Husk mig
▼ Indhold

Olieforsyningsproblemet er konkret


Olieforsyningsproblemet er konkret18-03-2011 02:43
Klaus Illum
☆☆☆☆☆
(4)
Olieforsyningsproblemet er konkret
Det drejer sig om risikovurdering på grundlag af de foreliggende data

Af Klaus Illum

Råolieprisen på den olie, der handles på verdensmarkedet (og det er langt fra det hele), er i løbet af de sidste syv år steget fra omkring $25/tønde til nu omkring $100/tønde, selvom den økonomiske recession siden 2008 har bremset stigningen i OECD-landenes forbrug.
Spørgsmålet er, om fornyet vækst i den europæiske og den amerikanske økonomi vil medføre et forøget forbrug og dermed højere priser, som igen skaber recession.
Det er en ny situation, fordi den ikke nøjagtigt kendte reservekapacitet i Saudi Arabien næppe i længden er tilstrækkelig til at udjævne selv mindre udvindings- og forbrugssvingninger: Udfaldet af Libyen (2% af den nuværende globale udvindingskapacitet) fik prisen til at stige $10 - 15/tønde. Katastroferne i Japan giver også prisudsving, fordi Japan kan få brug for mere olie - eller mindre, hvis atom-katastrofen ikke undgås. OPEC landene revurderer nu deres efterspørgselsprognoser i lyset af katastroferne i Japan.

Et af problemerne er, at den del af de årligt udvundne mængder, der handles på oliebørserne, bliver mindre år for år. Kina har leveringskontrakter, som ikke påvirkes af de globale markedspriser. De store olieeksporterende lande forbruger selv mere og mere.
Derfor bliver den mængde, OECD-landene skal importere til stærkt opad-flukturerende markedspriser, stadigt mindre.
Det kommer til udtryk i IEA's kraftige nedskrivning af prognosen for olieforbruget i OECD-landene, se mit notat: Oplæg til en kvalificeret diskussion af olieforsyningsproblemet på www.klausillum.dk /Olie.

Det for Danmark relevante spørgsmål er derfor ikke kun, hvornår den globale udvinding topper, men - vigtigere - hvor stor en andel af den årlige globale mængde, der vil blive os til del. Og da størrelsen af denne andel vil blive reguleret af verdensmarkedsprisen på råolie, er det et spørgsmål om, hvor meget olie vi vil have råd til at købe i de kommende år.

I stedet for at genoplive den almindelige "peak-oil"-debat, der har kørt i mange år, bør man - som Robert L. Hirsch et.al. i deres rapport til US Department of Energy (2004) - anskue problemet som et risiko-håndteringsproblem (risk management):

"The peaking of world oil production presents the the U.S. and the world with an unprecedented risk management problem. As peaking is approached, liquid fuel prices and price volatility will increase dramatically and, without timely mitigation, the economic, social and political costs will be unprecedented."

De politikere, der er valgt til at varetage vores fælles interesser, må ikke negligere forudseelige risici for samfundets velfærd. De skal besvare spørgsmålet:

Giver de af IEA og uafhængige analytikere fremlagte analyser grund til at antage, at der ikke er risiko for, at råolieprisen i de kommende år vil stige så meget, at Danmarks olieforbrug tvinges ned, så det i 2030 måske kun bliver omkring 50% af det nuværende?

Ved besvarelsen af dette spørgsmål, skal forudsætningerne for og usikkerhederne ved de af IEA fremlagte fremskrivninger tages i betragtning.
Da kraftige olieprisstigninger = en kraftig nedgang i olieforbruget - som Hirsh et al. skriver - vil have meget alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser, skal risikoen imødegås med store investeringer i nye transportinfrastrukturer - med mindre det med stor sikkerhed kan påvises, at risikoen er forsvindende lille.
RE: Det glæder mig /dårlig samvittighed18-03-2011 18:46
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Klaus Illum

For det først må jeg tilstå, at jeg længe har haft et godt øje til dine skriverier vedr.olieforsyningerne og for andet, at jeg har en dårlig samvittighed mht. ikke at have læst alt, hvad du har skrevet om dette emne.

Derfor glæder det mig, at du bidrager til debatten om olieforsyningerne her på klimadebat. Det vil give mig anledning til at læse mere fra din hånd.

Jeg se frem til et link til din hjemmeside samt en liste med dine skriverier vedr. olieforsyning, men har ikke tid til at gå ind i en heftig debat om dette emne. Dog vil jeg ind imellem bidrage med en moralsk opbakning til dig.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
18-03-2011 19:29
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Der bliver mindre olie i verden og forbruget at olie stiger. Tilsammen medfører dette at oliepriserne på sigt vil stige.

Surprise me...
19-03-2011 14:59
kblood
★★★☆☆
(429)
Tjaa, kan da også godt være at USA bare har været meget forudsigende, men det var efter Iraq krigen at priserne steg meget. Hvis jeg ikke husker helt forkert.

Det for mig til at mistænke at de ville have kontrol over deres oliekilder, for at sikre at der ikke var for meget konkurrence på oliepriserne. Desto flere der er med om at forsyne med olie, desto færre til at holde prisen nede. Og det er nemmere at komme til en enighed om at hæve prisen.

Ikke at jeg siger at det slet ikke har noget at gøre med udbuddet. Men den slags synes jeg nu også skal sættes i perspektiv. Iran er også en olieforsyning.

http://www.house.gov/jec/studies/rr109-31.pdf

Jeg vil ikke mene at det burde overraske nogen, men Iran sælger deres olie billigere end Saudi Arabien og Canada. Og efter alt dette atomkraftværk snak, så er der lavet eksport forbud eller hvad det nu er, men Iran. Ligesom der har været, og måske stadig er med Iraq.

Det sidste land i det område, med meget Olie er Kuwait. Jeg tror heller ikke at det er uden grund at der er så meget fokus på det land. Hvis man kunne få diktatoren der af vejen, kunne man også få indført demokrati i det land, og olie prisen vil blive meget nemmere at styre. Da demokratier har det med at være nemme at bestikke, specielt i lande med en stor forskel blandt rige og fattige.

Jeg prøver bare at sige at der er flere faktorer i spil end udbud og efterspørgsel. Og nu hvor udbuddet er mindre, virker det for mig til at der er kommet endnu mere pres på de lande der har et stort udbud, for at de ikke skal under byde alle de vestlige olie forsyninger.

At forbyde handel med de lande gøre jo ikke at Kina f.eks. stopper med at handle med dem, da de ikke er med i de aftaler så vidt jeg ved. Jeg mener det samme gælder med Rusland.
19-03-2011 15:26
Henrik Ryan
☆☆☆☆☆
(14)
Klaus Illum skrev:
I stedet for at genoplive den almindelige "peak-oil"-debat, der har kørt i mange år, bør man - som Robert L. Hirsch et.al. i deres rapport til US Department of Energy (2004) - anskue problemet som et risiko-håndteringsproblem (risk management):

"The peaking of world oil production presents the the U.S. and the world with an unprecedented risk management problem. As peaking is approached, liquid fuel prices and price volatility will increase dramatically and, without timely mitigation, the economic, social and political costs will be unprecedented."


Den "almindelige "peak-oil"-debat" har rigtig nok kørt i mange år, blot ikke her i landet i noget videre iagttageligt omfang. Og jeg tror, at det er nødvendigt at udbrede kendskabet til, at et sådant problem overhovedet eksisterer, for at kunne skabe forståelse for nødvendige risiko-håndteringstiltag, jf. mit oplæg: Hvorfor udbrede sig om Peak Oil? : http://www.klimadebat.dk/forum/hvorfor-udbrede-sig-om-peak-oil-d39-e1704.php#post_24486

Ser du en modsætning imellem at redegøre for Peak Oil problemets eksistens og så at kigge på risikohåndteringstiltag?
RE: Svar skal forholde sig til det, der svares på19-03-2011 21:11
Klaus Illum
☆☆☆☆☆
(4)
Henrik Ryan skrev:
Den "almindelige "peak-oil"-debat" har rigtig nok kørt i mange år, blot ikke her i landet i noget videre iagttageligt omfang. Og jeg tror, at det er nødvendigt at udbrede kendskabet til, at et sådant problem overhovedet eksisterer, for at kunne skabe forståelse for nødvendige risiko-håndteringstiltag, jf. mit oplæg: Hvorfor udbrede sig om Peak Oil? : http://www.klimadebat.dk/forum/hvorfor-udbrede-sig-om-peak-oil-d39-e1704.php#post_24486

Ser du en modsætning imellem at redegøre for Peak Oil problemets eksistens og så at kigge på risikohåndteringstiltag?


Svar:
Der er forskel på "at redegøre for peak oil problemet" og at genoplive af den almindelige "peak oil" debat:

I stedet for at genoplive den almindelige "peak-oil"-debat, der har kørt i mange år, bør man - som Robert L. Hirsch et.al. i deres rapport til US Department of Energy (2004) - anskue problemet som et risiko-håndteringsproblem (risk management):

I mit oplæg til en kvalificeret diskussion fremlægger jeg nogle data, som belyser den nuværende situation og udsigterne for de kommende år, og drager på det grundlag nogle følgeslutninger, der fører til den konklusion, at der er risiko for forsyningsproblemer/meget høje oliepriser i de kommende år. Derved giver jeg en konkret, aktuel fremstilling af "peak oil" problemet.

Dette er i modsætning til en genoptagelse af den almindelige diskussion, hvor der er frit slag for mere eller mindre kvalificerede meningstilkendegivelser og mere eller mindre relevante betragtninger.

Påpegninger af modstrid/fejl/fejlslutninger/irrelevante betragtninger i min analyse fremmer den kvalificerede diskussion, jeg har givet et oplæg til i mit lille indlæg i nærværende debat og i mit notat.

Man bør disciplinere diskussionen, sådan at de, der svarer på et bestemt indlæg, forholder sig til indlæggets indhold og ordlydende.
Ellers bliver denne temadebatside blot en tumleplads for allehånde meningstilkendegivelser.
19-03-2011 23:32
Henrik Ryan
☆☆☆☆☆
(14)
Jeg er helt enig i, at det fordrer stringens og disciplin, at opnå at debatten bliver frugtbar, såvel hvad angår at udvikle erkendelser for de som producerer oplæg, de som kommenterer på disse og de som læser debatten, såvel som at frugtbarheden kommer til at bestå i, at der fremvokser idéer til tiltag der kan udgøre løsninger på alle de udfordringer, som problematikken stiller os over for.

Og jeg er enig i behovet for en kvalificeret diskussion af den konkrete og aktuelle fremstilling af Peak Oil problemet, som du fremlægger, ved at evaluere præmisserne som lægges til grund (de af dig i oplægget og det til-linkede notat fremlagte data og de deraf dragne følgeslutninger og konklusionen: at der er risiko for forsyningsproblemer/meget høje oliepriser i de kommende år.)

I respekt for et behov for, at ovenstående er hvad der bør diskuteres i denne tråd og for behovet for disciplin i debatten, vil jeg efterfølgende afslutte den vinkel, som jeg tog op som svar på et andet aspekt af dit oplæg, og i stedet muligvis starte den vinkel op i en separat tråd, hvor jeg i så fald vil argumentere for, at mange forskellige aspekter af debat om Peak Oil, heriblandt også hvad du kalder "den almindelige peak-oil debat" har deres berettigelse og er helt afgørende nødvendige, for at komme en varetagelse, af alle de af ansvarlige myndigheder negligerede risici, nærmere.

Tak for din indskærpelse af behovet for debatdisciplin og for din deltagelse i øvrigt.
20-03-2011 15:44
kblood
★★★☆☆
(429)
Ved besvarelsen af dette spørgsmål, skal forudsætningerne for og usikkerhederne ved de af IEA fremlagte fremskrivninger tages i betragtning.
Da kraftige olieprisstigninger = en kraftig nedgang i olieforbruget - som Hirsh et al. skriver - vil have meget alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser, skal risikoen imødegås med store investeringer i nye transportinfrastrukturer - med mindre det med stor sikkerhed kan påvises, at risikoen er forsvindende lille.


Jeg er enig i at prisen kommer til at stige, selvom jeg ikke er helt enig i hvad årsagen er til det mindre udbud. Som jeg skrev tidligere, at der politisk allerede sker en del tiltag som virker til at komme ud fra dette, og at man prøver på at forebygge dette med de prisstigninger.

Og egentlig er mit svar uanset, at jeg vil mene der burde laves investeringer i nye transport infrastrukture. Biler er, så vidt jeg ved, noget af det som giver mest menneskabt Co2.

Vi har før været i krisesituationer, hvor man rent faktisk lavede forbud imod at køre i biler om søndagen mener jeg det var. Jeg kan ikke finde noget om det, men mener det var over 10 år siden. Jeg kunne dog finde dette:
http://www.highways.dk/services/nyheder/20030918_bilfridag.php

Som jeg så ikke ved om der stadig gøres noget ved. Men jeg vil mene at man burde gøre det lidt anderledes. At tage en del af nogle af de største byer og lave helt bil fri. Det vil gøre offentlig transport mere udbrudt, og cykler. Det vil selvfølgelig kræve at der er gode veje til at komme omkring de områder, og gode parkerings muligheder. Men burde ikke være meget anderledes end nu, bare med bedre mulighed for at samle det i større parkeringshuse hvorfra man så kan fortsætte i tog, leje cykler, bus og hvad der ellers er af muligheder.

Det vil måske på sigt også føre til at man vil se næmere på magnetiske tog. De lyder til at være noget der burde være investeret i for længst.

Men jeg har sikkert misforstået debat emnet igen, så jeg stopper bare her.
Deltag aktivt i debatten Olieforsyningsproblemet er konkret:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Oplæg til en kvalificeret diskussion af olieforsyningsproblemet219-03-2011 17:16
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik