omkring-el-og-varmeproduktion-paa-faa-aar-d20-e557.php#post_6178 som løser mange af de store problemer for byerne.

VI arbejder på at iværksætte et projekt enten omkring Randers kraftværk, hvor der er nogle mulige oplagte synergier sammen med flis som kunne "frigøres" hos Novopan, som i dag bruges til at tørrere flis til spånpladeproduktion. Varmepumpeopstillinger som virker ved vanddamp og vindmøller ville kunne frigive denne flis som herefter kunne omsættes i Randers kraftværk.
Et andet projekt er et meget visionært projekt omkring Odsherred hvor møllestrøm akkumuleres ved at løfte vand fra lammefjorden op i Holbæk fjord ved vind. Hertil er der planer om at forbinde mindre byer via rørføringer for kloakvand som cirkuleres til storbyernes rensningsanlæg som slosh ice så varmepumperne decentralt herfra modtager den nødvendige energi til fjernvarmeproduktion.

Derfor vil jeg bede dig overveje om du vil støtte et projekt økonomisk, som vil tage sigte på at udforme disse teknologier, så de kan virke kommercielt. Andre store Firmaer Som Siemens (Vindmøller), Dong, Vattenfall, Danfoss, Seas mf vil blive tilbudt at støtte projektet. Som det ser ud nu skal vi bruge omkring 25 mill. kr til enten et projekt eller måske to både i Randers, hvis Randers energi er positiv over for projektet og så et projekt omkring Odsherred.

Jeg mener det er realistisk at udbygge med vind og bølgeenergi så 90 % af Danmarks el-forsyning kommer fra VE inden for få år, og den resterende el-produktion vil kunne komme fra flis, affald og el-import fra udlandet. Netop når kraftværker kan udtages eller nedlægges, fordi varmepumper kan overtage fjernvarmeforsyningen kan mere møllestrøm nu tilflyde nettet. Ved en 10 dobling af den nuværende møllekapacitet falder 80 % af produktionen netop når der er forbrug.

Hvis man antager den samlede energimængde til varme og el-produktion i danmark til 120 Twh/år repræsenterer denne energimængde ved gas/olie omkring 400 kr/Mwh når værdien af kvoter medregnes. Altså 48 Milliarder pr år. Hertil er varmepumpeopstillingerne betydelig billigere at etablere selv når der skal etableres møller og bølgeanlæg end Kraftværker. VI har i dag 2,5 gang den kraftværks kapacitet som er nødvendig.

Denne skrivelse offentliggøres inde på http://www.klimadebat.dk hvilket den øvrige korrespondance med Vestas også vil blive.

For isningsteknologien se www.nhsoft.dk

Mvh Nhsoft v/Niels Hansen
Redigeret d. 27-06-2008 15:38
Danmark CO2-fri omkring el og varmeproduktion på få år27-06-2008 09:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Danfoss:

Kære Jørgen Mads Clausen

Jeg skriver til dig fordi jeg arbejder med varmepumpeløsninger, som kan forsyne byerne med den nødvendige fjernvarme og gøre det 100 % og dermed CO2 fri. Det banebrydende ved projektet er at opstillingerne kan hente energi i vands overgang til is og herved lave den nødvendige fjernvarme. Det er nu muligt at forsyne alle Byerne med fjernvarme ved varmepumpe og vindmøllestrøm og herunder Bølgeenergi. Opstillingerne giver nogle særdeles gode synergier sammen med mølle og bølgeenergien netop fordi varmepumperne kan omsætte den strøm som falder uden for de perioder på dagen hvor der efterspørges el.
Et projekt er bla. forelagt Borgmester Nyhuus I Randers se projekt oplæg http://www.nhsoft.dk/varmepumper/Isning/is-randers.htm Randers Energi overvejer et muligt projekt.

Varmepumpeopstillingerne vil i praksis kunne betale over 1200 kr/Mwh for 50 % af den vindmøllestrøm og strøm fra bølgeenergi, som falder netop når der ikke er forbrug i nettet, enten som centrale mølleparker som i Randers, hvor man etablere 100 Mw møller langs Randers Fjord eller som havvindmøller. Denne betydelige pris, som varmepumperne kan betale, da varmen herfra netop, kan akkumuleres hvorfor produktionstidspunkt er underordnet, gør nu at den anden halvdel af mølleproduktionen nu kan tilflyde el-nettet netop når der er et forbrug her og til alm "markedspris" 300 kr/mwh. En opstilling i Randers vil kunne afholde statens nuværende afgift og herunder omsætte møllestrøm til en massiv overpris og altså kunne levere byen fjernvarme under prisen som den produceres til i dag.

I takt med at varmeværkerne skal udskiftes kan disse overgå til varmepumpedrift ved isning. Feks Viborg: en dam på 1 Mill kbm på værkets nuværende grund se. http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/2/erh~1.jpg kan herefter "overvintre" og via varmepumper og vindmøller og bølgeenergi forsyne byen med Co2 fri varme. Varmepumper sammen med møller og Bølgeenergi er betydelig billigere sammenlignet med alm kraftvarmeproduktion ved etablering, og hertil langt billigere omkring produktion og vedligehold. Altså grundlag for massive udbygninger med vind og bølgeenergi på kommercielle vilkår uden offentlig støtte i Danmark og under de nordlige himmelstrøg i øvrigt hvor der er et varmeforbrug. De teknologier Danfoss vil kunne udvikle omkring varmepumpesystemer vil blive meget omfattende og vil give Danfoss nogle særdeles gode indtjeningsmuligheder omkring teknologien i fremtiden. Her under vil projektet promovere Danfoss's Bølgeprojekter her i landet så vel som i udlandet.

I forbindelse med forskellige overvejelser ind på www.Klimadebat.dk har vi overvejet forskellige varmepumpeløsninger og er fremkommet med nogle ret unikke løsninger, som er beskrevet her se. http://www.klimadebat.dk/forum/danmark-co2-fri-omkring-el-og-varmeproduktion-paa-faa-aar-d20-e557.php#post_6178 som løser mange af de store problemer byerne står over for omkring bla. spildevand.
VI arbejder på at iværksætte et projekt enten omkring Randers kraftværk, hvor der er nogle mulige oplagte synergier sammen med flis som kunne "frigøres" hos Novopan, som i dag bruges til at tørrere flis til spånpladeproduktion.

Varmepumpeopstillinger som virker ved vanddamp og vindmøller ville kunne frigive denne flis som herefter kunne omsættes i Randers kraftværk.
Et andet projekt er et meget visionært projekt omkring Odsherred hvor møllestrøm akkumuleres ved at løfte vand fra Lammefjorden op i Holbæk fjord ved vind. Hertil er der planer om at forbinde mindre byer via rørføringer for kloakvand som cirkuleres til storbyernes rensningsanlæg som slosh ice så varmepumperne decentralt herfra modtager den nødvendige energi til fjernvarmeproduktion.

Derfor vil jeg bede dig overveje om du vil støtte et projekt økonomisk, som vil tage sigte på at udforme disse teknologier, så de kan virke kommercielt. Andre store Firmaer Som Siemens (Vindmøller), Vestas, Dong, Vattenfall, Seas mf vil blive tilbudt at støtte projektet. Som det ser ud nu skal vi bruge omkring 25 mill. kr til enten et projekt eller måske to både i Randers, hvis Randers energi er positiv over for projektet og så et projekt omkring Odsherred.
Jeg mener det er realistisk at udbygge med vind og bølgeenergi så 90 % af Danmarks el-forsyning kommer fra VE inden for få år, og den resterende el-produktion vil kunne komme fra flis, affald og el-import fra udlandet. Netop når kraftværker kan udtages eller nedlægges, fordi varmepumper kan overtage fjernvarmeforsyningen kan mere møllestrøm nu tilflyde nettet. Ved en 10 dobling af den nuværende møllekapacitet falder 80 % af produktionen netop når der er forbrug.

Hvis man antager den samlede energimængde til varme og el-produktion i danmark til 120 Twh/år repræsenterer denne energimængde ved gas/olie omkring 400 kr/Mwh når værdien af kvoter medregnes. Altså 48 Milliarder pr år. Hertil er varmepumpeopstillingerne betydelig billigere at etablere selv når der skal etableres møller og bølgeanlæg end Kraftværker. VI har i dag 2,5 gang den kraftværks kapacitet som er nødvendig.

Denne skrivelse offentliggøres inde på www.klimadebat.dk hvilket den øvrige korrespondance med Danfoss også vil blive.

For isningsteknologien se www.nhsoft.dk

Mvh Nhsoft v/Niels Hansen
Redigeret d. 27-06-2008 15:40
Danmark CO2-fri omkring el og varmeproduktion på få år27-06-2008 10:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Dong

Kære Anders Eldrup

Jeg skriver til dig fordi jeg arbejder med varmepumpeløsninger, som kan forsyne byerne med den nødvendige fjernvarme og gøre det 100 % og dermed CO2 fri. Det banebrydende ved projektet er at opstillingerne kan hente energi i vands overgang til is og herved lave den nødvendige fjernvarme. Det er nu muligt at forsyne alle Byerne med fjernvarme ved varmepumpe og vindmøllestrøm og herunder Bølgeenergi. Opstillingerne giver nogle særdeles gode synergier sammen med mølle og bølgeenergien netop fordi varmepumperne kan omsætte den strøm som falder uden for de perioder på dagen hvor der efterspørges el.
Et projekt er bla. forelagt Borgmester Nyhuus I Randers se projekt oplæg http://www.nhsoft.dk/varmepumper/Isning/is-randers.htm Randers Energi overvejer et muligt projekt.

Varmepumpeopstillingerne vil i praksis kunne betale over 1200 kr/Mwh for 50 % af den vindmøllestrøm og strøm fra bølgeenergi, som falder netop når der ikke er forbrug i nettet, enten som centrale mølleparker som i Randers, hvor man etablere 100 Mw møller langs Randers Fjord eller som havvindmøller. Denne betydelige pris, som varmepumperne kan betale, da varmen herfra netop, kan akkumuleres hvorfor produktionstidspunkt er underordnet, gør nu at den anden halvdel af mølleproduktionen nu kan tilflyde el-nettet netop når der er et forbrug her og til alm "markedspris" 300 kr/mwh. En opstilling i Randers vil kunne afholde statens nuværende afgift og herunder omsætte møllestrøm til en massiv overpris og altså kunne levere byen fjernvarme under prisen som den produceres til i dag.

I takt med at varmeværkerne skal udskiftes kan disse overgå til varmepumpedrift ved isning. Feks Viborg: en dam på 1 Mill kbm på værkets nuværende grund se. http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/2/erh~1.jpg kan herefter "overvintre" og via varmepumper og vindmøller og bølgeenergi forsyne byen med Co2 fri varme. Varmepumper sammen med møller og Bølgeenergi er betydelig billigere sammenlignet med alm kraftvarmeproduktion ved etablering, og hertil langt billigere omkring produktion og vedligehold. Altså grundlag for massive udbygninger med vind og bølgeenergi på kommercielle vilkår uden offentlig støtte i Danmark og under de nordlige himmelstrøg i øvrigt hvor der er et varmeforbrug.

Umiddelbart vil teknologierne her ved første øjekast udhule Dong's forretningsområde. Dels mulighederne for, at udnytte gasnettet sammen med isning og varmepumpe ved mindre bysamfund og altså overflødiggøre gassen til opvarmning, herunder at teknologien i vid udstrækning overflødiggøre Dongs kraftværker. Men her bør Dong se disse nye muligheder som et nyt forretningsområde som vil styrke Dongs position i Norden og ikke mindst på det Europæiske markede for energiforsyning.

I forbindelse med forskellige overvejelser ind på www.Klimadebat.dk har vi overvejet forskellige varmepumpeløsninger og er fremkommet med nogle ret unikke løsninger, som er beskrevet her se. http://www.klimadebat.dk/forum/danmark-co2-fri-omkring-el-og-varmeproduktion-paa-faa-aar-d20-e557.php#post_6178 som løser mange af de store problemer byerne står over for omkring bla. spildevand.

VI arbejder på at iværksætte et projekt enten omkring Randers kraftværk, hvor der er nogle mulige oplagte synergier sammen med flis som kunne "frigøres" hos Novopan, som i dag bruges til at tørrere flis til spånpladeproduktion. Varmepumpeopstillinger som virker ved vanddamp og vindmøller ville kunne frigive denne flis som herefter kunne omsættes i Randers kraftværk.
Et andet projekt er et meget visionært projekt omkring Odsherred hvor møllestrøm akkumuleres ved at løfte vand fra Lammefjorden op i Holbæk fjord ved vind. Hertil er der planer om at forbinde mindre byer via rørføringer for kloakvand som cirkuleres til storbyernes rensningsanlæg som slosh ice så varmepumperne decentralt herfra modtager den nødvendige energi til fjernvarmeproduktion.

Derfor vil jeg bede dig overveje om du vil støtte et projekt økonomisk, som vil tage sigte på at udforme disse teknologier, så de kan virke kommercielt. Andre store Firmaer Som Siemens (Vindmøller), Vestas, Danfoss, Vattenfall, Seas mf vil blive tilbudt at støtte projektet. Som det ser ud nu skal vi bruge omkring 25 mill. kr til enten et projekt eller måske to både i Randers, hvis Randers energi er positiv over for projektet og så et projekt omkring Odsherred.
Jeg mener det er realistisk at udbygge med vind og bølgeenergi så 90 % af Danmarks el-forsyning kommer fra VE inden for få år, og den resterende el-produktion vil kunne komme fra flis, affald og el-import fra udlandet. Netop når kraftværker kan udtages eller nedlægges, fordi varmepumper kan overtage fjernvarmeforsyningen kan mere møllestrøm nu tilflyde nettet. Ved en 10 dobling af den nuværende møllekapacitet falder 80 % af produktionen netop når der er forbrug.

Hvis man antager den samlede energimængde til varme og el-produktion i danmark til 120 Twh/år repræsenterer denne energimængde ved gas/olie omkring 400 kr/Mwh når værdien af kvoter medregnes. Altså 48 Milliarder pr år. Hertil er varmepumpeopstillingerne betydelig billigere at etablere selv når der skal etableres møller og bølgeanlæg end Kraftværker. VI har i dag 2,5 gang den kraftværks kapacitet som er nødvendig.

Denne skrivelse offentliggøres inde på www.klimadebalt.dk hvilket den øvrige korrespondance med Dong også vil blive.

For isningsteknologien se www.nhsoft.dk

Mvh Nhsoft v/Niels Hansen
Redigeret d. 27-06-2008 10:14
30-06-2008 17:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
SEAS:

Kære Jesper Hjulmand

Jeg skriver til dig fordi jeg arbejder med varmepumpeløsninger, som kan forsyne byerne med den nødvendige fjernvarme og gøre det 100 % og dermed CO2 fri. Det banebrydende ved projektet er at opstillingerne kan hente energi i vands overgang til is og herved lave den nødvendige fjernvarme. Det er nu muligt at forsyne alle Byerne med fjernvarme ved varmepumpe og vindmøllestrøm og herunder Bølgeenergi. Opstillingerne giver nogle særdeles gode synergier sammen med mølle og bølgeenergien netop fordi varmepumperne kan omsætte den strøm som falder uden for de perioder på dagen hvor der efterspørges el.
Et projekt er bla. forelagt Borgmester Nyhuus I Randers se projekt oplæg http://www.nhsoft.dk/varmepumper/Isning/is-randers.htm Randers Energi overvejer et muligt projekt.

Varmepumpeopstillingerne vil i praksis kunne betale over 1200 kr/Mwh for 50 % af den vindmøllestrøm og strøm fra bølgeenergi, som falder netop når der ikke er forbrug i nettet, enten som centrale mølleparker som i Randers, hvor man etablere 100 Mw møller langs Randers Fjord eller som havvindmøller. Denne betydelige pris, som varmepumperne kan betale, da varmen herfra netop, kan akkumuleres hvorfor produktionstidspunkt er underordnet, gør nu at den anden halvdel af mølleproduktionen nu kan tilflyde el-nettet netop når der er et forbrug her og til alm "markedspris" 300 kr/mwh. En opstilling i Randers vil kunne afholde statens nuværende afgift og herunder omsætte møllestrøm til en massiv overpris og altså kunne levere byen fjernvarme under prisen som den produceres til i dag.

I takt med at varmeværkerne skal udskiftes kan disse overgå til varmepumpedrift ved isning. Feks Viborg: en dam på 1 Mill kbm på værkets nuværende grund se. http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/2/erh~1.jpg kan herefter "overvintre" og via varmepumper og vindmøller og bølgeenergi forsyne byen med Co2 fri varme. Varmepumper sammen med møller og Bølgeenergi er betydelig billigere sammenlignet med alm kraftvarmeproduktion ved etablering, og hertil langt billigere omkring produktion og vedligehold. Altså grundlag for massive udbygninger med vind og bølgeenergi på kommercielle vilkår uden offentlig støtte i Danmark og under de nordlige himmelstrøg i øvrigt hvor der er et varmeforbrug. De teknologier Danfoss vil kunne udvikle omkring varmepumpesystemer vil blive meget omfattende og vil give Danfoss nogle særdeles gode indtjeningsmuligheder omkring teknologien i fremtiden. Her under vil projektet promovere Danfoss's Bølgeprojekter her i landet så vel som i udlandet.

I forbindelse med forskellige overvejelser ind på www.Klimadebat.dk har vi overvejet forskellige varmepumpeløsninger og er fremkommet med nogle ret unikke løsninger, som er beskrevet her se. http://www.klimadebat.dk/forum/danmark-co2-fri-omkring-el-og-varmeproduktion-paa-faa-aar-d20-e557.php#post_6178 som løser mange af de store problemer byerne står over for omkring bla. spildevand.
VI arbejder på at iværksætte et projekt enten omkring Randers kraftværk, hvor der er nogle mulige oplagte synergier sammen med flis som kunne "frigøres" hos Novopan, som i dag bruges til at tørrere flis til spånpladeproduktion.

Varmepumpeopstillinger som virker ved vanddamp og vindmøller ville kunne frigive denne flis som herefter kunne omsættes i Randers kraftværk.
Et andet projekt er et meget visionært projekt omkring Odsherred hvor møllestrøm akkumuleres ved at løfte vand fra Lammefjorden op i Holbæk fjord ved vind. Hertil er der planer om at forbinde mindre byer via rørføringer for kloakvand som cirkuleres til storbyernes rensningsanlæg som slosh ice så varmepumperne decentralt herfra modtager den nødvendige energi til fjernvarmeproduktion.

I projekt bla. udarbejdet at Boe Carslund-Sørensen Næstformand i Danske energiforbruger, omkring Odsherred. Decentrale varmeværker (Barmarksværker), og centrale værker eller større værker i regionen vil blive omfattet af projektet. Til projektet vil der blive anvendt de nævnte teknologier hvor bla spildevand cirkuleres til storbyernes rensningsanlæg som slosh ice, hvorved varmepumper decentralt kan producere mindre byers varmeforbrug via varmepumper. Der vil ifølge Boe Carslund blive tale om at akkumulere el-energi ved at hæve vand via pumpe fra Lammefjorden og herefter ved manglende el-produktion, at pumperne nu kan "vendes" og virke som generatorer, ved at lade vandet falde ned over pumperne. Jeg vil på den baggrund bede dig overveje om du vil støtte et projekt som dette økonomisk i regionen. Projektet vil tage sigte på at udforme disse teknologier som er omtalt her, så de kan virke kommercielt. Andre store Firmaer Som Siemens (Vindmøller), Vestas, Dong, Vattenfall, Danfoss mf vil blive tilbudt at støtte projektet. Som det ser ud nu skal vi bruge omkring 25 mill. kr til enten et projekt, eller måske to både i Randers, hvis Randers energi er positiv over for projektet og så et projekt omkring Odsherred.

Jeg mener det er realistisk at udbygge med vind og bølgeenergi så 90 % af Danmarks el-forsyning kommer fra VE inden for få år, og den resterende el-produktion vil kunne komme fra flis, affald og el-import fra udlandet. Netop når kraftværker kan udtages eller nedlægges, fordi varmepumper kan overtage fjernvarmeforsyningen kan mere møllestrøm nu tilflyde nettet. Ved en 10 dobling af den nuværende møllekapacitet kan 80 % af produktionen netop komme fra møllerne når der er forbrug.

Hvis man antager den samlede energimængde til varme og el-produktion i danmark til 120 Twh/år repræsenterer denne energimængde ved gas/olie omkring 400 kr/Mwh når værdien af kvoter medregnes. Altså 48 Milliarder pr år. Hertil er varmepumpeopstillingerne betydelig billigere at etablere selv, når der skal etableres møller og bølgeanlæg, end Kraftværker. VI har i dag 2,5 gang den kraftværks kapacitet som er nødvendig.

Denne skrivelse offentliggøres inde på www.klimadebat.dk hvilket den øvrige korrespondance med Seas også vil blive.

For isningsteknologien se www.nhsoft.dk

Mvh Nhsoft v/Niels Hansen
30-06-2008 17:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vattenfall:

Kære Per Ebert

Jeg skriver til dig fordi jeg arbejder med varmepumpeløsninger, som kan forsyne byerne med den nødvendige fjernvarme og gøre det 100 % og dermed CO2 fri. Det banebrydende ved projektet er at opstillingerne kan hente energi i vands overgang til is og herved lave den nødvendige fjernvarme. Det er nu muligt at forsyne alle Byerne med fjernvarme ved varmepumpe og vindmøllestrøm og herunder Bølgeenergi. Opstillingerne giver nogle særdeles gode synergier sammen med mølle og bølgeenergien netop fordi varmepumperne kan omsætte den strøm som falder uden for de perioder på dagen hvor der efterspørges el.
Et projekt er bla. forelagt Borgmester Nyhuus I Randers se projekt oplæg http://www.nhsoft.dk/varmepumper/Isning/is-randers.htm Randers Energi overvejer et muligt projekt.

Varmepumpeopstillingerne vil i praksis kunne betale over 1200 kr/Mwh for 50 % af den vindmøllestrøm og strøm fra bølgeenergi, som falder netop når der ikke er forbrug i nettet, enten som centrale mølleparker som i Randers, hvor man etablere 100 Mw møller langs Randers Fjord eller som havvindmøller. Denne betydelige pris, som varmepumperne kan betale, da varmen herfra netop, kan akkumuleres hvorfor produktionstidspunkt er underordnet, gør nu at den anden halvdel af mølleproduktionen nu kan tilflyde el-nettet netop når der er et forbrug her og til alm "markedspris" 300 kr/mwh. En opstilling i Randers vil kunne afholde statens nuværende afgift og herunder omsætte møllestrøm til en massiv overpris og altså kunne levere byen fjernvarme under prisen som den produceres til i dag.

I takt med at varmeværkerne skal udskiftes kan disse overgå til varmepumpedrift ved isning. Feks Viborg: en dam på 1 Mill kbm på værkets nuværende grund se. http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/2/erh~1.jpg kan herefter "overvintre" og via varmepumper og vindmøller og bølgeenergi forsyne byen med Co2 fri varme. Varmepumper sammen med møller og Bølgeenergi er betydelig billigere sammenlignet med alm kraftvarmeproduktion ved etablering, og hertil langt billigere omkring produktion og vedligehold. Altså grundlag for massive udbygninger med vind og bølgeenergi på kommercielle vilkår uden offentlig støtte i Danmark og under de nordlige himmelstrøg i øvrigt hvor der er et varmeforbrug. De teknologier Danfoss vil kunne udvikle omkring varmepumpesystemer vil blive meget omfattende og vil give Danfoss nogle særdeles gode indtjeningsmuligheder omkring teknologien i fremtiden. Her under vil projektet promovere Danfoss's Bølgeprojekter her i landet så vel som i udlandet.

I forbindelse med forskellige overvejelser ind på www.Klimadebat.dk har vi overvejet forskellige varmepumpeløsninger og er fremkommet med nogle ret unikke løsninger, som er beskrevet her se. http://www.klimadebat.dk/forum/danmark-co2-fri-omkring-el-og-varmeproduktion-paa-faa-aar-d20-e557.php#post_6178 som løser mange af de store problemer byerne står over for omkring bla. spildevand.
VI arbejder på at iværksætte et projekt enten omkring Randers kraftværk, hvor der er nogle mulige oplagte synergier sammen med flis som kunne "frigøres" hos Novopan, som i dag bruges til at tørrere flis til spånpladeproduktion.

Varmepumpeopstillinger som virker ved vanddamp og vindmøller ville kunne frigive denne flis som herefter kunne omsættes i Randers kraftværk.
Et andet projekt er et meget visionært projekt omkring Odsherred hvor møllestrøm akkumuleres ved at løfte vand fra Lammefjorden op i Holbæk fjord ved vind. Hertil er der planer om at forbinde mindre byer via rørføringer for kloakvand som cirkuleres til storbyernes rensningsanlæg som slosh ice så varmepumperne decentralt herfra modtager den nødvendige energi til fjernvarmeproduktion.
I projekt bla. udarbejdet at Boe Carslund-Sørensen Næstformand i Danske energiforbruger, omkring Odsherred. Decentrale varmeværker (Barmarksværker), og centrale værker eller større værker i regionen vil blive omfattet af projektet. Til projektet vil der blive anvendt de nævnte teknologier hvor bla spildevand cirkuleres til storbyernes rensningsanlæg som slosh ice, hvorved varmepumper decentralt kan producere mindre byers varmeforbrug via varmepumper. Der vil ifølge Boe Carslund blive tale om at akkumulere el-energi ved at hæve vand via pumpe fra Lammefjorden og herefter ved manglende el-produktion, at pumperne nu kan "vendes" og virke som generatorer, ved at lade vandet falde ned over pumperne. Jeg vil på den baggrund bede dig overveje om du vil støtte et projekt som dette økonomisk i regionen og gerne på et af de kraftværker som Vattenfall driver i Regionen (Odsherred). Projektet vil tage sigte på at udforme disse teknologier som er omtalt her, så de kan virke kommercielt. Andre store Firmaer Som Siemens (Vindmøller), Vestas, Dong, Seas, Danfoss mf vil blive tilbudt at støtte projektet. Som det ser ud nu skal vi bruge omkring 25 mill. kr til enten et projekt, eller måske to både i Randers, hvis Randers energi er positiv over for projektet og så et projekt omkring Odsherred.
Jeg mener det er realistisk at udbygge med vind og bølgeenergi så 90 % af Danmarks el-forsyning kommer fra VE inden for få år, og den resterende el-produktion vil kunne komme fra flis, affald og el-import fra udlandet. Netop når kraftværker kan udtages eller nedlægges, fordi varmepumper kan overtage fjernvarmeforsyningen kan mere møllestrøm nu tilflyde nettet. Ved en 10 dobling af den nuværende møllekapacitet kan 80 % af produktionen netop komme fra møllerne når der er forbrug.

Hvis man antager den samlede energimængde til varme og el-produktion i danmark til 120 Twh/år repræsenterer denne energimængde ved gas/olie omkring 400 kr/Mwh når værdien af kvoter medregnes. Altså 48 Milliarder pr år. Hertil er varmepumpeopstillingerne betydelig billigere at etablere selv, når der skal etableres møller og bølgeanlæg, end Kraftværker. VI har i dag 2,5 gang den kraftværks kapacitet som er nødvendig.

Denne skrivelse offentliggøres inde på www.klimadebat.dk hvilket den øvrige korrespondance med Vattenfall også vil blive.

For isningsteknologien se www.nhsoft.dk

Mvh Nhsoft v/Niels Hansen
03-07-2008 16:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Randers Energi har nu endelig fravalgt varmepumpeløsninger omkring indvinding af tab på kraftværket, herunder damsolfanger som kunne dække 50 % af energibehovet for Randers via varmepumper, og varmepumpe drift ved isning som kunne udbygges til 100 % forsyning af byen, og byen kunne være co2 fri inden for få år, uden tilskud vel at mærke. Et kraftværk som udnytter 26 % til el skal nu fremover omsætte 1 Twh enten flis eller kul og tabe 150.000 Mwh via røggassen. Et kraftværk som virker uden akkumuleringstank og derfor overordnet konflikter med møllestrømmen som driver andre værker mod afbrænding af gas i kedel eller olie i kedel for Randers.
Redigeret d. 03-07-2008 16:33
Deltag aktivt i debatten Danmark CO2-fri omkring el og varmeproduktion på få år:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Varmeproduktion til COP10 fra Japan1901-11-2023 14:50
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik