Husk mig
▼ Indhold

Stephen Schneider: Den dobbelte etiske forpligtelse


Stephen Schneider: the "Double Ethical Bind" Pitfall01-03-2009 16:22
kfl
★★★★★
(2166)
Der har gentagne gange, senest den 8.8.2008 i Weekendavisen, været fremført, at klimaforskere har overdrevet risikoen og undervurderet usikkerheden ved den globale opvarmning. Man har henvist til et citat af klimaforskeren Stephen Schneider, der anklages for at opfordre klimaforskere til at overdrive risikoen ved den globale opvarmning for at få mediernes opmærksomhed. Citatet er og har været en del af skeptikernes arsenal af argumenter mod de klimatiske og miljømæssige ændringer.

For at dokumentere denne fejltolkning bringer jeg her et uddrag fra Stephen Schneider hjemmeside på engelsk og min oversættelse til dansk, samt min konklusion på hvad citatet siger. Citatet er efter min mening primært en diskussion af konflikterne ved at formidle information om klimaforskning og også en kritik af klimaforskernes formidling.

Formålet med min oversættelse og bemærkninger er, at de eventuelt kan benyttes, hvis der igen fremkommer artikler, hvor Stephen Schneider citeres vedr."Double Ethical Bind".

Her er linket til Stephen Schneiders hjemmeside og et uddrag heraf:

http://stephenschneider.stanford.edu/Mediarology/MediarologyFrameset.html?http://stephenschneider.stanford.edu/Mediarology/Mediarology.html#TheDoubleEthicalBindPitfall

Here is the published quote from that interview with Discover, from which selected lines have been used for over a decade as "proof" that I exaggerate environmental threats:

On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we'd like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that we need to get some broad based support, to capture the public's imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This "double ethical bind" we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.

The Detroit News selectively quoted this passage, already not in full context, in an attack editorial on 22 November 1989:

On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. To do that we need to get some broad based support, to capture the public's imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.

The most egregious omission in the Detroit News quotation is of the last line of the Discover quote, the one about being both honest and effective. The Detroit News clearly misquotes me, presumably since including the addendum would have weakened the effectiveness of their character attack. In response, I prepared a rebuttal containing the full quote and the context of my interview, which actually showed that I disapproved of the sound-bite system and the media's polarization of the climate change debate. (See the Detroit News editorial and my rebuttal).


Here are KFL's remarks:

Stephen Schneider's original statement can in my opinion be interpreted in 3 ways:

(1) He is requesting climate scientists to exaggerate the risk of global warming and to underestimate the doubts. The purpose is to get media coverage.

(2) His statement is a neutral evaluation of the conflicts arising from communicating information about climate risks.

(3) His statement criticizes climate scientists for exaggerating the risk of global warming and not including any doubts.

It is correct, if you only read part of Stephen Schneider's statement it is possible to reach interpretation (1). However, the last line of his statement completely changes the meaning of his message.

My conclusion is that Stephen Schneider's statement primarily must be interpreted as (2). However, there are also elements of interpretation (3) in his statement.

Oversættelsen af dette citat til dansk:

Her følger det offentliggjorte citat fra det interview med Discover, hvorfra udvalgte linjer er blevet brugt i mere end et årti som "bevis" på, at jeg overdriver miljømæssige trusler:

På den ene side er vi som videnskabsmænd etisk bundet til den videnskabelige metode, i virkeligheden lover vi at fortælle sandheden, hele sandheden, og intet andet end ... hvilket betyder at vi skal medtage al tvivl, alle advarsler, hvis'er, og'er og men'er. På den anden side er vi ikke kun videnskabsmænd, men også mennesker. Og lige som de fleste mennesker vil vi gerne se verden som et bedre sted, hvilket i denne sammenhæng er lig med at vi arbejder for at reducere risikoen for en eventuel katastrofal klimaændring. I den forbindelse har vi brug for at opnå bred støtte, at fange offentlighedens opmærksomhed. Det betyder naturligvis at få masser at dækning i medierne. Så derfor bliver vi nødt til at fremføre foruroligende scenarier, fremføre forenklede, dramatiske udtalelser, og kun i mindre grad omtale eventuelle uvisheder, som vi måtte have. Denne "dobbelt etiske forpligtelse", som vi ofte befinder os i, kan ikke løses ved hjælp af nogen formel. Enhver af os må beslutte hvad den rigtige balance skal være mellem det at være effektiv og ærlig. Jeg håber det betyder at man er begge dele.

Den mest udtalte udeladelse i Detroit News citatet er den sidste linje i Discover citatet, nemlig det med både at være ærlig og effektiv. Detroit News fejlciterer mig helt tydeligt, sandsynligvis fordi det at inkludere tilføjelsen ville svække effekten af deres personangreb. Som svar forberedte jeg en replik, der indeholdt det fulde citat og den sammenhæng hvori mit interview var givet. Dette interview viste faktisk, at jeg misbilligede forenklede udsagn og mediernes polarisering af klimadebatten.(Se Detroit News leder og min replik.)

Detroit News har selektivt citeret dette afsnit, men ikke i den fulde sammenhæng, i et redaktionelt angreb d. 22. November 1989:

På den ene side er vi som videnskabsmænd etisk bundet til den videnskabelige metode: På den anden side er vi ikke kun videnskabsmænd, men også mennesker. I den forbindelse har vi brug for at opnå bred støtte, at fange offentlighedens opmærksomhed. Det betyder naturligvis at få masser at dækning i medierne. Så derfor bliver vi nødt til at fremføre foruroligende scenarier, fremføre forenklede, dramatiske udtalelser, og kun i mindre grad omtale eventuelle uvisheder, som vi måtte have. Enhver af os må beslutte hvad den rigtige balance skal være mellem det at være effektiv og være ærlig.

Stephen Schneider oprindelige indlæg kan efter min mening tolkes på 3 måder:

(1) Det er en opfordring til klimaforskere om at overdrive risikoen ved den globale opvarmning og undervurdere usikkerheden. Alt dette for at få mediernes bevågenhed.

(2) Det er en neutral vurdering af konflikterne ved at formidle oplysninger om klimamæssige risici.

(3) Der er tale om en kritik af klimaforskere for at overdrive risiko ved den global opvarmning og for ikke at udtrykke eventuel tvivl.

Det er korrekt, at hvis man kun læser dele af Stephen Schneiders indlæg, er det muligt at nå frem til tolkning (1), men citatets sidste linje ændrer hele betydningen af hans budskab.

Min konklusion er at Stephen Schneiders indlæg primært skal tolkes som (2), men at der også er elementer af tolkning (3) i hans indlæg.

[branner: Trådens titel oversat til dansk]


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 17-02-2013 17:08
RE: What the President really meant...01-03-2009 18:44
Kosmos
★★★★★
(5339)
Min konklusion er at Stephen Schneiders indlæg primært skal tolkes som (2), men at der også er elementer af tolkning (3) i hans indlæg

- tjaeh, det er jo altid tankevækkende, når der skal bruges mange ord på at (bort)forklare et uheldigt udsagn, som vel i bund og grund blot opsummerer det gode gamle: 'Overdrivelse fremmer forståelsen'!

For mig at se er 'bundlinien', at man skal være påpasselig med at sammenblande rollerne som forsker og debattør - især når man debatterer inden for {eller 'i omegnen af'} forskningsområdet: Man løber i så fald en alvorlig risiko for at problematisere sin troværdighed, i hvert tilfælde som forsker!
01-03-2009 19:55
kfl
★★★★★
(2166)
@Kosmos

Det centrale er ved læsning af en tekst er, at den skal læses i den sammenhæng den er skrevet i. Behandlingen af Stephen Schneiders artikel er efter min opfattelse et skoleksempel på, hvorledes de klimaskeptiske læser og forstår en diskussion. dvs. med argument- og data- fiskeri.

I stedet for at takke mig det omhyggelige indlæg med både på engelsk og med en dansk oversættelse og for at afklare en fejlfortolkning, kommer du med et sur opstød unden nogen for form indrømmelse af, at det kan være forskellige tolkningsmuligheder of omtalte citat.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
01-03-2009 20:05
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2590)
Kosmos skrev:
For mig at se er 'bundlinien', at man skal være påpasselig med at sammenblande rollerne som forsker og debattør - især når man debatterer inden for {eller 'i omegnen af'} forskningsområdet: Man løber i så fald en alvorlig risiko for at problematisere sin troværdighed, i hvert tilfælde som forsker!


Et af problemerne er at forskerne i dag er forsker i for snævre områder. Hvis en laver en fejl, så er det ikke sikkert at de andre kan gennemskue den, men køre der ud af på et sidespor ingen steder føre hen. Inden for husbygning så vil det medføre at huset faldt sammen. Og man kunne se at man var galt på den. Indenfor produktion ville virksomheden måske gå fallit. Men inden for nogen forsknings grene er det ikke sikkert at man kan skabe jordforbindelse tilbage til virkeligheden.

Man kunne prøve at sammenligene historisk imellem den første og sidste rapport fra IPCC og studre med hvor meget effekten af CO2 er ændret, og derved få en ide om usikkerheden.
01-03-2009 20:23
manse42
★★★☆☆
(633)
@kfl
Enhver af os må beslutte hvad den rigtige balance skal være mellem det at være effektiv og ærlig.

Hvor vidt det er den enkelte der har til opgave at lave den bedømmelse eller ej, står ikke til diskussion mere, idet det er Al Gore, James Hansen, Gavin Schmidt etc. som står for den største mediedækning og i øvrigt sætter den verbale dagsorden, der har tolket Schneiders udsagn på måde nummer "et". Ellers ville de jo ikke gøre det vel.
Jeg har selv for lang tid siden advaret mod "ulven kommer" syndromet, med henblik på at en advarsel mod et langs større problem bliver overhørt, fordi man ikke lytter til videnskaben mere men snarere til religionen, der er vandt til at sælge "sandheden" med alt det kognitiv dissonans der nu følger med den slags.
01-03-2009 20:44
Kosmos
★★★★★
(5339)
...en advarsel mod et langs større problem bliver overhørt, fordi man ikke lytter til videnskaben mere men snarere til religionen, der...

- ja, jf. debatten om 'klimakvalme'!
01-03-2009 20:52
Kosmos
★★★★★
(5339)
I stedet for at takke mig det omhyggelige indlæg med både på engelsk og med en dansk oversættelse og for at afklare en fejlfortolkning, kommer du med et sur opstød unden nogen for form indrømmelse af, at det kan være forskellige tolkningsmuligheder of omtalte citat

- jo, men jeg vil skam da gerne takke for din indsats!


Og naturligvis er der 'forskellige tolkningsmuligheder', selvom de næppe forekommer lige plausible. I mit (første) svar valgte jeg så at fremlægge min (alternative) tolkning/'morale', hvilket vel i grunden er helt legitimt i et debatforum(?)
01-03-2009 23:50
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
- tjaeh, det er jo altid tankevækkende, når der skal bruges så mange ord på at (bort)forklare et uheldigt udsagn, som vel i bund og grund blot opsummerer det gode gamle: 'Overdrivelse fremmer forståelsen'!


Du har - som sædvanligt - enten ikke fattet indholdet eller bevidst valgt ikke at fatte det (formentlig det sidste).

Jeg kan vitterlig ikke med min bedste vilje se, hvad det "uheldige" i Schneiders udsagn skulle være, endsige hvordan nogen kan læse en appel til systematisk overdrivelse og løgn ud af hans fulde citat - navnlig ikke med hans egne tydeliggørelser.

I tried to explain to Schell how to be both effective and honest: by using metaphors that simultaneously convey both urgency and uncertainty, and also by producing supporting documents of all types and lengths (see the "scientist popularizer"). Unfortunately, this clarification is absent from the Discover article, and this omission opened the door for fifteen years of subsequent distortions and attacks.


Kort og godt fra hestens egen mund: Det handler om, hvordan man kommunikerer sit budskab ud i medierne på en ordentlig måde, så man både er effektiv og ærlig. Og det fremgår også klart af hans (fulde) citat. Alt andet er afledninger fra hovedsagen, stråmænd og bevidste fordrejninger.

For mig at se er 'bundlinien', at man skal være påpasselig med at sammenblande rollerne som forsker og debattør - især når man debatterer inden for {eller 'i omegnen af'} forskningsområdet: Man løber i så fald en alvorlig risiko for at problematisere sin troværdighed, i hvert tilfælde som forsker!


Hvis man som forsker når frem til et resultat, der tyder på store problemer forude, har man naturligvis en klar forpligtelse til at gøre offentligheden bekendt med dette. Klimaforskere Ligesom Økonomisk Råd naturligvis - som ansvarsbevidste økonomer - melder ud, at Danmark får problemer pga. den høje marginalbeskatning, og at den bør sænkes. Og hvis man som forsker skal have dette budskab igennem i offentligheden, er man selvfølgelig nødt til at trække fronterne klarere op og forsimple sagerne mere, end man gør til videnskabelige konferencer. Længere er den da ikke?

Selvfølgelig bryder benægtere sig ikke om at høre klimaforskernes bastante konklusioner, ligesom Enhedslisten sikkert heller ikke bryder sig om vismændenes konklusioner - og derfor skriger de selvfølgelig op om politisering, sammenblanding af roller, alarmisme osv. osv. Den slags skal Schneider og vismændene naturligvis bare være ophøjet ligeglade med (som et udtryk for de sædvanlige mistænktes forudsigelige og ligegyldige brok) og fortsætte deres udmærkede arbejde.
RE: klimaforskernes bastante konklusioner02-03-2009 09:08
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2590)
Selvfølgelig bryder benægtere sig ikke om at høre klimaforskernes bastante konklusioner, ligesom Enhedslisten sikkert heller ikke bryder sig om vismændenes konklusioner - og derfor skriger de selvfølgelig op om politisering, sammenblanding af roller, alarmisme osv. osv. Den slags skal Schneider og vismændene naturligvis bare være ophøjet ligeglade med (som et udtryk for de sædvanlige mistænktes forudsigelige og ligegyldige brok) og fortsætte deres udmærkede arbejde.


Nu er der den svaghed at klimaforskernes bastante konklusioner er utroværdige. At der er klimaforsker som ikke deler de bastante konklusioner om at der er videnskabelig konecensus.

Det var faktisk hensigtsmæssigt med en form for alarmisme, da vi kan stå foran en istid. Men dette problem er helt glemt.
02-03-2009 10:33
Kosmos
★★★★★
(5339)
Den slags skal Schneider og vismændene naturligvis bare være ophøjet ligeglade med (som et udtryk for de sædvanlige mistænktes forudsigelige og ligegyldige brok) og fortsætte deres udmærkede arbejde

- ja, selvfølgelig! Hvis de altså er indforståede med, at udsagn à là:

To do that we need to get some broad based support, to capture the public's imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have

...kan medføre en vis naturlig skepsis {/'klimakvalme'} hos deres læsere, så skal de da blot køre videre i dén rille!


Her er et tidligere eksempel på et 'scary scenario' fra Schneider:

However, it is projected that man's potential to pollute will increase 6 to 8-fold in the next 50 years. If this increased rate of injection... should raise the present background opacity by a factor of 4, our calculations suggest a decrease in global temperature by as much as 3.5 °C. Such a large decrease in the average temperature of Earth, sustained over a period of few years, is believed to be sufficient to trigger an ice age. However, by that time, nuclear power may have largely replaced fossil fuels as a means of energy production.
02-03-2009 15:39
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hvis de altså er indforståede med, at udsagn à là:


To do that we need to get some broad based support, to capture the public's imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have


...kan medføre en vis naturlig skepsis {/'klimakvalme'} hos deres læsere, så skal de da blot køre videre i dén rille!


Alt, hvad der måske kunne pege på, at der kunne være et lille bitte problem med CO2-udslippet et eller andet sted, udløser vist en "naturlig skepsis" hos folk som dig (samt en masse småsure kommentarer om "Co2nie", "alarmister", eller "religion") - og den slags hverken kan eller skal forskere spilde deres tid på at tage alvorligt, naturligvis.
Deltag aktivt i debatten Stephen Schneider: Den dobbelte etiske forpligtelse:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik