Husk mig
▼ Indhold

Penge lugter: Follow the money!


Penge lugter: Follow the money!07-03-2010 19:00
Claus Thomsen
☆☆☆☆☆
(17)
POLITIK ELLER FARVERIGT FÆLLESSKAB.
Resumeet er en del af teksten og er markeret med rødt, stikord med blåt.

Hermed et praktisk forslag til løsning af Klodens og Menneskehedens klimatiske problemer med udgangspunkt i, at mennesket er en social og ansvarlig dyreart. Jordens overflod har aldrig lært os begrænsning. For at begrænse os selv, må vi bruge fantasien og intellektet og indrette selvjusterende systemer, der fremmer og fortsat beskytter Jordens ydeevne. HVIS selvdestruktion er vor arts genetiske kulmination, kan vi ikke selv vende billedet -

MEN hvad nu hvis problemerne kun skabes af "systemfejl"- noget kulturelt?
Hvordan vil mennesket kunne ændre adfærd - hvordan vil du - kunne acceptere forandring - uden at blive tvunget?

Topmødet mellem Verdens politiske ledere, COP 15 i København, fjerner enhver tvivl om omfanget af de klimatiske ødelæggelser Jordens nulevende skabninger udsættes for.

Det politiske resultat af COP 15, at hvert land stilles frit i bestræbelserne på, at reducere virkningerne af de menneskeskabte klimaforandringer bør udnyttes konstruktivt.

Nøgternt betragtet, er de etablerede kræfters manglende succes helt naturlig. Det er de samme kræfters politikker, der har ført til de problemer, som Jorden befinder sig i. I demokratiet er indbygget interne spændinger og en evig uenighed. Eksternt beskæftiger man sig med andre styreformers fejl. Modsætninger der dyrkes mellem systemer, partier og personer, levner ikke det begrænsede menneskelige intellekt kræfter til, at beskæftige sig med den gren vi sidder på.
Løn - og kapital interesser styrer hverdagen i et tempo så ingen har tid til at reflektere over det liv vi lever. "Markedsføring" af alternativer til det etablerede eller ligefrem reformer, har trange kår. Ytringsfriheden gennem læserbreve – begrænser din mening til kun én avis. Et forhold der står i skærende kontrast til de mægtige ressourcer, der bruges på at reklamerne for unødige og unødvendige produkter.
Udvikling og fremgang mod mindre arbejde :-) sker løbende gennem de produkter virksomheder fremstiller og sælger, et forhold, der skubber løn – og kapital interessernes frie kræfter yderligere op i tempo.

Forandringer i et oplyst samfund kan ske via dialog, der fanges af aviserne, radioen og TV. Det medierne beskæftiger sig med, er det [color=blue]blåstemplede og er det,[/color] vi allermest diskuterer i hjemmet og på arbejdspladsen, igen og igen, det kulørte.

Den eksisterende lovgivning beskatter forbrug og arbejde og danner dermed grundlaget for velfærdssamfundet høje aktivitetsniveau. Den nuværende samfundsmodel – eller mere præcist – det nuværende pengesystem - er i direkte strid med de nødvendige reduktioner i forurening og forbrug, som skal imødegå Klimaændringerne. Vi står i gæld til Jorden, men betaler i Banken.
Hver enkelt af os er en del af problemet og tiden løber. Den sammenhængskraft, kommunikationen og den arbejdsdeling, der bærer et civiliseret, komplekst samfund som vort er (endnu) næsten uberørt af de belastende klimaforandringer.

Nok står en del af Verden med ryggen mod muren, men vi danske gør ikke. Det er OS der kan og bør løfte opgaven.

Og så er vi blevet bedt om at hjælpe – flere gange – af vort repræsentative Demokrati. Værdidebatten, ønsket om forslag til COP 15 mødet, fremsend gerne flere eksempler.


Dansken har før i al ubemærkethed lavet omvæltninger. Enevældens afskaffelse, Skole – og Landbrugsreformer, Højskole- og Andelsbevægelsen, folkebevægelser og samarbejdsformer, båret af det brede samarbejde, som vi danskere er specielt gode til.

Det er både naturligt, gavnligt og almindelig sund fornuft at analysere, vurdere og eksperimentere, at øve sig på nyt, at stoppe uhensigtsmæssig adfærd – medens tid er.
Situationen kan ikke påvirkes negativt af positive tanker, visioner eller planer.

Den er gal. Det ved vi. Spørgsmålet er så: Hvad gør vi?

Situationen kræver et brud med eksisterende tænkning og snarlig handling. Vi er grupper af mennesker, med andre arbejdsvilkår, med større social-, alders- og erhvervsmæssig erfaring end de politisk valgte og deres embedsmænd og har sideløbende med statsapparaterne brugt mange frivillige kræfter på at forstå og formidle situationens alvor.
Planen er omhyggeligt udformet således at ingen lider tab, at intentionerne i vore udmærkede love stadig følges, at alle samfundets fagpersoner udnyttes og bidrager og at kun skadelige elementer fjernes. Vort levegrundlag Jorden får førsteprioritet.

En øjeblikkelig, fredelig ændring af vore nuværende kulturelle værdiopfattelser forudsætter, at alle åbenlyst straks ser fordele ved ændringen og at vore positive sider forstærkes og at de negative mindskes. Ændringen skal understøtte det alment menneskelige.

Vi vil intet bøvl have med "produktet" bagefter


Initiativtager og pennefører er Skovfoged Claus Thomsen:

Efter 30 år i skoven med talrige rejser i udlandet, kender jeg følgerne af uvidendes kortsigtede indgriben i Skovens langsigtede drift, og forbrugssamfundets ødelæggelser af Naturen. Et ufrivilligt skifte til industriproduktion - hvor ALT kan forudsiges og beregnes - lærte mig hvor let det er at tjene penge på produktfremstilling. Gennem forvaltningen af en mindre formue har jeg fået indsigt i det virvar af produkter banker udbyder, uden at vedkende sig konsekvenserne heraf. Jeg har oplevet den sorte økonomis indvandring fra øst og den dermed følgende kriminalitet i egen virksomhed og erkendt, at ikke kun klimaændringerne giver grunde til, at afbøde det nuværende værdisystems ødelæggende virkninger for alle Jordens liv.

FORUDSÆTNINGER ELLER OPFATTELSER; GRUNDLAGET FOR PLANENS TILBLIVELSE:

Menneskets udvikling er grænseoverskridende og vi er Jordens mest succesfulde art nogensinde. Så dygtige til at bruge redskaber, at vi med dem udrydder os selv.

Vi er også en social, ansvarlig og aktiv dyreart indenfor den gruppe, oprindeligt den stamme vi tilhører, men hensyn til andre stammer og andre levende skabninger tager vi kun, når vi har overskud. Vi er selv vor egen arts eneste (synlige) fjende. Bakterie og virus er farligere, fordi de er "usynlige".

Intet levende væsen reagerer positivt under tvang. Genetisk opfatter vi tvang som truende bevis for, at nogen eller noget æder af os eller vil æde os. Vi bruger uanede summer på, militært isenkram i angst for at miste arbejde (løn) og magt. Produktionen af våben, ødelæggelserne og den følgende genopbygning og genoprustning retfærdiggøres kun af fremgangen i Bruttonationalproduktet. Makabert.

Alligevel udebliver forandring, men vi vil gerne snakke om den, underholdes og opleve nyt. Selv positive forandringer er vi ikke "enige" om. Den enkeltes selvopfattelse i det menneskelige hierarki betyder mere end hele Universet, vi er som art tro mod vores ledelse, tro mod "troen" men ikke tro mod Livsgrundlaget eller Jorden – dertil strækker vor intelligens (desværre) ikke. Vi er lette at snyde og manipulere, for vi vil selv. Vi begår de samme fejl generation efter generation, men vore redskaber bliver mere og mere effektive.

Viden (specialisering) er en forudsætning for, at forandre OG for at tage ansvar.
Viden har fået en urimelig særstilling i forhold til praktisk arbejde. Du kan oppebære løn ved at være vidende – uden at anvende eller videregive din viden. Den praktisk arbejdende må hele tiden udøve sin "manglende viden" gennem en produktion. Det er de mest aktive, der bliver de rigeste, men oftest gennem ukontrollerede og unyttige produktioner, produktioner der efter konstaterede skader stoppes af Viden. Gik den - så går den - også i morgen. Ansvar er bare noget vi snakker om.

Humor, en vis portion u - seriøsitet, er påkrævet. Seriøsitet hører fortiden til, dummere er vi ikke. Undskyld!

Meget få af os arbejder med den Natur, vi er skabt af. Den viden vi naturforvaltere gennem uddannelse og praksis har erhvervet og anvender, har et langt sigte og rækker betragteligt ud over os selv. Vi kender og respekterer Naturens love. Det er i al sin enkelthed sådanne uegennyttige kompetencer Verdenssamfundet mangler.

Begrænset tid: Du vælger det besværlige og det negative fra efter få øjeblikke. Du opgiver for hurtigt. Det er farligt.

Ubegrænset tid, tanker, ro og kommunikation er grundlaget for gennem indlevelse at deltage i forandring.

DERFOR, HAR VI TRAVLT MED, AT FÅ DIGITALE.


DEFINITIONER FOR INTRODUKTION AF PLANEN:

"Samfundet" præciseres som: "Jorden og alle dens levende skabninger".
Den nuværende lovgivning, baseret på retfærdighed og ligeret, støttes af de ændringer som Planen lægger op til.

Løn: UDGÅR. Løn fastholder, forlænger og fordyrer en proces.

Ejendomsret UDGÅR. Hermed falder også gæld, renter og afdrag væk. Ejendomsretten er for dyr.

Patenter, eneret og licenser: UDGÅR. Patenter forsinker, forhindrer og fordyrer nyskabelse.

Konkurrence: UDGÅR. Konkurrence medfører ringere produkter, ringere arbejdsforhold og et dårligere miljø.

Banken bliver Videnbank:
Nu da løn, ejendomsværdier, obligationer, aktier og "værdipapirer" af enhver art udgår, får Banken ansvaret for de fysiske produkter, der fremstilles og som skifter hænder.
Al ekspertviden indsættes nu i Banken, hvorfra praktikere låner viden.

Byttepenge: Hver den første i måneden udbetaler banken digitale Byttepenge til hver enkelt borger. Alle får lige meget, men på to separate konti.
Den ene konto: "passivitetsydelsen" er til Indvortes brug.
Med Byttepenge kan borgeren i ro planlægge sit forbrug, bestille/ købe sine varer og gennem sit forbrug påvirke verden – uden at fremstille unødige produkter gennem et unødigt arbejde.

Den anden konto: "aktivitetsydelsen" er til Udvortes brug. Alle har vi en kompetence, evner, viden og færdigheder som Samfundet efterspørger. Den enkelte skal nu gennem sin udbetaling fra denne konto, gennem sine betalinger til andre mennesker og virksomheder, skabe den aktivitet, der er påkrævet for, at samfundet – hele Samfundet – kan fungere og balancere. Vore aktiviteter skifter fra at være selvcentrerede til at blive fællesskabsorienterede, for kun gennem andres indsats kan aktivitetsydelsen gavne os selv.
Forbruget på begge konti forudsætter, at de af borgerne ønskede varer godkendes eller kan godkendes som bæredygtige eller opfylder tilsvarende nødvendige (almennyttige) formål.

Økonomi: Forvaltning af Samfundets ressourcer.
Planens væsentligste punkt. At skabe en forståelig, synlig og lokalt baseret balance mellem det, vi mennesker tager fra og det, vi giver tilbage til Naturen.
Vi har den fornødne viden – nu skal den bruges. Nu defineres Økonomi som det, det oprindeligt var. En fornuftig og afbalanceret omgang med Naturværdier.

Passivitetsydelsen sikrer, at vi kan dække egne behov – f.eks. for at snakke.
Aktiveringsydelsen [color=red]sætter de
ønskede handlinger eller aktiviteter i sving. Begge lever op til den lige nu kendte balance. Overskydende beløb – der ikke finder anvendelse, fordi de ønskede produkter endnu ikke er bæredygtige [color=blue](vi har ikke BRUGT vores viden ANSVARLIGT!) - overføres til:

Genopretningskontoen.
Konsulenter, Praktikere, alle borgere kan foreslå og udføre Naturgenopretning og få udbetalt de indefrosne midler til forbrug.

Et sådant DYNAMISK system hvor din aktivitet (arbejdskraft), parret med vejledning (udøvelse af viden) og donationer (kapital) til indhentning af andres indsats (redskaber – grundmaterialer f.eks.) medfører en stadig højere kvalitet på alle produkter. Genopretning øger Jordens biodiversitet og forbedrer også vore egne overlevelsesmuligheder.

Alle konti, Passiverings, Aktiverings og Genopretningskonti er naturligvis åbne, så man hurtigt kan se, hvor der mangler aktivitetsydelser, hvad der handles som bæredygtigt og hvem, der siger ja! til aktivering og dermed deltager i opgaverne.
Brugsret: Omfattes af alle nulevende skabninger i et område.

Alle beholder det, de har, ejendom, lejemål, jord, og voksested, levested. Fremover overgår brugsretten til den næste i rækken, den bedst kvalificerede, hjulpet af den erfaringsindsamling mellem Praktikere og Konsulenter, der sker lokalt. I princippet ligesom en bestyrelse afgør spørgsmål i en virksomhed i dag, og i princippet ved naturlig udvælgelse.

Det moderne menneskes ekspansion på den øvrige Naturs bekostning kan endegyldigt stoppes ved, at fjerne deres redskaber og ved, at Passiviseringsydelsen udbetales, hvor bæredygtig bosætning kan finde sted.

Bæredygtighed: Hvad du bærer ud, skal du også bære hjem. Produkter returnerer til producenten ved nylevering. Bankens medansvar for produktet omfatter også købers betaling overfor producenten, økonomisk bæredygtighed og en sikring af det gode forhold mellem producent og forbruger.

Produktansvar: ændres til Omsætningsansvar og er nu Producentens, i samarbejde med Bankens Konsulenter.

Lokalt: Kulturer og voksesteder er forskellige. Kun de, der bor og lever Lokalt, kan forvalte sig selv, og stedet de bebor.

[b]De praktiske.[/b] (over - aktive) Os der aktiverer produktionsapparatet og dermed forstærker vore evner med stadig mere effektive redskaber, det er OS – på godt og ondt - der laver balladen.

Medierne: De bestemmer. Bedst vil det naturligvis være, om de vil hjælpe til med at udvikle debatten. Om de vil stille deres enorme og yderst farlige udstyr til rådighed.

Indflydelse: UDGÅR, efter planen
. [color=blue]Du bestemmer
via dit eget forbrug, din egen indsats og den aktivitet du genererer. [/color]

Pædagogik: Afløses af analyse. Hvorfra kommer Årsagen til en Virkning? Princippet er lige anvendeligt om man er alene, om man er to eller mange. Spørg frem for at dosere!
Hvad erfarer du?

FORSLAGET, FORSLAGET: planen

O: Nyhedsformidlere. Journalister har hidtil tolket vore meninger, nu skal de formidle dem så fejl og mangler ved vort "system" kan afvikles.

1) OS: De aktive, praktiske.
Det er OS praktisk begavede, driftige, der med løn holder dig beskæftiget, med lån og gæld sikrer os din arbejdskraft og udvider dine behov i det uendelige. Det er OS, der skal vejledes til forsigtighed.

Det er OS, der skal tvinges til:

2) Bæredygtighed. Kun et princip bærer og forhindrer hukommelsestab. Produktet føres fra produktionsstedet og tilbage igen.

Kun fysiske produkter kan omsættes via Banken. De lokale Konsulenter fremmer aktivt produkternes Bæredygtighed ved besøg i Produktionsapparatet. Både eksisterende og ny viden om hensigtsmæssige produktionsmetoder, opstår i samspillet mellem Praktikere og Konsulenter. Disse erfaringer bringes naturligt videre i de nu åbne produktionsmiljøer til andre producenter.

3) Finansiering:
Sker med Bankernes reserver, fonde med almennyttige formål ... Jord og ejendomme – værdier, som kun består, hvis vi mennesker, OS der ejer dem fortsat anvender dem. Ingen lider noget mærkbart tab for brugsretten opretholdes.
4) Alle får en pengeydelse, der simulerer Jordens "evige" overflod, svarende til betingelserne under vor udvikling, hvor ressourcerne var ubegrænsede og vi delte det letfordærvelige bytte (donationer) med den øvrige flok – stenaldermandens og stenalderkvindens livsbetingelser.

Pengesystemet bibeholdes, men kun i digital form. Kontanter forsvinder sporløst.
Hver den 1. i måneden får alle, uanset alder, farve og nuværende beskæftigelse en "passiviseringsydelse" og en "aktiveringsydelse".

Den ene halvdel dækker den enkeltes selvvalgte fornødenheder, så du i ro og mag kan modtage ny viden og derigennem først begrænse og til sidst undgå at lave fejl.

Den anden halvdel af beløbet doneres til personer eller foretagsomheder, hvis aktiviteter, den enkelte - du selv -ønsker fremmet. Du bestemmer sammen med modtageren om købet kan realiseres, om modtageren påtager sig opgaven og sammen fastsætter I en realistisk leveringstid. Du betaler altså i princippet 50 % i skat, men til formål du selv vælger og definerer.
Et kontant, direkte, praktisk demokrati. Vi skifter fokus fra egne behov, til fokus på andres behov og egne behov gennem andre, på naturens betingelser.
Nu da alle i udgangspunktet er ligestillet bortfalder den ødelæggende konkurrence mellem os. Vi støtter, hjælper, respekterer og anerkender jo hinandens indsats.

- OG DOG!

De der gør forkert, får ingen anerkendelse ... deres foretagsomhed fremmes ikke ... de sygner hen, deres forehavender dør ud.
- OG OMVENDT:

Der vil være charmerende individer, potentielle ledere eller trendsættere, der vil få mange præmier. De passiviseres af besværet med at videresende "aktiveringsydelsen", der ellers mister deres værdi. Vi tilskyndes til selvstændig tænkning, frem for (mode) styret adfærd.

Hver den 25. nulstilles alle konti.

Beløb, der ikke finder anvendelse, reducerer forbruget til Naturens, Jordens, Samfundets fordel. Naturen får sin egen Bankkonto på linje med os mennesker.De beløb vi ikke bæredygtigt kan anvende, udtrykker i hvilket dagligt underskud Jorden befinder sig.

Fra denne "genopretningskonto" kan vi kun hente omsætningsmidler, dersom Naturen, Jorden, Samfundet tilføres ressourcer, gødes, forbedres. Kun gennem bæredygtighed og det vi i dag kalder Naturgenopretning, kan vi fastholde og forbedre vort levested og velfærd.

FOR PENGEMÆNGDEN ER KONSTANT.

Velstand, uddannelse og seksualoplysning reducerer befolkningstilvæksten. Befolkningstallet vil yderligere stabiliseres, når pengemængden er konstant. Et stigende befolkningstal vil øjeblikkeligt reducere de Pengeydelser den enkelte kan jonglere med.

(Kører det rundt for dig og mig? Nej det er korrekt! at der i "systemet" kun er modtagere – det er ikke en skrivefejl
, det er jo pengene, der kører rundt – alt er som før. Follow the money!)

I 5 dage mellem den 25. og den 1. er du Pengeløs. I de fem Pengeløse dage holder Konsulenterne og Banken fri. Dette temposkift giver os tid og ro til refleksion.

Det bliver en sport, at finde en god anvendelse for sine betroede midler. Mangler du noget, går du bare i Skoven.

MEN!

5) I Systemet skal alt være i balance – hvis ikke - ryger overskuddet i Jorden, hvor "byttepengene" fastlåses og kun kan frigøres gennem regulært arbejde - gennem Naturgenopretning. Denne genopretning registreres omhyggeligt af Bankens mere emsige
personale: NGO´erne og bogføres af revisorerne – så snyd ikke opstår.

(Vi der kender naturen ved, at der kan snuppes meget i ubemærkethed. Når først naturlige vækster går i selvsving med sol, vind og regn er afkastet umuligt at holde styr på – bare vi ikke OVERDRIVER. (i fagsproget kaldes det AFDRIFT)
FOR!

6) Banken handler nemlig ikke med produkter, der ikke er CO2 neutrale, eller bæredygtige eller som ikke er sikre for producenten, brugeren og omgivelserne – nix!

Tænk! Altså, Bladet der tester produkter, tester nu produkterne, FØR de kommer i handelen!

Det trænede personale tropper snart op hos de, der helt åbenlyst ikke kan få solgt deres produkter, men forfærdelig gerne vil! F.eks. en fabrik der laver Maskingeværer. Formålet er at dræbe mennesker. Virker de?

7) Den nye regel for Produktansvar er, at man som producent og dernæst i handelsleddet, (i Banken hvor de højest uddannede sidder), står personligt ansvarlige overfor den intetanende forbruger.
Maskingeværet skal altså nu testes af - og på producenten – ham der fik ideen og de der udførte den.
Dårlige produkter dør hurtigt ud ...

KONTROL! Med produkter og produktionsapparat. Er nødvendigt.

Alle enkeltpersoner har et CPR nr. Virksomheder, - Flere Personers samarbejde - har et CVR nr. Varer et varenummer. Hvem har fremstillet varen, hvor befinder den sig og hvornår er den returneret? Du ved altså præcist, hvad du har, og hvorfra det kommer i tilfælde af garanti, reparation og reservedele eller ombytning – alt står på din konto.

Et eksempel: Du med CPR: 01 02 03 04 05 bestiller et produkt til levering 1.maj 2010. Varenummeret er "Hårbørste", prisen 50 kr. og den fremstilles af CVR: 10 20 30 40 50
Fra din konto d.d., reserveres til leverandøren. Ved levering 1. maj 2010 frigøres beløbet.

5.marts2010 - 0102030405Hårbørste - 50kr – 1020304050 - 1.maj2010.

Enhver transaktion kan registreres mellem personer og virksomheder, sikkert og enkelt – altid. Konflikter mellem mennesker og med naturen undgås, du ved hvor ALLE de nu godkendte produkter er.
Fremstillingen af redskaber ødelægger os, redskaberne skal styres - ikke pengene – det er det forbrug vi stimulerer dig til, måden pengene anvendes på, der er farligt.

8) Det er nemt, at holde styr på 3 numre, når alt nu går VIA BANKEN, produkterne følger pengene, følger udøveren, følger modtageren, følger ansvaret. I BANKEN samles det hele – regnskabet – og al den viden og handlekraft, der udløser hurtige indgreb ved fejl.

- Nye bæredygtige produkter, nye energiformer får kapital, arbejdskraft og fremgang.

STRAF!

- får man, når ryggen vendes til det vi/ andre laver.
- er det, når Donationer udebliver, når andre afviser ens egne Donationer (opfordringer til at deltage i en proces) når ingen dukker op og hjælper en ....
... når Banken ikke kan godkende de produkter, man fremstiller med sit produktionsapparat.
9) Det er begrænset, hvad det enkelte menneske kan skadedet er vor forkerte brug af redskaber/ systemer, der er ødelæggende.
NÅR det redskab, hvormed man gør skade fjernes/ tages fra en – vil det i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt. En bøde er hurtigt glemt, men mister man sin bil, går man jo og tænker over det ...

10) ARBEJDE, Videregivelse af erfaringer og indlæring:

er det vel ikke, når man gør det, man brænder for i et tempo, man selv bestemmer, sammen med mennesker, man har et interessefællesskab med – det er vel bare at LEVE.

Ja, det var vist det hele, nu har du lidt at arbejde med – god fornøjelse med vores fælles fremtid.
Medens vi venter på, at vi forandrer os, er det bedste vi kan gøre at spare på de fossile energier og tænke og plante grønt. Det er bæredygtigt at dyrke sine have, vedligeholde redskaber og relationer.

CO. MMITMENT.

Det sker, at vi som mennesker, kommer ud på et sidespor, ud af balance. Inden jeg handler, inden jeg præsenterer eller udsender skrivelser, afstemmer/ checker/ afprøver jeg min hensigt på mindst en af mine nærmeste. I erkendelsen af, at ingen retter fejl, de ikke ved sker. En backup, en støttepædagog, en mentor om du vil. En jeg stoler på, som kender mig og vil mig (os) det bedste.
Meget ofte bliver jeg kontaktet af kolleger, der er i tvivl om en disposition og vil høre en andens mening. Andre bruger således også mig.
Som skovfoged udviklede jeg et bonussystem, der af Arbejdsgiverforeningen blev betegnet som "økonomisk demokrati" (og vil du SÅ lige holde op med det!) – men som i praksis betød, at et bedre resultat for Skoven (arbejdsgiver) gav øjeblikkelige fordele for Mennesket (arbejdstager) bag årsagen til det bedre resultat. Bonus - / præmieordningen bevirkede, at de Praktiske selv søgte daglig dialog om arbejdets udførelse, kvaliteten og resultatet. "Systemet" bevirkede at min rolle som Arbejdsleder/ Kontrollør afløstes af et mix mellem "stik i rend dreng"/ "du sørger lige for" og Konsulent.

Det gav tid til refleksion og visioner. I dag kalder vi det skiftende ledelse - den der har overblikket leder - efter hjælpen gennem spørgsmål og aktiverer de, der er gået i stå. Det eneste vi frygter er fejl. Derfor er faglig kvalitet stadig - som det var i i Skoven - det eneste mål.

Et sådant fælles ansvar for arbejdspladsen og for hinanden opbygges under aktiviteter uden konkurrence - på frivillig basis – ikke som følge af tvang. I hele mit liv og under alle mine rejser i udlandet har jeg aldrig mødt uvenlige mennesker. Nok mennesker der ville snyde i en handel - hvis de kunne! Nok nogen der var anderledes begavede.

Men aldrig nogen, hvis følelser og handlinger jeg ikke forstod, set i forhold til den situation, de stod i. I øjeblikket føler de fleste sig (vistnok) som ingenting - magtesløse.
Mennesket er et sundt socialt væsen. I fredstid med et charmerende overskud, i fattigdom og nød apatisk og i krig destruktivt.


Er du charmerende?


Har du overskud?


Så vil vi fortsætte, så vil vi åbne en side, hvor man kan stemme om forslag, dette forslag eller ændringer, eller helt andre forslag, dit forslag, der naturligvis skal begrundes. Erfaringen viser, at man kun sjældent debatterer væsentlige spørgsmål og sjældent står frem, så derfor kan man forblive anonym. Vi vil også kontakte medierne.
De skal også vænne sig til nye roller. Deres nye rolle bliver at referere hvad og hvordan problemer løses og hvor flotte resultater mennesker opnår når de arbejder sammen. Der vil nemlig ikke være mere at kritisere eller, at skamme sig over.
I ovenstående Plan har du valgfrihed. Du kan vælge at være anonym, når du donerer din del af Samfundsydelsen til andre.
Men her i debatten er din reaktion kun synlig, når du vælger at glæde og anspore andre til deltagelse, gennem dine egne kommentarer.

Engagement - afstemt med andre - er Rigdom for den enkelte og for Samfundet.

Aldrig har vi vidst så meget, aldrig har vi været så mange og aldrig har vi haft bedre redskaber!

Er vi selvdestruktive?

Eller har vi bare dårlige vaner?

"Vi" er lige nu – hvor du læser dette – dig og mig
nu smutter jeg ...

EFTERSKRIFT: Planen i overskrifter: Her står det, det handler om!

Verden er dynamisk, det er Planen også.

Du bestemmer, du aktiverer med din ydelse og med din åndelige og fysiske aktivitet – på kort og lang sigt, Lokalt og Globalt. Du fremmer og hæmmer på samme tid.

Du bestemmer, om du vil danne netværk så større opgaver kan løses – over tid.

Du lærer og lærer fra dig – til egen og fællesskabets fordel.

Du kan ikke lave gamle erkendte fejl – kun nye fejl – som vi alle kan lære af.

Du har alles ekspertviden til din rådighed – også din egen.

Din politiske orientering udlever du gennem dine prioriteringer og dine valg. Prøv selv at tænke dit politiske ståsted ind i planen – det er der.

Din religion er uberørt af planen – alle religioner har næstekærligheden som det idealistiske mål.

Hvad skal man gøre for, at tabe i dette spil?

Du skal sige nej!
Du skal sige nej til at bestemme selv!
Du skal sige nej til at få dine ønsker opfyldt!
Du skal være selv – destruktiv ...
Du skal ikke tro, at du er noget –
nu ved du det!

Vil Du selv overveje at "opsige" dit danske statsborgerskab - Janteloven?

I den bedste mening og Undskyld for den satiriske, respektløse form!

Claus Thomsen & Co.

Co. er de mennesker, der gennem nu 54 år har delt deres viden om systemer, mennesker, mekanik og natur med mig.

Nu er det spændende, om Banken vil have Viden, om Universiteterne vil være universelle og om Homo Sapiens - styret af Redskaber - kan handle på snakken om fællesskab.
08-03-2010 01:40
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Så mange tanker!


jeg vil i hvert fald gerne være med i din omstillings process. Har du fået eksperter -økonomer- til at se på dit nye system? Er det holdbart??

Kan det lade sig gøre uden revolution? Det er så meget bedre med fredelig evulotion; men er tiden for knap?
08-03-2010 10:17
Claus Thomsen
☆☆☆☆☆
(17)
Hej Miljoegrisen!

Tak for din positive holdning. Tanker er det, ja - men alt sammen noget jeg som menneske, arbejdsleder, opfinder, fabrikant og investor selv har erfaret

Jeg har aldrig været i krig og trækker her på de erfaringer min far og min morbror desværre fik.

Det ville jo være DEJLIGT, om vi kunne få en professionel debat med økonomer og andre eksperter. Selv har jeg rekvireret eksperter fra universiteter og anden teoretisk fagkundskab, når jeg havde brug for det og har haft stor glæde af det. MEN de kommer ikke ud af busken selv, de er sky og ikke vant til, at blande sig - selv har jeg øvet mig længe.

Det er IKKE holdbart, at vi ikke TVINGER os selv til at deltage i debatten, når samfundet har bekostet en lang uddannelse på os. "den der har evnen, har også pligten" lyder et af vore udmærkede danske citater.

Tiden er knap, ja - men her i Danmark har vi tradition for, at lave stille revolutioner.

De fleste af de værktøjer vi skal bruge i "min" plan er tyvstjålet fra "den Danske Model"

F.eks.

1) Aktiveringsydelsen er løntilskud
2) Passiveringsydelsen er dagpenge
3) Renter og afdrag er næsten fjernet når vi køber hus uden afdrag. Landmændene er HÅBLØST forgældede – Islændingene har sagt NEJ til gæld.
4) Genopretningskontoen er de tilskud vi får til, at restaurere naturen i mange afskygninger.
5) Befolkningstilvæksten har VI styr på - TRODS - tilskud til børn. Derfor kan børn roligt modtage en Ydelse og fra barnsben lære, at den vigtigste verden ligger udenfor os selv. Jeg fik en sådan Ydelse af mine meget fremsynede forældre, da jeg var ti år gammel. Det har givet ro i min økonomi og først nu i forbindelse med endnu et forsøg på, at formidle at Jordens skove dør, har jeg måttet låne penge.
6) Administrationen flytter i marken hvor Virkeligheden findes. ( SAS modellen - Jan Carlson: "Riv Pyramiderne ned!")

Tiden er knap, ja.
Nej, jeg forventer ikke, at vi kan nå det. Jeg har gennem mit arbejde som Skovfoged kendt de menneskeskabte klimaforandringers effekt på Skoven siden 1982. Men der kan være forhold som jeg har OVERSET og derfor skal intet positivt lades uprøvet. Det negative skal nok komme her til os også – det viser menneskets historie. Derfor SKAL vi nå det.

Vil du spørge lidt mere detaljeret? Så jeg ikke fylder det hele?

(Mon der er nogen, der læser - hvad vi skriver?)
08-03-2010 10:49
Kosmos
★★★★★
(5391)
(Mon der er nogen, der læser - hvad vi skriver?)

- godt spørgsmål!


Mit (subjektive) svar vil være: Næppe mange!:
Det nytter ikke noget at skrive så langt, vidt og bredt i ét hug: Det er selve opskriften på at skræmme potentielt interesserede la...angt væk!
Hvis jeg var i dit sted, ville jeg oprette et web-sted vedr. 'sagen' (eller henvise dertil, hvis du allerede har et sådant?))
På webstedet kan du etablere en mere overskuelig struktur, hvor du bryder emnet op i et passende antal delemner, som du adresserer på separate sider. Kun via en sådan opbrydning kan du gøre dig berettiget håb om at flere orker at sætte sig nærmere ind i dit 'budskab' (tror jeg!).
08-03-2010 11:12
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Claus jeg har nu læst det hele igennem, det tog en del tid.
Men mange af de tanker og ideer du har fået skrevet ned, har jeg også længe gået med.
Måske på et lidt mere pseudo måde.

Mit største problem er måske at vi bliver meget fokuserede på lige nu lige her i planen.
Altså hvis alle kontoer bliver nulstillet den 25'ende så kan man reelt ikke spare op til at købe nogle materialer som koster over det beløb man har tilrådighed.
Hvis man eksempelvis vil bygge et hus, hvordan skal det kunne lade sig gøre?

Desuden er der dele af arbejdslivet der skal strutureres meget anderledes, og det har også været en af mine største udfordringer i tankerne omkring et mere bæredygtigt samfund.

Det vil tage noget omstilling, og ja det er noget der kan lade sig gøre.
Spørgsmålet er så blot om vi kan skille os af med alt vores gæld uden at det skaber internationale problemer.

Så er spørgsmålet desuden om der ikke også samtidig er behov for en landreform.
Der er jo helt sikkert nogle mennesker der besider huse og ejendomme nu, som er helt ude af proportioner i forhold til de resterende mennesker i samfundet.
08-03-2010 21:33
Claus Thomsen
☆☆☆☆☆
(17)
Hej Gubisoul!

Jeg er ny her. Hvad betyder det, at du sætter en stjerne?

Hvis jeg skal følge min egen plan (idet jeg forventer at den ensomme stjerne angiver din mening om indlægget) er en stjerne for lidt til at "aktivere" mig - jeg sender den altså tilbage til dig igen.


og dog ..


Skal du bygge et hus i mit system, kontakter du dit lokale netværk, der bedømmer dine planer sammen med dem, der har interesser omkring din kommende bolig. Alle er altså sådan set til stede. Det er rent faktisk prøvet i et forskningsprojekt på Københavns Universitet, Skov og Landskab og forskerne udtaler med stor forundring, at "almindelige mennesker" under vejledning af eksperter på ingen tid, kommer frem til de løsninger som administrationen er halve eller hele år om. Almindelige mennesker er "overraskende indsigtsfulde og vidende" Tankevækkende.

Pengemæssigt lægger du dine "æg" i de kurve, hos de personer og firmaer, du gennem Bankens dygtige personale ved, leverer de bedste varer og som er fundet bæredygtige. De personer du engagerer skal nu acceptere "jobbet" over det tidsrum du forventer - der skal måske forhandles og holdes møder. Du fremtidsafsætter altså dine midler til denne store opgave og genererer dermed en efterspørgsel, der sætter folk i arbejde.
Naturligvis kan du selv gøre en fysisk indsats, svarende til dine evner, for huset skal jo naturligvis være i den bedste kvalitet. Kvaliteten kontrolleres løbende, i den takt som Bankens personale skal bruge for, at kunne give dig den fornødne sikkerhed eller garanti for produktet.

Du får altså hjælp i hoved og ... men administrationsbøvlet er stærkt reduceret, kvaliteten er i top og ingen kan tabe på "handelen".

Om arbejdsmarkedet og arbejdslivet:

Nej jeg tror ikke, at det kræver så megen omstrukturering. Som arbejdsleder har jeg haft et fint samarbejde med fagforeninger. Alle er interesserede i, at hverdagen forløber godt og at der ydes en fair indsats. En arbejdsgiver der behandler sine medmennesker godt vil altid kunne få arbejdskraft. Det bliver sværere for dem, der kun tænker på sig selv ... de dør ud ... fred være med dem.

Jeg forventer - som det er sket i "mit" firma de sidste 7 år, at arbejdstiden falder i takt med, at den stigende kvalitet mindsker garantiforpligtelser og i højere grad fastholder den tilfredse kunde. Vi har særdeles gode erfaringer - fra hele Europa - samt lidt i USA og Canada. Mennesker er "ens" Jorden over. Vi fremstiller maskiner, der er udviklet i samarbejde med hele den kæde, vort grej kommer i berøring med og levetiden er høj, meget høj.

Lige nu er vort salg lavt. Derfor laver de af os, (mig især!) der kan undvære lønindkomsten meget mindre og overlader arbejdet til de, der har det sværere, enten indtægtsmæssigt, eller som har svært ved at trives uden mindst 24 timers arbejde om ugen.
Så laver jeg f.eks. det her ... forbedrer bæredygtigheden


Gælden kan vi smide nu - internationalt set - vi er (næsten) gældfrie - men det haster.

Landmændene betaler over halvdelen af afgrødernes og dyrenes produktions værdi i renter og afdrag. Hvordan skal de lave ordentlige fødevarer og hvordan skal de reducere sprøjtemidler og kunstgødning?
Det er sket ... hvorfor vente på et sammenbrud? De er jo dybt forgældede og ejerskabet er forlængst i praksis afløst af en tårnhøj ubetalelig leje.

I Holland lejer de gårdene for 99 år, i dele af Tyskland kan man ikke sælge gården ud af familien uden en klækkelig skat. Til gengæld kan landmanden i familien drive den videre - og leve af den.

Der vil i DK være nogen, som vil blive forfordelt ved en øjeblikkelig ren skåret reform - men det klares i modellen fordi folk skal arbejde af egen drift. En gårdejer, som kommer til at sidde på store arealer, kan ikke selv passe dem og må dele "Brugsretten" med dem, der er kvalificerede og som vil hjælpe ham - det finder man snildt ud af. Et godt eksempel er faktisk Schakenborg, hvor flere landmænd driver gårdene sammen og dermed udnytter deres maskiner og resourcer særdeles godt. Vi har vore maskiner kørende der og kan se at systemet, samarbejdet, delingen giver et bedre liv i et ligeværdigt fællesskab. Det var også det, jeg oplevede som knægt på landet i Andelsbevægelsens baghave. Vi hjalp hinanden på alle måder.

Jeg håber, vi forstår hinanden bedre nu - det glæder mig, at du har de samme tanker - de er jo alle gamle afprøvede tanker.
09-03-2010 07:13
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Claus 1 stjerne står for hvor forum aktiv jeg er, du har 0 stjerner fordi du er meget ny, jeg har vidst rundet 75 indlæg og har derfor fået 1 stjerne.

Og hvis jeg skulle give din ide og dit indlæg stjerner ville det få 5.

Jeg elsker selve konceptet, og har længe ledt efter nogen der kunne formulere det så det også lød troværdigt og muligt.
(det har jeg selv haft problemer med)
Jeg har læst lidt omkring et projekt i usa der hedder Project venus, det har et lignende idegrundlag, men måske lidt mere ude i fremtiden end det her, som jeg faktisk godt tror kan implementeres nu.

Og hvad national gæld angår, så er det blot luft, alt gæld optaget af en person, er blot et tal som nationalbanken laver, og har faktisk ikke nogen værdi bag sig, hvilket i sig selv jo er skræmmende, men det gør det faktisk meget mere muligt at lave sådan et system.
Vi skal blot have kontrol over bankerne, og eftergive alt personlig gæld.
Og herefter skal det så ikke være muligt at lave gæld fordi systemet er kommet igang.
09-03-2010 22:39
Claus Thomsen
☆☆☆☆☆
(17)
Kosmos skrev:
(Mon der er nogen, der læser - hvad vi skriver?)

- godt spørgsmål!

Jeg svarer i din tekst: Læs de blå stikord. Hvis du hænger på, så læs det interessante eller det hele.
Mit (subjektive) svar vil være: Næppe mange!:
Min målgruppe er ikke de "mange" – de ser fjernsyn. Vort arbejdsliv og gældsætning dikterer vores hverdag og kun de, der dikterer arbejdet og økonomien, har den fornødne tid og de fornødne ressourcer til, at spejde efter nye ideer og nye farer. Det er deres forståelse og adfærdsændring, der er interessant. Denne gruppe har altid haft følere ude, læst aviser, lyttet til debatten – men vælger at deltage aktivt, der hvor profit viser sig mulig. Produkter, nye produkter, at vække det næste ubevidste behov hos befolkningen, så nye arbejdspladser og nye indtjeningsmuligheder kan "udnyttes". (som jeg selv har gjort det)

Det nytter ikke noget at skrive så langt, vidt og bredt i ét hug: Det er selve opskriften på at skræmme potentielt interesserede la...angt væk!
1) Pyt – Disse debatsider består mest af "professionelle" debattører – de samme svarer igen og igen. Jeg håber, at kunne medvirke til, at mennesker - der søger løsninger, at mennesker - der er bange for at dumme sig – fordi de er alternative - får lyst til, at komme frem med DERES skæve vinkler. Skæve vinkler - der retter op på de ligeså skæve forhold, der har forårsaget problemerne.

2) Jeg følger (de professionelles) debat på Ingeniøren. Her forsøger man noget af det, du foreslår i en tråd: Hvad kan vi blive enige om? De er endnu ikke enige om, at definere global opvarmning ...
I træernes vækst kunne vi skovfolk registrere den før 1980 og fik de nødvendige "beviser" først i 80 ´erne.


Hvis jeg var i dit sted, ville jeg oprette et web-sted vedr. 'sagen' (eller henvise dertil, hvis du allerede har et sådant?))
Jeg har prøvet. To er blevet lukket. Lige nu "roder" jeg lidt med et nyt
www.comebacktreeman.dk Se Plan til venstre i menuen.

På webstedet kan du etablere en mere overskuelig struktur, hvor du bryder emnet op i et passende antal delemner, som du adresserer på separate sider. Kun via en sådan opbrydning kan du gøre dig berettiget håb om at flere orker at sætte sig nærmere ind i dit 'budskab' (tror jeg!).


Jeg vil huske dit råd, det lyder fornuftigt. Min vurdering af den øjeblikkelige situation efter COP 15 er, at:
a) Fællesnævnere skal fremhæves frem for forskelle. Enighed frem for uenighed. Aktivitet fremfor pasivitet.

b) Det overordnede billede mangler. De positive muligheder, de gemte løsninger, skal frem – de drømme vi alle har – skal bære helheden – for de er naturlige og grundlaget for vor arts adfærd.
c) Vi er f.eks. ekstremt fredelige, men medierne fokuserer konstant på vore svage sider og de uheldige ting som sker. Jeg var i København under topmødet. En fredelig by med enormt mange positive og frivilligt drevne tiltag FOR en bedre verden. TV –Aviserne viste de få demonstranter ...

Og så lige det væsentligste for mig: JEG har ikke (ret mange) flere ideer til en overordnet Plan for problemernes løsning og mangler SPARRING. ( og er bange for, at gøre noget forkert!)

Jeg søger de, der gemmer sig, de vidende – men generte og tilbageholdende – men søgende.

Det er "det forsigtige" menneske, det "samarbejdende" menneske, der skal forme en ny verden.

Et råd til dig: Når du møder et menneske som har hænderne fulde, så bring vedkommende en trillebør. En anvisning af, hvor der står en fortæller, at du ser løsningen men ikke forstår problemet. (Jeg kommer ikke længere med det her – alene.)

Misforstå mig ikke! Hvis du hjælper med "strukturen", skal jeg være der som et "søm" og medvirke til, at fylde den ud!


Stik mig dit kontonummer .... Planens punkt 4 ... aktiveringsydelse ... tiltag du selv ønsker fremmet.
13-03-2010 20:53
Claus Thomsen
☆☆☆☆☆
(17)
@Gubisol, tak for indføringen.

Der er flere der i tidens løb har formuleret tanker som de amerikanske du beskriver og som dem jeg forfægter. I Tyskland arbejder man med et begreb, der får pengene til at svinde i værdi efter udstedelsesdatoen.

Det er på basis af naturens, bankernes, industriens og historiske erfaringer, at jeg omhyggeligt har formuleret mit forslag. I et nyt system, skal alle have plads og delelementer skal være afprøvede andre steder. Der mener jeg er opfyldt. Der er NYT at Naturen får sin egen konto og at man kan hente "penge" ved at naturgenoprette, men meget væsentligt. Det er et sådant system, der vil aktivere os i det små, lokalt og globalt.

Dine bemærkninger om, at penge kun er luft, er som du siger skræmmende. Vi bliver taget ved næsen hver dag.

Måske er det ogaå derfor, at folk ikke kan forholde sig til sådanne tanker.

Vi bliver bedt om, at tænke ud af "boksen" - men hvad sker der ved det?
Deltag aktivt i debatten Penge lugter: Follow the money!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Får vi value for money når vi sorterer affald?013-01-2024 23:02
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik