Husk mig
▼ Indhold

Valg af solceller


Valg af solceller16-02-2012 14:52
kfd
☆☆☆☆☆
(1)
Hej

Jeg har nu endelig besluttet mig for at en stik sydvendt tagflade i foråret 2012 skal udnyttes til et solcelleanlæg.

Jeg er dog meget i tvivl om hvilken type/mærke solceller jeg skal gå efter. Vores elforbrug er ca. 5000-5200 kwh årligt. Jeg er interesseret i et anlæg der kan dække vores forbrug næsten 100 %. Jeg er ikke interesseret i en integreret løsning.

Er der noget jeg skal være opmærksom på inden jeg indhenter tilbud?

På forhånd tak for svarene
16-02-2012 17:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kfd

Hvad er din dybere mening med at øge det fossil energiforbrug fra landets kraftværker via de Solceller som du ønsker at opsætte.

I 2010 slår brændselsforbruget alle recorder med hele 97,3 Twh for at afsætte 26 Twh el og 32 Twh fjernvarme i boligmassen, når møllerne har afsat 8 Twh strøm. OG det er lige præcist ved det at alt for mange uregulerbare produktioner som solceller og møller de bare dumper deres produktion ud i el-nettet som de bestående kraftværkssystemer bare ikke kan håndterer, uden at brændselsforbruget eksploderer. Over 70 Twh i 2010 kom fra fossilenergi.
16-02-2012 20:45
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
@delphi
Jeg synes ikke, det er en ordentlig måde at byde en debattør, der ønsker praktisk debat omkring solceller, velkommen på. Jeg tvivler stærkt på, at kfd kan bruge dit svar til noget som helst.

Jeg har desværre ikke selv den store forstand på solceller. Måske der er en anden, der vil hjælpe kfd i stedet for straks at gøre det til en energipolitisk debat...
16-02-2012 20:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Branner

Der findes en anden tråd om solceller, så måske disse tråde kunne slås samen.

http://www.klimadebat.dk/forum/valg-af-leverandoer-af-solceller-d24-e1931.php#post_28439


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-02-2012 13:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Branner

Energinet.dk er statens systemansvarlige, som til stadighed skal tilse at el-nettet er i orden, så den strøm som produceres, at den også kommer ud til forbrugerne uden hindringer.

Det her er prisen/besværet energisystemet har ved varierende strømproduktioner som fra solceller, møller mf. eller de faktuelle energimængder som tages ud og kasseres eller skal producers dobbelt pga. de konfliger som varierende produktion som møller giver. Værdier for balanceregulering fra udtræk af markedsdata fra energinet's hjemmeside se Link, 1 år tilbage i tiden se (sammentælling i Excel af timeværdierne)Balanceregulering:


Systembalance: Her en pæn Sinuskurve seDe strømimpulser 50 gange i sec (spænding) som kommer ud af et kraftværks generator, skal følge denne kurve, eller være i overensstemmelse hermed. Når der ude i nettet er meget elektronik som forbruger strøm, som alt fra mobiltelefonladere, lysdæmpere, hastighedsreguleringer af motorer mm. Men også mange el-produktioner som afsætter strøm i nettet, navnlig konvertere som laver jævnstrøm om til vekselstrøm som solcellerne gør, er af en elendig kvalitet i forhold til strøm fra kraftværkets generator.. Ude i nettet: Hvis man måler på frekvensen vil man opdage at kraftværkets pæne sinuskurve omkring spændingsforløbet, er maltrakteret med hakker og ujævnheder. Derfor! Den energi i form af den spænding som disse forbrugere og producenter af strøm som er i overskud i hver periode (50 stk pr sec) den kappes nu af via systemer som er opbygget på forskellige kraftværker og hvis der er underskud tilfører en generator den manglende energi. Eller systembalance: virke til at kvaliteten af strømmen i nettet er i orden.

Alm. Balanceregulering: I et el-net skal produktion og forbrug stemme overens hele tiden. Hvis der er for meget energi i nettet skal denne energi tages ud eller hvis der er for lidt el-energi i forhold til forbruget skal der tilføres energi.

Samlet er der over et år udtaget 877.000 Mwh el-energi, som kasseres eller laves til fjernvarne. Der er tilført 888.000 Mwh ud af et samlet elforbrug på 34.000.000 Mwh årligt i Danmark.

OG det er ekstrem! Og en af de væsentligste grunde til at det koster 4 mia at drive energinet.dk årligt!

Miljøsvineriet på landets kraftværker!

Et vilkårligt kraftværk feks Amagerværket!

Grønt regnskab for Amagerværket se Link

Data for 3 produktionsblokke på Amagerværket seBlok 3 er fra sidst i 80'erne og var det bedste man dengang kunne lave mht. el-virkning. Sammen med fjernvarme yder anlægget 40 % el og 44 % hvis ikke anlægget skal yde fjernvarme.

Blok 2 er en gammel kraftværksblok fra 60 – 70'erne, som vist snart skal nedlægges.

Men blok 1 er en ny kraftværksblok som er igangsat i 2009-2010. Denne nye kraftværksblok kan yde 80 Mw el og kostede over 1 Mia og kan lige snige sig over 21 % el-virkning af kul, olie eller Halm/træpiller..

Det sidste nye kulkraftværksprojekt som DONG planlagde i Tyskland nemlig Gaifswald, kunne yde 52 % el af kul. Anlægget blev ikke realiseret pga politisk modstand.

Bjerringbro se Link 8 mio kr til et projekt som reducerer el-virkningen som i forvejen er lave, for at øge fjernvarmeproduktionen i Bjerringbro..

Og det er det samme hele vejen rundt i Randers, Odense, Dronninglund --> exorbitante milliardbeløb bruges på tiltag som øger fjernvarmeproduktionen på bekostning af el-produktionen.

Alle andre lande i verden øger deres produktionskapaciteters el-virkning, i Danmark bruger vi exorbitante milliardbeløb på at ødelægge vores kraftværkskapaciteter så el-produktionen minimeres og brændslesforbruget eksploderer.

Og resultatet udebliver da heller ikke i 2010 sætter brændselsforbruget record med 97,3 Twh brændsler og over 70 Twh kul, olie og gas (langt overvejende kul) for at afsætte 26 Twh kraftværksproduceret strøm.

Det som det politiske system, og som velvillige lobbyister så velvilligt fortæller dem er, at spildenergien fra kraftværker kan med fordel afsættes til fjernvarme hvorefter den årlige udnyttelsesprocent for værkerne stiger markant, da det nu kun er i sommerhalvåret hvor spildenergien skal afsættes til naturen når der produceres strøm og det når der ikke i nævneværdigt omfang, er brug for fjernvarme. Men når man nu begynder at maltrakter værkerne, så de yder ingen eller lidt strøm, fordi man kan ikke afsætte denne strøm pga. møller, solcellers og andre kraftvarmeværkers el-produktion, så er det alarmerende og det når den samlede el-produktion fra Effektive værker, nu faktuelt vil bruge under det halve brændsel af de 97,3 Twh som omsættes i dag for at yde 26 Twh kraftværksproduceret strøm årligt. I dag afsættes 32 Twh fjernvarme i boliger af brændslerne sammen med el-produktion. Så i dag er det sådan at når man nedlægger oliefyret og overgår til fjernvarme så øger man miljøbelastningen, eller! der skal omsættes biomasse i kraftvarmeværkerne, som i ordentlige energisystemer kunne udfase langt mere kul og naturgas.. OG da vi er ved at nå den mængde biomasse som forekommer naturligt, skal skove i udlandet nedlægges med øget co2 udledning tilfølge ellers skal landbrugsarealer overgå til produktion af biomasse for at det fossile energiforbrug kan holdes i ave.

Uforudsigelig produktion og flaskehalse omkring energiproduktion i Dk Anno 2012: Når man fra Energinet.dk's side planlægger et produktionsdøgn sker det ved at fastlægge kraftværksproduktioner efter de forventede forbrug der er ved de enkelte el-selskaber og herunder hvad man forventer solceller og møller de producerer. Og det er altså time for time hvor forbrug og produktion skal stemme. Hvis der herefter ikke er balance i systemet udtages eller tilføres mere produktion. Og det kan være særdeles uhensigtsmæssigt set i relation til dels at kraftværker gerne skulle yde fjernvarme sammen med el-produktion, hvad der herefter langt fra er sikkert sker. Eller at mange kraftvarmeværker har planlagt at de skal producerer fjernvarme ved kedelproduktion uden el-produktion. Denne kedelproduktion vil nu fortsætte alt i mens en dieselgenerator afsætter den manglende strøm og spildvarmen bortventileres. Og på samme måde hvis solceller og møller yder mere end forventet i et tidsrum.. Jammen så tages strømmen ud af nettet og kasseres alt i mens kraftværker som typisk er maltrakteret for at yde maksimal fjernvarme de afsætter strøm til nettet.

Eller et stort og ekstrem svineri med brændsler og en miljøbelastning og navnlig fra kul med NOx, kviksølv mm.

Når kfd ønsker at opsætte solceller, som ene og alene vil øge dette miljøsvineri på den ene eller anden måde. Og når kfd så tilmed ønsker at gøre det på en aldeles asocial og egoistisk måde, nemlig ved at tvinge hans medborgere til at betale for dette miljøsvineri han agter at igangsæt, via medborgeres el-regning som skal støtte Kfd's ekstrem bekostelige strømproduktion, hvor effekten er at kfd betaler ikke til samfundshusholdningen via afgifter, som vi andre gør samtidig med at vi betaler overpris for vores strøm, og det fordi kfd's produktion er ekstrem bekostelig, så er min fremfærd i den grad berettiget og faktisk stærkt påkrævet.
Redigeret d. 19-02-2012 13:37
25-02-2012 22:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Praktiske oplysninger kan findes her:

http://www.energinet.dk/DA/El/Sider/Mikro-VE.aspx

Mikro VE
Mikro VE omfatter alle former for små anlæg f.eks. solceller og mikro vindmøller, så længe de producerer strøm på baggrund af vedvarende energi og den samlede effekt ikke overskrider 6 kW.
26-02-2012 18:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

HAr man nogen ide om hvad denne nettoordning kommer til at koste samfundet?
26-02-2012 18:46
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Det korte svar er nej.

Det lidt længere er intet eller uendelig lidt.

At nettoafregningsordningen koster samfundet intet eller uendelig lidt hænger sammen med, at de "penge" borgeren sparer på nettoafregningsordningen jo dels går til at betale for solcelleanlægget + installationen, hvilket giver arbejdspladser = skatte- og momsindtægter, lidt går vel også til renter, og resten bruger borgeren nok på et øget forbrug af andre ting - i den sidste ende havner pengene således i samfundets store kasse, hvorfra de udbetales til alt muligt og umuligt.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
26-02-2012 18:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
At nettoafregningsordningen koster samfundet intet eller uendelig lidt hænger sammen med, at de "penge" borgeren sparer på nettoafregningsordningen jo dels går til at betale for solcelleanlægget + installationen, hvilket giver arbejdspladser = skatte- og momsindtægter, lidt går vel også til renter, og resten bruger borgeren nok på et øget forbrug af andre ting - i den sidste ende havner pengene således i samfundets store kasse, hvorfra de udbetales til alt muligt og umuligt.


Javel! Gælder det samme rationale så bekostelig fjernvarme og ditto møllestrøm!
26-02-2012 19:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Delphi

Nej!

Jeg troede, at du ville opfange ironien!


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
27-02-2012 08:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ups! I med begge ben!
06-03-2012 01:23
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Guide: Find vej i solcellejunglen


http://fpn.dk/bolig/article2711675.ece

Yderligere information
Energitjenesten giver gerne yderligere information og vejledning om solceller via tlf. 70 333 777 eller via hjemmesiden, www.energitjenesten.dk. Vores vejledning er gratis og uvildig.


Jeg ser solceller som en bedre investering end vindmøller, da solcellers største elproduktion falder sammen den periode, hvor der er mindst efterspørgsel på varme.

Måske DK skulle satse på et miks - 1/3 af el fra vindmøller, 1/3 af el fra solceller og 1/3 af el fra kraftvarme.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
RE: Solceller08-05-2012 21:06
Solcelle Jens
☆☆☆☆☆
(2)
Jeg har set data fra www.hmh-solceller.dk og kan med sikkerhed sige at man får kvalitet til en god pris. Dejligt at folk begynder at tænke i solceller -> klima, økonomien=WIN,WIN
08-05-2012 21:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
IBM banker solcellers effektivitet op med en faktor fem

http://ing.dk/artikel/88201-ibm-banker-solcellers-effektivitet-op-med-en-faktor-fem


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
21-12-2012 13:33
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hidtil har ejere af solcelleanlæg ikke betalt ekstra for håndteringen af solstrøm, men fra 2013 kan op mod 50.000 boligejere med et solcelleanlæg se frem til en trecifret millionregning. Ifølge Dansk Energi skal nuværende og fremtidige solcelleejere blandt andet betale for administrationen af de mange nye solcelleanlæg. Elselskaberne taber ifølge Dansk Energi mere end 1,3 milliarder årligt på tabte strømindtægter og omkostninger forbundet med den voksende mængde solstrøm i energinettet. Dansk Solcelleforening fastslår, at det ikke kan være rimeligt, at husejere, som har investeret dyrt, risikerer ekstraregninger, som udvander investeringen i solcelleanlæg.

21.12.2012, Jyllands-Posten, Erhverv & Økonomi, side 1 og 9, Michael Stenvei
22-12-2012 00:24
Jakob
★★★★★
(9285)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:

IBM banker solcellers effektivitet op med en faktor fem

http://ing.dk/artikel/88201-ibm-banker-solcellers-effektivitet-op-med-en-faktor-fem


Ja, det lyder sikkert godt for nogle, at de pæne villakvarterer så til en lavere pris kan nøjes med at beskytte 10% af deres flotte tage med solceller, hvor det før var 50%.

Men har du også med i beregningerne, at de i teknologien benytter Indium, som er et af de sjældne grundstoffer, der vil blive en alvorlig mangelvare i løbet af få år..?
Indium er vigtig til næsten al anden elektronik, og når det bliver en mangelvare, så vil prisen stige, og det vil skade hele samfundsøkonomien foruden miljøet, når der skal graves store huller i jorden for at finde næsten ingenting.
Så vidt jeg kan se, er der kun tale om et oplæg til endnu en samfundsskadelig boble og mere distanceblænderi.

Når der skal tages hensyn til samfundsøkonomien samtidigt med bæredygtighed for fremtiden, så må de bedste solceller til Danmark stadig være dem, der staves "v i n d m ø l l e r".


Men har man tegnedrengen proppet og ønsker at hjælpe solceller bæredygtigt på vej, så må det rigtige valg nok være Silicium:
http://www.klimadebat.dk/forum/valg-af-leverandoer-af-solceller-d24-e1931.php#post_28380
.
22-12-2012 21:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Men har du også med i beregningerne, at de i teknologien benytter Indium, som er et af de sjældne grundstoffer, der vil blive en alvorlig mangelvare i løbet af få år..?
Indium er vigtig til næsten al anden elektronik, og når det bliver en mangelvare, så vil prisen stige, og det vil skade hele samfundsøkonomien foruden miljøet, når der skal graves store huller i jorden for at finde næsten ingenting.

.


Jakob

Jeg har intet med i beregningerne - jeg kun har lagt linket ind som info - resten overlader jeg til dem, som vil investere i solceller eller anden form for VE til egenproduktion af el.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten Valg af solceller:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nye solceller der udnytter 100% af alt lys1324-02-2024 10:25
Nye utrolige fremskridt inden for solceller1708-08-2023 14:30
Solceller på private ejendomme007-08-2014 16:02
Solceller og læringskurven1509-07-2014 21:13
Valg af leverandør af solceller2712-01-2013 07:02
Artikler
Solceller
De nye konjunkturer for solcellerne
Solcellerne
NyhederDato
Prisen på solceller styrtdykker14-05-2011 22:01
Italien fordobler sin solcelle-kapacitet08-04-2009 10:35
Bydel har store solcelle-planer02-04-2009 06:26
Solceller frem med 110 procent19-03-2009 06:04
Stort prisfald på solceller i vente12-12-2008 07:29
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik