Husk mig
▼ Indhold

Mindre kriminalitetSide 2 af 2<12
30-04-2012 16:40
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Eller selv de bedste intelektuelle evner fra Sørens Hviid's side slår ikke til, man og han kan ikke trænge gennem den berlin-mur af forsvar som er sat op, af systemets fortalere....

Det er lige netop det jeg snakker om. Ingen er i stand til at slå igennem. Kirken kunne, hvis den havde en fornuftig religion at byde på, altså hvis den ellers gad forny sig. Hvis den havde et budskab med saft og kraft og ikke det der ævl om nadveren og syndsforladelse. At få tilgivet sine synder hos Gud er det mindste problem. Det svære er at få den hos hinanden. Og så er vi altså nødt til at erkende at vi reinkarneres – ikke som køer og insekter – men mennesker.

Nu har vi ikke kirken til hjælp, og så udvikler menneskeheden sig nærmest ikke i etisk henseende. Det er jo derfor vi vader rundt i eksempler på dårlig moral overalt. Og vi elsker at kritiserer, mes kun få magter at gå forrest og anvise vejen. Ofte bliver de blot grinet af, og hånet.
30-04-2012 17:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den jeg sådan umiddelbart kan komme i tanke om fra kirkens rækker som skiller sig positivt ud er Kaj Munk og dennes opgør med tyskerne under krigen! Han havde mod og mandshjerte!Hvad med ham her se30-04-2012 18:08
Morten Riber
★★★★★
(2298)


Ham der jo død....og ham der har da aldrig mig bekendt, snakket etik eller haft nogen holdning til pladder humanisme. Har han egentlig nogen holdning til noget som helst? Han cirerer bare digte og samer og synes de er smukke, sjove eller morsomme. Ganske underholdende.

Næ, for mig at se brillere de skarpe profiler ved deres fravær, og det passer også udmærket med de skrifter der udkom efter VmL, nemlig at dersom kirken ikke tog VmL til sig og reformerede kirken, ville Gud sandsynligvis holde op med at inkarnere engle med høj intelligens. De ville fremover få begrænset deres evner da de ellers bare ville ende med at buste nogle overdrevne stilretninger i stedet for at lede menneskeheden mod en bedre verden.

Som vor jordiske Tolk har bemærket i sin Indledning, blev vor Faders Budskab »Vandrer mod Lyset« i Aaret 1920 overgivet til de Bisper, som da sad i Embedet. De Mænd, som dengang var Kirkens øverste Myndigheder, havde alle lovet vor Fader, at de under Jordelivet vilde modtage et eventuelt Reformationsværk, hvis det lykkedes at faa det omsat til den jordiske Verden, samt lovet at gennemføre den i Værket paapegede Revision af den bestaaende Tro. Men gjorde de det? Nej, det gjorde de sandelig ikke!!


og...

Vælg nu den rette Vej, men vælg uden Tvang; thi Gud tvinger ingen til at gøre det rette!! Mener I, ud fra det bedste, det sandeste i eder, at Kristendommen, som den nu er, - i eet og alt - er i Overensstemmelse med de evige Sandheder, i Overensstemmelse med Guds Love og i Overensstemmelse med Guds uendelige Kærlighed til alle aandelige Skabninger, da har vor Fader intet mere at sige eder; men da maa I bære eders fulde Ansvar for de Tider, der kommer! -
Min Henvendelse til eder er nu til Ende.
Jeg bøjer mig for eder og hilser eder i vor Faders Navn!" -


http://vandrermodlyset.dk/m-naf02.htm


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
01-05-2012 15:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Morten.

Jeg kan kun sige jeg er fuldt og helt på linje med det du fremfører. Om end der kan være nogle 'praktiske' ting som skiller.

F.eks. Askese og afskrivelse af kønsdriften.. Det har aldrig frembragt et helt menneske, at man med tvang lukker ned for kønsdriften, efter min bedste overbevisning.. Men det perfekte menneske vil givet kunne kontrollerer disse kedelige urdrifter og som hertil givet har nogle negative sociale følger (egoisme)...


Reinkarnation: Tjoee måske! Men det sludder buddhisterne fremkommer med omkring reinkarnation, det giver da igen mening..


Men ellers kommer vi jo nok til at vente på en kapacitet alla Luther, før der bliver rusket op i ting...

Indtil da må vi nøjes med kapaciteter som denne pastor
se


Redigeret d. 01-05-2012 15:28
01-05-2012 17:03
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Super vi stadig er enig langt hen af vejen.

Om askese kan jeg bringe dette citat. Ifølge VmL kræver Gud nemlig ikke at vi skal gå i cølibat. Han er blot ked at de mange børn der overlades til sig selv:

Den lette Adgang til præventive Midler skal ses ud fra Synspunktet: Børnebegrænsning. Thi efter Guds Love har Menneskene kun Ret til at give Livet til det Antal Børn, som de fuldtud kan forsørge og opdrage.
Renhedskravet har intet at gøre med Børnebegrænsning og intet at gøre med kønslig Afholdenhed. Og ingen Steder i "Vandrer mod Lyset" findes nogen Fordømmelse af den legemlige Forening. Denne Forening har det menneskelige Legemes Skaber een Gang for alle givet Menneskeheden, som Basis for dens Formering. Kønsdriften og dens naturlige Udløsning maa tages med i det menneskelige Liv paa samme Maade som Legemets øvrige Funktioner. Mennesket kan saaledes ikke undlade at indtage Næring, selv om dette kan være en uæstetisk Foreteelse, med mindre det ønsker at udsætte sig for Sultedøden. Og det kan ikke i Legemet tilbageholde de Affaldsstoffer, som normalt skal udskilles. Thi handler Mennesket mod Naturens Orden, da ødelægger det simpelthen sit Legeme - selv om der handles ud fra tilsyneladende æstetiske Synspunkter. Det er nødvendigt for enhver at respektere sit Legemes forskellige Krav og Funktioner, det er kun af det onde at ville se bort fra dets naturlige Indstilling, den Indstilling, som det i de jordiske Tiders Morgen har modtaget fra sin Skaber. Men alle kan - i Kraft af den Villie, som Gud har givet enhver - svække og forædle den Legemet iboende "dyriske" Kønsdrift. I Kraft af sin Villie kan Mennesket saaledes beherske og regulere det seksuelle Liv, saa at Individet ikke giver efter for Driften baade i Tide og i Utide. Thi søger Mennesket ikke at blive Herre over Driften, da kan den give sig Udslag baade i atavistiske Henseender og i unormale Handlinger, samt give sig Udslag i en for Individet forbryderisk Selvtægt.
http://vandrermodlyset.dk/m-s2-19.htm

Uægte børn findes heller ikke:
Hører mig, I Fædre: have I saaledes fornægtet nogle af eders Børn, have I ladet dem staa ene og uden Kundskab om, hvem der gav dem Livet, da skynder eder at oplede dem, og gører godt, hvad I have syndet imod dem. Ja sandelig, jeg siger eder: I skulle fuldtud drage Omsorg for deres Opfostring og for alle deres Fornødenheder, og I skulle give dem lige Arv og Lod med de Børn, der ere fødte eder i lovligt Ægteskab; thi dette tilkommer dem med Rette.
http://www.vandrermodlyset.dk/k02.htm?SQMSESSID=161650a930609a5283843ab94e08823a#side115

Reinkarnation som det forklares i VmL ligner på ingen måde Buddhismen, men for at forstå det helt rigtigt skal man nok læse Ardors beretning fra en ende af. http://vandrermodlyset.dk/m-a00.htm

Her er lidt om reinkarnation fra tillægsbogen til VmL der hedder SOS (Spørgsmål og svar):
Formaalet med Reinkarnationen er dette: gennem en alsidig, men langsomt fremadskridende aandelig Udvikling at modne Menneskeaanden, saa at den i Kraft af sin Tanke og Villie kan naa til fuldtud i alle Livets Forhold at stille sig afvisende overfor Mørkets Paavirkning. -
Naar en nyskabt Menneskeaand gennemlever sit første jordiske Liv, da er det aandelige Jeg, der repræsenteres af Tanke og Villie, kun at ligne med en uendelig svag Lysgnist. De første Jordeliv bliver derfor nærmest som en Art Vegeteren, en Tilvænning til Menneskelivet. Efter nogle indledende Inkarnationer begynder det aandelige Jeg at reagere overfor Samvittighedens, Skytsaandens Ledelse. Men det siger sig selv, at et Menneske, der staar paa et meget lavt aandeligt Trin, ikke kan have den samme fintmærkende "Samvittighed", som et mere aandeligt fremskredent Menneske har.

http://vandrermodlyset.dk/m-s1-16.htm

Hvis kirken ville reformere sig selv ville mange misopfattelser af Gud kunne udryddes og kirkens folk ville kunne tale men en langt mere myndig stemme når de slap for at skulle forsvare meget at det sludder de tærsker rundt i, og som et moderne mennesker som dig og mig må ryste på hovedet af. VmL er spækket med sunde forklaringer der giver rigtig god mening i et moderne samfund.
02-05-2012 11:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Super vi stadig er enig langt hen af vejen.


JOJO To kapaciteter udveksler dybere ting her i livet og lidt dybere end Helles Gucci-taske.


Men ting på skrift som f.eks. NY testamente og mange af de visioner mange tænkere har nedfældet, er meget svære at håndtere eller simpelthen at forstå i den rette sammenhæng.

Det er jo et aldeles mysterium hvordan udviklingen under den katolske kirke kan udvikle sig så aldeles fatal, og herunder navnlig at biblen og det ny testamente er lovteksten som ligger til grund for den katolske kirke og en katolsk kirke, som i praksis er et mere eller mindre korrupte foretagende..

Eller i den anden grøft!

De Tanker og visioner Mahatma Gandhi stod for (og som blev nedfældet) hvordan kan man på så aldeles fatal måde udvikle det indiske samfund siden selvstændigheden i 47 og fremadrettet.

Nehru Indiens første premierminister sammen med Ganhdi se


Redigeret d. 02-05-2012 11:18
02-05-2012 14:16
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Isoleret set ved jeg ikke hvordan Mahatma Gandhis nedskrevne tanker og visioner kan forvanskes og misbruges. Det kræver vel et studie af de nedskrevne ord, historikken og output, og jeg har desværre ikke indgående kendskab til nogen af delene. Ud fra det jeg har læst i VmL vil jeg tro Mahatma Gandhis var inkarneret med høj intelligens inden planen med at gøre VmL kendt via de danske biskopper, der skulle anvende bogen til at reformerer den danske folkekirke. Når man læser i bogen bliver man efterhånden fortrolig med et menneskesyn der gør det lettere af forstå hvordan ellers gode tanker kan forvrides og forvanskes. Ja faktisk kan selv de mest centrale punkter vendes direkte på hovedet for at få helheden til at passe med det man gerne vil opnå. De fleste tekster kan ofte tolkes i vidt forskellige retninger, og det var jo netop en medvirkende årsag til at udkommet af de intelligente inkarnationer ofte blev så ringe at "genvejen" som VmL også kaldes, blev sat i scene. VmL er skrevet udførligt og i et sprog så budskabet næppe kan misforstås om end jeg kender flere der har læst den med halvt lukkede øjne, hvorefter de selv har fyldt hullerne ud med sine egne tanker og ideer. De ting der ikke lige passer ind i deres verden som profeter sandsigersker ol ignoreres eller bortforklares med besked om at Gud har skiftet mening siden da, selvom det tydeligt nok fremgår i bogen at noget sådant ikke vil ske, samtidig med at der advares mod falske profeter. Tja. Og hvad kan man så gøre andet end at fortælle dem at de er gennemskuet som svindlere og burde pakke deres forretning sammen. Men man kan jo også læse om hvordan de forskellige religioner, især kristendommen, blev forvansket. Man kan søge her http://www.vandrermodlyset.dk/soeg.htm
02-05-2012 14:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja faktisk kan selv de mest centrale punkter vendes direkte på hovedet for at få helheden til at passe med det man gerne vil opnå.


Det er jo lige præcis! Det som er hele problemstillingen: Som fanden læser biblen... Og det i forhold til mange tænkere (Jesus mf) når de nedskrevne visioner skal gennem det politiske værksted, så går det galt.
OG helt galt går det da når man begynder at lave praktisk politik på visionerne..
Redigeret d. 02-05-2012 14:49
02-05-2012 15:33
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Enig, og det var jo også derfor Gud ville inkarnerer nogle meget intelligente ånder til at lede kirken efter den var blevet reformeret. Med støtte fra bogen ville de kunne løfte verdensordenen over i en helt ny æra. Desværre blev boget ikke imødekommet, og så er det igen svært. Selvfølgelig var det en kæmpe sejer at Ardor (Satan) vendte tilbage til Gud sammen med sine kumpaner, så typer som Hitler og Stalin ikke længere forpester verden, i hvert fald ikke under ledelse af Satan. Ja, på grund af gengældelsesloven inkarneres de stadig på jorden, indtil de har gjort alt det godt igen, som de har ødelagt, men selvom de nu inkarneres af Gud selv, tyder noget på at nogen af dem stadig følger mørkets veje frem for lysets. Bogen er ikke opgivet, men udbredelsen af kendskabet til den går sin stille gang fra mand til mand.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
05-05-2012 15:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvor har du da alt det fra!


Har gået noget og tygget på den!


Som jeg umiddelbart forstod (og husker) det fra Gymnasietiden: Det er jo som taget ud af buddhisternes tro og herunder troen på genfødsel som et produkt af en gentagende 'mental' evolution, hvorefter den 'overordende' generator skaber menneskeindividets mentale tilstand og evne til at virke socialt.

Det er noget med at den mentale standart i mennesket skabes under gentagende udviklingsscenarier hvor det gode og onde i udviklingsforløbet krydser klinger og det enkelte individs evne til at leve efter de rene og rette livsregler, vil påvirke udviklingen i den rigtige retning. Men noget med mange prøvelser som vist nok beskrives som en hjul i buddhismen hvor mange førsøg hen imod det gode (mod nirvana) bliver gangtagende gange en fiasko men selv prøvelsen og mange fiaskoer giver udviklingsforløb i den rette retning.

Eller verdens mennesker kunne ikke nå det nuværende mentale og sociale stade uden at have gennemlevet det negative fra Hitler og Stalin.
Redigeret d. 05-05-2012 15:04
05-05-2012 16:58
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Delphi. Troede du var helt forsvundet


Hvor har du da alt det fra!


Har gået noget og tygget på den!


Nu vender du tilbage og snakker Buddhisme igen, og selvom der kan være visse træk der ligner, så kommer det altså fra VmL (Vandrer mod Lyset). En dansk bog, udkommet første gang i 1920 ved Michael Agerskov med hans kone Johanne som forfatter.

Grunden til at træk fra forskellige religioner kan minde om budskabet i VmL er at de forskellige religionsstiftere alle har ønsket at bibringe det samme budskab, bare med forskelligt held. (bliver forklaret i VmL mv)

VmL bibringer budskabet 100 % vellykket ifølge eget udsagn, dog blev værket suppleret af en bog kaldet SOS (spørgsmål og svar) og herefter er der givet et par enkeltstående budskaber hvoraf ægtheden livligt diskuteres blandt dem der har studeret bøgerne og Johanne Agerskovs senere korrespondancer. Et budskab kaldet Bispebrevet er især diskuteret fordi ordvalget er markant anderledes her end i selve værket. Ikke så mærkeligt, synes jeg, da formålet med brevet var et helt andet end selve budskabet.

Når jeg hælder til den antagelse at Gud ikke længere inkarnerer engle med høj intelligens skyldes en konklusion jeg drager ud fra forskellige citater fra værket og ud fra den antagelse at Bispebrevet (BB ) er ganske ægte. Nogle antagelser der giver ganske god mening i forhold den verden vi lever i og det der sker i den, synes jeg selv. Denne livsopfattelse er lidt min kæphest sådan at forstå at jeg elsker at dele ud af den.
Så er alle advaret hvis de stiller spørgsmålTiden går - mens vi stadig fejlinformeres
05-05-2012 17:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Delphi. Troede du var helt forsvundet


Nej nej! Gik lige og vendte skråen!


Vender den lige en gang mere!


Michael Agerskov Se http://da.wikipedia.org/wiki/Michael_Agerskov
05-05-2012 20:19
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Vender den lige en gang mere!


Rigtig god fornøjelse.
Sig endelig til hvis du får brug for hjælp.
09-05-2012 18:55
Slettet bruger 3
☆☆☆☆☆
(3)
Morten Riber skrev:
Hej Delphi. Troede du var helt forsvundet


Hvor har du da alt det fra!


Har gået noget og tygget på den!


Nu vender du tilbage og snakker Buddhisme igen, og selvom der kan være visse træk der ligner, så kommer det altså fra VmL (Vandrer mod Lyset). En dansk bog, udkommet første gang i 1920 ved Michael Agerskov med hans kone Johanne som forfatter.

Grunden til at træk fra forskellige religioner kan minde om budskabet i VmL er at de forskellige religionsstiftere alle har ønsket at bibringe det samme budskab, bare med forskelligt held. (bliver forklaret i VmL mv)

VmL bibringer budskabet 100 % vellykket ifølge eget udsagn, dog blev værket suppleret af en bog kaldet SOS (spørgsmål og svar) og herefter er der givet et par enkeltstående budskaber hvoraf ægtheden livligt diskuteres blandt dem der har studeret bøgerne og Johanne Agerskovs senere korrespondancer. Et budskab kaldet Bispebrevet er især diskuteret fordi ordvalget er markant anderledes her end i selve værket. Ikke så mærkeligt, synes jeg, da formålet med brevet var et helt andet end selve budskabet.

Når jeg hælder til den antagelse at Gud ikke længere inkarnerer engle med høj intelligens skyldes en konklusion jeg drager ud fra forskellige citater fra værket og ud fra den antagelse at Bispebrevet (BB ) er ganske ægte. Nogle antagelser der giver ganske god mening i forhold den verden vi lever i og det der sker i den, synes jeg selv. Denne livsopfattelse er lidt min kæphest sådan at forstå at jeg elsker at dele ud af den.
Så er alle advaret hvis de stiller spørgsmålJeg har læst VmL, og bar den med mig nogle år, fordi det virkede så smukt og rigtigt.
Senere læste jeg Bispebrevet, som jeg fik fra en anden der også troede på bogen, og har derfor lagt bogen fra mig, da det jo ikke bare som du skriver er et andet formål, men en helt anden mening end VmL - alt det jeg synes var smukt og rigtigt i VmL blev jo vendt næsten "på hovedet" i Bispebrevet - hvis 2+2 = 4 med et givent formål, så kan man jo ikke pludselig sige, at 2+2 = 5, fordi formålet er et andet ?
En af de ting jeg fik ud af VmL var, at det nu endelig var lykkedes at give menneskene den rigtige forståelse af, hvad Gud var og hvad han/hun "stod for" - det var en af de vigtige pointer ihvertfald for mig, og som jeg syntes bogen var gennemsyret af, men den Gud der står omtalt i Bispebrevet er jo pludselig en helt anden gud med helt andre og anderledes "egenskaber" .
Men det fører nok for vidt at komme nærmere ind på dette, så vi må hellere slutte, hvor det vel handler om klima og ikke religion, men det var tilfældigvis det her jeg startede med.
10-05-2012 00:38
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Slettet bruger 3

Jammen så er du ikke den eneste der ikke har kunnet tåle at høre Gud skrue bissen på. Det er indgåede diskuteret her: http://vandrermodlyset.net/forum/viewthread.php?thread_id=1&rowstart=180 hvor jeg selv har deltaget. De færreste lægger VmL fra sig pga bispebrevet men vælger enten at kalde et falsum eller indser at brevet i modsætning til værket selv, skal fortolkes kraftigt. Hvis man opfatter det som ægte og samtidig insisterer af tage hvert ord for pålydende, altså uden nogen form for tolkning, hænger tingene pludselig ikke sammen længere. Det er faktisk første gang jeg møder en der har valgt denne vej, men det er selvfølgelig en mulighed. Jeg håber du alligevel trives med dit valg, men ellers er jeg altid frisk på en dialog. Du er mere end velkommen til at sende mig en privat besked. Så trætter vi ikke de andre herinde.

Mvh
Morten
Redigeret af branner d. 29-05-2018 16:46
10-05-2012 01:22
Slettet bruger 3
☆☆☆☆☆
(3)
Hej Morten

Kan slet ikke følge dig i din påstand, at jeg ikke kan tåle at læse, at Gud skruer bissen på, det gør han da også i selve bogen, der er meget konsekvent eller alvorlig overfor visse ting, Og jeg kunne sagtens tage dette alvorlige til mig fra bogen, altså der, hvor der "skrues bissen på" overfor mange ting, og det var på en sund måde, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg kan heller ikke følge dig i, at noget nu pludselig skal fortolkes og ikke kan læses, som det står, som alt det andet kan, også selv om man både kan læse bogstaveligt og mellem linierne, og jeg kan godt begge dele, og jeg var i lang tid meget positiv overfor alt fra den kant efter at have læst hele bogen og nogle digte, og altså også meget positiv overfor det der brev, da jeg fik det, men jeg skal love for, at det var en helt anden Gud, der blev vist her, og det sagde "nej, nej" indeni mig, medens selv bogen sagde "ja, ja" også hvor bissen blev skruet på i bogen. Men vi må hellere slutte. Måske genlæser jeg brevet igen, men jeg tror jeg læste det så grundigt i sin tid, så det ikke er nødvendigt, fordi det ændrede meget for mig.
Hav det godt Morten og igen tak for dit svar, men vi må hellere vende tilbage til klimaet.
10-05-2012 10:01
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Slettet bruger 3

Ja. Lad og gå tilbage til klimaet og så studerer VmL og BB hver for sig. Som jeg skrev før håber jeg du trives med din beslutning uanset den er forskellig fra min.

Mvh
Morten
Redigeret af branner d. 29-05-2018 16:46
11-05-2012 11:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Morten

Grundlæggende har jeg lidt svært ved at forholde mig til reinkarnation! Rent logisk at vore forfædres mentale og fysiologiske 'habitus' at den arves til afkommet, og det er der vel ikke noget mærkeligt ved!

Herunder finder jeg begrebet reinkarnation: En tumleplads/diskussionsforum for kirkelige og teologiske skriftkloge..

Jeg syntes derimod det Luther foretager sig under reformationen som noget særdeles spændende og endog meget rigtig i opgøret med den katolske kirke's dogmatisme.. I den forbindelse er det ret entydigt hvordan flertallet af borgere i et samfund til alle tider følger de relgiøse målsætninger uanset hvor helt i gennem selvmodsigende det i bund og grund er mod selve indholdet i skrifterne.... F.eks.: Man skal da være mere eller mindre idiot eller tale mod bedre vidne for at kunne retfærdiggøre salg af afladsbreve som de katolske kirke praktiserer før og under Luther og det retfærdiggøres efter indholdet af ny testamente, og Jesu 'eftermæle'.. Eller man skal læse teksten som faden læser biblen..
11-05-2012 22:22
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Delphi

Det er underligt. Nogen har bare den overbevisning eller fornemmelse at der er noget mere mellem himmel og jord end det vi ser, og andre ikke. Men hører man til først nævnte gruppe får man intet bedre bud på en forklaring en den man får i VmL. Det er simpelthen uladesiggøreligt. Uanset jeg også er en tvivler (tvivl er indbefattet af det at tro) kan jeg ikke lade være med at beundre værket under alle omstændigheder.

Nå, men lad os bare hylde gode gamle Luther endnu engang. Åndelig frihed er bare det bedste.
24-05-2012 09:41
Morten Riber
★★★★★
(2298)
delphi skrev:
Nåe! Vi har da Helle!

Ja, og nu da Helle har lært det nye ord, vækst, at kende, er hun så stolt at hun gentager det hele tiden endda i den rigtige betydning. Godt gået, Helle.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
24-05-2012 10:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, og nu da Helle har lært det nye ord, vækst, at kende, er hun så stolt at hun gentager det hele tiden endda i den rigtige betydning. Godt gået, Helle.


Jammen det er en sand kapacitet denne socialdemokrat, næsten på højde med Mareridtet

24-05-2012 20:34
Morten Riber
★★★★★
(2298)
delphi skrev:Mareridtet


Jo men smarte ord som vækst - er et ikke for de lidt yngre?

Jeg vill mene Mareridtet er way beyond that level
24-05-2012 20:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Mareridtet er en god social-kamerat der vil dig det bedste bare hun får mest!
24-05-2012 21:12
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Arhh. Jeg forstår....


Ulig lighed. Jammen det er jo genialt. Men det gælder KUN i forholdet mellem stat og borger, ik'? Ellers bliver de svageste jo bare mere syge og sådan, ik'?
25-05-2012 08:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jamen Staten det er jo sådan en stor Sumbi hvor salige frelsere som Mareridtet har et slaraffenland af muligheder for at gøre godt, og det kræver selvfølgelig at der er et støt stigende antal af svage mennesker med behov for hjælp!
26-05-2012 12:56
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Regeringen melder snart noget nyt ud hver eneste dag. Det er mega forvirrende...
26-05-2012 16:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Regeringen melder snart noget nyt ud hver eneste dag. Det er mega forvirrende...


En Kick-Start af forvirringen omkring hvad regeringen den vil!
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Mindre kriminalitet:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik