Husk mig
▼ Indhold

Oplæg til Energibyen Frederikshavn


Oplæg til Energibyen Frederikshavn19-11-2010 12:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg vil herved bede www.energibyen.dk overveje muligheden for at virke omkring et samlet energisystem som omlægger hele Nordjylland til fossilfri energiforsyning ved et stort projekt som tager udgangspunkt i Ålborg Portland, Vendsysselværket og den spildenergi som forefindes i Ålborg og herunder de store møllekapaciteter som forefindes i regionen.

Jeg har fornylig haft forbindelse til Jens Peter Lunden www.Asdal.dk og set de tiltag der nu tages omkring Hjørring og Vrå omkring de afprøvede og pålidelige systemer der bruges omkring forgasning (Biogas).

Overvejende er jeg af den opfattelse at gyllen skal separeres i simple maskinopstillinger som virker løbende ude ved landbruget og den resterende vandmængde forblive i landmandens nuværende gylletank og den aktive del af gyllen overføres på bil til større biogasanlæg i regionen. Jens Peter Lundens nye anlæg ved Vrå her opgraderes biogassen og lagres på naturgasnettet. Gassen kan herefter bruges efter behov.

Den alt afgørende mulighed for at omlægge energiforsyningen bort fra fossil energi er muligheden for at frigøre varmeforsyningen fra el-produktionen så brændsler kan tilbageholdes når møller varetager el-forsyningen, og herunder dels at varmepumpesystemer varetager varmeforsyningen men herunder også at varmepumper og møllestrømmen virker mod energiopbygning på den ene eller anden måde, så brændsler overvejende kan frigøres for varmeproduktion og yde absolut maksimal el-effekt til el-nettet når møllerne ikke yder effekt og ikke som i dag at brændsler overvejende trækkes over mod fjernvarmeproduktion.

De teknologier som er i spil, er en meget kraftig udbygning af Silkeborg Kraftværk som også er muligt omkring Nordjyllandsværket og herunder et nyt kraftværk mellem Hjørring og Frederikshavn, hvor de teknologier tænkes brugt, som er mulige på et sådan Combicycle anlæg hvor møllestrøm lagres og genvindes 100 % i dampsystemet når halm, flis eller affald afbrændes i damsystemet som herefter har virket som katalysator for en 100 % genvind af strømmen.

Princippet i lagring og genvinding af Møllestrømmen se http://nhsoft.dk/viewpage1x1.php?nx=ka335&px1=fD9312p

Ved kraftværket mellem Hjørring og Frederikshavn tænkes et anlæg opstillet som løbende omsætter halm eller flis til varme (60 – 100 mw) og på samme måde ved Nordjyllandsværket som lagres i et termisk varmelager, ved meget høje temperaturer (500 c'), som altså sker løbende, og meget store energimængder lagres i det varme lager. Da varmeforsyning af Frederikshavn og de øvrige byer som er tilknyttet projektet forsynes af varmepumper, hvorfor kraftværket ligger standby når møllerne forsyner. NU opbygges varme i det termiske lager også fra møllestrøm via el-patroner som opbygger energi ved meget høje temperaturer i lagret som virker ved kraftværket Ved Frederikshavn og ved Nordjyllandsværket.

Når alle kraftværker nu nedlægges i Nordjylland (Brønderslev, Frederikshavn, Dronninglund osv). Når el-forsyningen af el-nettet nu overvejende kan ske (i hvert fald i vinterhalvåret) fra møllerne og kraftværkerne i Ålborg og mellem Hjørring og Frederikshavn startes kun når møllerne ikke forsyner, og hvor altså møllerne også varetager den overvejende varmeforsyning via varmepumperne og varmepumper som modtager energi fra et varmt termiske lager som indeholder meget varm energi fra møllestrøm, dog kun ved større byer som Hjørring, Ålborg, Frederikshavn osv. Det varme termiske varmelager kan virke i flere dage uden møllestrøm til forsyning af Frederikshavn med varme, så varmeforsyning af en by som Frederikshavn nu forsynes 100 % fossilfri og i takt med at flere og flere byer omlægges til varmepumpedrift, som herved tillader mere og mere møllestrøm at tilflyde el-nettet og herunder at kraftvækssystemer, som det som nu er mulig i Frederikshavn, nu kun skal producere meget begrænset, når møllerne overvejende forsyner. Ja! Nu kan den biogas som i tiltagende grad tilflyder energisystemet. Ja! Nu kan dette virke mod en 100 % omlægning af hele energiforsyningen til Vedvarende energi og via særdeles energiøkonomiske fordelagtige energisystemer som altså vægter den fossilfrie møllestrøm og som samlet er rationel.

Et kraftværk Mellem Hjørring og Frederikshavn kan udlægges så det yder 300 Mw strøm gennem flere dage uden møllestrøm for den samme gasmængde som et tilsvarende anlæg som i silkeborg, som altså på sigt bliver biogas (opgraderet og lagret i naturgasnettet) Anlægget vil bruge ca 210 mw gas som i dag i Silkeborg yder 105 mw strøm. Ja! Nu kan anlægget yde hele 300 mw strøm, hvor energien kommer fra de varme termiske varmelagre ved kraftværket, fra halmen og møllestrømmen. Alene et sådant anlæg vil herefter yde 6 – 7 % af hele landets effektbehov og altså virke til at enorme boligarealer opnår 100 % fossilfri varmeforsyning.

Vendsysselværket omlægges til termiske varmelagre og biomasse og gasturbiner som virker sammen med det nuværende dampsystem som omsætter biogas og kul udfases. Vendsysselværket har et dampsystem som er virkelig unikt til disse systemer som her er i spil. Regionen råder herefter over el-kapacitet på over 1 Gw strøm som kan ydes i flere dage hvor biogassen yder endog meget strøm når denne omsættes sammen med de lagrede effekter i de varme termiske lagre fra møllestrøm og biomasse som afbrændes løbende.

Når Vendsysselværket og et kraftværk i det nordlige Vendsyssel yder maksimal effekt ydes endog meget store spildenergikilder ved 40 – 45 c'. Minimum 1,5 Gw varme, men dog langt fra tilstrækkelig når det virkelig er koldt.

Denne spildenergi og herunder spild fra Ålborg Portland tænkes nu distribueret i regionen som her se http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/1/10001/image006~34.jpg

Rent varmepumpeteknisk er den absolut bedste distributionsløsning vakuumdamp (vand) mellem feks Ålborg og Hjørring hvor kondensatenergien fra Ålborg distribueres i et rør til varmepumper i Hjørring som herefter forsyner fjernvarmenettet med energi via varmepumpen. Løsningen har nogle tekniske forhindringer som skal løses.


En anden løsning er lunkent vand (40 – 45 c') fra Limfjorden som opvarmes i Ålborg som distribueres i regionen og køles i forskellige niveauer ved forskellige bysamfund inden vandet igen afleveres i naturen til Vesterhavet eller Kattegat.

Varmeforsyning ved møllestrøm: Når møllerne forsyner og der ikke forekommer spildvarme fra kraftværker som ligger Standby forsynes distributionsledningen med lavtemperatur energi (damp eller vand) via store vandmængder som fryses til is ved de møller som virker i regionen, slosh ice kan pumpes over store afstande.

Isningen afgiver energi som nu afsættes til det overordnede distributionsnet som her se http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/1/10001/image006~29.png


Når det er meget koldt i gennem meget langt tid og møllerne i gennem længere tid ikke forsyner el-nettet, kan der være meget fornuft i at kunne akkumulerer store varmeeffekter fra sommerhalvåret til fyringssæsonen hvis altså det kan gøres billigt og rationelt. Optimalt set kunne et stort lavtemperatur lager i Frederikshavn og et meget stort lager i havet ud for Hjørring, virke. Hvor lagret i Vesterhavet rummer meget store energikapaciteter som i praksis opbygges i sommerhalvåret ved spild fra el-produktionen og fra spildenergi fra Ålborg Portland. Synergien med en stor lavtemperatur ledning som leverer 40 – 45 c' til regionen som køles i niveauer ved forskellige bysamfund og vil herefter være forholdsvis kold i Frederikshavn hvorefter energi ved 40 -45 c' herefter hentes i et lager ude i havet ved byen. Ja! Synergien er udtalt.

Jeg har på det sidste arbejdet med mulighederne for at akkumulere store energikilder i våd mudder. Jeg har haft en del dialog med www.agrobase.dk som bla i øjeblikket arbejder på nye muligheder for store akkumuleringssystemer som bla. påtænkes ved Dronninglund Fjernvarme. Dronninglund arbejder på en stor dam til akkumulering af solenergi. Marstal solfanger og dam til akkumulering af solenergi Se http://www.nhsoft.dk/work/Fg21/Sep/marstal.htm

De muligheder der er for akkumulering energi omkring systemer som bruges i dag:

1) Jordmasser som opvarmes i 1 -2 m dybde. Metoden kan maksimal opvarme jorden til 20 c'. Temperaturer herover koger vandet ud af jorden og jordens evne som akkumulator er herefter ødelagt, selv hvis der tilføres vand på ny.

2) Store damme som i Marstal som holder højtemperatur energi som umiddelbart kan bruges til varmeforsyning uden evt varmepumper bruges. Kostprisen er så stor at det i praksis ikke er brugbart og navnlig set i den sammenhæng at dammen og de solfangere som skal virke omkring det samlede energisystem at systemet ikke på nogen måde kan yde et bysamfund det nødvendige samlede energibehov.

3) Geotermiske brønde hvor varme akkumuleres,ved at opvarme meget store jord og vandmasser i undergrunden (<1000 m dyb). Et fynsk gartneri bruger teknologien hvor energi optages fra væksthuse i sommer halvåret og lagres i undergrunden. Energien genvindes nu i vinterhalvåret, til opvarmning af væksthuse. I praksis opnås en temperatur i undergrunden på omkring 40 c'. Der kan oplagres meget store energimængder. Strømforbruget til pumper er meget betydeligt og svækker teknologien.

I Frederikshavn har man i dag en del problemer med det slam som muddermaskiner renser op fra byens havn. Ifølge Frederikshavn Havn er der ca lagret 400.000 m3 mudder omkring havnen. Prøveboringer har vist at Miljøstyrelsens bekymring omkring nedsivning af tungmetaller og andet har været ubegrundet. Netop det slam kunne indgå i et system hvor dette lagres på en membran og virker herefter til energiakkumulering.
Mudder som er oversvømmet af havvand eller grundvandsspejlet kan varmes meget op uden at vandet i mudderet fordamper. Men problemet er herefter, at isolere den masse som holder den akkumulerede varme.

Hvis Frederikshavn skal producerer 60 -70 % af sit fjernvarmebehov så systemet kan overvindre, via energi som er akkumuleret i mudder som opvarmes til 40 c' og afkøles til 20 c' i vinterhalvåret hvor varmepumper herefter optager energi til byens fjernvarmeproduktion, kræves omkring 5 mio ton mudder som kan opvarmes, hvis altså det var muligt at gemme varmen eller holde den i det varme mudder. Altså lave et system så massen var isoleret så energien ikke tabes.

Jeg mener at huske Frederikshavns årlige varmeforbrug er 250.000 mwh/år som ved gasproduceret fjernvarme koster omkring 100 mio årligt inkl omkostning til produktion og distribution.

Det oprindelige projekt eller tanker gik på disse store damme eller som her udlægning omkring affalds deponeringer se http://www.agrobase.dk/Data/Files/605.pdf Herefter at bruge disse store rummelige udgravninger til mudder eller vådt sand eller andet som herefter kunne holde varme.


I forhold til Marstal-løsningen hvor en låg flyder på vandet i dammen som her se http://www.nhsoft.dk/work/Kompressor/solvarme/marstal/Dok14.htm det er alt for bekosteligt. Herefter var grundideen at den våde masse jord eller sand herefter skulle dækkes med noget luftigt jordmasse evt mosejord, flis hvori der efterfølgende plantes træer for overvejende 'stillestående' luftmasser lige over energilageret.

Ifølge Frederikshavn havn bliver det mudder som pumpes op i disse spulefelter det bliver med tiden afvandet så det i sidste ende kan bygges på hvis massen er over vandlinjen.


Dampsystem til fjernvarmeproduktion via akkumuleret møllestrøm se http://nhsoft.dk/viewpage1x1.php?nx=ka352&px1=dC3100o


Lavtemperatur akkumulering i Mudder se http://nhsoft.dk/viewpage1x1.php?nx=ka353&px1=jD7406o

Omkring et projekt og udforminng af dette vil det ske i samarbejde med Johnson Controls (Sabroe), Teknologisk Institut, General Electric Mf.


Jeg kommer gerne til Frederikshavn for en uddybende orientering omkring teknologierne.


Mvh Niels Chr Friis Hansen
Redigeret d. 19-11-2010 12:12
20-11-2010 20:50
Jakob
★★★★★
(9277)
.@delphi


Hvis Portland skal virke i optimal synergitrekant med et højtemperaturvarmelager til vindstrøm og et kraftværk, er det så ikke en betingelse, at den varme damp fra cementproduktionen evt. efter en rensning kan sendes direkte videre gennem overophedningssektion og turbine..?.
20-11-2010 21:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Jo Netop!

Men problemet med det nuværende produktionsapparat er at energien som er til rådighed ved høje temperaturer og egentlig godt kunne tilflyde el-produktion den er så forurenet at det ikke i praksis er muligt.

Har du et bud på hvad en sådan distributionsledning seHvad den mon koster?

Vand tages fra Limfjorden og opvarmes til 40 - 45 c' med spild i Ålborg og cirkuleres til byer i Vendsyssel.

Der vil nødvendigvis være et tab fra ledningen selv når det er lunkent vand som distribueres, det tab optages af varmepumpesystemer til varmeforsyning af boliger på ledningens vej i landskabet,
Redigeret d. 20-11-2010 21:04
20-11-2010 21:21
Jakob
★★★★★
(9277)
.
@delphi


Det ved jeg ikke, men jeg tror, at den bliver svimlende dyr.

Du nævner også noget om isproduktion.
Hvis det kan forsvares miljømæssigt og måske ligefrem er en fordel, så vil det måske være bedre og billigere at bygge isbjerge af ferskvand..?


Kan man købe ismaskiner i alle størrelser, og hvad koster de..?.
20-11-2010 21:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

At det bliver dyrt er der ingen tvivl om.

En ladning mellem Års og Støvring som laves nu koster 125 mio den er 20 km lang og kan yde 30 mw.

HEr er der kun tale om et rør som ikke er så godt isoleret, og der er jo ikke tale om de ekstremt bekostelige fjernvarmeløsninger som er i spil. For 1200 fjernvarmebrugere i Vrå ved Hjørring investeres nu 80 mio i et biogasanlæg og halmkedler mm.

Eller 100 MIo for solfangere og damme til akkumulering af af energi til at forsyne 1200 boliger i Dronninglund og hvor effekten nu kun dækker 60 - 70 % af behovet.

Sådan en turbokompressor seSom øger isobutandampe i tryk som er kogt ved at fryse vand som yder lunkent vand til det overordnede distributionssystem. Selve kompressoren som kan yde 32 MW ved isning koster 3 mio. Selv om det er det mindste af omkostningen for at optage effekt i vand som fryses til is, så er det billigt.

Opstillingen som virkede i Augustenborg til isning for fjernvarmeproduktion var efter princippet her se


Redigeret d. 20-11-2010 21:46
RE: Ismaskiner og miljøproblemer23-12-2010 01:04
Jakob
★★★★★
(9277)
.
@delphiJa, så kan man også stå på ski om foråret.
Hvilke miljøproblemer vil det give, hvis man om vinteren sænker grundvandstanden nogle steder i de øvre jordlag, fordi man bygger isbjerge og lader dem tø langsomt i løbet af foråret og sommeren..?


Du viste engang et billede af en maskine med et blåt rør, hvor der kom is ud af. Har du det billede endnu, ( jeg kan nemlig ikke finde det ) , og ved du, om man kan købe sådan en maskine til en enkelt husstand, og hvad den cirka koster..?.
24-12-2010 18:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Vand er der mere end rigeligt af. Vand fra rensningsanlæg, vand fra vandløb evt lige inden det løber ud i havet. Og endelig havvand.

Nu var oplægget til frederikshavn jo at man frøs vand i Ålborg og når spildvarme fra industrien ikke kunne forsyne Nordjylland og som cirkuleres i regionen som lunkent vand eller når der ikke var tilstrækkelig effekt i spildvarmen så frøs varmepumper is og afstatte effekt til landsdelen, som skulle ske ved møllestrøm. Når nordjyllandsværket som nu var ombygget så det virkede ved termiske varmelagre så møllestrøm kunne genvindes, og når værket afsatte strøm når møllernne ikke forsynede så afsatte det spildvarme ved lave temperaturer så el-virkningen er maksimal.

Billede: Det var en billede som jeg linkede til inde på http://www.ide-tech.com/ hjemmeside som de desværre har fjernet. Men en video på siden her viser hvordan systemet virker se Link Nederste video.
Redigeret d. 24-12-2010 19:11
Deltag aktivt i debatten Oplæg til Energibyen Frederikshavn:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Oplæg: Ryd bulen..!4624-12-2017 17:52
Oplæg til en kvalificeret diskussion af olieforsyningsproblemet219-03-2011 17:16
Artikler
Oplæg til klimastrategi for Danmark (Finansministeriet), 2003
NyhederDato
Frederikshavn skal være CO2-fri om syv år01-10-2008 11:18
DONG vil bygge ny vindmøllepark ud for Frederikshavn19-09-2008 07:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik