Husk mig
▼ Indhold

et indlæg i Klimadebatten fra en Norsk meterolog Gjertrud Røyland


et indlæg i Klimadebatten fra en Norsk meterolog Gjertrud Røyland27-02-2020 16:01
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen
Som fagperson i meteorologi har jeg over lengre tid fulgt klimasaken med stor interesse. Som flere andre har påpekt i sine innlegg, har også jeg følt meg alene i å stille spørsmål til det som blir presentert som vitenskapelige fakta. Og ubehaget over å bli stemplet som klimafornekter har gjort at jeg mange ganger har latt være å komme med innvendinger. Jeg er derfor glad for det omfattende engasjementet som nå har kommet til uttrykk gjennom FB-gruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet. Dette viser at vi ikke er alene, sammen er vi en stor del av norges befolkning. Endelig har vi en plattform der vi fritt kan stille spørsmål, dele kunnskap og synspunkter uten å bli stemplet og latterliggjort.
Det har vært en fryd å lese innlegg og interessante artikler fra anerkjente forskere som det har blitt er lenket til fra FB-siden. Det føles som vi har blitt sulteforet på nøytral folkeopplysning og balansert forskning omkring klima. Nå hjelper vi hverandre med å grave frem informasjon fra ulike kilder og godtar ikke lenger å bli ensidig påvirket av populistisk propaganda.
Jeg vil fortelle litt om min bakgrunn og grunnlaget for mitt engasjement og gi et lite innblikk i meteorologi, modeller og prognoser.
Jeg er utdannet meteorolog fra Universitetet i Bergen og har jobbet 10 år som statsmeteorolog i Meteorologisk institutt, Vervarslinga for Nord-Norge i Tromsø. Både studiet og ikke minst erfaringen som varslingsmeteorolog har gitt meg innsikt i hvordan værvarslings- og klimamodeller er bygd opp, hvordan de brukes samt deres styrker og svakheter. Meteorologi er en svært kompleks vitenskap som beskriver fysiske og kjemiske prosesser i atmosfæren. Værvarslings- og klimamodeller er kodede ligninger av disse prosessene. Modellene "mates" med observasjoner og kjøres med jevne mellomrom for å lage oppdaterte prognoser. Siden atmosfæren er så kompleks som den er, må det i modellene gjøres forenklinger av virkeligheten.
Et grunnleggende prinsipp man lærer i studiet er at atmosfæren er et kaotisk system. Dette gjør blant annet at små endringer i startvilkår i en modell vil gi store utslag over tid. Dette erfarte vi i den daglige værvarslingen ved at vi generelt kunne stole på modellenes resultater for de første to døgnene, mens varsler fra dag 3 og utover ble mer usikre. Vårt lengste varsel var og er fortsatt en uke frem i tid. Usikkerheten i disse varslene øker for hver dag. Dette kan man for eksempel se som fargekoding på langtidsvarsel på yr.no, der grønn farge indikerer et ganske sikkert varsel, gult noe usikkert og rødt et usikkert varsel.
Mitt hovedpoeng med å skrive dette er å formidle at modeller og prognoser er forbundet med usikkerheter. Og disse usikkerhetene er underkommunisert i klimasaken.
Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta og det er her den store glippen skjer. Fakta om fremtiden vil komme i fremtiden. Modeller vil aldri være eksakte hverken på mikronivå eller på makronivå. Å påstå noe annet vil stride mot vitenskapelige arbeidsmetoder der man hele tiden tester ulike hypoteser, verifiserer mot virkeligheten (observasjoner), forbedrer modellene (algoritmene) og tester igjen. Å legge monopol på sannheten, som for eksempel å hevde at "den gjennomsnittlige globaltemperaturen vil øke med 2 grader i løpet av 20 år", vil hindre sann forskning der man hele tiden søker videre for å finne sammenhenger og frembringe ny kunnskap. Sann forskning er avhengig av at noen stiller nye spørsmål, for nettopp å finne nye svar.
Så til FNs klimapanel, som fremstår som et autosvar hver gang man stiller spørsmål om disse "vitenskapelige faktaene" om klimaet. Jeg undrer meg, denne 97 % enigheten i FNs klimapanel, hva går den ut på? Kan det være at de har blitt enige om å eliminere usikkerhetene i klimamodellene? I så fall har de mistet sin vitenskapelige integritet. En annen ting jeg lurer på er hvorfor det er så viktig å fremstå så skråsikker? Og det er her jeg fornemmer at det har skjedd en uheldig sammenkobling mellom vitenskap og politikk. Dersom det ligger en politisk agenda bak, vil vitenskapen ikke lenger være åpen og søkende, men bli styrt i en kontrollert retning. Er det dette som gjør det så ubehagelig å stille spørsmål som ikke er politisk korrekte? Og er det derfor de som ikke støtter gjeldende klimapolitikk stemples som klimafornektere.
For min del kjenner jeg det vrir seg i magen når jeg blir omtalt som klimafornekter. Jeg fornekter jo ikke klimaet! Vær og klima hører sammen. Været er det vi opplever til daglig av værfenomener som vind, skyer, regn, snø etc., mens klima er de lange trendene av været og hvordan gjennomsnittsværet for et større eller mindre område varierer over en tidsperiode. Været vil variere fra dag til dag og klimaet vil også være i stadig endring avhengig av hvilken periode og hvilket område vi ser på. Klima er for en stor del statistikk fra observasjonsstasjoner over været som har vært, i tillegg til klimamodeller som lager prognoser over forventet utvikling av klimaet i fremtiden. Dette er interessant vitenskap og jeg fornekter jo ikke noe av dette. Da hadde jeg aldri studert meteorologi.
Men jeg kjenner selvfølgelig til spørsmålet som ligger under, som jeg skulle ønske var et spørsmål og ikke ble presentert som fakta, dette med "menneskeskapt". FNs klimapanel har vedtatt at klimaendringene er menneskeskapte og dette ligger til grunn for dagens klimapolitikk i Norge. Teorien, som blir presentert som fakta av FNs klimapanel, går ut på at økte utslipp av CO2, medfører en økning av den gjennomsnittlige globaltemperaturen. Men dette er ikke bevist og har blitt tilbakevist av anerkjente vitenskapsfolk. For det første er det ikke mulig å beregne en eksakt globaltemperatur for hele jordens overflate eller atmosfære med 1 grads nøyaktighet. Til det har vi ikke mange nok målinger og målingene har en viss måleusikkerhet. Og igjen, modellene er som nevnt før forenklinger av virkeligheten og kan ikke gi eksakte resultater. Når vi ikke har kontroll på nå-tilstanden (globaltemperaturen) og prognosene for fremtiden er usikre, gir det ingen mening å påstå at forskerne har bevist at CO2 fører til økt globaltemperatur. Det må også sies at CO2 bare utgjør en mikroskopisk andel av atmosfæren, at mange prosesser virker samtidig og at det er svært vanskelig å isolere konsekvensene en enkelt komponent. CO2 er en ren og viktig gass som dyr, mennesker og natur er avhengig av. Å fange CO2 fra mennesker, dyr eller utslipp fra oljeproduksjon blir derfor helt meningsløst. I tillegg til at det koster svimlende summer.
Grunnlaget for mitt engasjement er min kunnskap om modellenes begrensninger og usikkerheter og at jeg mener det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken.
Slik jeg ser det er klimakrisen et menneskeskapt problem. Et feilspor som leder vekk fra de ekte problemene. Jeg vil heller jobbe for å redde mennesker enn å redde klimaet. Jobbe for en trygg fremtid for våre barn i stedet for å spre skremselspropaganda og skape frykt. Stoppe forsøpling og forurensning av natur og miljø. Jobbe for forbedrede levevilkår og fordeling av goder mellom verdens rike og fattige land. Jeg vet at motsvaret er at vi kan gjøre alle disse tingene. Men jeg mener det er moralsk forkastelig å sløse bort enorme summer på tiltak man ikke kan måle effekten av mens mennesker med ekte behov, både her til lands og i resten av verden kunne vært hjulpet.
En tanke som har slått meg angående klimatiltakene er om de sorterer under "keiserens nye klær"? Med et samlet folkeengasjement basert på åpen saklig debatt, kunnskap og sunn fornuft er jeg redd de henger i en tynn tråd.
Takk for oppmerksomheten!
Hilsen Gjertrud Røyland
RE: Politik ?29-02-2020 15:39
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har gennemlæst denne poster og finder den ganske interessant.

Dette indlæg bygger på

1) en afvisning af at CO2 en er drivhusgas
2) modeller er upålidelig
3) en politisk vurdering
4) tvivl på IPCC

Hvad der kommer først kan jeg ikke afgøre, men der er to muligheder:

a) en naturvidenskabelig indsigt , der afføde en politisk vurdering
b) en politisk indsigt , der afføder en afvisning af naturvidenskaben

For mig er det helt legitimt, at man ikke vil bekæmpe den globale opvarmning. Helt OK. Jeg er blot uenig i dette.

Men det er ikke legitimt, at man af politisk årsager afviser grundlæggende naturvidenskabelige resultater.

Jeg skal nok læse posten igennem igen for at se om jeg har forstået den korrekt. Dette kan afføde yderligere bemærkninger.
02-03-2020 21:06
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Gjertrud Røyland

Dit udgangspunk er i princippet "stråmand argumentation" ,uvidenhed om klima og "politik frem for naturvidenskab". Det kan hænge sammen med, at du har din viden fra sociale medier.

Prøve at læse AR5 SPM og kom så tilbage med eksempler på dogmatisk fremfærd fra IPCC.
RE: CO2 er en drivhus gas03-03-2020 15:30
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Gjertrud Røyland

Der er gode muligheder for at undersøge betydning a CO2 for den globale opvarmning i følgende link:

How do we know more CO2 is causing warming?

Som meteorolog burde det være en smal sag at læse og forstå det.

CO2 video
04-03-2020 20:04
kfl
★★★★★
(2167)
Sammenhæng mellem Co2 og Globale temperatur
Her er en graf over sammenhængen mellem CO2 på Mount Loa Observatory og den globale temperatur:Det er denne sammenhæng, som meteorolog Gjertrud Røyland betvivler.
Redigeret d. 04-03-2020 20:10
07-03-2020 18:36
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet følgende artikel 800.000 års klimaforandringer fortalt på 3 minutter .

Følgende graf viser forløbet af CO2 og den globale temperatur 1860-2000:Herunder er temperaturudviklingen under to scenarier:


Det må være guff for Gjertrud Røyland.
08-03-2020 00:08
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Det grundlæggende problem er at udstrålingen øges i fjerdepotens. En opvarmning af hele jorden med strålings-balancen er derfor en meget vanskelig opgave.

Dertil kommer at effekten af CO2 er logaritmisk aftagende. En fordobling af CO2 fordobler ikke effekten.

Dertil kommer at havet er den store kilde til CO2 i atmosfæren. Vi mennesker kan ikke ændre på havets afgivelse af CO2.
08-03-2020 00:26
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Kære Gjertrud Røyland

Dit udgangspunk er i princippet "stråmand argumentation" ,uvidenhed om klima og "politik frem for naturvidenskab". Det kan hænge sammen med, at du har din viden fra sociale medier.

Prøve at læse AR5 SPM og kom så tilbage med eksempler på dogmatisk fremfærd fra IPCC.12. Observed change in surface temperature 1901-2012 (Source: IPCC)

Hvis vi ser på dette kort, så er der noget galt, alle tidligere klima ændringer har været stærkest i Nordatlanten, og her ser vi en afkøling, som det eneste sted.

Mere underligt er det at ækvator viser en stor opvarmning, da ækvator plejer at have kun små klima ændringer.

Hvad der er værre er at stigningen drivhuseffekten skal ske samtidigt med stigningen i CO2. Og CO2 begynder først at stige omkring 1954. Og temperaturerne stiger først 1970.
08-03-2020 09:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der er bare ikke den nære sammenhæng imellem temperaturen og atmosfærens CO2-indhold som man forsøger at bilde den brede befolkning ind. Der er således mange andre forhold, som også har stor indflydelse på jordens temperatur.

Det er bl.a. ting som ændringer i solens aktivitetsniveau, ændringer i jordens bane om solen, ændringer i skydækket, ændringer i atmosfærens indhold af vanddampe samt meget mere. Derfor er det en stor fejl at tro, at det er atmosfærens CO2-indhold, som er styrende for jordens temperatur.

Eksempelvis har der været betydelige temperaturstigninger fra Maunder Minimum i slutningen af 1600-tallet til omkring år 1950, selvom atmosfærens CO2-indhold i denne periode var meget stabilt.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 08-03-2020 09:49
Deltag aktivt i debatten et indlæg i Klimadebatten fra en Norsk meterolog Gjertrud Røyland:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Klimaet i Norge
NyhederDato
Isen stabil i norsk Antarktis12-01-2010 05:18
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik