Husk mig
▼ Indhold

En forbrugerorienteret energiplanSide 4 af 5<<<2345>
Importforbud af keneenergi28-03-2011 16:21
Jakob
★★★★★
(9277)
.
delphi skrev:Det er det inderste der er virkelig farlig der hvor reaktoren opvarmer vandet til dampsystemet hvis der går hul på det så er katastrofen total.http://ing.dk/artikel/117736-fifty-fifty-om-japansk-a-kraftvaerk-ender-i-total-nedsmeltning
Citat:
----------------------------
I værste fald vil en decideret nedsmeltning af det japanske a-kraftværk sende store mængder radioaktive partikler ind over land, mens der er 50 procent sandsynlighed for en total nedsmeltning, lyder vurderingen fra tysk ekspert i drift af reaktorer.
----------------------------


http://ing.dk/artikel/117770-radioaktivt-nedfald-fra-japan-naermer-sig-tjernobyl-niveau
------------------------
Ulykken på det japanske kraftværk Fukushima Daiichi bliver ofte sammenlignet med ulykken i Tjernobyl, selv om eksperter mener, at de to slet ikke kan sammenlignes.

Alligevel har en gruppe forskere fra Østrig nu hevet den ukrainske ulykke frem i lyset igen efter at have målt på det radioaktive udslip i Japan, skriver New Scientist.

Målingerne er indhentet fra detektorer placeret rundt om i verden i et netværk med det formål at spotte hemmelige atombombeprøvesprængninger, og de viser, at der i øjeblikket slipper jod-131 ud i mængder, der svarer til 73 procent af niveauet for perioden efter Tjernobyl-ulykken. Hvad angår Cæsium-137 ligger niveauet på 60 procent af Tjernobyl.
------------------------


http://ing.dk/artikel/117803-atomkraftvaerker-vil-sagsoege-den-tyske-stat-for-lukninger
Citat:
------------------------
Fire A-kraftværker har planer om at sagsøge staten for at have sat syv tyske værker i bero i kølvandet på Fukushima-katastrofen.
------------------------

Det må alt ialt understrege atomkraftindustriens løgnagtighed, og det må få alle alarmklokker til at ringe hos de økonomer, der mener at have påvist atomkraftens rentabilitet for samfundet.

For Danmark mener jeg, at konsekvensen skal være, at vi advarer samtlige nabolande om, at de skal være forberedt på, at vi indfører et totalt forbud mod import af strøm fra kernekraft..
Redigeret d. 28-03-2011 16:23
28-03-2011 22:53
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
For Danmark mener jeg, at konsekvensen skal være, at vi advarer samtlige nabolande om, at de skal være forberedt på, at vi indfører et totalt forbud mod import af strøm fra kernekraft.


Jakob

Det vil være energimæssigt selvmord! Modtrækket fra vore nabolande kunne vel være total forbud må import af vind-el.
29-03-2011 12:39
Jakob
★★★★★
(9277)
.

@Boe Carslund-Sørensen


Det giver da kun endnu større grund til at advare dem om, at Danmark påtænker at forbyde import af atomstrøm.
Jo før jo bedre, så vi kan se, hvordan udlandet og atomindustrien reagerer.

Hvis modtrækket skulle blive, at de ikke vil modtage vindstrøm, så er er det vigtigt at vide det, så vi kan indrette vores energisystem efter det. Det vil ikke betyde energimæssigt selvmord, men primært kun færre vindmøller.
Men jeg er nu temmelig sikker på, at du ser spøgelser.
I Tyskland stormer De Grønne frem, så det er meget mere sandsynligt, at prisen på dansk vindstrøm til eksport vil stige markant i de kommende år.
.
29-03-2011 13:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Er du sikker på, at det ikke er dig, der ser spøgelser?

Jeg ser kun stigende udgifter til "lagring" af den overskydende elproduktion så langt "krystalkuglen" rækker - det samme gør den samlede danske energisektor. Og logisk nok giver stigende omkostninger til afbalancering stigende elpriser.

Jeg tror ikke på, at Tyskland får lukket ret mange kernekraftværker ned inden for en overskuelig tid, for de mangler simpelt hen et elnet, der kan transportere de enorme mængder el fra deres vindmøller i nord til industriområderne i syd og midt Tyskland.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-07-2011 16:04
Jakob
★★★★★
(9277)
.
Der er nok ikke meget tilbage af SDE's visionære troværdighed med hensyn til vedvarende energi, når man nu andre steder f.eks. kan læse:


http://www.klimadebat.dk/forum/skovfaeldning-for-vindmoeller-d7-e1315-s80.php#post_26063
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det ville da være bedre med et kernekraftværk!


Kernekraft er ikke vedvarende energi, og risikoen har vi netop set mere til i Japan.http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971-s120.php#post_26042
delphi skrev:
Man kan kun begræde folk som Svend Auken, Mogens Lykketoft, Poul Nielson med flere hvad de har formået af ødelægge for det danske energisystem, sammenlignet med hvad private interessenter som Elsam og multinationale selskaber kunne frembringe af unikke og rigtige energisystemer som virkelig udfasede fossilenergi, men som de Herre lykkedes med at skyde ned.

Overvejende ønskede Elsam og den øvrige energisektor at omsætte den danske naturgas i meget effektive kraftværker sammen med affald og biomasse og opvarme boligmassen med el-varme og varmepumper som er og var lagt mere hensigtsmæssigt og miljørigtigt. .Altså langt mere forbrænding og langt mere varmetab end i dag.I mine øjne viser det, at SDE har holdninger, som vinden blæser, og jeg synes oprigtigt, at det er smadder ærgerligt, at en energiforbrugerforenings bærende medlemmer ikke har mere styr på, hvad de vil arbejde for.

Er det ikke på tide omsider at bekende kulør og indrømme, at SDE er en forening for folk med særlige interesser, som at kæmpe imod vindmøller på land, men med en meget højreorienteret synsvinkel til gengæld gerne vil lefle for andre industrielle interesser..?


Hvad arbejder SDE for i dag, lader til at være et spørgsmål, som skal stilles hver dag, eller hvad..?.
26-07-2011 16:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I mine øjne viser det, at SDE har holdninger, som vinden blæser, og jeg synes oprigtigt, at det er smadder ærgerligt, at en energiforbrugerforenings bærende medlemmer ikke har mere styr på, hvad de vil arbejde for.

Et sammenhængende energisystem er det SDE går ind for, hvor feks møllestrømmen faktuelt gør gavn og erstatter brændsler, når møllerne forsyner.
Redigeret d. 26-07-2011 16:33
26-07-2011 16:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Har regeringen og oppositionen glemt, hvad formålene med energiomlægningen er?

Hovedformålene er:
* Frigørelse fra fossile brændsler og energiimport især fra lande vi ikke deler værdigrundlag med.
* Nedbringelse af CO2-udslippet.
* Fastholde og helst øge vores konkurrenceevne på det globale marked.

Ingen af de ovennævnte 3 punkter bliver opfyldt hverken af regeringens eller oppositionens energiplaner/-strategier.

Vi frigør os ikke fra energiimport fra lande, vi ikke deler værdigrundlag med, ved at skifte kul, olie, naturgas og andre fossile brændsler ud med import af biomasse. Vi skifter blot leverandør, SDE kan ikke se, at det er bedre at importere træ fra Rusland eller en anden stat, der er opstået på ruinerne af det gamle USSR.

Vi opnår ingen CO2-reduktion ved at udskifte afbrændingen af et kulstofholdigt materiale med et andet kulstofholdigt materiale som f.eks. biomasse.

Satsningen på vindmøller giver kæmpe udfordringer med at få en meget svingende elproduktion indpasset i vores forbrugsmønstrer. Den betyder desværre også at andelen af samproduktion mellem el og varme falder. Samproduktionen mellem el og varme er pt. på ca. 80 %, og den er faldet med ca. 14 procentpoint siden 2003. Hvis vi vender det om, så er samproduktionen mellem varme og el under 30 %, dels fordi de mange olie- og naturgasfyr ikke producerer andet end varme, men dels også fordi der ikke længere er økonomi i ubetinget at have maksimal el-produktion, de steder hvor samproduktion stadig findes på de centrale og decentrale kraftvarmeværker.

Både regeringens og oppositionens energiplan/-strategi vil øge udgifterne på energi, de stigende energipriser vil ramme al produktion i Danmark, ikke blot pga. øgede energipriser men også i form af øgede lønninger, når medarbejderne kræver kompensation for de øgede energiudgifter i privatforbruget. Der er faktisk undersøgelser, der viser, at for hver gang der oprettes én ny arbejdsplads i den støttede VE-industrien, så forsvinder der 2 til 3 arbejdspladser i den øvrige industri.

SDE ser gerne, at der arbejdes hen imod en frigørelse fra fossile brændsler, men vi har noget imod, at det bliver pakket ind i halve sandheder, og at befolkningen således bliver pålagt at betale for nogle luftkasteller, som direkte er medvirkende til at forlænge den økonomiske krise, og udsætter tidspunktet for den ønskede omlægning.

At påstå at el fra vindmøller reducerer CO2-udslippet er en sådan halv sandhed, for al elproduktion er omfattet af EU's CO2-kvotesystem, så de CO2-kvoter opstilling af en vindmølle frigiver, sælges på CO2-kvotemarkedet, og CO2en bliver så udledt et andet sted.

At påstå at afbrænding af bio brændsler er CO2-neutral, er en anden halv sandhed, for kan CO2-neutralitet gradbøjes alt efter hvor lang tid, der går fra afbrændingen sker, til planterne har optaget CO2'en igen?

Hvis CO2-neutralitet gradbøjes, så er afbrænding af fossile brændsler også CO2-neutral, det tager blot lidt længere tid.

En hovedløs overgang til afbrænding af afgrøder og træ vil medføre et fald af humusindhold i de jorder, der kommer til at mangle biomateriale. Mængden af det lagrede kul i humus vil falde og frigøres som CO2.

SDE mener:
At det samlede danske energiforbrug til varme og el kan blive både CO2-neutral og fossil fri ved hjælp af vind, sol, energi fra landbrugets afgrøder, jordarealer, affald og industriens spildvarme, langtidslagring af varme i jorden mv.

At omkostningerne til den fremtidige energiproduktion samtidig kan reduceres markant i forhold til fortsat brug af fossile brændsler, hvilket er til gavn for den samlede danske økonomi.

At en betydelig del af landets årlige energiforbrug på 240 TWh kan omlægges til "rigtig" vedvarende energi. Det vil sige sol- / lys-energi, direkte eller i dens forskellige afledte former: vind, bølger osv.

At dette kan gøres på ca. 10 år, og at det tilmed vil reducere landets omkostning til denne energi, ved at maksimere udnyttelsen af alle de CO2-neutrale energiressourcer.

At det er nødvendigt at erkende at nogle af de bestående systemer (kulkraftværker, fjernvarme- og naturgasrør) skal omlægges, nedlægges og afskrives.

At vi ved at bruge nogle andre systemer, kan vi integrere endog meget store mængder el, 70 TWh pr. år eller mere. Disse nye systemer kan gøre satsningen på vind-el økonomisk rentabel.

At landbrugets plads er central i fremtidens energiproduktion, og den skal have meget større fokus.

At al afbrænding skal ske som pyrolyse eller forgasning.

At danske erhvervsvirksomheder og især virksomhederne indenfor energisektoren vil opdage de store muligheder, der er med de nye energiteknologier.

At skatter og afgifter skal tilrettes, så de understøtter den ønskede udvikling på energiområdet.

Hvilke ændringer er nødvendige
Et af de vigtigste værktøjer til integration af vind-el, er muligheden for en 100 % nedlukning af al el- og varmeproduktion, der forbruger brændsler, så der virkelig kan skabes "plads" til vind-el i forbruget. Det kan i en overgangsfase gøres ved hjælp af dualistiske opvarmnings- og produktionssystemer. Ved at give plads til at naturgas/oliefyrsforbrugere i vindrige perioder kan bruge el (via varmepumper) til at varme centralvarmen op, så dennes energi kan lagres 100 % ved udsættelse af naturgas/olieforbruget.

En af de største hindringer for integration af vind-el på en økonomisk og energimæssig forsvarlig måde er så ubetinget højtemperatur fjernvarme, der oprindelig var tænkt som en energieffektiv måde til at udnytte spildvarmen fra elproduktionen. I dag er fjernvarme ikke et spildprodukt, og bør fremover belastes for CO2-udslippet.

Fjernvarme, som den er i dag, sammen med udbygningen af vindmøllekapaciteten vil i fremtiden i praksis betinge, at brændsler afbrændes udelukkende til varmeproduktion, og det har vi hverken energi ressourcerne eller økonomi til. Det kræver at der ses på fjernvarme med "nye øjne".

Hvis Danmark følger Dansk Fjernvarmes "Varmeplan Danmark", så lægger Danmark sig fast på et højtemperatur fjernvarmenet, som det der er beskrevet i planen. Vi vil for det første skulle afbrænde en hel del brændsler, der ene og alene producerer varme og ikke el. For det andet vil vi navnlig ved storbyerne betjene os af kraftværksanlæg, der producerer en meget lille mængde el og en stor mængde fjernvarme, for at kunne producere varme nok på anlægget, når der virkelig er behov for varme til byerne.

I store dele af vinterhalvåret når der virkelig er brug for varme, uden der samtidig er behov for værkernes el-produktion, vil den el fra samproduktion mellem el og varme være den el, der belaster de aftagere af el (lagerkapaciteter), så som energiøer, vore nabolande (el-eksport), el-patroner, trykopbygning i salthorste osv., fordi det netop er et problem, at finde anvendelse for den samlede mængde af el, når møllerne forsyner maksimalt. Det er i disse spidslastsituationer, det bliver ekstremt bekosteligt, at optage og integrerer vind-el, eller i det hele taget at udnytte denne vind-el, som den massive udbygning med vindmøller vil medføre.


Højtemperatur fjernvarme sætter en meget uheldig begrænsning for varmepumpernes mulighed for at afsætte energi til fjernvarmenettet. Dels er disse varmepumper, der skal så højt op i temperatur, meget dyre, og dels yder de kun en minimal varmeproduktion af den omsatte el.

Forbrugernes vision:
El-forbrug skal ikke ses som "skurken", at bruge el på en måde, der fortrænger fossile brændsler, ser SDE som en del af løsningen.
Den vigtigste forudsætning for at Danmark kan omlægges til 100 % VE-el og -varme er at få afkoblet den tidsmæssige sammenhæng mellem produktion og forbrug af varme, således at varmeforsyningen også kan ske, når der ikke er spildvarme fra elproduktionen.

Det kan gøres ved at opbygge varmeakkumulering i jord via jordslanger i ca. 2 meters dybde, og trækkes varmen i den anden jordslange i ca. 1 meters dybde. For at dække varmebehovet kræves et areal på ca. 1.000 km², og her kommer landbrugsjorden ind som en afgørende faktor.

Varmeforsyningen omlagt til varmepumper:
Grundpillen i SDEs oplæg til varmeforsyning er varmeakkumulering i jord, og disse jordmasser opvarmes af spildvarme fra virksomheder, elproduktion på biomasse, biogas, affald og evt. overproduktion af vind-el via varmepumper.

Energiopbygningen kan f.eks. ske ved, at fryse store vandmængder med vind-el via store varmepumper, og akkumulerer varmeproduktionen herfra i jorden, eller ved at udnytte spildvarme fra elproduktion, erhvervsvirksomheder og varmen genindvundet fra køleanlæg mv.

En væske opvarmes med f.eks. spildvarme i en varmeveksler, så den er varmere end jorden. Den varme væske ledes via jordslanger ud i jorden og opvarmer jorden i ca. 2 meters dybde (varmeakkumulering).

Varmepumper kan optage energi ved at køle jorden via den øverste jordslange og afsætte varmen i boligen, enten i det eksisterende centralvarmeanlæg eller som luftvarme.

Varmepumpers elforbrug pr. kWh varme afhænger dels af temperaturen i mediet hvor varmen hentes og dels af temperaturen på den varme, der afgives.

Danmark omlagt til 100 % VE-el
Der er politisk enighed om, at mindst 50 % af Danmarks elforsyning skal komme fra f.eks. vindmøller i 2020, det har SDE intet imod, men vi beder blot om, at udbygningen med vindmøller sker i større vindmølleparker, end det er tilfældet i dag.

SDE mener, at en vindmøllepark skal betragtes som et industriområde, og den skal minimum kunne rumme 20 vindmøller. Det kan derfor blive nødvendigt at ekspropriere omkringliggende boliger for at skabe plads, men alternativet er en endeløs kamp for at få naboerne til at acceptere opstilling af vindmøller.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-07-2011 17:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Altså langt mere forbrænding og langt mere varmetab end i dag.


Jakob

I dag forbruges 60 Twh brændsler i de centrale kraftværker for at producere 19 Twh strøm. For 15 år siden var forbruget ca 45 Twh for at producere den samme strømmængde på de centrale værker.

Er det en miljøkatastrofe eller er det, det ikke?
26-07-2011 23:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det her er virkeligheden efter 20 års indsats for at bruge møllestrømmen.

El-produktion og forbrug for 2011 fra Centrale kraftværker og møller.El-produktion og forbrug for 2011 fra decentrale kraftværker og møller.Og som det ses uanset om møllerne producerer, så har det ikke nogen afgørende betydning på kraftværkernes output.
Redigeret d. 26-07-2011 23:10
26-07-2011 23:31
Jakob
★★★★★
(9277)
.
delphi skrev:
I dag forbruges 60 Twh brændsler i de centrale kraftværker for at producere 19 Twh strøm. For 15 år siden var forbruget ca 45 Twh for at producere den samme strømmængde på de centrale værker.

Er det en miljøkatastrofe eller er det, det ikke?Hvis energien er frembragt ved hjælp af bæredygtig vedvarende energi, så er det ikke.
Du kan måle en miljøkatastrofe på radioaktivitet i fisk og på pesticider i drikkevand og mængder af forurenet jord, og på mængden af giftige stoffer, der er i produkter og slippes ud i atmosfæren og i havet, og hvor meget planteliv og dyreliv, der går til grunde osv.
Du kan aldrig måle en miljøkatastrofe alene på antal Joule eller kWh, som forbruges til et bestemt formål.delphi skrev:
I mine øjne viser det, at SDE har holdninger, som vinden blæser, og jeg synes oprigtigt, at det er smadder ærgerligt, at en energiforbrugerforenings bærende medlemmer ikke har mere styr på, hvad de vil arbejde for.

Et sammenhængende energisystem er det SDE går ind for, hvor feks møllestrømmen faktuelt gør gavn og erstatter brændsler, når møllerne forsyner.


Det må du jo så skulle kæmpe for i stedet for at kæmpe imod flere vindmøller.
Det synes jeg, at du skal begynde på, så der bliver mere sammenhæng i det, du går ind for.


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Danmark omlagt til 100 % VE-el
Der er politisk enighed om, at mindst 50 % af Danmarks elforsyning skal komme fra f.eks. vindmøller i 2020, det har SDE intet imod, men vi beder blot om, at udbygningen med vindmøller sker i større vindmølleparker, end det er tilfældet i dag.

SDE mener, at en vindmøllepark skal betragtes som et industriområde, og den skal minimum kunne rumme 20 vindmøller. Det kan derfor blive nødvendigt at ekspropriere omkringliggende boliger for at skabe plads, men alternativet er en endeløs kamp for at få naboerne til at acceptere opstilling af vindmøller.Betyder overskriften "Danmark omlagt til 100 % VE-el ", at Danmark skal omlægges til 100% VE eller ej..?

Men jeg kan så forstå, at når du udviser kraftig modstand i forhold til f.eks. et vindmølletestcenter i Østerild, så er det kun din helt egen personlige holdning, som ikke har noget med SDE at gøre, eller du er kun imod, fordi der opstilles alt for få vindmøller på området..?

Og hvordan hænger din evindelige modvilje overfor vindmølleindustrien sammen med, at du intet har imod vindmøller. Du kan jo ikke bygge vindmøller uden en vindmølleindustri..!?


Du nævner intet i dit svar om atomkraft, så jeg går ud fra, at et ønske om mere atomkraft er din personlige holdning, som intet har SDE at gøre, eller er det blot fortiet, eller er det et punkt, hvor holdningen zapper, så det afhænger af, om det er først eller sidst på ugen, der spørges..?
.
27-07-2011 01:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:

Danmark omlagt til 100 % VE-el
Der er politisk enighed om, at mindst 50 % af Danmarks elforsyning skal komme fra f.eks. vindmøller i 2020, det har SDE intet imod, men vi beder blot om, at udbygningen med vindmøller sker i større vindmølleparker, end det er tilfældet i dag.

SDE mener, at en vindmøllepark skal betragtes som et industriområde, og den skal minimum kunne rumme 20 vindmøller. Det kan derfor blive nødvendigt at ekspropriere omkringliggende boliger for at skabe plads, men alternativet er en endeløs kamp for at få naboerne til at acceptere opstilling af vindmøller.Betyder overskriften "Danmark omlagt til 100 % VE-el ", at Danmark skal omlægges til 100% VE eller ej..?


Det betyder det der står, men det betyder ikke, at Danmark skal plastres til med vindmøller, uden der tages de nødvendige hensyn til naboer mv., og det betyder heller ikke at Danmark skal omlægges til 100 % energiforsyning fra vindmøller. VE er ikke synonym med Vind Energi.

Men jeg kan så forstå, at når du udviser kraftig modstand i forhold til f.eks. et vindmølletestcenter i Østerild, så er det kun din helt egen personlige holdning, som ikke har noget med SDE at gøre, eller du er kun imod, fordi der opstilles alt for få vindmøller på området..?


Nej det er ikke kun min personlige holdning, og SDEs modstand mod testcentret går faktisk mere på manglerne i VVM-redegørelsen, og en beslutningsproces på et uoplyst grundlag, for at stille vindmølleindustrien tilfreds.

Og hvordan hænger din evindelige modvilje overfor vindmølleindustrien sammen med, at du intet har imod vindmøller. Du kan jo ikke bygge vindmøller uden en vindmølleindustri..!?


Nej - der kan ikke bygges vindmøller uden en vindmølleindustri, men dermed ikke sagt, at det er nødvendig at lefle for vindmølleindustrien, vindmølleprojektmagerne på bekostning af natur og miljøhensyn.

Du nævner intet i dit svar om atomkraft, så jeg går ud fra, at et ønske om mere atomkraft er din personlige holdning, som intet har SDE at gøre, eller er det blot fortiet, eller er det et punkt, hvor holdningen zapper, så det afhænger af, om det er først eller sidst på ugen, der spørges..? .


Hverken jeg eller SDE vil afskære os fra kernekraft, hvis det skulle vise sig nødvendig for at sikre en hurtigere omstilling væk fra fossile brændsler. SDE ser faktisk hellere kernekraft end at den danske energihunger stilles ved at fælde store dele af de rusiske skove.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 27-07-2011 01:03
28-07-2011 23:37
Jakob
★★★★★
(9277)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Jeg fristes til at udtrykke mig så kort og klart:

SDE ( Sammensluttede Danske Energiforbrugere ) http://www.energiforbrugeren.dk/ må siges at være et meget misvisende navn, da foreningen er meget langt fra at være repræsentativ for befolkningens ønsker med hensyn til energipolitik, og af samme årsag må man skarpt advare danske politikere imod at lytte seriøst til den.


Mener du, at det set i forhold til formandens ( dine ) samlede skriblerier er en forkert eller uretfærdig vurdering..?.
29-07-2011 15:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob
Jeg fristes også til at udtrykke mig kort og klart:

Det er for længe siden gået op for mig/SDE, at der findes nogle personer i Danmark, der har fået en ny gud at tilbede, og at disse personer fare i flint, hvis vantro formaster sig til at kritisere denne gud. Dette hverken kan eller vil afholde mig/SDE fra til stadighed at varetage energiforbrugernes interesser og påpege det urimelige i, at dyrkelsen af denne gud tilsidesætter anden lovgivning og medfører urimelig høje priser for forbrugerne.

Som en demokratisk forening vil vi dog på ingen måde forhindre disse troende i at have retten til deres holdninger, vi så blot, at de så selv betaler de omkostninger, der er forbundet med at dyrke denne gud.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-07-2011 08:01
Jakob
★★★★★
(9277)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Det handler hverken om gudsdyrkelse eller djævledyrkelse, men om ret og rimelighed.
Jeg synes, at det er ret og rimeligt, at vi selv skal betale for den vedvarende energi, som vi skal bruge.
Det må være ret og rimeligt frem for at stjæle råstoffer, miljø og klima fra medmennesker og de kommende generationer.
Og jeg ser ikke, at man skal slippe for regningen, bare fordi man er imod at standse tyveriet. Nærmere tværtimod.
,
30-07-2011 11:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Hvad er det som får dig til at tro at udviklingen hvor der bruges flere og flere brændsler på kraftværkerne at det skulle blive bedre ved endnu større møller! Udviklingen med møller og udbygning med fjernvarme har kun gjort en ting og det er at øge brændsledforbruget på landets kræftværker og navnlig med brændslet KUL.
30-07-2011 13:44
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Det handler hverken om gudsdyrkelse eller djævledyrkelse, men om ret og rimelighed.
Jeg synes, at det er ret og rimeligt, at vi selv skal betale for den vedvarende energi, som vi skal bruge.
Det må være ret og rimeligt frem for at stjæle råstoffer, miljø og klima fra medmennesker og de kommende generationer.
Og jeg ser ikke, at man skal slippe for regningen, bare fordi man er imod at standse tyveriet. Nærmere tværtimod.


Jakob

Skal ovenstående forstås på den måde, at du er villig til at indrette dit energiforbrug alt efter hvordan vinden blæser?
Eller vil du stadig forbeholde dig retten til at nasse på bla. kul- og kernekraft, når det er vindstille?

SDE har faktisk i mange år argumenteret for, at el- og varmeproduktionen skal foregå i hver enkelt hus, så kan elnettet og til dels fjernvamrnettet være en form for forsikringsordning, når husstandens el- og varmeproduktionsanlæg ikke virker.

Og som Delphi skriver ovenfor - så kan vindmøller og samproduktion mellem el og varme ikke enes, da samproduktion mellem el og varme er afhængig af at kunne afsætte el, når der er behov for varme og værkernes akkumuleringstanke er tomme.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-07-2011 17:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Skal ovenstående forstås på den måde, at du er villig til at indrette dit energiforbrug alt efter hvordan vinden blæser?


Nej! Boe.. Det skal det ikke! Det skal i bedste Svend Auken-stil, forstås sådan, at man opstiller et eller andet fatamorgana som kan akkumulerer denne møllestrøm og når man har brug for denne strøm så kan man få det.

Og det er rigeligt, når man er blændet af sin religiøse fanatisme i forhold til mølleudbygningen, til at pumpe milliarder og atter milliarder i mølleudbygningen...

Det kommer bare aldrig til at virke men det gør ikke noget...
30-07-2011 18:01
Jakob
★★★★★
(9277)
.
delphi skrev:
Hvad er det som får dig til at tro at udviklingen hvor der bruges flere og flere brændsler på kraftværkerne at det skulle blive bedre ved endnu større møller! Udviklingen med møller og udbygning med fjernvarme har kun gjort en ting og det er at øge brændsledforbruget på landets kræftværker og navnlig med brændslet KUL.Ja, du mener, at jo mindre kraftværksstrøm, der er brug for, jo mere kul skal der afbrændes.
Så sikke meget kul, vi kunne spare, hvis vi alle fik EL-varme og altid lod vinduerne stå på vid gab.
Men du må tilgive mig, at ikke finder anledning til at argumentere yderligere.
Jeg mener, at dit postulat er et udtryk for en så aldeles tåbelig vildfarelse, at selv du må kunne indse det.

Vi kunne diskutere, hvordan kraftværkerne kan styres bedre, og hvordan vindmøllestrømmen kan anvendes endnu bedre, men på det dumpeplan, som du her bevæger dig på, så virker det nytteløst.
Hvis kulforbruget til EL-produktion er stigende, så kan det ALDRIG blive fordi, der er etableret mere vindkraft..!
@Boe Carslund-Sørensen


Du skal forstå det sådan, at jeg er parat til at betale min del for hurtigt at få gennemført Danmarks klimaøkologiske omstilling, og jeg håber meget, at der dannes et demokratisk flertal, som har det på samme måde.
.
30-07-2011 18:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Bruges der mere kul i dag end for 15 år siden og omsættes denne kul til mindre strøm?
30-07-2011 18:37
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Du skal forstå det sådan, at jeg er parat til at betale min del for hurtigt at få gennemført Danmarks klimaøkologiske omstilling, og jeg håber meget, at der dannes et demokratisk flertal, som har det på samme måde. .


Jakob

En del af den betaling er netop at indrette dit energiforbrug efter hvordan vinden blæser!

Jeg kan så godt forstå, at du er interesseret i klimaøkologiskkøkkenhave, for et eller andet skal du vel have tiden til at gå med, når samtlige andre arbejdspladser er flytte til andre lande.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-07-2011 19:14
Jakob
★★★★★
(9277)
.
delphi skrev:
Bruges der mere kul i dag end for 15 år siden og omsættes denne kul til mindre strøm?


Det er en anden historie, som ikke er vindmøllernes skyld.

@Boe Carslund-Sørensen


En del af den betaling er netop at indrette dit energiforbrug efter hvordan vinden blæser!


Tja, du har vel også glemt, at det er muligt at lagre energi.
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333.phpJeg kan så godt forstå, at du er interesseret i klimaøkologiskkøkkenhave, for et eller andet skal du vel have tiden til at gå med, når samtlige andre arbejdspladser er flytte til andre lande.


Vindindustrien har skabt mange arbejdspladser i Danmark og gør det fortsat, selvom du ikke vil se det.
.
30-07-2011 21:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
En del af den betaling er netop at indrette dit energiforbrug efter hvordan vinden blæser!


Tja, du har vel også glemt, at det er muligt at lagre energi.
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333.php


Så omkostningerne til lagring af vind-el er du også villig til at påtage dig?

Jeg kan så godt forstå, at du er interesseret i klimaøkologiskkøkkenhave, for et eller andet skal du vel have tiden til at gå med, når samtlige andre arbejdspladser er flytte til andre lande.


Vindindustrien har skabt mange arbejdspladser i Danmark og gør det fortsat, selvom du ikke vil se det. .


Og selv om du ikke vil se det, så flytter flere arbejdspladser væk fra Danmark end vindmølleindustrien skaber.

Jakob ved du, hvor mange arbejdspladser vindmølleindustrien har skabt i Danmark?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-07-2011 14:33
Jakob
★★★★★
(9277)
.
@Boe Carslund-SørensenJeg er selvfølgelig parat til at betale for min del af det, der hører med til en bæredygtig klimaøkologisk omstilling. Det skulle da bare mangle.

Men jeg mener ikke, at det hører med, at enhver miljøundersøgelse skal laves om 100 gange, før man ikke kan få lov til at opstille en vindmølle på land.
Og det er mit indtryk, at det er tilfældet med SDE, og derfor bliver de fine ord om 100% vedvarende energi under hensyn til økonomi og miljø for deres vedkommende i praksis til en fis i en hornlygte.det betyder ikke, at Danmark skal plastres til med vindmøller, uden der tages de nødvendige hensyn til naboer mv., og det betyder heller ikke at Danmark skal omlægges til 100 % energiforsyning fra vindmøller. VE er ikke synonym med Vind Energi.Måske ikke, men hvad vil du så foreslå..?
Jeg har for længst udfordret dig i denne tråd, men den står i skrivende stund stadig gabende tom:
http://www.klimadebat.dk/forum/baeredygtige-danske-ve-alternativer-til-vindmoeller-d7-e1785.php

Og læser du denne tråd, så vil du nok opdage, at de tungeste argumenter for bæredygtighed peger på vindmøller på land:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lands-eller-til-vands--d7-e1591.php

SDE påstår:
Danmark omlagt til 100 % VE-el
Der er politisk enighed om, at mindst 50 % af Danmarks elforsyning skal komme fra f.eks. vindmøller i 2020, det har SDE intet imod, men vi beder blot om, at udbygningen med vindmøller sker i større vindmølleparker, end det er tilfældet i dag.

SDE mener, at en vindmøllepark skal betragtes som et industriområde, og den skal minimum kunne rumme 20 vindmøller. Det kan derfor blive nødvendigt at ekspropriere omkringliggende boliger for at skabe plads, men alternativet er en endeløs kamp for at få naboerne til at acceptere opstilling af vindmøller.Jeg har forstået, at hverken VVM redegørelser eller støjundersøgelser accepteres af SDE. Der lader faktisk til altid at komme noget nyt i vejen.

Derfor må jeg spørge, hvor langt der egentlig efter SDE's mening skal være til den nærmeste nabo, før han imod sin vilje skal tvinges til at sluge kamelen..?
Hvor langt væk fra møllen skal der kunne eksproprieres, og hvad vil det koste de danske skatteydere/energiforbrugere i forhold til i dag, når en vindmølle skal opstilles på land..?

Er der nogen sammenhæng mellem dette og de krav, der f.eks. stilles til borgere, der kommer på tværs, når der skal anlægges en ny vej..?


Som du godt ved fra andre steder i debatten mener jeg, at staten skal gøre meget mere for at reducere generne fra landvindmøller.
Som jeg ser det, er der basis for at finde gode synergier og skabe meget gavnlige forsknings- og udviklingsprojekter.
Men hvis det handler om at stille kværulanter tilfredse, så kan det efterhånden komme til at virke mere fristende at give dem en lektion i almenvellets interesser og belære dem om, hvor små de i virkeligheden er.
Jeg tror, at naboer til vindmøller skal til at passe på med, at det ikke går dem som konen i muddergrøften.

Jeg tror også, at SDE bør være opmærksom på, at jo mere foreningen klamrer sig til disse fanatiske kværulanter og dermed gør Danmarks omstilling dyrere end nødvendigt for energiforbrugerne, jo mere bevæger den sig samtidigt væk fra den almene energiforbrugers interesser og undergraver dermed sin egen eksistensberettigelse.
Eller foreningen bør skifte navn til KK ( Kværulanternes Klub ).

Der er brug for en mere konstruktiv tilgang.
Det har jeg før nævnt, og nu gjorde jeg det så igen vel vidende, at det sikkert igen er nytteløst.

SDE skriver:
Forbrugernes vision:
El-forbrug skal ikke ses som "skurken", at bruge el på en måde, der fortrænger fossile brændsler, ser SDE som en del af løsningen.
Den vigtigste forudsætning for at Danmark kan omlægges til 100 % VE-el og -varme er at få afkoblet den tidsmæssige sammenhæng mellem produktion og forbrug af varme, således at varmeforsyningen også kan ske, når der ikke er spildvarme fra elproduktionen.

Det kan gøres ved at opbygge varmeakkumulering i jord via jordslanger i ca. 2 meters dybde, og trækkes varmen i den anden jordslange i ca. 1 meters dybde. For at dække varmebehovet kræves et areal på ca. 1.000 km², og her kommer landbrugsjorden ind som en afgørende faktor.

Varmeforsyningen omlagt til varmepumper:
Grundpillen i SDEs oplæg til varmeforsyning er varmeakkumulering i jord, og disse jordmasser opvarmes af spildvarme fra virksomheder, elproduktion på biomasse, biogas, affald og evt. overproduktion af vind-el via varmepumper.

Energiopbygningen kan f.eks. ske ved, at fryse store vandmængder med vind-el via store varmepumper, og akkumulerer varmeproduktionen herfra i jorden, eller ved at udnytte spildvarme fra elproduktion, erhvervsvirksomheder og varmen genindvundet fra køleanlæg mv.

En væske opvarmes med f.eks. spildvarme i en varmeveksler, så den er varmere end jorden. Den varme væske ledes via jordslanger ud i jorden og opvarmer jorden i ca. 2 meters dybde (varmeakkumulering).

Varmepumper kan optage energi ved at køle jorden via den øverste jordslange og afsætte varmen i boligen, enten i det eksisterende centralvarmeanlæg eller som luftvarme.

Varmepumpers elforbrug pr. kWh varme afhænger dels af temperaturen i mediet hvor varmen hentes og dels af temperaturen på den varme, der afgives.
Har du overvejet, at al den leflen for varmepumpeindustrien vil forøge EL-forbruget..?
Og hvad skal så forsyne samfundet med bæredygtig EL-produktion, hvis det ikke skal være vindmøller..?

Det kræver f.eks. betydeligt mere brænde at producere strøm til en varmepumpe til boligopvarmning, end at lade boligejeren selv fylde brænde i en effektiv brændeovn.
Det er også bedre at lade boligejeren bruge et effektivt oliefyr end at lade et kraftværk bruge olie til at producere strøm til en varmepumpe, som skal opvarme samme bolig.

Hvis man som SDE ønsker et EL-samfund, så skal der bruges en masse strøm. Hvor skal al den EL-energi egentlig komme fra, når det skal være 100% vedvarende energi..?


Det hænger ganske enkelt ikke sammen..
31-07-2011 18:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Jeg er selvfølgelig parat til at betale for min del af det, der hører med til en bæredygtig klimaøkologisk omstilling. Det skulle da bare mangle.
Men jeg mener ikke, at det hører med, at enhver miljøundersøgelse skal laves om 100 gange, før man ikke kan få lov til at opstille en vindmølle på land.

Og det er mit indtryk, at det er tilfældet med SDE, og derfor bliver de fine ord om 100 % vedvarende energi under hensyn til økonomi og miljø for deres vedkommende i praksis til en fis i en hornlygte.


Jakob

Jeg kan forstå, at du måske nok har læst SDEs vision, men du har ikke forstået den, det kan være den er en kende for teknisk for dig.

Jeg kan også forstå, at for dig er det kun vindmøller, der kan bruges, når Danmark skal omstilles til et samfund, der ikke anvender fossile brændsler. Der findes beklageligt nok kun en fornybar energiform, og det er den energi, der kommer fra solen.

Jeg kan også forstå, at du end ikke vil overveje, om der findes andre metoder, der kan nyttiggøre vindmøllernes elproduktion, end den vej som politikerne godt hjulpet af lobbyisterne har udvalgt.

det betyder ikke, at Danmark skal plastres til med vindmøller, uden der tages de nødvendige hensyn til naboer mv., og det betyder heller ikke at Danmark skal omlægges til 100 % energiforsyning fra vindmøller. VE er ikke synonym med Vind Energi.


Måske ikke, men hvad vil du så foreslå..?

Jeg har for længst udfordret dig i denne tråd, men den står i skrivende stund stadig gabende tom:

http://www.klimadebat.dk/forum/baeredygtige-danske-ve-alternativer-til-vindmoeller-d7-e1785.php


Jeg må blankt indrømme, at jeg pt. har andet at foretage mig, end at udveksle idéer med dig.

Jeg foretrækker faktisk at arbejde på at få omsat nogle af SDEs mange idéer og visioner til virkelighed, så i stedet for at skrive det ene debatindlæg efter det andet vil jeg hellere holde møder med de interessenter, der kan få alternativerne op og stå.

Og læser du denne tråd, så vil du nok opdage, at de tungeste argumenter for bæredygtighed peger på vindmøller på land:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lands-eller-til-vands--d7-e1591.php


For at ovenstående skal være sandt, kræver det, at vindmøllerne ingen skadelig miljøpåvirkning har, desværre findes der ikke dokumentation for din påstand, hvilket du til kan takke vindmøllelobbyen og miljøministeriet for.

SDE påstår:
Danmark omlagt til 100 % VE-el

Der er politisk enighed om, at mindst 50 % af Danmarks elforsyning skal komme fra f.eks. vindmøller i 2020, det har SDE intet imod, men vi beder blot om, at udbygningen med vindmøller sker i større vindmølleparker, end det er tilfældet i dag.

SDE mener, at en vindmøllepark skal betragtes som et industriområde, og den skal minimum kunne rumme 20 vindmøller. Det kan derfor blive nødvendigt at ekspropriere omkringliggende boliger for at skabe plads, men alternativet er en endeløs kamp for at få naboerne til at acceptere opstilling af vindmøller.


Jeg har forstået, at hverken VVM redegørelser eller støjundersøgelser accepteres af SDE. Der lader faktisk til altid at komme noget nyt i vejen.

Derfor må jeg spørge, hvor langt der egentlig efter SDE's mening skal være til den nærmeste nabo, før han imod sin vilje skal tvinges til at sluge kamelen..?


SDE har intet problem med at acceptere hverken VVM-redegørelser eller støjundersøgelser, vi kræver dog, at disse overholder gældende love og almindelige anerkendte krav til videnskabelig arbejdsmetoder.

Jeg kunne fristes til et modspørgsmål: Er du villig til at acceptere resultaterne i den forskning, der udføres uden for Danmarks grænse omkring vindmøllernes indvirkning på natur, miljø og menneskers helbred?

Hvor langt væk fra møllen skal der kunne eksproprieres, og hvad vil det koste de danske skatteydere/energiforbrugere i forhold til i dag, når en vindmølle skal opstilles på land..?


De skal så langt væk, så naboerne kan være sikre på, at de ikke skader deres helbred.

SDE skriver:
Forbrugernes vision:

El-forbrug skal ikke ses som "skurken", at bruge el på en måde, der fortrænger fossile brændsler, ser SDE som en del af løsningen.

Den vigtigste forudsætning for at Danmark kan omlægges til 100 % VE-el og -varme er at få afkoblet den tidsmæssige sammenhæng mellem produktion og forbrug af varme, således at varmeforsyningen også kan ske, når der ikke er spildvarme fra elproduktionen.

Det kan gøres ved at opbygge varmeakkumulering i jord via jordslanger i ca. 2 meters dybde, og trækkes varmen i den anden jordslange i ca. 1 meters dybde. For at dække varmebehovet kræves et areal på ca. 1.000 km², og her kommer landbrugsjorden ind som en afgørende faktor.

Varmeforsyningen omlagt til varmepumper:
Grundpillen i SDEs oplæg til varmeforsyning er varmeakkumulering i jord, og disse jordmasser opvarmes af spildvarme fra virksomheder, elproduktion på biomasse, biogas, affald og evt. overproduktion af vind-el via varmepumper.

Energiopbygningen kan f.eks. ske ved, at fryse store vandmængder med vind-el via store varmepumper, og akkumulerer varmeproduktionen herfra i jorden, eller ved at udnytte spildvarme fra elproduktion, erhvervsvirksomheder og varmen genindvundet fra køleanlæg mv.

En væske opvarmes med f.eks. spildvarme i en varmeveksler, så den er varmere end jorden. Den varme væske ledes via jordslanger ud i jorden og opvarmer jorden i ca. 2 meters dybde (varmeakkumulering).

Varmepumper kan optage energi ved at køle jorden via den øverste jordslange og afsætte varmen i boligen, enten i det eksisterende centralvarmeanlæg eller som luftvarme.

Varmepumpers elforbrug pr. kWh varme afhænger dels af temperaturen i mediet hvor varmen hentes og dels af temperaturen på den varme, der afgives.


Har du overvejet, at al den leflen for varmepumpeindustrien vil forøge EL-forbruget..?

Og hvad skal så forsyne samfundet med bæredygtig EL-produktion, hvis det ikke skal være vindmøller..?

Det kræver f.eks. betydeligt mere brænde at producere strøm til en varmepumpe til boligopvarmning, end at lade boligejeren selv fylde brænde i en effektiv brændeovn.

Det er også bedre at lade boligejeren bruge et effektivt oliefyr end at lade et kraftværk bruge olie til at producere strøm til en varmepumpe, som skal opvarme samme bolig.

Hvis man som SDE ønsker et EL-samfund, så skal der bruges en masse strøm. Hvor skal al den EL-energi egentlig komme fra, når det skal være 100% vedvarende energi..?

Det hænger ganske enkelt ikke sammen. .


Dine bemærkninger til ovenstående viser med al tydelighed, at du endnu ikke har forstået kompleksiteten i energisektoren.

At du ikke kan se sammenhængen mellem et øget elforbrug og indfasning af vind-el, undrer mig.

Sagt på en anden måde, du er villig til at smide den ene milliard krone efter den anden i tilskud til opstilling af vindmøller, mens du holder fast i, at et øget elforbrug er af det onde.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
31-07-2011 21:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er en anden historie, som ikke er vindmøllernes skyld.


Hvad skal der så gøres ved det? (at kul forbruget er eksploderet)
05-02-2012 13:37
Jakob
★★★★★
(9277)
.

@Boe Carslund-Sørensen og delphi


Hør nu her, I to tunnishoveder ( kærligt ment ).

I disse dage arbejdes der på et stort energiforlig, og I har fremlagt en vision for, hvordan Danmark på 10 år kan omstilles til et fossilfrit samfund med hensyn til EL og varme.
http://www.energiforbrugeren.dk/energivision.pdf

Det er NU det sker, det er nu, I skal komme på banen og pædagogisk forklare de allerbedste "hemmeligheder" i jeres plan.

Der er en tid til at kritisere og forarges over det nuværende, der er en tid til at være sur og på tværs, men der bør også være en tid til at hjælpe med at vise en bedre vej frem, og den tid mener jeg må være nu. Ellers ved jeg virkelig ikke hvornår.

Det er nok for meget at håbe på, at jeres energivision bliver slugt hel og ophøjet til lov.
Jeg vil derfor anbefale, at I udvælger de bedste teknologier, som understøtter et bedre miljø og vedvarende energi, og at I så agiterer for dem og forklarer, hvordan de bruges bedst muligt i sammenhæng med andre systemer i national sammenhæng.

I kan evt. starte en ny tråd om det, men I skal også være velkomne til at være konstruktive i denne:
http://www.klimadebat.dk/forum/b-r-e-d-e-energiforlig-d7-e1904.php#post_28353
Efter et kompliceret indlæg om Brønderslev og en beskrivelse af alle de indbyggede ulykker, der ligger i systemet, så må det vel være på tide at vise, hvordan problemet kan løses konstruktivt f.eks. med varmepumper osv..?

Kom så drenge, lad os se, hvad I kan byde ind med, når I er allerbedst.

.
05-02-2012 18:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Man skal stoppe omstillingen fra fossilenergi til ikke forsil energi omgående.

Sålænge det det vi har til erstatning for kul, oile og gas ikke fungere, er der ikke grund til at invester mere i denne omstilling.
06-02-2012 12:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er NU det sker, det er nu, I skal komme på banen og pædagogisk forklare de allerbedste "hemmeligheder" i jeres plan.


@Jakob

At gøre fjernvarme og el-produktion uafhængig af hinanden, så:

1) Kraftværker som får absolut maksimal el-energi ud af de omsatte brændsler, og at disse effektive kraftværker kun yder den el møllerne ikke kan afsætte.

2) Den produktion møllerne yder ud over el-forbrug i nettet, at den omsættes i varmepumper hvor energien akkumuleres i tanke eller damme så byernes fjernvarmenet kan forsynes i 48 timer. Hvis ikke den akkumulerede energi i tankene er tilstrækkelig i vindstille perioder omsættes kraftværksproduceret strøm..

3) At boligmassen uden for fjernvarmeområderne modtager lavtemperatur energi som distribueres over store afstande fra industriens spild eller el-produktionen så varmepumper der yder gulvvarme at de yder strømmen 10 gange til varme og varmepumper som skal yde centralvarme at de yder strømmen 6 gange til varme.

Det antages det koster 60 - 80 mia årligt at afsætte den energi i form af el og varme landet behøver, afhængig af kostprisen på gas og olie (kul er så billigt at det er ligegyldigt hvad det koster).. De 60 - 80 mia er inkl omkostning til kraftværker, energisystemer som skal omsætte brændslerne til brugbart energi.

HErefter virker princippet her ved byerne seHvor meget det koster mere årligt til brændsel og bemanding afskrivning og vedligehold af kraftværksanlæg som bruger fossilenergi ved landets kraftværker i forhold til at de nedlægges og varmepumper overtager varmeforsyningen... JA måske! 15 - 20 mia årligt! Hertil et slag på taksen så koster det 30 mia at omlægge hele landets fjernvarmeforsyning til Varmepumper, men man skal være opmærksom på det er bundet betydelige pengeløb (lån som stadig skal afdrages og forrentes) i disse kraftværker..

Mulighederne er mange for at øges møllestrømmens værdi ved at forsyne lanndets fjernvarmenet med energi via (overvejende) møllestrøm som forsyner varmepumperne og herved mangedobler strømmens værdi.. OG når den samlede energi (brændsler og møllestrøm) udnyttes langt bedre så er der basis for at udbygge massivt med vind og betale prisen for strømmen når landets omkostning til varme og strøm reduceres..
Redigeret d. 06-02-2012 13:16
25-05-2012 18:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg undres til stadighed over, at politikerne ikke følger med i udviklingen, og at de slet ikke tager stilling til, hvad energiforliget fra marts 2012 får af konsekvenser for mængden af spildvarme fra elproduktionen på de central og decentrale kraft/kraftvarmeværker.

Når 50 % af elforbruget i Danmark i 2020 skal komme fra vindmøller, så betyder det omvendt, at de centrale og decentrale kraftvarmeværker skal producere mindre el, mindre elproduktion vil betyde mindre spildvarme. Allerede i dag er over halvdelen af al fjernvarme direkte produceret varme fra afbrænding af et eller andet kulstofholdigt brændsel, og når det er tilfældet når ca. 20 % af elproduktionen kommer fra vindmøller, så skal der ikke de helt store viden til at regne ud, at i 2020 med 50 % elproduktion fra vindmøller, så binder en fortsat udvidelse af fjernvarmeområderne Danmark til at forsætte afbrændingen af kulstofholdige brændsler, med de CO2-udledning dette giver.

Det er heller ikke svært at regne ud, at når det gennemsnitlige energitab i fjernvarmerørene er på 20 %, så skal virkningsgraden på fjernvarmeværkerne være 25 % højere end hjemme hos den enkelte forbruger, og at dette er umuligt da moderne olie- og/eller naturgasfyr har en virkningsgrad på ca. 95 - det betyder, at olie- og/eller gasfyret hjemme hos hr. og fru Danmark udnytter 95 % af energiindholdet (11 kWh) i fyringsolie eller naturgas, og at kraftvarmeværkernes kedler så skal udnytte 118,75 % af brændslets energiindhold.

Fjernvarme er energieffektiv udnyttelse af brændsler, men kun når fjernvarme er udnyttelse af spildvarme, når varmen bliver direkte produceret til formålet, så er fjernvarme ikke længere den mest energieffektive måde.

Når der til også skal lægges, at vi skal være bedre til at udnytte / genanvende de ressourcer der er i affald, ressourcer vi i dag i stor udstrækning brænder af i affaldsforbrændingsanlæg med en minimal elproduktion og maksimal fjernvarmeproduktion, så rejser spørgsmålet sig - HVOR SKAL VARMEN TIL FJERNVARMESYSTEMET KOMME FRA I 2020?

Det spørgsmål må de politiske partier, der i går ikke støttede Liberal Alliance meget gerne svare på.
25-05-2012 18:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
boe

Jeg troede da netop du fulgte med i den teknikske udvikling! Viste du ikke at fjernvarmen kan gemme strøm i fjernvarmevandet når strømmen omsættes via el-patroner..

Så kan man da bare producerer alt strøm man lyster og så gemme det i fjernvarmevand.. Ka' du da ikke se det?
25-05-2012 19:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jo - det vidste jeg godt, at de påstår - men kan de gøre det energieffektivt eller mere energieffektivt end hr. og fru Danmark kan gøre det hjemme hos dem selv ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-05-2012 19:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jamen der bruges endog meget store formuer på at lægge nye fjernvarmerør og nedlægge 'energikilden' i boligen..
Redigeret d. 25-05-2012 19:41
25-05-2012 19:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ja der bruges mange penge på at få tvangstilsluttet ejendomme til fjernvarmesystemet, men der er jo ingen der tager stilling til, at det så fratager disse boliger mulighed for at blive energieffektive !

Prisdannelsen på fjernvarmeområdet er direkte gift for, at gøre disse boliger energieffektive.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 25-05-2012 19:52
25-05-2012 21:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når brugerne bruger mindre varme fordi de energirenoverer deres huse falder tabet i fjernvarmenettet så også forholdsmæssigt, eller hvordan går det mon med det!
25-05-2012 21:47
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nej - når forbrugerne bruger mindre fjernvarme, så stiger tabet i fjernvarmenettet. Tabet i fjernvarmenettet er størst når der kun er behov for varmt brugsvand.

Hvilket betyder, at et gennemsnitlig årligt ledningtab er uanvendelig, hvis der skal tages stilling til, om en investering i et solvarmeanlæg er rentabel, til det brug skal man som minimum kende det månedlig ledningstab, der godt kan være på 90 % i perioden fra 15. maj til 1. oktober, hvorfor det måske var bedre at investere i kombivandvarmere eller i solpaneler hos den enkelte forbruger. Det kan godt være, at solpaneler på villatage er 5 gange dyrere pr. m2 end et solvarmeanlæg på 5, 6 eller 10.000 m2, men hvis der kun skal investeres i en 500, 600 eller 1.000 m2 solpaneler på forbrugernes tage, så koster det stadig kun det halve af et fælles solvarmeanlæg på en mark.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-05-2012 21:52
Jakob
★★★★★
(9277)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:HVOR SKAL VARMEN TIL FJERNVARMESYSTEMET KOMME FRA I 2020?


Det bliver nok lidt forskelligt fra værk til værk.

F.eks. forsøger Bræstrup nu at lagre sommervarme, som skal bruges til vinter.
19.000 kubikmeter jordvarmelager isoleret med muslingeskaller.


http://www.dr.dk/nu/player/#/tv-avisen-1830/43252
DR TVA 23. maj kl 18.30
Ca. 25 minutter inde i udsendelsen.
25-05-2012 22:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Som det ser ud pt., tyder det mest på, at flere værker gør nøjagtig det samme, der bliver udarbejdet projekter for solvarmeanlæg i stor stil og i stor skala, og det bliver ofret utallige millioner på at udvide fjernvarmeområderne og nedlægge naturgasområder.

Nedlæggelsen af natyrgasområderne sker samtidig med, at næsten hele folketinget er blevet enige om, at der skal satses massivt på udbygning af biogasanlæg.

Men det er da spændende at følge de få tiltag, der skiller sig ud !


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-05-2012 22:59
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Sæsonlagring af ubegrænset solvarme er mulig - hvem griber chancen?

http://mobil.ing.dk/artikel/104139

En prototype har i 15 år bevist, at en ny dansk opfindelse af en varmeakkumulator gør det muligt at bruge solens varme hele året i stedet for olie, gas og kul - både til enkelte huse og storbyers opvarmning. Det gøres uden varmetab i en "solbrønd" kaldet 'Sunwell' anbragt direkte i jorden. Idéen er stadig højaktuel, nu hvor jeg må give den fri til alle.

Prototypen viste samtidig, at der blev opnået flere fordele til løsning af store problemer:Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-05-2012 20:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe

Solbrønden det er vel i princippet det man laver i stor skala i Brædstrup!
26-05-2012 20:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Nu er det jo et fjernvarmeselskab, der udfører et forsøg i Brædstrup - så hvorfor gøre noget, der har vist sig at virke, når man har en flok fjernvarmeforbrugere, som man kan få til at betale for noget helt nyt ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Side 4 af 5<<<2345>

Deltag aktivt i debatten En forbrugerorienteret energiplan:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringens Energiplan 2050611-03-2011 22:30
Artikler
Dansk forbrugerorienteret miljøpolitik
EU's klima- og energiplan
Fjerde officielle energiplan, Energi 21
Tredje officielle energiplan, Energi 2000
Anden alternative energiplan 1983
NyhederDato
Gigantisk tysk energiplan i modvind15-04-2011 12:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik