Husk mig
▼ Indhold

DMU udgiver bog....


DMU udgiver bog....23-09-2008 17:55
rick_uk
★★★★☆
(1140)
22. september – Danmarks Miljøundersøgelser udgiver bog: DMU udgiver bogen "Klimaændringerne – menneskehedens hidtil største udfordring", som har bidrag fra både Klima- og energiministeren og Energistyrelsen. Kontaktperson: Dorte Buer Toldam, Fuldmægtig, Energistyrelsen, tlf. 33 92 66 77.

Klima- og energiministerens ugebrev nr. 3r07;

"Klimaændringerne - menneskehedens hidtil største udfordring"

Klimatruslen er kommet øverst på den politiske dagsorden. Overalt i verden er mennesker i gang med projekter og politiske initiativer til at afværge de værste trusler. Samtidig er der gang i diskussionerne om, hvordan vi afbøder de ulykker, som vil komme under alle omstændigheder – og måske allerede er i gang – samt hvilke fordele, klimaændringerne også kan indebære. Alt dette kommer forfatterne rundt om i en ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet.....

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2008/18/Klimaaendringer.htm

Pris kr 168,-

Eller:

Hele bogen i pdf format (9 MB ):

http://www2.dmu.dk/Pub/MB13.pdf


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
24-03-2009 18:15
kfl
★★★★★
(2167)
Kosmisk stråling og Klima.

Svensmarks hypotese om klimaændringeren skyldes indirekte påvirkninger fra Solen er omtalt i bogen. Variationen i Solpletterne styrer ifølge Svensmark den kosmiske stråling og dermed dannelsen af de lavliggende skyer og i sidste ende klimaet.

På side 18 i den omtalte bog er der viste en graf over "Ændringer i den kosmiske stråling" og "Temperturændringerne" siden 1950.(Hvordan får jeg denne graf vist her ?) Denne graf viser, at medens den kosmiske stråling er konstant over perioden er temperaturen vokset. Dermed er Svensmarks hypotese om, at den globale opvarmning skyldes den kosmiske stråling aflivet.

Det er stadigvæk muligt, at dannelsen af lavtligende skyer er påvirket af den kosmiske stråling - personligt tror jeg, at der er noget om snakken. Spøgsmålet er blot om det er en primær, en sekundær eller en tertieær effekt ? Mit gæt er at vi taler om en tertiær effekt.

Hermed skulle at tale om Svensmarks teori for den global opvarmning være afsluttet.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
24-03-2009 18:24
Kosmos
★★★★★
(5391)
Hermed skulle at tale om Svensmarks teori for den global opvarmning være afsluttet

- nok en 'lettere' forhastet konklusion (ønsketænkning?)!

Kig fx. her.
24-03-2009 18:32
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har klippet følgende fra bogen:

Hvad siger verdens mest avancerede klimamodeller om fremtiden?

Klimamodeller er klimaforskerens laboratorium. Med en
matematisk beskrivelse af atmosfæren, havene, isen og
landjorden bliver computeren pludselig til en tumleplads for
beregninger af, hvordan klimaet har ændret sig fra sidste
istid og til i dag. Men også de forandringer, der vil finde
sted over de kommende århundreder som følge af menneskets
afbrænding af fossile brændstoffer og den fortsatte
fældning af regnskovene, kan studeres i detaljer.

Et kompliceret system
Menneskets aktiviteter påvirker atmosfæren og dermed
det globale klima. Den mest kendte opvarmende bivirkning
af vores aktiviteter stammer fra udledningen af drivhusgasser
ved forbrænding af fossile brændstoffer som
kul, olie og gas. Fænomenet – kaldet den menneskeskabte
drivhus effekt – er medvirkende til den globale opvarmning
(se kapitel 1).

Forståelsen af denne påvirkning er blevet stadig mere
detaljeret, og dette er sket ikke mindst pga. den forsatte
udvikling af klimamodeller, der giver en enestående
mulighed for at studere de mange indviklede processer
og sammenhænge, som indgår i Jordens samlede klimasystem.
Der er tale om et system, som omfatter atmosfæren,
havene, søer og fl oder, landoverfl ader, iskapper og gletsjere.
Det er med andre ord et meget komplekst system,
og det kræver ekspertise inden for mange discipliner for
overhovedet at kunne lave detaljerede beregninger af,
hvordan dette system opfører sig som følge af ændringer i
indre eller ydre påvirkninger. Det er derfor også et resultat
af mange menneskers indsats, at matematisk formulerede
modeller til beskrivelse af disse komponenter og deres
indbyrdes samspil overhovedet kan fungere og omsættes
til computerkode. I sidste ende kræver det adgang til nogle
af verdens allerhurtigste computere for at kunne anvende
disse modeller til at simulere Jorden klima.

Modelverdenen
For at sikre, at klimamodellerne giver troværdig information
om den sandsynlige fremtidige udvikling, er det
nødvendigt også at kunne efterligne væsentlige træk af
den klimatiske udvikling indtil nu. Et vigtigt arbejde med
klimamodellerne består derfor i at lave simuleringer af det
nuværende klima og analysere, i hvilken grad modellernes
simulering af det nuværende klima er i overensstemmelse
med det klima, vi reelt observerer. Kvaliteten af klimamodellerne
bliver til stadighed forbedret, og samlet set kan
de godt tyve forskellige avancerede klimamodeller, som
i dag findes på verdensplan, beskrive de geofysiske sammenhænge
i klimasystemet tilfredsstillende. Derfor må vi
anse beregninger for fremtidens klima i en verden med et
stadigt stigende niveau af drivhusgasser for at være meget
realistiske under forudsætning af, at vi beskriver den fremtidige
udvikling i drivhusgasser realistisk.

Modellerne bygger på fysikkens love og giver en matematisk
beskrivelse af klimasystemets forskellige dele:
atmosfære, oceaner, biosfære (alt det levende), is og sne
samt den faste jord. I modellerne er atmosfære, jordoverfl
ade og oceaner delt op i et tredimensionalt gitter, og i
hvert gitterpunkt beregner man, hvordan temperatur,
fugtighed, vind, havstrøm etc. ændrer sig med tiden. Det
eneste tidspunkt, hvor modellen bliver fodret med information
om klimasystemet, er, når beregningen skal starte.
Her bliver modellen fodret med informationer om et øjebliksbillede
af hele systemet. Det skal tages helt bogstaveligt,
idet man eksempelvis tager udgangspunkt i vejret en
ganske bestemt dag: Resten er op til modellen. Figur 3-1
viser en sammenligning mellem det beregnede klima foretaget
med en klimamodel og en analyse af observationer
fra hele Jorden af den årlige middeltemperatur. Afvigelsen
fra den observerede temperaturfordeling begrænser
sig med enkelte undtagelser til nogle få grader. De største
afvigelser ses i egne med sne og is.


Inden nogen skulle finde på, at kaste sig ud i et længere angreb på klimamodellerne burde man læse kapitel 3 i omtalte bog og studere de viste grafer.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
24-03-2009 20:24
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kosmos

Kosmos skrev:

Hermed skulle at tale om Svensmarks teori for den global opvarmning være afsluttet

- nok en 'lettere' forhastet konklusion (ønsketænkning?)!

Kig fx. her.


Tak for linket til artiklen i JP. Denne artikel er skrevet af Pepke og Svensmark i et forsvar af deres link mellem kosmisk stråling af den global opvarmning. Artiklen er velskrevet, men er meget lidt konkret om de seneste 50 års klimavariationer.

Sammenhæng
Gennem vores forskning har vi fundet en sammenhæng mellem kosmisk stråling, aerosoldannelse, skydække og Jordens klima. Og gennem stort set alle perioder i Jordens historie ser der ud til at være en sammenhæng mellem kosmisk stråling og Jordens klima, og - meget overraskende - ikke til ændringer i CO -2 . Vores forskning omhandler derfor meget mere end bare de seneste 50 års klimaændringer, hvilket også blev tydeligt forklaret i filmen "Klima-mysteriet" vist på TV 2. Men lad os understrege, at CO -2 har en klimaeffekt, men meget tyder på, at Solen må tilskrives en større (og CO -2 en mindre) rolle for klimaændringerne, end FN's klimapanel har vurderet. Én ting er dog sikkert - man finder ikke svaret ved kun at se snævert på klimavariationerne, men ved fortsat god og fordomsfri forskning.


Teorien om sammenhængen mellem variationen i temperaturen og i antal solpletter/kosmisk stråling er efter min mening verificeret over en periode på 11.500 år fraregnet de sidste 50 år. Dermod er der ikke belæg for påstanden om "at meget tyder på at solen må tilskrives en større rolle for klimaændringer ".
Jeg vil sæte pris på en angivelse af en størrelseorden af denne effekt: Er den 1%, 5%, 10% , 50% eller 75% af Radiative forcing ? Hvorfor er de så lidt konkrete mht. angivelser af størrelsesordner ?

Der gælder som bekendt, at for at en videnskabelig teori kan tillægge en stor vægt, skal den være istand til at fremkomme med præcise forudsigelser, således at teorien kan testes ved eksperimenter, målinger eller ved sammenligning med andre teorier. Fraværet af præcise tal for effekten af den kosmiske stråling på klimaet tyder på, at han end ikke selv tror på teorien længere.

Ifølge Rasmus E.Bennestad: Solar Activity and Earth's Climate, er der mange forskere, der har undersøgt forskellige indirekte påvirkninger fra Solen.

Ifølge Bennestad, side 194, har der været 90 publikation vedr. sol-jord links frem til i dag og ingen har kunnet bekræfte Svensmarks Hypotese.

Fra Skeptical argumenst har jeg linket: Its is cosmic rays og Debunk cosmic rays argument

Ifølge den sidste reference, som analyserer Svensmark egne data, er det åbenbart, at der er en korrelation mellem kosmisk stråling og temperatur-ændringerne efter at man har fjernet ENSO, Vulkaner og en trend i den global opvarmning på 0.14 C pr 10 år.

Klip fra den sidste reference:

However, the real eye opener is when they correlate tropospheric temperature with cosmic rays. The figure below features two graphs. The first graph compares tropospheric temperature (blue) to cosmic rays (red). The second graph removes El Nino, volcanoes and a linear warming trend of 0.14°C per decade. With the warming trend and other "confusions" removed, the negative correlation between cosmic rays and temperature is very high.The conclusion is obvious - the warming trend over the past several decades has a source other than cosmic rays. Or another way of looking at it - the long term contribution of cosmic rays to global temperatures has been little to nothing (possibly slightly negative). I'm considering whether to use their graph to further debunk the cosmic rays argument.


Det er meget svært at se, at der er noget tilbage af Svensmarks teori om den globale opvarmning efter disse links.

For at ændre min opfattelse heraf, må du vise, at jeg har misforstået de omtalte links eller at der er fejl i viste analyser. Det er også muligt, at er artikler , som jeg ikke har kendskab til, der påviser en sammenhæng, men lad være med at komme op med artikler fra det neokonservative netværk.

Derfor:
Kom op med bemærkninger eller referencer, der skyder de to refererede artikler sønder og sammen. Du kan f.eks. komme med statistikker, der viser at den kosmiske stråling er vokset over de sidste 50 år eller statistikker, der antydningsvis viser en sammenhæng mellem dannelsen af lavt hængende skyer og kosmisk stråling eller artikler af Svensmark et al . Så skal jeg gå igang med at undersøge dem !KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: korrelation24-03-2009 21:23
Fafner
★☆☆☆☆
(53)
jamen dog, jeg synes de to kurver viser en meget overbevisende korrelation mellem kosmisk stråling og temperatur. En korrelationskoefficient er helt ubrugelig til at sammenligne to periodisk svingende dataset, med blot en lille forskydning og hvor det ene dataset er fyldt med støj og det andet er udjævnet.
24-03-2009 22:15
Kosmos
★★★★★
(5391)
jamen dog, jeg synes de to kurver viser en meget overbevisende korrelation mellem kosmisk stråling og temperatur

- me2!


Og dertil la...angt mere overbevisende end korrelationen mellem CO2 og temperatur her!:


Redigeret d. 24-03-2009 22:20
24-03-2009 22:47
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kosmos

Prøv at læse de angivne reference og kom med et seriøst modspil.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
25-03-2009 00:24
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Der gælder som bekendt, at for at en videnskabelig teori kan tillægge en stor vægt, skal den være istand til at fremkomme med præcise forudsigelser, således at teorien kan testes ved eksperimenter, målinger eller ved sammenligning med andre teorier.

Dette er ikke lykkes med drivhusteorien, da man hvergang har måtte sænke værdien.

Fraværet af præcise tal for effekten af den kosmiske stråling på klimaet tyder på, at han end ikke selv tror på teorien længere.

Jeg tror at han laver noget andet imellemtiden, da han forvender et drastisk temperatur fald, som ikke kan indpasses i drivhusteorien.
25-03-2009 10:07
Kosmos
★★★★★
(5391)
Prøv at læse de angivne reference og kom med et seriøst modspil

- jeg synes ikke, at bloggeren, du henviser til, argumenterer specielt overbevisende (for nu at sige det mildt!) for sin påstand om manglende sammenhæng mellem målte temperaturer og kosmisk stråling post-1970; ej heller forstår jeg hans henvisning til 'a linear warming trend of 0.14°C per decade', jf.:(Jeg bemærker da også overvejende kritiske kommentarer på først citerede blog, plus et par til på den anden!)

CO2-indholdet iflg. 'Mauna Loa' synes jeg derimod virker i stigende grad ukorreleret med temperaturudviklingen, jf. også:, samt grafen i mit indlæg af 24. ds., kl. 2215, som jeg undlader at indsætte igen!
25-03-2009 13:53
manse42
★★★☆☆
(633)
Hvem er målgruppen for bogen?

Med et lixtal på over 46 (visse afsnit højere end 50 – jeg gjorde mig umage at måle den) henvender den sig ikke ligefrem til hr. og fru Gennemsnit. Den har en højere lix end min daglige avis (Information). Hvis dette er en bog der skal forklare menigmand hvilke konsekvenser den globale opvarmning har, dumper den fælt.

Sprogpolitik ved danske domstole
Mål LIX-tallet

Det kan indimellem være en god ide at måle LIX-tallet på en tekst, især en lidt længere tekst. Først og fremmest for at sikre, at teksten er 'sprogligt tilgængelig'.

Det er meget enkelt at beregne LIX-værdien:

1. Tæl antal ord i teksten
2. Tæl antallet af sætningspunktummer
3. Tæl antal ord med syv bogstaver eller flere (lange ord)

Beregn derefter det gennemsnitlige antal ord pr. sætning og procentdelen af lange ord. Summen af de to tal giver LIX-tallet. Overskrifter, punktopstillinger, parenteser og 'Med venlig hilsen' tælles ikke med. Forkortelser derimod tælles, som var de skrevet helt ud.

Hvis parterne i en sag ikke er professionelle – og dermed ikke vant til at læse svære tekster – bør LIX-tallet normalt altid ligge under 45. Et LIX-tal på over 50 svarer til gennemsnittet for faglitteratur.

Politiken, Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllandsposten har et gennemsnit på omkring LIX 35.
25-03-2009 13:53
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
På side 18 i den omtalte bog er der viste en graf over "Ændringer i den kosmiske stråling" og "Temperturændringerne" siden 1950.(Hvordan får jeg denne graf vist her ?) Denne graf viser, at medens den kosmiske stråling er konstant over perioden er temperaturen vokset. Dermed er Svensmarks hypotese om, at den globale opvarmning skyldes den kosmiske stråling aflivet.


Her er en misforståelse. Det kan godt være sådan at den kosmiske stråling er nogen lunde konstant i 1000 år og temperaturene i samme periode er stigende, så frem at der sket en ændring i forhold til den foregående periode da varmen oplagers i havet i mindst 1000 år.
25-03-2009 20:30
kfl
★★★★★
(2167)
kulden-varmen skrev:
Det kan godt være sådan at den kosmiske stråling er nogen lunde konstant i 1000 år og temperaturene i samme periode er stigende, så frem at der sket en ændring i forhold til den foregående periode da varmen oplagers i havet i mindst 1000 år.


Hej Kulden-Varmen

Det er bestet en interessant teori du fremsættet, nemlig at den nuværende opvarmning skyldes den varme, der i fortiden er oplagret i verdenshavene.

Problemet er blot, at der samtidig med opvarmningen af atmosfæren også sker en opvarmning af verdenshavene. Hvis din teori holde stik ville man se en afkøling af verdenshavnen.

Jeg tror ikke din teori holder til et nærmere studium.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
25-03-2009 20:34
kfl
★★★★★
(2167)
manse42 skrev:
Hvem er målgruppen for bogen?

Med et lixtal på over 46 (visse afsnit højere end 50 – jeg gjorde mig umage at måle den) henvender den sig ikke ligefrem til hr. og fru Gennemsnit. Den har en højere lix end min daglige avis (Information). Hvis dette er en bog der skal forklare menigmand hvilke konsekvenser den globale opvarmning har, dumper den fælt. .Målgruppen for bog er ifølge omslaget:

Bogens primære målgruppe er gymnasieelever og andre med interesse på et tilsvarende niveau.


Jeg er enig med dig i at lixtallet måske er for højt.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
25-03-2009 20:55
kfl
★★★★★
(2167)
Kosmos skrev:
- jeg synes ikke, at bloggeren, du henviser til, argumenterer specielt overbevisende (for nu at sige det mildt!) for sin påstand om manglende sammenhæng mellem målte temperaturer og kosmisk stråling post-1970; ej heller forstår jeg hans henvisning til 'a linear warming trend of 0.14°C per decade', jf.:

Hej Kosmos

Nu har du blogget så lang tid, hvor du læst så mange indlæg og skrevet mindste lige så mange, at du burde kunne levere noget bedre skyts.

Problemet for dig - det ved du godt selv - er, at Svensmarks teori om, at den kosmiske stråling er den primære årsag til den globale opvarmning ikke holder.

Af egen erfaring ved jeg, at det er meget svært at ændret grundlæggende synspunkter - det foregår ofte under megen skrig og skrål. Det hjælper at tage en snaps eller øl i sådan en situation og stå derefter op i morgen tidlig, som et person med et højere erkendelsesniveau! Du vil have det meget bedre !

Bemærkning:Hvis ændringerne i ens grundlæggnede synspunkt foregår over kort tid og man hver gang tager en øl eller en snap kan det i ekstreme tilfælde føre til alkolisme.

Med hensyn til "a linear tred of 0.14 C" er det et tal, der direkte er hentet fra Svensmark artikel: Reply to Lockwood and Frölich . Bemærk venligst, at skalaen på Fig 2. for "Cosmic Ray decrease (%)" er vendt således, at det ser ud til at den kosmiske stråling og troposfærens temperture svinger sammen - iøvrige et udemærket trick ved en grafisk illistration af en negative korrelation.

Af denne artikel under figur 2 fremgår følgende:

Ved at fjerne trenden i tropsofærens temperatur, El Nino, NAO, Vulkanske aerosoler bliver der en bedre overensstemmelse med troposfærens temperatur og den kosmiske stråling, idet korrelationskoefficienten derved ændres fra -0.31 til - 0.47. En negativ korrelationskoefficient betyder, at jo højre/lavere kosmisk stråling, jo lavere/højere temperatur i troposfæren.

Jeg har altså kun henvist to hvad Svensmark og Eigil-Friss-Christensen selv har skrevet og ikke hverken tilføjet eller fjernet noget, men ud fra deres egne analyser er det umiddelbart at konkludere, som jeg har gjort vedr. temperaturen i troposfæren.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 26-03-2009 17:34
25-03-2009 22:01
Kosmos
★★★★★
(5391)
Problemet for dig - det ved du godt selv - er, at Svensmarks teori om, at den kosmiske stråling er den primære årsag til den globale opvarmning ikke holder

- nu kender jeg for det første nok selv en del mere til mine eventuelle 'problemer', end du gør, så skal vi ikke lige stoppe den slags pjat!?

Dernæst har du til nu intet fremlagt, der i mine øjne svækker antagelsen om, at der eksisterer en ganske betydende kobling mellem intensiteten af den kosmiske stråling, der når jordens atmosfære, og klimaet på selvsamme jord.

Til gengæld ville jeg mene, at du - dersom du fortsat vil forfægte den store klimaindflydelse for CO2 - burde kommentere de (efterhånden adskillige) præsenterede eksempler på, at temperaturerne i atmosfære og oceaner falder, alt imens atmosfærens CO2-indhold stiger!

Dette betyder, at der er den modsatte virkning af den kosmiske stråling end hvad Svensmark siger

- jamen hvis du mener det, synes jeg da ganske enkelt, du skulle spørge Svensmark, om han deler din opfattelse!?

(Adressen har du jo fået!)

PS Og husk så lige at fortælle os, hvad han svarer!

Redigeret d. 25-03-2009 22:04
25-03-2009 23:16
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Det er bestet en interessant teori du fremsættet, nemlig at den nuværende opvarmning skyldes den varme, der i fortiden er oplagret i verdenshavene.

Problemet er blot, at der samtidig med opvarmningen af atmosfæren også sker en opvarmning af verdenshavene. Hvis din teori holde stik ville man se en afkøling af verdenshavnen.

Jeg tror ikke din teori holder til et nærmere studium.


Havenes overflade skal opvarmes nedefra, hvis lagret varme i havene skal være en medvirkende årsag til en global opvarmning. Dels skal havene samlet set afkøles, som følge af den afgivne varme. Både det første og det sidste har man målt.

The Ocean Really is Cooling
31-03-2009 20:05
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kosmos

Du skrev følgende:

Til gengæld ville jeg mene, at du - dersom du fortsat vil forfægte den store klimaindflydelse for CO2 - burde kommentere de (efterhånden adskillige) præsenterede eksempler på, at temperaturerne i atmosfære og oceaner falder, alt imens atmosfærens CO2-indhold stiger!


Med hensyn til temperaturændringerne i atmosfære og i oceanerne vil jeg meget gerne diskutere det på et eller andet tidspunkt.

Her er nogle links link Cooling Oceans ? , Global Cooling ? , Global Warming stoppede ind 1998 ? og IPCC AR4 Surface and Atmospheric temperatur change. Sidste beskriver både atmosfæren og oceanernes temperaturudvikling.

Når vi diskuterer temperaturændringerne skal vi i første omgang se på, hvor man år vi skal tage i betragtning : 5 år, 10 år, 15 år eller 20 år ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 31-03-2009 20:18
31-03-2009 23:43
Kosmos
★★★★★
(5391)
Når vi diskuterer temperaturændringerne skal vi i første omgang se på, hvor man år vi skal tage i betragtning : 5 år, 10 år, 15 år eller 20 år ?

- hvis vi fokuserer på målte værdier for havtemperaturer, bliver mit svar, at vi må begrænse os til den periode, for hvilken der foreligger omfattende og systematiske målinger: Siden 'Argo'-bøjerne blev lagt ud (påbegyndt i 2003) er ca. 4/5 af verdenshavene blevet dækket med ~3000 sensorer, som bla. registrerer temperaturen fra overfladen og 2000 m ned.
Fra tiden inden da foreligger der ikke målinger, der er blot tilnærmelsvis så omfattende. Så hvis vi skal debattere havtemperaturer, er det p.t. næppe muligt at udstrække observationsperioden til > 5 år.
Hvad lufttemperaturerne angår, har vi satellitdata siden 1979 - så her er det altså muligt at vurdere udviklingen over (op til) 30 år.
Når jeg lægger forholdsvis stor vægt på oceanerne, skyldes det, at blot de øverste få meter havvand repræsenterer lige så stor varmekapacitet som hele atmosfæren!
Deltag aktivt i debatten DMU udgiver bog....:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Den Lille Grønne bog for skoleelever1012-11-2023 18:32
Kejserens Grønne klæder – en bog af Jens Robdrup009-07-2020 19:20
Greta Thunberg har ikke skrevet en bog019-06-2019 16:46
Ny bog - "Climate Change: The Facts"519-05-2015 22:48
Klaus Illums bog "I drivhuset" på Klimadebat.dk030-08-2014 17:48
NyhederDato
Ny bog: Verdens nordligste lande bliver rigere06-04-2011 08:31
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik