Husk mig
▼ Indhold

Genanvendelse af spildvarme


Genanvendelse af spildvarme01-11-2008 12:26
Helge
☆☆☆☆☆
(1)
I den igangværende klimadebat kommer der mange forskellige forslag til, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug. Men der er ikke mange forslag om at "genbruge" den energi, som én gang er brugt.

Det kunne f.eks. være den spildvarme, som udledes fra industrien. De største industri/produktionsvirksomheder i landet har et meget stort energiforbrug. Som følge heraf har nogle af disse virksomheder også en meget stor udledning af spildvarme fra deres produktion. Mig bekendt sker der i dag ikke en genanvendelse af den energi.

Genanvendelsen kunne bestå i at overføre varme til et kraft-varmeværk, så varmen genbruges til almindelig boligopvarmning.

Hvad er årsagen til, at der ikke i større omfang sker genanvendelse af spildvarme.

Er det fordi:

1. - det er ikke rentabelt.
2. - det danske afgiftssystem er pt skruet sådan sammen, at en virksomhed ikke kan få refusion af energiafgifter, hvis spildvarmen efterfølgende anvendes til boligopvarmning.

ad 1 Fair nok, men det lyder ikke sandsynlig, da den genanvendte energi i princippet vil være gratis (og co2-fri), idet det jo er en spildvarme fra en produktion.

ad 2 Hvis det er årsagen, er det jo tragisk.

Der kan selvfølgelig også være andre årsager. Det kunne også være interessant at få oplyst, hvor store mængder energi, der udledes som spildvarme.
01-11-2008 13:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
I den igangværende klimadebat kommer der mange forskellige forslag til, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug. Men der er ikke mange forslag om at "genbruge" den energi, som én gang er brugt


Det kendte firma Rockwool blev for år tilbage spurgt, om de ville levere deres spildvarme som fjernvarme til Hedehusene. Rockwool takkede nej, deres holdning var og er stadig, at det fjerne lysten til at bekæmpe at spildvarme opstår. I dag er Rockwool produktion flyttet fra Hedehusene og kontorbygningen opvarmes kun natten mellem søndag og mandag, resten af tiden holdes varmen ved hjælp af de elektriske apparater og medarbejdernes varmeafgivelse. Hvis Rockwool havde sagt ja til at levere spildvarme til Hedehusene tilbage i tiden, havde de i dag stået med det problem, hvor skal de skaffe varmen fra.

Når det så er sagt, vil jeg påpege, at udnyttelse af spildvarme er og bliver debatteret på klimadebatten f.eks. i tråden om omstilling af kraftvarmeværker. At den største bremse for optimal udnyttelse af spildvarme dags dato er et tåbeligt afgifts- og tilskudssystem.
Jeg vil også påpege, at vi ved kun at tale om opvarmning og ikke klimasystemer gør tingene mere besværlige end nødvendig. Moderne biler har et klimasystem, som både kan afkøle, opvarme og udskifte luften, hvorfor findes et sådan system ikke til huse som en samlet pakke, her vil genindvinding, oplagring af "spildvarme" netop komme frem som en betingelse, for at gøre det økonomisk attraktivt.
01-11-2008 13:52
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hvad er årsagen til, at der ikke i større omfang sker genanvendelse af spildvarme.

Er det fordi:

1. - det er ikke rentabelt.
2. - det danske afgiftssystem er pt skruet sådan sammen, at en virksomhed ikke kan få refusion af energiafgifter, hvis spildvarmen efterfølgende anvendes til boligopvarmning.Hej Helge
Du har helt ret i der er potentiale i spildvarme samt at der budre fokuseres på det. Forklaringen på det er nok en blanding af 1 og 2 men specielt 2 – og som du skriver er det tragisk. Jeg vil overlade til anre debattører med mere forstand på fjernvarme og teknik til, at forklare om det er muligt eller ej rent praktisk. Mht. rentabiliteten er det et forkert spørgsmål i den forstand at det er rentabelt nogen steder og andre ikke – det gennerele svar kan man ikke benytte til noget hvis man skulle kunne komme frem til det. Hvad der er vigtigst er, at det kan lade sig gøre nogen steder (teknisk som rentabelt) men her er det afgifterne der står i vejen.
Fra denne tråd Åbent Hus på Studstrupværket har jeg sakset det følgende hvor emnet blev diskuteret.
Mht. Grundfos og overskudsvarme er det rigtigt nok en absurd situation. En del af problematikken ligger i, at firmaer får returneret en del af de 'grønne' afgifter for f.eks. el. Dvs. hvis de benytter overskudsvarme (energi) fra den indkomne afgifts-reducerede el (energi) er det distortion af markedet hvis de får lov til, at sælge energi uden der bliver pålagt afgifter som 'konkurrenten gør'. Det omhandler ikke så meget provenue til staten som det handler om 'lige' konkurrencevilkår på markedet for energi(varme). Men er et eksempel på hvordan afgifter altid har afledte 'stupide' effekter. ( Det 'ultra-liberale' svar er selvsagt at fjerne alle afgifter og lade producenter om at benytte deres produkter (inkl. spildvarme) som de har mulighed for i de individuelle tilfælde.)

Noget der er helt absurd er tilgengæld, at virksomhederne ikke engang må benytte spildvarmen til sig selv, til opvarmning af eget varmtvandsforbrug, egne kontorer, baderum, kantiner osv. men, at der er 'tvang' til at købe varme/energi fra den centrale udbyder. Svarer firkanet set til, at sige jeg ikke må benytte overskudsvarmen fra madlavning til opvarmning af mit køkken, se det er helt åndssvagt. En 'løsning' ville være at fritage virksomheder (ligesom vi gør ved private ejendomme) fra denne 'tvang' og lade det være op til de enkelte firmaer hvordan de udnytter den energi de indkøber. Så længe de ikke sælger det til andre influerer de ikke direkte markedet med afgiftsfri produktion men effektiviserer blot deres eget energiforbrug hvilket er hvad vi ønsker gjort generelt. Helt med på der sikkert stadig vil være spildvarme fra mange producenter men trods alt en forbedring. Efterhånden som der kommer el-biler og andre produkter på markedet vil mere og mere spildvarme blive benyttet til 'gratis' opladning af medarbejderes og firmaets biler, osv. Løsningen på spildvarme er ikke så meget afgiftsfritagelse af spildvarme som det er at lade virksomhederne have frihed til selv benytte den. Der vil desuden opstå modsat rettede incitamenter hvis firmaer kan sælge energi fra spildvarme mht. energieffektivisering for at formindske spildvarmen der jo er det oprindelige mål.

Tilgengæld kan der gives dispensation til situationer som den Delphi hypotetisk forestiller sig med Portland hvor virksomheder af good-will, social responsibility, PR osv. kunne have lyst til at 'forære'/'levere til kostpris' spildvarmen til Vendsyssel Værket i den grad det kan betale sig for dem at tage imod tilbudet. Myndigheden til, at give denne dispostion burde derudover ikke være et national politisk emne (Folketinget) men mere lokalt og helt optimalt være en sag udelukkende for kraftværk og virksomhed imellem. Med andre ord en form for tilladelse til, at virksomheder kunne levere hvad der for dem er spildvarme tilbage til energi-producent hvor det kunne betale sig/have interesse for disse. Umiddelbart tror jeg dog ikke der er det helt store potentiale i dette i forhold til, at virksomheder selv har lov til at bestemme frit hvordan de benytter den energi de betaler for, men alle tiltag vil have en effekt trods alt.


Teknikken til at bruge spildvarme er varmepumper, gasturbiner og andet teknisk som du kan se lidt mere om i den tråd men ellers også her i denne. Spildenergi har været diskuteret før, ofte i forbindelse med vindmøller hvor vi har en del af produktionen vi ikke benytter, men også i forbindelse med kraftvarmeværker som når det blæser kun producerer varme og ikke samtidigt el hvilket på en måde også er spildenergi.

Men helt overordnet mht. det du spørger om vil jeg overlade til de enkelte virkosmheder at beslutte om det er rentabelt, om de vil gøre det af good publicity samt mht. levering af varme til kraftværk/fjernvarmenettet om det er noget der lokalt giver mening. Det er absolut muligt mange steder at benytte spildvarme/energi men det er desværre i høj grad afgifter og politisk interferens der gør det ikke reelt er muligt idag.
Dertil som Boe rigtigt nok skriver er der et problem med at forlade sig for meget på spildenergi fra fabrikker - de har det jo med at lukke/flytte en gang imellem. Til gengæld er der intet til hinder for at fabrikkerne selv fik lov til at udnytte deres spildenergi - udover politikerne.
01-11-2008 20:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Helge.

Når man taler spildenergi så er der den spildenergi som har en høj temperatur og umiddelbart kan tilledes fjernvarmenettet. Denne varme afgiftbelægges, så det er en udmærket forretning for varmemodtager (fjernvarmeværk), og for virksomheden som sælger varmen.

Den spildenergi som forekommer til overflod er spildenergien fra industrien, som har en lav temperatur og som derfor ikke umiddelbart kan tilledes fjernvarmenettet.
Denne lavtemperatur energi kan derimod via varmepumper øges i temperatur. Muligheden for at anvende møllestrøm er nu tilstede. Denne møllestrøm som i vid udstrækning er ubrugelig. Problemet er bare at staten eller regering og folketing meget konkret og bevist har fravalgt denne mulighed.

Netop køle- og varmepumpeindustrien har før den sidste opstramning omkring el-afgifter til fjernvarmeproduktion for få år siden, haft foretræde for folketingets energi- og afgiftsudvalget, hvor udvalget blev oplyst om de massive Co2 reduktioner varmepumpen i samdrift med kraftværker kunne udvise ved dels at optage spildenergier på kraftværkerne og når kraftværkerne ikke arbejder, at varmepumperne kunne virke ved møllestrøm og hente energi i primitive akkumuleringssystemer hvor en industris spildenergi akkumuleres. Altså! et varmeværk som det i Bjerringbro hvor værket i dag mister 15 % som spild af den indfyrende energi på op til 45 Mw Denne spildenergi kunne nu optages via varmepumper når værket arbejder i ca 5000 timer pr. år. Når værket ikke arbejder kunne spild energi fra Grundfos prøvestande for pumper anvendes som energikilde til varmepumpen. Spildenergien kunne akkumuleres i mindre damme som her Se. Link så energien nu er klar når varmeværket ikke arbejder, og møllestrøm forekommer til overflod.

Folketinget har strammet op så det i hvert fald ikke er rentabelt at bruge varmepumpen i samdrift med kraftværker. NU! skal spildvarmen afgiftsbelægges med ca 250 kr/Mwh og den strøm som skal forbruges både fra kraftværket i samdrift med varmepumpe og altså også når møllestrøm forekommer til overflod, skal nu afgiftsbelægges. Når møllestrøm forekommer til overflod kan el-patroner til omsætning af møllestrøm til fjernvarme modtage møllestrømmen med nedsat el-afgift. EL-patroner er i praksis ikke anvendelige fordi de kun kan bruges i få timer pr år altså når der forkommer møllestrøm, modsat varmepumpen som kan virke i samdrift med varmeværket og optage spild og så også virke ved møllestrøm.

Netop projekt i Bjerringbro har Grundfos søgt skatteministeriet om dispensation så spildvarmen kunne udnyttes. Grundfos fik afslag.

Varmepumpen kunne uden problem betale det samme i afgift til staten som den gas som varmeværkerne omsætter til fjernvarme. Men varmepumpen kan ikke både betale afgift på spildenergien og på den strøm som forbruges. Afgift: el: 560 kr/mwh og hertil mange andre afgifter så som: Co2, So2 mf. Disse afgifter er altså massive i forhold til gasafgiften. De samlede afgifter for varmepumpes produktion overstiger værdien af alm. fjernvarmeproduktion inkl afgift.

Altså man favoriser gas på bekostning af Co2fri spildenergi.

Skatteminister Kristian Jensen udtalte som opfølgning til Grundfos afslag: en dispensation ville flytte forbrug væk fra gas over mod spildenergi og statskassen vil miste afgift.

Ministeren kunne jo have overvejet om ikke varmepumpens produktion kunne afgiftsbelægges på samme vilkår som gassen. Altså at den varmeproduktion varmepumpen leverede skulle minimum give statskassen det samme provenu som gassen.
Redigeret d. 01-11-2008 22:38
04-11-2008 08:27
Jakob
★★★★★
(9343)
 


@Helge


Der kan selvfølgelig også være andre årsager. Det kunne også være interessant at få oplyst, hvor store mængder energi, der udledes som spildvarme.


Ja, men strengt taget, så er det jo næsten det hele, der ender sådan.
Energi kan ikke forsvinde, men kun henfalde til en lavere entropi, som er sværere at udnytte til noget brugbart.
Der er varmeenergi i alt stof over minus 273 ºC
Men ser du f.eks. på din fryser, så kan den ikke engang trække varmen ud til minus 50 ºC, og det kræver en del strøm for komme langt ned.
Energien er der, men vores teknologi sætter begrænsninger for at hente den effektivt.

Men når det så er sagt, så skal det også med, at der uden tvivl er mange steder i industrien, hvor det er helt oplagt at udnytte spildvarme.

Hvis du søger inspiration, så vil jeg nok især anbefale dig at kigge på nogle af delphis indlæg. Han har netop et godt øje til flere steder.  
 
Deltag aktivt i debatten Genanvendelse af spildvarme:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Spildvarme spildes!!!!8314-05-2022 08:55
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik