Husk mig
▼ Indhold

Findes der stadig forskere, der ikke tror på global opvarmning?Side 2 af 2<12
17-07-2018 12:44
Kosmos
★★★★★
(5375)
I hvert fald betyder det at der findes endnu ukendte naturlige mekanismer af samme størrelsesorden som pt. virker i modsatte retning.

Her er et par klimaforskere der er højt respekterede og som ikke køber hypotesen om at mennesket styrer klodens temperatur:...

- her noget nyere forskning, der må rejse tilsvarende tvivl:

Proxy evidence from two other new papers suggests Svalbard's Hinlopen Strait may have reached about 5 – 9°C warmer than 1955-2012 during the Early Holocene (Bartels et al., 2018), and Greenland may have been "4.0 to 7.0 °C warmer than modern [1952-2014]" between 10,000 and 8,000 years ago according to evidence found in rock formations at the bottom of ancient lakes (McFarlin et al., 2018)...
17-07-2018 14:23
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos skrev:
I hvert fald betyder det at der findes endnu ukendte naturlige mekanismer af samme størrelsesorden som pt. virker i modsatte retning.

Her er et par klimaforskere der er højt respekterede og som ikke køber hypotesen om at mennesket styrer klodens temperatur:...

- her noget nyere forskning, der må rejse tilsvarende tvivl:

Proxy evidence from two other new papers suggests Svalbard's Hinlopen Strait may have reached about 5 – 9°C warmer than 1955-2012 during the Early Holocene (Bartels et al., 2018), and Greenland may have been "4.0 to 7.0 °C warmer than modern [1952-2014]" between 10,000 and 8,000 years ago according to evidence found in rock formations at the bottom of ancient lakes (McFarlin et al., 2018)...


Ja, man kan sandelig komme i tvivl, hvad udløste tidligere varmeperioder?
I disse perioder overlevede koraller og isbjørne mfl. og idag bliver retoriken skinger og nogle tror Jorden går under - alene fordi der i Danmark har været tørt og varmt nogle uger.
25-11-2019 14:07
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg er ikke kvalificeret nok til at kunne kaldes klimaforsker, men jeg synes personligt at observationen at 20% af al menneskeskab CO2 som er blevet udledt i de seneste 15 år ikke har haft nogen effekt på den globale middeltemperatur, burde få folk til at stoppe med at omtale global opvarmning som et fænomen der nødvendigvis er knyttet til menneskets aktivitet. I hvert fald betyder det at der findes endnu ukendte naturlige mekanismer af samme størrelsesorden som pt. virker i modsatte retning...

- her en 'tour de force', der kommer nogenlunde hele kompasset rundt i den standende debat:

Tjah, personligt er jeg lidt smådeprimeret over, at så mange mennesker er hørt op med at tænke, og har bevæget sig derhen, hvor de alene spørger, hvordan CO2-udslippet kan nedsættes. Ikke at jeg er principielt modstander af at nedsætte CO2-udslippet – jeg er tværtimod tilhænger af, at vi anvender langtidsholdbare energiløsninger, og storforbrug af olie- og gasressourcerne uden at skabe et holdbart alternativ, når de engang hører op, har aldrig været langtidsholdbart – men de relevante spørgsmål i klimadebatten er snarere:...
05-12-2019 02:46
Mikkel Kaastrup
☆☆☆☆☆
(27)
Kritiske klimaforskere

Judith Curry burde medtages på Szilas liste - hun er enormt dygtig, og hendes blog er en fornøjelse at læse: https://judithcurry.com/

Det nærmeste, kan kommer på forskere, som afviser menneskeskabt global opvarmning er måske forskerteamet bag NIPCC's rapporter. Start med at læse denne her:
https://www.heartland.org/_template-assets/documents/CCR/CCR-II/Summary-for-Policymakers.pdf

og læs i øvrigt oversigten over rapporter her:
http://climatechangereconsidered.org/

De skriver - meget, meget rigtigt - at IPCC er uvidenskabelige ved at gå ud fra, at "temperaturforandringerne er menneskeskabte", og derved implicit påstå, at dette er bevist, skønt det er meget, meget langt fra at være bevist. Herefter skriver de - i kort form - at det er IPCC, som i givet fald skal bevise, at temperaturforandringerne er menneskeskabte, og at IPCC ikke har eller kan bevise dette.

Men problemet formuleres oftest omvendt: Andre skal bevise, at temperaturforandringerne IKKE er menneskeskabte. Dét er ikke anvendelse af videnskabelig metode.

Men læs selv deres argumenter, og bedøm selv. Jeg er meget glad for deres skarphed, og tyngden i deres videnskabelige argumenter, for der er hårdt behov for dem, uagtet at f.eks. Ole Humlum, Judith Curry og Johannes Krüger og mange flere gør en stor indsats.

Men NIPCC støttes økonomisk af en del rige amerikanere, virksomheder og organisationer, hvilket også giver dem flere forsknings- og kommunikationsressourcer. Sådanne mangler hoved-klima-propagandaorganet IPCC jo ikke.
05-12-2019 13:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sådanne mangler hoved-klima-propagandaorganet IPCC jo ikke.

Som har snablen dybt begravet i verdens største pengetanke: Statskasserne.
05-12-2019 20:02
Mikkel Kaastrup
☆☆☆☆☆
(27)
Jeg vil gerne tilføje mht. spørgsmålet om forskere, som ikke "tror" på global opvarmning.

1) Det er jo ikke en trossag. Det er en målingssag. Forskerne forholder sig forhåbentlig ikke til dette spørgsmål på baggrund af "tro", men på baggrund af empiri og videnskabelig metode. Hvis man anvender videnskabelig metode på spørgsmålet, er svaret, at det afhænger af, hvilken periode, man kigger på, om der sker en global opvarmning. I et længere perspektiv (de sidste 10.000 år) er der sket en global NEDKØLING, jf. f.eks. grafen nedenfor:


Og denne, mere detaljerede graf over lufttemperaturen, der samtidig viser CO2-koncentrationen:


Bemærk, det er data fra Grønland - iskerneboringer - men der er ingen grund til at tro, at de er ude af trit med den globale udvikling.

I nyere tid er der sket en uregelmæssig opvarmning fra slutningen af "Den Lille Istid" fra ca. 1250 - 1850 https://da.wikipedia.org/wiki/Den_lille_istid

Se f.eks. temperaturkurven her:


Du kan se perioder med faldende temperaturer fra 1880 - 1910 og 1940 - 1970. I den sidstnævnte periode var klimaforskerne bange for, at vi var på vej ind i en ny istid, bl.a. pga. areosolpartikler (støv) fra afbrænding af fossilt brændstof, som lejrede sig i atmosfæren og reflekterede sollyset.

I perioden 1910 - 1940 og 1970 - 2000 er temperaturen stigende. Indtil IPCC's grundlæggelse ca. 1997 anså alle disse stigende temperaturer som en positiv udvikling, særligt på baggrund af, at vi "netop" havde forladt den kolde periode fra 1250 - 1850 (den lille istid). Som jeg ser det, er temperaturen også steget (lidt svagere) 2000 - 2019, men det er der diskussion om, bl.a. fordi temperaturmålingerne nu manipuleres kraftigt desværre


Hvis du kigger på temperaturudviklingen i geologisk perspektiv - 4,6 mio. år til i dag, ser en sammenstilling af temperatur og CO2-indhold sådan ud:


Som det ses, er temperaturen faldet noget ujævnt, men stabilt, med 7 - 8 grader fra -40 mio. til i dag, med korterevarende op- og nedture.

Point in case: Hvis den globale middeltemperatur stiger med yderligere 6 grader, vil vi derfor nå næsten op på samme niveau som for 40 mio. år siden. Som jeg huske det, var det bl.a. i denne periode, at pattedyrene fik fart på udviklingen og udkonkurrerede krybdyrene, men jeg er ikke helt sikker. Det kan man imidlertid læse op på
.

Grafen er også af stor interesse for sammenhængen mellem global temperatur og CO2-koncentrationen i atmosfæren. Læseren kan vel selv drage sine konklusioner, men jeg bemærker særligt, hvordan temperaturen falder til et lavpunkt for 146 mio. år siden, samtidig med at CO2-koncentrationen i atmosfæren stiger til et højdepunkt lidt over den nuværende CO2-koncentration.

2)
Dit reelle spørgsmål er vel snarere, hvilke forskere, som ikke "tror" på FN's klimapanels propaganda om, at stigningen i atmosfærens CO2-koncentration er den væsentligste årsag til den globale opvarmning 1975 - 2000 eller evt. 1975 - 2019?

Svaret er, at det er der mange tusinder af forskere, som ikke tror på.
05-12-2019 22:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Rettelse: FN klimapanel driver ikke forskning, men anvender bunker af videnskabelige ndersøgelser som input for en samlet vurdering af: hvad mener den samlede forskning er konsekvensen af øgede drivhusgasser.

Det er vigtigt at forstå, hvis man vil diskutere, hvad er IPCC.
05-12-2019 22:32
Mikkel Kaastrup
☆☆☆☆☆
(27)
Det er vel for så vidt korrekt, dog med den tilføjelse, at IPCC netop ikke beskriver, hvad den samlede forskning mener om konsekvensen af øgede drivhusgasser, men kun hvad udvalgte forskere mener.

Dertil kommer, at IPCC stort set kun beskæftiger sig med CO2's rolle som drivhusgas, skønt vanddamp er en langt mere effektiv drivhusgas, med en koncentration i atmosfæren på 4.000 ppm mod CO2's 410 ppm.

Fra professor emeritus, dr. scient. Johannes Krügers åbne brev (citeret med forfatterens tilladelse):

"Vanddamp er den vigtigste drivhusgas
IPCC efterlader det indtryk, at CO2 er den dominerende drivhusgas, men klimapanelets anven- delse af drivhusbegrebet er en grov og misvisende forenkling. IPCC udelader i sin formidling helt afgørende sider af drivhuseffekten, der ellers ville afsløre CO2–drivhusgassens stærkt begrænsede indflydelse på klimaet. Betydningen af CO2 som drivhusgas er "uanstændig" overdrevet, for i virkeligheden er vanddamp den dominerende drivhusgas, men i modsætning til CO2 skaber vand- damp kølende skyer.
I korthed og uden at blive for teknisk er forklaringen følgende: Når Solen opvarmer Jordens overflade, forbruges meget af varmen til fordampning af vand, der som bekendt udgør mere end 70 % af Jordens overflade. Ligesom CO2 er den usynlige vanddamp en drivhusgas, fordi den er i stand til at absorbere den infrarøde, lang-bølgede tilbagestråling fra Jorden.

Mens CO2 og ligeledes metan kun er i stand til at absorbere den langbølgede stråling indenfor et meget smalt bånd af bølgespektret, kan vanddamp – som vist i figur 8 – absorbere tilbagestrålingen i næsten hele spektret af infrarødt lys, også de dele af bølgespektret, der dækkes af CO2 og metan. Derfor er vanddamp også i stand til at absorbere størsteparten af den infrarøde tilbagestråling fra jordover- fladen, inden den når frem til de højere liggende infrarøde-aktive CO2-molekyler, og det samme gælder de stråler, som CO2 sender tilbage mod Jorden. Disse processer bidrager til at reducerer virkningen af den stigning i atmosfærisk CO2, som er sket siden 1970´erne. Den aktuelle CO2- koncentration er godt 400 ppm., mens den gennemsnitlige vanddampkoncentration skønnes at være omkring 4000 ppm. Både på grund af vanddamps molekylære egenskaber og de store mængder af vanddamp i atmosfæren er vanddamp den dominerende drivhusgas. Ifølge DMI er vand-damp den største bidragyder til drivhuseffekten, idet det i gennemsnit er cirka 60 % af den samlede strålingspåvirkning fra drivhusgasser, som kommer fra vanddamp. Til sammenligning er det knap 30 % for CO2´s vedkommende – siger altså DMI.

Ganske vist er vanddamp den dominerende drivhusgas, men den absorberede stråling i vand- dampen overføres til varme, som får vanddampen til at stige til vejrs. Denne konvektion er ifølge atmosfærefysikere en central, men undervurderet brik i drivhusbegrebet. Faktisk er konvektionen
10 gange mere effektiv end stråling og dominerer fuldstændig energistrømmen fra Jorden til verdensrummet i den nederste kilometer af atmosfæren. Da temperaturen falder op gennem tropo- sfæren, der udgør atmosfærens nederste lag, afkøles vanddampen og fortættes gradvist til skyer. Skyer udgør 65±3 % af klodens overflade og reflekterer ca. 20 % af den indkommende solenergi, fordi skyer har en hvid overflade. Det globale skydække virker derfor som en kæmpemæssig para- sol – som et kølende tæppe, der hindrer solstrålingen i at nå Jordens overflade og har dermed en afgørende virkning på Jordens klima.

Ved at analysere satellitbilleder indsamlet af International Satellite Cloud Climatology Project har forskerne kortlagt og målt de lave skyers udbredelse siden 1983 og sammenholdt resultatet med ændringer i den globale temperatur. Som illustreret i figur 9 er der påvist en klar forbindelse mellem det globale skydække og temperaturen. Hele den globale opvarmning i slutningen af
1900-tallet kan forklares ved en reduktion i det globale skydække på 3 %, og de seneste to årtiers pause i den globale opvarmning er sammenfaldende med et stabilt skydække.

Se det vedhæftede billede. Forklaringen til billedet er:
Figur 8. Øverst til venstre i figuren ses bølgelængdespektret for den solstråling, som slipper igen- nem atmosfæren til Jorden. Nederst til højre ses spektret for varmestrålingen fra Jorden, når jord- overfladens temperatur er omkring dens middelværdi 15oC. I troperne, hvor jordoverfladen er varmere, forskydes udstrålingsområdet mod venstre (kortere bølgelængde). I de polare områder, forskydes det mod højre. Øverst til højre i figuren ses det bølgelængdeområde, hvor stråler fra jordoverfladen slipper gennem atmosfæren ud i verdensrummet. De sorte bjælker midt i figuren viser de områder af bølgespektret, hvor henholdsvis vanddamp, CO2 og metan er i stand til at ab-
sorbere den langbølgede stråling fra Jorden. Det ses, at både CO2 og metan har marginal betyd- ning som drivhusgas, mens vanddamp er den dominerende drivhusgas. Datakilde: Atmosfære- fysiker Ole Henrik Ellestad 2017.

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 05-12-2019 22:33
05-12-2019 22:43
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jeg har endnu ikke magtet at tage et standpunkt; ikke engang parti - hvad angår vanddamp og CO². Men opvarmningen er en realitet.

Hvis man kan gøre noget: Er det så ikke overforbruget, der skal gøres noget ved?

Med mindre man vælger den antagelse, at GW ikke er menneskeskabt. Og så kan vi jo roligt sætte os ned og vente på, at planeten krakker..


05-12-2019 23:11
Mikkel Kaastrup
☆☆☆☆☆
(27)
Om ca. 7 mio. år vil Solen, hvis den følger det observerede mønster for stjerne af samme størrelse og type, svulme op og blive en rød kæmpestjerne. Da Jorden til den tid vil ligge inden for Solens corona, vil den blive slemt afsvedet, og måske endda smelte.

http://www.rummet.dk/universet/stjerner/en-stjernes-liv-og-dod

Imidlertid tror jeg, at vi vil blive træt i benene, hvis vi skal sidde ned så længe.
05-12-2019 23:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
7 mio. år


7 mia. år. Men under alle omstændigheder må vi lige huske at ta' vasketøjet ind!
Redigeret d. 06-12-2019 00:06
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Findes der stadig forskere, der ikke tror på global opvarmning?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Mere uærlighed fra forskere1007-06-2021 18:38
Forskere fra Niels Bohr Institutet .. iland gående orkaner USA....015-11-2019 11:51
Sådan gør man 97% forskere enige i AGW.3725-01-2019 22:26
Forskere som politikere?2002-11-2010 13:13
NASA-forskere: CO2 er nøglefaktor i atmosfærens temperaturregulering717-10-2010 21:20
Artikler
Global opvarmning
NyhederDato
Danske forskere advarer mod CO2-surt hav12-05-2011 06:28
700 forskere i kampagne mod klimaskeptikere09-11-2010 12:30
Forskere afviser temperaturstigning16-02-2010 05:01
Forskere tror ikke på politikernes klimamål15-04-2009 07:37
Forskere forsøger at reducere landbrugets metanudslip11-04-2009 00:28
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik