Husk mig
▼ Indhold

Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?Side 4 af 4<<<234
08-04-2023 13:21
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Fail.

Oversættelse: Du tipper din konge.
Translation: You are tipping your king.

Robert Wagner skrev:Just more nonsense and pseude arguments, nothing but hot air.

Du beskriver dine indlæg ganske godt.
You describe your posts quite well.

Robert Wagner skrev:Lots of evedence behind IPCC's claims. No evidence behind your claims.

Religioner hævder at have "beviser", mens rationelle voksne kræver videnskab, matematik og logik, den slags ting, du frygter og benægter.

Religions claim to have "evidence," while rational adults demand science, math, and logic, the kind of things you fear and deny.

Robert Wagner skrev:"THAT WHICH CAN BE ASSERTED WITHOUT EVIDENCE, CAN BE DISMISSED WITHOUT EVIDENCE."

Dette er grunden til, at dine skøre påstande og udefinerede buzzwords summarisk afvises hver gang.

Du er den fastboende trold. Du er her ikke for at diskutere noget. Du er her kun for at forstyrre diskussionerne.

This is why your crazy claims and undefined buzzwords are summarily dismissed every time.

You are the resident troll. You are not here to discuss anything. You are only here to disrupt the discussions.
Fail.

You haven't presented any evidence to your claims.

'That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. '

Dismissed, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
10-04-2023 15:42
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev: You haven't presented any evidence to your claims.

Svigte. Slå en. Jeg har ikke fremsat nogen bekræftende påstand. Det er dig, der hævder global opvarmning. Du bærer det fulde ansvar for at støtte dit krav. Selvfølgelig nægter du at støtte din påstand og hævder, at jeg på en eller anden måde er nødt til at støtte en påstand, som jeg ikke fremsætter.

Du taber. Din påstand om global opvarmning er afkræftet, og du gjorde mit arbejde ekstremt nemt. Tak skal du have.

Fail. Strike one. I have not made any affirmative claim. You are the one claiming global warming. You bear full responsibility for supporting your claim. Of course you refuse to support your claim and claim that I somehow have to support a claim that I am not making.

You lose. Your global warming claim is debunked and you made my job extremely easy. Thank you.

Robert Wagner skrev: That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. '

Svigte. Slå to. Det, der kræves, er ikke "bevis", men snarere "støtte", som består af videnskab, matematik, logik og/eller observationer, hvorfra der kan drages gyldige konklusioner ved hjælp af standardregler for statistisk matematik.

Men du sidder desværre fast i "Religion"-tilstand. Du ønsker at være i stand til subjektivt at erklære alt, hvad du ønsker, som "bevis" for din WACKY religiøse overbevisning. Episk fejl.

-------

Fail. Strike two. What is required is not "evidence" but rather "support" which consists of science, mathematics, logic and/or observations from which valid conclusions can be drawn using standard rules of statistical mathematics.

But unfortunately you are stuck in "Religion" mode. You want to be able to subjectively declare anything you want as "proof" of your WACKY religious beliefs. Epic fail.

Robert Wagner skrev:Dismissed, troll.

Svigte. Slå tre. Du kan ikke afvise et argument, der ikke blev fremsat, og at gøre det tjener ikke som gyldig støtte for dit eget fejlslagne argument.

Det er tid for dig at gå i bad.

-------

Fail. Strike three. You cannot dismiss an argument that was not made, and doing so does not serve as valid support for your own failed argument.

It's time for you to hit the showers.
10-04-2023 20:17
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev: You haven't presented any evidence to your claims.

Svigte. Slå en. Jeg har ikke fremsat nogen bekræftende påstand. Det er dig, der hævder global opvarmning. Du bærer det fulde ansvar for at støtte dit krav. Selvfølgelig nægter du at støtte din påstand og hævder, at jeg på en eller anden måde er nødt til at støtte en påstand, som jeg ikke fremsætter.

Du taber. Din påstand om global opvarmning er afkræftet, og du gjorde mit arbejde ekstremt nemt. Tak skal du have.


Fail. Strike one. I have not made any affirmative claim. You are the one claiming global warming. You bear full responsibility for supporting your claim. Of course you refuse to support your claim and claim that I somehow have to support a claim that I am not making.

You lose. Your global warming claim is debunked and you made my job extremely easy. Thank you.


I've presented lots of evidence of global warming. You claim global warming is a religion, but you have not presented any evidence .

Fail.


Robert Wagner skrev: That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. '

Svigte. Slå to. Det, der kræves, er ikke "bevis", men snarere "støtte", som består af videnskab, matematik, logik og/eller observationer, hvorfra der kan drages gyldige konklusioner ved hjælp af standardregler for statistisk matematik.

Men du sidder desværre fast i "Religion"-tilstand. Du ønsker at være i stand til subjektivt at erklære alt, hvad du ønsker, som "bevis" for din WACKY religiøse overbevisning. Episk fejl.

-------

Fail. Strike two. What is required is not "evidence" but rather "support" which consists of science, mathematics, logic and/or observations from which valid conclusions can be drawn using standard rules of statistical mathematics.

But unfortunately you are stuck in "Religion" mode. You want to be able to subjectively declare anything you want as "proof" of your WACKY religious beliefs. Epic fail.
Again, I have presented evidence, yoh gave not.
Fail.


Robert Wagner skrev:Dismissed, troll.

Svigte. Slå tre. Du kan ikke afvise et argument, der ikke blev fremsat, og at gøre det tjener ikke som gyldig støtte for dit eget fejlslagne argument.

Det er tid for dig at gå i bad.

-------

Fail. Strike three. You cannot dismiss an argument that was not made, and doing so does not serve as valid support for your own failed argument.

It's time for you to hit the showers.


You constantly make claims without supporting evidence.

Fail.

Dismissed, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-04-2023 15:42
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:I've presented lots of evidence of global warming.

Episk fejl.

"Beviser" understøtter kun religion, formodninger eller meninger. Videnskab, matematik og logik er påkrævet for at understøtte påstande om naturen. Desværre har du ikke præsenteret nogen videnskab, matematik eller logik, og du har heller ikke præsenteret noget gyldigt datasæt. Desværre kan du ikke levere det, du skal levere, fordi du ikke ved, hvad der kræves for at have et gyldigt datasæt, og du ved ikke engang, hvad videnskab er.

Selvfølgelig har du ikke den intellektuelle ærlighed til at indrømme, at din religion er en religion. Du insisterer på, at det er "solid videnskab", der forhindrer dig i nogensinde at kunne komme med et overbevisende argument.

Epic failure.

"Evidence" only supports religion, conjecture or opinion. Science, mathematics and logic are required to support claims about nature. Unfortunately, you have not presented any science, math, or logic, nor have you presented any valid dataset. Unfortunately, you can't provide what you need to provide because you don't know what is required to have a valid data set, and you don't even know what science is.

Of course you don't have the intellectual honesty to admit that your religion is a religion. You insist that it is "thettled thienth" that prevents you from ever being able to make a convincing argument.

Robert Wagner skrev:Du hævder, at global opvarmning er en religion, men du har ikke fremlagt noget bevis.

Jeg har præsenteret en komplet definition af religion, og jeg har præsenteret en komplet definition af videnskab. Du har undladt at vise, at din religion på en eller anden måde ikke er en religion. Du har undladt at vise, at din religion på en eller anden måde er videnskab.

Dobbelt fiasko til prisen for én.


I have presented a complete definition of religion and I have presented a complete definition of science. You have failed to show that your religion is somehow not a religion. You have failed to show that your religion is somehow science.

Double failure for the price of one.


-------------

Bemærk: du er tydeligvis desperat. Det er åbenlyst, at du er videnskabeligt analfabet, matematisk inkompetent, og at du ikke engang genkender en religion, når den ligger lige foran dig, selv når du har adopteret den som din dybe, personlige tro. Din desperation har henvist dig til en dødskamp for at ændre emnet væk fra din grove uvidenhed og godtroenhed ved at kræve, at jeg støtter et eller andet argument, som jeg ikke fremfører.

Note: you are clearly desperate. It is obvious that you are scientifically illiterate, mathematically incompetent, and that you do not even recognize a religion when it is right in front of you, even when you have adopted it as your deep, personal faith. Your desperation has relegated you to a death struggle to change the subject away from your gross ignorance and gullibility by demanding that I support some argument that I am not making.
11-04-2023 18:42
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
I've presented lots of evidence of global warming.

Your line of argument just the extend of your delusions.

Dismissed troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-04-2023 20:04
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:I've presented lots of evidence of global warming.

Nu synger du bare tankeløst. Nej, du har aldrig præsenteret nogen videnskab eller noget rationelt grundlag for din skøre religiøse overbevisning.

Now you are just chanting mindlessly. No, you have never presented any science or any rational basis for your crazy religious beliefs.

Robert Wagner skrev:Your line of argument just the extend of your delusions.

Nu lyver du som den uærlige trold, du er. Jeg har ikke et argument. Det er dig, der hævder global opvarmning, og jeg afslører simpelthen lortet i dit dumme dogme. Din trætte religion er for længst blevet afkræftet og miskrediteret, hvilket efterlader dig opstødende komiske drillerier til morskab for andre.


Now you are lying like the dishonest troll you are. I don't have any argument. You are the one claiming global warming and I am simply debunking the crap out of your stupid dogma. Your tired religion has long since been debunked and discredited, leaving you regurgitating comical drivel for the amusement of others.

11-04-2023 22:18
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
You want data?

https://www.ncei.noaa.gov/access/paleo-search/study/21171


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-04-2023 22:21
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
I can give you data...
https://www.nature.com/articles/s41597-020-0445-3


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
12-04-2023 15:33
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:You want data?

Nej, jeg vil ikke have tilfældige data.

Jeg vil have de rå data bag hver konklusion, du forsøger at sælge.

Lad os starte med det gyldige, rå datasæt, der understøtter din konklusion om, at Jorden opvarmes. Jeg vil gerne være i stand til at verificere både stigningstakten og din angivne fejlmargin.

No, I don't want random data.

I want the raw data behind every conclusion you are trying to sell.

Let's start with the valid, raw data set that supports your conclusion that the Earth is warming. I would like to be able to verify both the rate of increase and your stated margin of error.

Robert Wagner skrev:I can give you data...

Fabricerede tal er ikke data, og der er ikke noget, der hedder palæoklimatologi. Du skal være en seriøst godtroende idiot for at tro, at nogen rejste gennem tiden for at tage målinger af den ellers uobserverede fjerne fortid.

Alvidenhed er ikke en gyldig antagelse.

Fabricated numbers are not data and there is no such thing as paleoclimatology. You have to be a seriously gullible moron to believe that someone traveled through time to take measurements of the otherwise unobserved distant past.

Omniscience is not a valid assumption.
12-04-2023 18:02
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
IBDaMann skrev:

Nej, jeg vil ikke have tilfældige data.

Jeg vil have de rå data bag hver konklusion, du forsøger at sælge.

Lad os starte med det gyldige, rå datasæt, der understøtter din konklusion om, at Jorden opvarmes. Jeg vil gerne være i stand til at verificere både stigningstakten og din angivne fejlmargin.

No, I don't want random data.

I want the raw data behind every conclusion you are trying to sell.

Let's start with the valid, raw data set that supports your conclusion that the Earth is warming. I would like to be able to verify both the rate of increase and your stated margin of error.


Det er jo ikke tilfældige data, trold, det er nogen af de data bagved temperature 12k reporten.

Again with the assumptons, asinus. It ain't random data, it's some of the data behind the temperature 22k report, trold.

Fabricerede tal er ikke data, og der er ikke noget, der hedder palæoklimatologi. ...

Fabricated numbers are not data and there is no such thing as paleoclimatology.


Værsgo' at dokumentere, at data er fabrikerede. Dine tomme påstande gælder ikke. Du må være jubelidiot, hvis du tror andet.
Please provide evidence to your claim. You must be a moron if you think your unsubstantiated claims get you anywhere.

"That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence."

Dismissed, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
12-04-2023 18:49
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Det er jo ikke tilfældige data, trold, det er nogen af de data bagved temperature 12k reporten.

Again with the assumptons, asinus. It ain't random data, it's some of the data behind the temperature 22k report, trold.

Episk fejl. Du bærer den fulde byrde for at støtte dine påstande. Hvis du prædikerer en konklusion, skal du levere de gyldige, uændrede rådata, som denne konklusion er baseret på.

Alt, hvad du har gjort, er at give links til tilfældige data og give et salgstal om slangeolie, at disse data på en eller anden måde er fantastiske. Du bærer byrden ved at levere alle de rå data, der danner grundlag for enhver konklusion, du forventer, at andre skal tro på. Selvfølgelig vil der ikke være data for nogen religiøs overbevisning.

Åh se! Du har ikke angivet noget gyldigt rådatasæt, der viser global opvarmning. Du leverede grafik, men aldrig de rådata, der gik med til at skabe grafikken. Kristne viser smarte billeder/grafik af krucifikser og af Jesus, når de bliver spurgt om grundlaget for deres tro. Warmizombies viser billeder, der viser temperaturstigninger. Ingen af ​​dem har nogen form for data. Det er karakteristisk for religioner.

Epic failure. You bear the full burden to support your claims. If you predicate a conclusion, you must provide the valid, unaltered raw data on which that conclusion is based.

All you've done is provide links to random data and give a snake oil sales pitch that this data is somehow amazing. You bear the burden of providing all the raw data that forms the basis of any conclusion you expect others to believe. Of course, there will be no data for any religious beliefs.

Oh look! You have not provided any valid raw dataset showing global warming. You provided graphics, but never the raw data that went into creating the graphics. Christians show clever pictures/graphics of crucifixes and of Jesus when asked about the basis of their faith. Warmizombies displays images showing temperature increases. None of them have any kind of data. It is characteristic of religions.

Robert Wagner skrev:Værsgo' at dokumentere, at data er fabrikerede. Dine tomme påstande gælder ikke. Du må være jubelidiot, hvis du tror andet.
Please provide evidence to your claim.

Dine formodede "data" er fra den uobserverede, fjerne fortid. Afskediget.

Du er en videnskabeligt analfabet trold. Børn over tolv, der ikke har sovet igennem deres skolegang, behøver ikke forklare dem dette.


Your supposed "data" is from the unobserved, distant past. Dismissed.

You are a scientifically illiterate troll. Children over twelve who have not slept through their schooling need not have this explained to them.
12-04-2023 19:32
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Det er jo ikke tilfældige data, trold, det er nogen af de data bagved temperature 12k reporten.

Again with the assumptons, asinus. It ain't random data, it's some of the data behind the temperature 22k report, trold.

Episk fejl. Du bærer den fulde byrde for at støtte dine påstande. Hvis du prædikerer en konklusion, skal du levere de gyldige, uændrede rådata, som denne konklusion er baseret på.

Alt, hvad du har gjort, er at give links til tilfældige data og give et salgstal om slangeolie, at disse data på en eller anden måde er fantastiske. Du bærer byrden ved at levere alle de rå data, der danner grundlag for enhver konklusion, du forventer, at andre skal tro på. Selvfølgelig vil der ikke være data for nogen religiøs overbevisning.

Åh se! Du har ikke angivet noget gyldigt rådatasæt, der viser global opvarmning. Du leverede grafik, men aldrig de rådata, der gik med til at skabe grafikken. Kristne viser smarte billeder/grafik af krucifikser og af Jesus, når de bliver spurgt om grundlaget for deres tro. Warmizombies viser billeder, der viser temperaturstigninger. Ingen af ​​dem har nogen form for data. Det er karakteristisk for religioner.

Epic failure. You bear the full burden to support your claims. If you predicate a conclusion, you must provide the valid, unaltered raw data on which that conclusion is based.

All you've done is provide links to random data and give a snake oil sales pitch that this data is somehow amazing. You bear the burden of providing all the raw data that forms the basis of any conclusion you expect others to believe. Of course, there will be no data for any religious beliefs.

Oh look! You have not provided any valid raw dataset showing global warming. You provided graphics, but never the raw data that went into creating the graphics. Christians show clever pictures/graphics of crucifixes and of Jesus when asked about the basis of their faith. Warmizombies displays images showing temperature increases. None of them have any kind of data. It is characteristic of religions.

Robert Wagner skrev:Værsgo' at dokumentere, at data er fabrikerede. Dine tomme påstande gælder ikke. Du må være jubelidiot, hvis du tror andet.
Please provide evidence to your claim.

Dine formodede "data" er fra den uobserverede, fjerne fortid. Afskediget.

Du er en videnskabeligt analfabet trold. Børn over tolv, der ikke har sovet igennem deres skolegang, behøver ikke forklare dem dette.


Your supposed "data" is from the unobserved, distant past. Dismissed.

You are a scientifically illiterate troll. Children over twelve who have not slept through their schooling need not have this explained to them.


Totally delusional.


"That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence."

Dismissed, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 12-04-2023 19:34
21-04-2023 18:30
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Dismissed, troll.

Spørgsmål: Hvordan kan du identificere en trold?
Svar: Han foregiver ikke engang at engagere sig i nogen diskussion.
Alternativt svar: Du lærer, at han hedder Robert Wagner

Question: How can you identify a troll?
Answer: He does not even pretend to engage in any discussion.
Alternative answer: You learn that his name is Robert Wagner

21-04-2023 21:50
Robert Wagner
★★★★★
(3618)
"That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence."

Dismissed, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Side 4 af 4<<<234

Deltag aktivt i debatten Er Global Opvarmning og Klimaændringer stadig bare skøre religioner?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Når bare det er kongeligt..013-03-2024 19:10
Arktis vil bare ikke smelte230-04-2022 00:30
Jens Robdrup: Ytringsfrihed - vi må bare ikke ytre os!111-07-2020 18:28
Hvad forgår der, er det mig der er dum eller er bare den verden vi lever i.327-12-2019 20:55
Hvis bare olieprisen ville stige igen602-12-2008 16:12
Artikler
Jakob Wolf: Mere religion i klimadebatten, tak!
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik