Husk mig
▼ Indhold

Danske Storme 1891-2013


Danske Storme 1891-201329-12-2013 17:08
kfl
★★★★★
(2167)
Danske Storme 1891-2013
Baggrund
Der har gentagne gange være rejst tvivl om de data, der bliver brugt i klimaforskningen. Derfor forsøger jeg igen at henvise til danske data, som vi alle har mulighed for at studere og undersøge og vurdere kvaliteten af. I denne forbindelse har jeg valgt at se på danske storme fra perioden 1891-2013, som DMI har registreret.

Der er tale om opdatering af en tidligere analyse Danske Storme 1891-2011 version I. Der er ingen markante ændringer i forhold den denne analyse.

Hvorfra er stormdata hentet?
Stormdata er hentet fra DMI Storme 1891-2013. DMI stormanalyser kan ses her DMI Stormanalyser Teknisk Rapport tr11_12. Denne rapport viser en række nøgletal for stormaktiviteten i Danmark, men nævner slet ikke om der er sket en udvikling i stormaktiviteten eller den globale opvarmning.

Hvad siger DMI omkring storme?
Dette kan ses her DMI's synspunkter. I kort træk er DMI på linje med IPCC og DMI mener, " at man får mere af det hele":

"Mere af det hele-tendensen" genfindes i det vindmønster, der påvirker Danmark. En optælling af orkaner og orkanagtige storme over Danmark siden 1890 viser, at hyppigheden er stigende, selvom den slags vindhændelser generelt er for sjældne til at udtale sig med sikkerhed om en tendensudvikling


IPCC skriver er lidt uklare mht. udviklingen i ekstra-tropiske storme, men skriver dog

Extra-tropical storm tracks are projected to move poleward, with consequent changes in wind, precipitation and temperature patterns, continuing the broad pattern of observed trends over the last half-century.


Der er god grund til, at DMI udtaler sig så vagt, idet antallet af storme pr. år er beskeden. Man har kun 123 år pålidelige stormoptællinger til rådighed. Hertil komme at man ikke ved hvorledes et varmere klima vil påvirke antallet af orkaner i Danmark.

Der er almindelig enighed om, at antallet af tropiske cykloner vil falde i et varmere klima, men til gengæld vil man opleve kraftigere tropisk cykloner end i dag. Man kan så gætte på, at resultatet kan overføres til de nordatlantiske lavetryk, således at vil forvente færre storme, men til gengæld kraftigere.

DMI skriver mere om de ekstreme vejrhændelser i en publikation fra 2013: DMI om ekstremt vejr.
Se endvidere DMI Klimamodeller varsler flere og værre storme i fremtiden

Overblik over antal storme.
I perioden 1891 – 2013, svarede til 123 år, har der været i alt 174 storme svarende til 1,41 storme pr. år. År og måned er justeret til vintersæsonen, således at månederne 1,2,3,4,5,6 regnes at tilhøre året før. Derfor kommer år 1890 med i de efterfølgende tal. Dette betyder, at der ikke tælles kalenderår, men de derimod vintersæson år, der starter i juli og slutter i juni det efterfølgende kalenderår.

Følgende graf viser antal storme pr. år for hvert af vintersæsonårene 1890 til 2013 med og uden outliers.På den viste figur er angivet sandsynligheden for at det maksimal antal skader på et år er større end 8 og 9 henholdsvis. Det er anvendt en poisson-fordeling med parameteren 1.41.

Der er ikke konstateret nogen signifikant voksende eller aftagende tendens i antal storme set under et. Af det efterfølgende vil fremgå, at der måske er tendenser, men ikke signifikante tendenser, til lidt færre storme, der til gengæld er kraftigere.

Annus horribilus
Der er 2 år, hvor der forekommer et signifikant større antal stormer end forventet. Til at vurdere om et antal storme er signifikant større end forventet, er der benyttet en Poisson-fordeling med middelværdi på 1.41. Disse 2 år består af

1898 med 9 storme, hvor P(Antal storme >=9) = 0,0000169
1978 med 8 storme, hvor P(Antal storme >=8) = 0,0001099

Selv i fordelingen af det største antal storm over en periode på 124 år, er begge observationer ekstreme. Sandsynligheden for, at det største antal storme i løbet af 124 år er på mere end 8 eller mere end 9 er på henholdsvis 1,3 % og 0,2 %.

Dette peger på, at der findes "normal år" og "annus horibilus", hvor der optræder år med ekstreme meteorologisk forhold, der producerer mange storme. Der er altså tale om en to-toppet fordeling.

Holdes disse 2 år ude, kan man anvende en Poisson-fordelingen med parameteren 1.28 til at beskrive antal storm i normalår. Parameteren for antal storme i annus horribilus sættes til 8,5. Uden fra dette kan den samlede fordeling af antal storme beregnes. Følgende graf viser sandsynlighederne og fordelingsfunktionen for antal storme i Danmark pr år.Der er tale om en meget venstre skæv fordeling med mulighed for et stort antal storme.

I denne fordeling gælder

P(antal storme >= 8) = 0,009990, dvs. returperioden for 8 eller flere storme er på 100 år antal storme.
P(antal storme>=14) = 0,00084, dvs. en returperiode for 14 eller flere storme er på ca. 1190.

Fordelingen af vindstyrker
Stormen har fordelte sig i forhold til vindstyrke følgende måde:Kun ca. 7.5 % af alle storme overstiger 28,5 m/s i middelvinden.

Fordelingen af storme på måneder
Følgende graf viser antal storme fordelt på måneder i antal og i procent.Det bemærkes, at der ikke forekommer nogen storme i april måned. Jeg har chekket de rå data, men storme i april måned forekommer ikke. Gad vide om DMI har lavet en fejl ved indlæsningen af datoer? Er der en meteorologisk forklaring herpå?

Er stormene blevet kraftigere med årene?
Der er ikke nogen klare tendenser mht. udviklingen i antal storme set under et, men til gengæld er der en tendens til at storme bliver kraftige. Der er dog ikke tale om en signifikant stigning. Følgende graf viser udviklingen i den gennemsnitlige stormkategori.Den estimerede kurve for det forventede antal storme er estimeret ved en generaliseret lineær model. Selv om den estimerede kurve viser en voksende tendens, er der ikke tale om signifikante værdier.

Inddeling af storme efter kategori
Følgeden graf viser antal storme fordelt på kategorier i 5 årsintervaller, hvor storm kategorierne er givet ved: kategori 1: 21.0 - 24.5 m/s, kategori 2: 24.5 - 26.5 m/s, kategori 3: 26.5 - 28.5 m/s og kategori 4:>28.5 m/s.Antal storme i kategori 1,2 og 3 viser aftagende trend, medens antal storm i kategori 4 er voksende. Imidlertid er der ikke tale om signifikante trends!!

Antal orkaner før og efter 1975
Der er en anden mulighed for at underøge om antallet af orkaner eller orkanagtige storme har ændret sig er ved at se på perioden før og efter 1975.

I perioden 1891-1974 var der i alt 3 orkanagtige storme eller orkaner svarende til 0,03571 storme pr. år.

I perioden 1975-2013 var der ligeledes 10 organagtige storme eller orkaner svarende til 0,2500 storme pr. år.

Antal storme i den sidste periode er alt ca. 7 gange pr. år så højt som i den første periode.

Der er her tale om en signifikant værdi med signifikansniveau på 1 ‰.

Problemet ved denne metoder er, at årstallet 1975 til dels er valgt ud fra data, men samme resultat vil man havde valgt et af årene 1900 til 1980 i stedet for 1975 som skille år. Det kan derfor ikke helt afvises, at dette resultat også ligger i en gråzone.

Endvidere kan det heller ikke afvises, at der er en cyklist bevægelse i antallet af storme, der rammer Danmark.

Diskussionen om dette er en konsekvens af den global opvarmning eller ej kan ikke afgøre her, men IPCC konkludere, at lavtryksbanerne vil forskydes mod nord på den nordlige halvkugle og mod syd på den sydlige halvkugle med deraf ændrede vindmønstre.

Styrke betragtninger
På grund af det forholdsvis få storme, er det usikkert at drage nogen konklusioner. Hvis vi f.eks. går du fra, at det forventede antal storm pr. år er på 1.41 og vi ønsker at teste om antal storm afviger med mere end 20 % på signifikansniveau 5 %. Dette svare til at antal storme pr år er under 1,13 eller større end 1,69. Sandsynlighed efter 25 års observationer for at konstatere dette er på ca. 25 %.Hvis vi har 100 års data til rådighed vil sandsynligheden for at konstatere sen afvigelse på 20 % være på ca. 63 %.

Resume
De danske stormdata ser ud til at være pålidelige.

At dømme ud fra danske stormdata fra perioden 1891-2013 set under et, er der ikke tendenser til et voksende antal storme, men snarere en aftagende tendens.

Set under et er der en tendens til at stormene bliver kraftigere, men der er ikke tale om en signifikant stigende tendens.

Ser man på de orkanagtige storme eller orkaner, dvs. storme med en middelvindhastighed på mere end 28,5 m/s, er der signifikant flere af denne type storme efter 1975 end tidligere.

Imidlertid er der for få storme til at kunne sige noget helt sikkert. Vi befinder os derfor stadig i en gråzone. Dette skyldes ikke, at data fra DMI er fejlagtig, men at der simpelthen er for få storme og at man ikke har viden nok om effekten af den globale opvarmning på antal af storme i Nordatlanten.

Spin
Det er åbenbart, at de lidt uklare resultater kan bruges forskellige af "klimaskeptikerne" og "alarmister".

Alarmisterne vil sige:
Det er korrekte, at antallet af storme er faldende, men følgerne af at antallet af voldsomme storme kan blive katastrofale for samfundet. Resultatet stemmer overens med IPCC fremskrivninger. Dette er blot endnu eksempel.

Skeptikerne vi sige:
Resultaterne viser, at der er overdrevet risiko for klimaeffekter og at man slet ikke kan stole på klimamodellerne forudsigelser. Alt er for usikkert.

Data er upålidelige, idet man ikke kan stole på gamle data.

Hvis CO2 virkelige havde den påståede virkning, hvorfor kan man så ikke se det i antal storm over Danmark? Dette viser igen, at der må ligger en konspiration bag IPCC og klimaforskernes arbejde.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: Storme og tidsskriftet Vejret29-12-2013 23:30
kfl
★★★★★
(2167)
I tidsskriftet "Vejret" har meteorolog Sebastian Pelt to artikler om storme og stormfloder

1. Maj 2012 nr 2 side 39-48: Stormfloder i Østersøen og indre danske farvande:
http://dams.risoe.dk/blad/pdf/Vejret131.pdf

2.November 2013 mr 4 side 44-49: Kraftige storme med oprindelse i Nordatlanten:
Har ikke fundet link til dette nr.
Redigeret d. 29-12-2013 23:30
Deltag aktivt i debatten Danske Storme 1891-2013:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Danske Storme 1891-2011430-11-2015 19:39
Nyt stormvejr på vej.../gustfaktor..?629-11-2015 15:15
Storme og andet ekstrem vejr412-11-2014 10:44
Stormen Bodil - helt naturlig!1729-12-2013 21:19
Stormen 1634110-12-2013 21:40
Artikler
Stilhed før stormen? (Lidegaards Klumme, september 2010)
NyhederDato
Færre og kraftigere storme i fremtiden24-02-2010 05:37
Flere storme i Arktis sætter skub i isen15-10-2008 18:18
Antallet af tropiske storme stiger kraftigt01-09-2008 08:40
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik