Husk mig
▼ Indhold

NY Off-shore industri (Rent vand, det vigtigste råstof vi har)


NY Off-shore industri (Rent vand, det vigtigste råstof vi har)10-08-2021 10:55
Svend-Erik Gottlieb
☆☆☆☆☆
(7)
(English text below)
Organisation som FN (WFP-Danmark), Røde Kors eller en visionær politiker(e), søges til offentlig udfordring og synergi, i denne ideplan ! (Del gerne, tak)

Rent drikkevand er klodens mest betydningsfulde råvare. Over en halv milliard mennesker, ved den ikke er let tilgængelig !

Historien viser, at dem der besidder råstofferne f.eks. olie, mineraler og vand, har magten og kan undertrykke sine folk og resten af kloden.
Det ved over en milliard sultende mennesker, på flugt rundt om på hele kloden, fra nævnte besiddere. De tænker kun på overlevelse fra dag til dag og har ikke overskud til at kæmpe imod og beskytte deres familier og kære !

Tænk hvis kloden stod sammen om en win win plus win situation ?

I polarområderne fosser konstant, millionvis af rent drikkevand ud til ingen verdens nytte. Et andet sted er Norge, hvor elvene og dets rene vand efter energiudnyttelse, også strømmer ud i verdenshavene, til ingen verdens nytte.
Hertil kommer, at verdenshavene stiger voldsomt, til ulempe for kommende generationer....

Hvis vi alle står sammen i et globalt fællesskab og vil gøre noget effektivt for menneskeheden og minimere hungersnød, ville det være let at få en tanke, der måske er verdens bedste ide ?

Pump rent drikkevand fra polarområderne op i store tankskibe. Sejl i pendulfart til havne rundt i verdenen. Anlæg enorme vanddepoter i tanke. Udbyg en infrastruktur med rørføring ud til befolkninger med behov. Brug solenergi til pumpestationer o.lign. Der skabes arbejdspladser og måske en ny industri, nu Off-shore industrien får ledig kapacitet ?

Folket kan nu begynde at opdyrke deres land, mætte deres munde, være modtagelige for undervisning og få kræfter til at stå imod herremænd og lære om demokrati.

Forestil dig store udtørrede landområder over tid, forvandles til frodige marker og landskaber. Folket bosætter sig igen og kan få det samfund og familieliv, alle mennesker på kloden drømmer om.

På sigt vil flygtningestrømme grundet hungersnød minimeres, og kloden vil blive et bedre sted for alle.

Hvis du bruger din sunde fornuft, kan du selv finde rigtig mange rigtige argumenter for at vi starter denne proces op, som et fælles mellemfolkeligt projekt.
-------------------------------english text-------------------------
Clean drinking water is the world's most important raw material. Over half a billion people know it is not readily available!

History shows that those who own the raw materials, for example. Oil, minerals and water, has the power and can suppress its people and the rest of the globe.

It affects over one billion starving people, flying around the globe, from those possessors. They only think of survival from day to day and have no profit to fight and protect their families and loved ones!

Imagine if the globe stood together for a win win plus win situation?

In the polar regions, millions of clean drinking water are constantly pouring out to no world's benefit. Another place is Norway, where the rivers and its clean water after energy exploitation, also flows into the oceans, to no world's benefit.
In addition, the oceans rise dramatically, to the detriment of future generations ....

If we all stand together in a global community and want to do something effective for humanity and minimize hunger, would it be easy to get a thought that might be the world's best idea?

Pump clean drinking water from polar areas into large tankers. Sail in commute to ports around the world. Install huge waterpots in thought. Develop a pipeline infrastructure to populations with needs. Use solar power for pumping stations and the like. Jobs are being created and perhaps a new industry, now the Off-shore industry seemed to have available capacity?

The people can now start cultivating their land, saturate their mouths, be receptive to teaching and gaining strength to stand against bad leaders and learn about democracy.

Imagine large deserted lands over time, transform into lush fields and landscapes. The people settle again and get the community and family life that all the people of the globe dream about.

Over time, refugee flows due to famine will be minimized and the planet will be a better place for all.

If you use your common sense, you can find a lot of real arguments for starting this process as a common, interpersonal project.
Deltag aktivt i debatten NY Off-shore industri (Rent vand, det vigtigste råstof vi har):

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Rent drikkevand, tak!10811-04-2024 10:40
CopMax High Power Luft til Vand varmepumpe2510-04-2024 22:44
Ny el generator og motorcykel der kører på vand (og HH+)429-09-2023 08:39
CopMax Luft/vand-varmepumpe AS14S-DPNHE13701-08-2023 21:50
CO2s opløselighed i vand1122-10-2021 14:44
Artikler
Hvad er en luft til vand-varmepumpe?
Luft til vand-varmepumper
NyhederDato
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
To Google-søgninger svarer til en kedel vand - måske13-01-2009 05:33
Global opvarmning gør nu vand til god investering18-08-2008 08:56
CO2-kvoter presser industri ud af EU26-06-2008 08:03
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik