Husk mig
▼ Indhold

Vindmøller dårlige for miljøet?Side 6 af 23<<<45678>>>
18-09-2016 12:11
Jakob
★★★★★
(9319)
­


@Kjeld Jul


Besynderligt, at du skal helt til Tyskland for at finde noget om det, hvis det er så dybt alvorligt.
­­
18-09-2016 12:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-
Har du googlet,det synes jeg du skal gøre inden vi kan debattere,her er der tale om en opsummering af problemer;men også løsningsforslag.
Det er ikke så sært,at Tyskland med den tæthed og antal af vindmøller er i front mht til beskrivelsen af disse kostbare problemer,som vil belaste skatteborgerne i fremtiden.
18-09-2016 12:34
Jakob
★★★★★
(9319)
­
Vindmøllernes indpasning i EL-systemet.
Jeg vil da også gerne gentage et par ting om vindmølledrift og EL-backup i stille vejr.

Det er jo kun, fordi man er tilvænnet fossilværkernes kontinuerlige drift og miljøgrisseri, at man ser vindmøller som et problem.

Problemet bør ikke anskues ud fra det, som vi gerne vil af med, men ud fra det bæredygtige, som vi gerne vil skifte over til.

Og så ser det pludselig helt anderledes ud.

Problemet er slet ikke vindmøllerne, men derimod de gamle og teknisk dårligt fungerende fossile værker og atomkraftværker, som ikke kan finde ud af at skrue op og ned for strømproduktionen hurtigt nok.
De er totalt forældede og skal hurtigst muligt afvikles og erstattes af bedre teknologi.
Den teknologi må vi arbejde på, mens vi trælsomt venter på, at de dyre fejlinvesteringer bliver betalt, så vi kan lukke dem ned uden enorme økonomiske tab.


Skulle det tage for lang tid at udvikle denne alternative teknologi, f.eks. fordi alt for mange kloge hoveder og forskningsmidler er diffunderet ud til atomindustrien, Novo og andre mere eller mindre miljø- og samfundsskadelige steder, hvad gør vi så..?

Vi omlægger da bare produktionen og samfundsdriften.


Når det blæser meget, så indkaldes hele arbejdsstyrken, og alle må producere og fråse i billig vindstrøm.

Og når vinden løjer af, så standser vi først det meste private forbrug og dernæst de fuldautomatiske mest energitunge virksomheder. Dernæst standser vi de mest energitunge virksomheder med lille arbejdsstyrke og sender arbejderne hjem på vejrligspause. Og så fremdeles.

I helt stille vejr har de fleste arbejdere fri og kan ligge i hængekøjen og nyde freden og deres økologiske have, eller hvad de måtte have lyst til.

Det vil give svingende arbejdstider, men det er ikke meget anderledes end for mange borgere i dag.
Lægen, brandmanden, falckmanden, fjernvarmevagten, politiet, fiskeren, havnearbejderen og mange andre ved aldrig, hvornår pligten kalder, og der pludselig bliver mere arbejde. Overarbejde kan i dag også forlanges af almindelige arbejdere med meget kort varsel. Det er kun et spørgsmål om overenskomst.


Prøv engang at se på fordelene i stedet for ulemperne.
I dag, når vi har det bedste vejr, så vil de møg beskidte kulkraftværker og atomaffaldsfabrikker hensynsløst piske arbejderne afsted.
Med vindmøller kan de fleste få fri og kan nyde livet, når vejret er aller bedst.

Hvis et samfund med rigelig vindkraft har brug for meget backup fra andre værker, så må det bestemt skyldes, at samfundet er for tumpet indrettet, og det kan man bare lave om. Lad os da gøre det..!

Der vil blive indkøringsproblemer, og vi har endnu for få landvindmøller til at kunne opleve disse glædelige nye tider. Men jeg har alligevel foreslået undtagelsestilstand år 2017, så nationen kan få frihed til at eksperimentere og afprøve princippet i større skala og vænne borgerne til tanken.
Hvis befolkningen synes om det, vil det for Danmark være et gennembrud af de helt store, og det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for alt det gode, det kan føre med sig for økologi og bæredygtig miljøpolitik.

Tænk på stille vejr, når kulrøgen ligger tungt over Ruhr, så kan vi synge en glad sang og slå en vejrmølle i det frie og uafhængige Danmark.Høj Himmel
https://www.youtube.com/watch?v=S6ZmKIVcrvw


La' os ta' den. Der er jo alligevel ingen andre, der vil ha' den.

­
­
18-09-2016 12:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob -
Dine flyvske ideer om et fremtidigt utopia hører indunder science fiction litteraturen.
Vindmøller får først deres berettigelse når vi engang får mulighed for at lagre strømmen på en tålelig økonomisk måde,som ikke er for samfundsbelastende.
Fremtidens fissions værker,hvor prototyper allerede er
I drift i Rusland,har forøvrigt ikke tilsvarende problemer med opbevaring af affaldet,som nutidens generation 1 og 2.
..
18-09-2016 13:27
Niels Colding
★☆☆☆☆
(54)
Hej Kjeld!

Tak dig dig, og især til Hans Christian Schmidt (V) for udtalelsen "Energi har intet med penge at gøre". Ordene faldt, da der blev spurgt lidt kritisk til vindmøllernes stadige krav på tilskud. Og slår man penge efter i Wikipedia, uanset sprog, gives der ingen antydning af, at energi og penge har noget med hinanden at gøre. Og vores økonomiske system er baseret på anvendelsen af 'fiat money'. Det er indlysende, at penge kun kan eksistere i kraft af, at der er tillid til dem som mønter, sedler, kontobeløb osv. Men spørgsmålet er, om der er en underliggende forklaring på penges symbolværdi, og hvad penge grundliggendes må symbolisere.
I de ældste tider af menneskeheden historie eksisterede penge ikke og var ikke nødvendige. Det var den anden del af Hans Christians Schmidts udsagn 'energi' imidlertid. Alt levende kræver energi for at eksistere. Det gælder, planter, dyr og mennesker, det er så indlysende, at det næsten ikke behøver at nævnes. Den energi ,man krævede dengang, var forskellige fødeemner som nødder, rødder og byttedyr. Der var en vis kønsopdelt fordeling af arbejdsopgaverne, idet det var kvinderne, der hentede hovedparten af stammens energiforbrug ved indsamling af forskellige planter. Mændene tog sig af jagten, der også bidrog med en mindre men vigtig del af energiforbruget fra byttedyrenes kød. Man fordelte fødeemnerne mellem sig på forskellige måde. Men ud over det kønsopdelte arbejde var alle lige. Da jægeren blev bonde, skete der en gennemgribende forandring af menneskers indbyrdes forhold. Ikke lige med det samme, det skete i samme takt som bondesamfundene udviklede sig og præsterede flere og flere varer. Nu kunne man være bonde, smed, præst, soldat eller høvding på heltid. Bonden forsynede alle de andre med de nødvendige fødevarer. Smedens, præstens, soldatens eller høvdingens ydelser kunne i sidste instans kun betales med overskuddet fra bondens marker. Hvis landbruget slet ikke kunne give et energioverskud i form at forskellige fødevarer, kunne smeden, præsten, soldaten eller høvdingen ikke eksistere. Og i lange perioder blev forskellige tjenesteydelser da også betalt med naturalier af den ene eller anden art, især korn og kød. Men samtidigt med at bondesamfundene udviklede sig mere og mere, og handel mellem mennesker fik stadig større betydning, opstod behovet for at 'opfinde' penge. Det var måske blevet for upraktisk at omregne smedens produkter til landbrugsvarer. Og det gjaldt ikke kun smeden, men også alle andre, der ydede en service. I dette tilfælde erstattede penge en vis mængde fødevarer, eller da fødevarer var datidens energi, er det rimeligt at sige, at en vis mængde penge blev et mål for en vis mængde energi. Hvis landbruget som eneste energisystem svigtede fuldstændigt, forsvandt smeden, præsten, soldaten og høvdingen også fuldstændig. Energisystemet (landbruget) var det, der holdt hele samfundet i live. I 17-hundredetallet begyndte vi så småt at udnytte den energi, der fandtes i kul. Med dampmaskinen mangedobledes den energi, der stod til vores rådighed. Og med denne nye overflod af energi mangedobledes udbuddet af varer tilsvarende. Alle varer kom ud med en prisseddel på. De penge, man betalte for en vare, svarede til den anvendte mængde energi. Man kan også se på ens pengeforbrug oppefra og ned. Altså fra man modtager sine penge, indtil pengene i sidste ende udløser et energiforbrug, når man køber en kuglepen, en T-shirt, en motorcykel , et kilo kartofler. Hvis man vælger at bruge sine penge hos frisøren eller tandlægen eller advokaten, så indgår disse penge i frisørens, tandlægens eller advokatens fortjeneste, der omsættes til køb af varer, der alle stammer fra et vist energiforbrug. Betaler man skal, skal stat og kommune nok vide at bruge pengene, der i sidste udløser et vist energiforbrug. Penge i banken? Banken sender straks pengene videre til folk, der har fantasi til at bruge dem. Som svar til Hans Christian Schmidt: Jo, penge har sandelig noget med energi at gøre. Penge er blot symbolværdien for energiforbrug. Enten i fortiden (en ting, der er betalt helt ud), i nutiden (penge til en pose kartofler), i fremtiden (penge til det hus, jeg har købt men ikke betalt endnu, dvs. lån). Men det er lige så klart, at man skal have tillid til, at pengene har den værdi, som de lover med deres pålydende. Men den absolutte betydning af penge er, at de beskriver et tilsvarende energiforbrug. Derfor, Hans Christian Schmidt, er det rimeligt at spørge, om et energisystem (vindmøller) skal tilføres energi for at eksistere. Kul og olie har et så massivt indhold af energi, at vi kan beskatte især olien meget, meget hårdt og alligevel opretholde samfundet. Det virker absurd at tro, at man kan opretholde et samfund ved hjælp af et energisystem, der hele tiden kræver et massivt energitilskud for at virke. Min påstand er, at vindmøller forurener mere end kul og olie: En vindmølle fremstilles under industrielle forhold. Det vil sige at dens komponenter laves i fabrikker, der drives af elektricitet, der i alt væsentligt kommer fra kulfyrede kraftværker. En vindmølle skal installeres og vedligeholdes og til sidste rives ned igen. Alt sammen koster energi, for husk, at ingeniøren bruger ikke blot den strøm, der løber i hans computer. Han får en god løn, så han kan købe ting, der alle er fremstillet af energi. Ganske vist kan han gå ud i haven og plukket et æble fra træet, men så er hans muligheder for at få energineutrale ting vist også ved at være udtømt. Vindmølleindustrien har en særdeles optimistisk beregningsmetode for vindmøllers energibalance. Vindmølleindustrien beregner, at en vindmølle kan betale sig selv tilbage fx 30-40 gange. Jeg har en beregningsmetode, der også er noget forkert men dog langt mere præcis end vindmølleindustriens:
Vindmøllens komponenter og de ting, som ingeniørerne og alle andre, der passer og plejer vindmøllerne, fremstilles under industrielle forhold, hvor en kwh koster i omegnen af 50 øre. Hvis fx en vindmøllepark i hele sin levetid lægger beslag på 15 milliarder kroner (Anholt?), har den først tjent sig selv ind med egen energi, når de første 30 milliarder kwh er nået. Men hvis Anholt vindmøllepark virkelig kommer til at koste dette samlede beløb betaler den sig ikke tilbage 30-40 gange, højst 1 gang. Dertil kommer, at der skal betales penge (energi) for at råde bod på den intermitterende energi . Vindmøller kan i den reelt eksisterende energiverden end ikke betale sig selv tilbage og forurener dermed mere end et kulkraftværk.
18-09-2016 19:08
Jakob
★★★★★
(9319)
­Kjeld Jul skrev:
Dine flyvske ideer om et fremtidigt utopia hører indunder science fiction litteraturen.Utopi..?

Det glæder mig, du synes, at det ser så lækkert ud.


Men faktisk forsøger jeg blot at få det bedst mulige ud af en i øvrigt dårlig situation, som er opstået på grund af energipolitisk manglende rettidig omhu.


Som sagt har begrebet ikke noget med mit skriv at gøre, men når du nu introducerer det, så synes jeg alligevel, at du bør læse dette for at få lidt godt stof til eftertanke:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/utopi-er-den-nye-ansvarlighed
Økonomer og tænketanke har kritiseret partiets økonomiske politik, og partilederen er vant til at blive beskrevet som utopisk partistifter, men mener, det er kritikerne, som er utopister. For Uffe Elbæk er utopi imidlertid den nye ansvarlighed.

"Jeg synes ikke, at det er et utopisk projekt, vi har gang i. De utopiske er alle dem, som tænker, at man kan fortsætte med at forbruge, som vi plejer. Der er ingen systemer, som på sigt kan klare, at man bruger flere ressourcer, end man kan gendanne. Ud fra en række parametre lever vi på en måde, som ikke er bæredygtig. Jeg synes, det er de andre, som er helt utopiske, mens vi er dybt realistiske og ansvarlige. Vi må finde andre måder at danne mening på end gennem forbrug. I fremtiden kan vi ikke forbruge mere, men vi kan forbruge bedre."
Hvis det er for vanskeligt tilgængeligt for dig, fordi det er skrevet på dansk i en dansk avis og ført ind i et dansk forum, så er her et klikbart google link, hvor du kan oversætte det til tysk:
https://translate.google.com/

Auf Wiedersehen.
­
­
18-09-2016 19:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-
Det er da træls for dig,du ikke kan tysk,du kunne helt sikkert få udvidet din viden,hvis du kunne dette sprog.
Redigeret d. 18-09-2016 19:29
19-09-2016 11:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Tyskland udgør den installerede vindkraft i dag 40 GW.
Som backup for vindmøllerne skal de konventionelle kraftværker være standby døgnet rundt - det drejer sig om en ydelse på 80 GW - denne ydelse er den samme,som før vindkraft æraen,og er en endda steget lidt.
CO2 emissionen er ikke faldet siden 2009.
19-09-2016 20:08
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Vindmøller dårlige for miljøet?
Det er et postulat uden særlig substans:

Each year we release millions of tonnes of carbon dioxide by burning fossil fuels (oil, coal and gas) contributing to climate change.
Wind energy produces no greenhouse gas emissions during its operation. A turbine will produce up to 80 times more energy than is used to build, install, operate, maintain and decommission it.
EWEA estimates that wind energy avoided the emission of 140 million tonnes of CO2 in 2011 in the EU, equivalent to taking 33% of cars in the EU – 71 million vehicles – off the road. This avoided CO2 costs of around €1.4 billion.
In 2020 wind energy will avoid 342 million tonnes of CO2, equivalent to taking 80% of the EU's car fleet off the road and avoiding CO2 costs of around € 8.5 bn.
In 2030 wind energy is projected to avoid 646 million tonnes of CO2, equivalent to taking 152% of the EU's car fleet off the road and avoiding CO2 costs of around € 26 bn.
19-09-2016 20:20
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Undersøgelse om turisme og vindkraft - vil vindkraft installationer skræmme turisterne væk?
Svaret er for denne undersøgelse i skotland: NEJ, det vil det ikke.

Scottish windfarms have 'no effect' on tourism, report finds

"Repels tourists" can now be added to the long list of criticism levelled at onshore windfarms that has been shown to be unfounded.

A new report by consultancy BiGGAR Economics, which analysed the impact of Scottish windfarms on tourism-related employment in an area, this week concluded there was no evidence to suggest windfarms had an adverse effect on tourism in an area.

The potential impact on tourism is a common consideration during the planning process and as such the study set out to see if the impact could be quantified.

It analysed the level of windfarm installations and the level of employment in tourism in Scotland between 2009 and 2013 at both a national and a local level.

The study found that at the national level the number of wind turbines in Scotland increased by 121% over the period, while tourism-related employment rose by 10.8%.
Redigeret d. 19-09-2016 20:24
19-09-2016 20:47
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Leder i Ingeniøren, der tydeliggør regeringens spin og den mangelfulde argumentation bag Venstres energi politik.

hold fast i udsigten til en grøn fremtid
19-09-2016 21:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Et studie fra Mecklenburg i Tyskland viser :
Windraeder bergen Risiken fuer Tourismus.
20-09-2016 18:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vil vindkraft installationer skræmme turister væk.
Svaret er JA - det sker allerede.

Gem. Studien des Kieler Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa,meidet ein gutes Prozent aller deutschen Urlauber Mecklenburg-Vorpommern weil sie vor allem Windparks stören.
20-09-2016 18:54
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Vil vindkraft installationer skræmme turister væk.
Svaret er JA - det sker allerede.

Gem. Studien des Kieler Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa,meidet ein gutes Prozent aller deutschen Urlauber Mecklenburg-Vorpommern weil sie vor allem Windparks stören.


Og andre undersøgelser siger NEJ.
Diskussionen startede med, at Kjel Jul mente, at havmøller placeret 8 km fra land skræmmer turister væk.
Det tror jeg ganske enkelt ikke på, Kjeld.
Det er da muligt tyskerne har lavet et par uheldige placeringer, og hvad så?
Redigeret d. 20-09-2016 18:55
20-09-2016 19:15
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Vindmøller kan også tiltrække turister som i Østerild.


Turister elsker kæmpe-vindmøller:

https://ing.dk/artikel/turister-elsker-kaempe-vindmoeller-173866
20-09-2016 19:49
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Den nyeste forskning i batterier viser vejen...
Læs denne artikel om, hvordan der intensivt arbejdes med at frembringe batterier, der vil kunne lave backup for 0,5GW vindmølle parker og derved gøre VE til mere stabile energikilder ovenikøbet til priser, der gør VE med energilagring konkurrence dygtigt.
Vejen mod mindre backup kapacitet er ved at blive banet...
Herved endnu billigere energi til samfundet.

Holy Grail of energy policy in sight as battery technology smashes the old order

The world's next energy revolution is probably no more than five or ten years away. Cutting-edge research into cheap and clean forms of electricity storage is moving so fast that we may never again need to build 20th Century power plants in this country, let alone a nuclear white elephant such as Hinkley Point.

The US Energy Department is funding 75 projects developing electricity storage, mobilizing teams of scientists at Harvard, MIT, Stanford, and the elite Lawrence Livermore and Oak Ridge labs in a bid for what it calls the 'Holy Grail' of energy policy.

You can track what they are doing at the Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E). There are plans for hydrogen bromide, or zinc-air batteries, or storage in molten glass, or next-generation flywheels, many claiming "drastic improvements" that can slash storage costs by 80pc to 90pc and reach the magical figure of $100 per kilowatt hour in relatively short order.
Redigeret d. 20-09-2016 19:50
20-09-2016 19:54
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael-
Østersøkysten er tyskernes foretrukne destination når de tager på badeferie og vil nyde landlige omgivelser,når udsigten skæmmes af fremmedlegemer som vindtårne vælger man andre egne at holde ferie i,det samme sker også i Californien ved kyster, hvor man har plantet vindmøller,her er det også dokumenteret ,at turisterne forsvinder.
Det vil også ske langs Vesterhavskysten,hvis hav møllerne er indenfor synsvidde,hvorfor skulle det være anderledes her i Danmark.?
Redigeret d. 20-09-2016 19:56
20-09-2016 20:06
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Også solcellerne leverer godt på prisen :-)
solar price hit record low

The price of solar PV continues to fall. On Monday, a new record low of US2.42c/kWh ($A0.032c/kWh) was set in a tender for a large solar park in Abu Dhabi, not by an industry outlier but but by the biggest manufacturer of solar modules in the world, JinkoSolar.

The tender handsomely beats the previous record of US2.91c/kW set just last month in Chile, and previous sub-3c/kWh markers set in Dubai in an earlier tender.

And it continues the stunning cost reductions across renewable energy technologies, with new records set in recent months for on-shore and off-shore wind and solar thermal and storage in particular.
20-09-2016 20:08
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael-
Østersøkysten er tyskernes foretrukne destination når de tager på badeferie og vil nyde landlige omgivelser,når udsigten skæmmes af fremmedlegemer som vindtårne vælger man andre egne at holde ferie i,det samme sker også i Californien ved kyster, hvor man har plantet vindmøller,her er det også dokumenteret ,at turisterne forsvinder.
Det vil også ske langs Vesterhavskysten,hvis hav møllerne er indenfor synsvidde,hvorfor skulle det være anderledes her i Danmark.?


Så du billedet af møllerne set fra stranden 8 km ude?
Debatten er for følelsesladet og bunder i personlige eller arbejdsmæssige holdninger, uden almindelig fornuft.
20-09-2016 20:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Turister der tager til havet for at holde ferie vil se havet og ikke vindskræmsler,det er da naivt at tro andet,det er jo dokumenteret,det er da en fornuft og helt naturlig holdning.
Redigeret d. 20-09-2016 21:11
20-09-2016 21:29
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Gab, Kjeld Jul.
21-09-2016 00:05
Jakob
★★★★★
(9319)
­Mikael Obelitz skrev:
Også solcellerne leverer godt på prisen :-)


Vil de også gøre det i Danmark..?

Hvis det er det, der skal til for at gøre Kjeld Jul og de tyske turister glade, så er det nok en overvejelse værd.
Danmark er alligevel på vej til at synke i økonomisk ruin, og så kan vi måske ligeså godt gå ned på første klasse.

­­
21-09-2016 07:54
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz skrev:
Gab, Kjeld Jul.


Jeg kan udmærket forstå dig Mikael,det er vanskeligt for dig at finde yderligere argumenter for,det er en god ide at jage turisterne væk fra Vestkysten.
I turisterhvervet er der jo beskæftiget mange mennesker.
Redigeret d. 21-09-2016 07:59
21-09-2016 16:47
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael Obelitz skrev:
Gab, Kjeld Jul.


Jeg kan udmærket forstå dig Mikael,det er vanskeligt for dig at finde yderligere argumenter for,det er en god ide at jage turisterne væk fra Vestkysten.
I turisterhvervet er der jo beskæftiget mange mennesker.


Al magt til turisten...
Læs tidlige indslag- du har ingen sag udover populistiske, ideologiske betragtninger.

Du har jo tidligere taget grueligt fejl, dette ingen undtagelse.
Redigeret d. 21-09-2016 16:48
21-09-2016 16:54
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael-
Hvem af os to tror du tager mest fejl
21-09-2016 17:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her vil jeg give Kjeld Jul ret. Skal der bygges huse, sommerhuse eller lignende, så er det så godt som umuligt at få lov til det ude ved kysten. Skal der derimod opsættes vindmøller, så er sagen en helt anden.
21-09-2016 23:07
Jakob
★★★★★
(9319)
­@Kjeld Jul


Turister er på mange måder heller ikke altid gode for miljøet.
Men det er jo heller ikke miljø, det handler om for dig, vel..?

Hvad er det ærligt, du ønsker at opnå med din propaganda imod vindmøller..?

Jeg ved jo godt, at du ønsker atomkraft, men atomkraft er i hvert fald ikke miljøvenlig.
Og du har også selv erkendt, at du ikke får atomkraftværker i Danmark.
Hvad er det så egentlig, du vil i stedet for vindmøller..??

Vil du helt lukke den danske energiproduktion, og lade os købe os selv ihjel på det i udlandet..?

Kom nu ærligt frem med det, hvis du overhovedet har nogetsomhelst konstruktivt at byde på.


Jørgen Petersen skrev:
Skal der bygges huse, sommerhuse eller lignende, så er det så godt som umuligt at få lov til det ude ved kysten. Skal der derimod opsættes vindmøller, så er sagen en helt anden.


Der må også godt sejle supertankere, notbåde og kemiske transporter på havet og forstyrre udsigten.

Du bør nok øve dig på begrebet "almenvellets interesse", selvom det ligger dig fjernt at forstå.

Et sommerhus til dig er nok ikke så meget i almenvellets interesse som at kunne levere strøm til det danske samfund.


Det er golfbaner heller ikke, men de riges sport kommer alligevel langt:
http://jyllands-posten.dk/indland/article3862347.ece
04.02.2007
Miljøminister Connie Hedegaard (K) skruer nu bissen på over for kommuner, der benytter eller har planer om at benytte ekspropriationstruslen til at tvinge enkelte lodsejere til at afgive jord af hensyn til golfbaneanlæg. De kommuner går i ministerens øjne for vidt.https://da.wikipedia.org/wiki/Almenvellet
­­
22-09-2016 18:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det jeg opponerer imod når det drejer sig om vindkraft,er den misvisende propaganda mht. klima,miljø og billig strøm,som bliver ført af vindkraft tilhængerne.

Vindmøllestrøm er en dyr fornøjelse.Uden statssubsidier til DONG og andre investorer,ville der ikke blive bygget en eneste havvindmølle - alt sammen omkostninger,som skal betales af skatteyderne,dertil komme udgifterne for standby af backup kapacitet fra de konventionelle kraftværker.
Denne koncept bliver praktiseret af alle lande,som har kastet sig over vindkraft.

Vindkraft er på ingen måde istand til at erstatte de konventionelle fossile - og kernekraftværker,dertil er produktionen af vindstrøm alt for ustabil og svingende - når det ikke blæser,ingen strøm,blæser det for meget,ingen strøm.
Energitætheden er for lille alle,vindmøller kræver meget plads i forhold til deres strømproduktion.

Levetiden for vindmøller er kun 20-25 år,allerede efter 10 år er produktionen stærk faldende,især fra havvindmøller pgr. af stærk slitage på vingerne.
Nedtagningen og skrotningen af især havvindmøllerne bliver meget dyr og kræver yderligere subsidier og skatteyderbetalinger.

Vindkraft reducerer ikke CO2 emissionen,som de rød/grønne bilder befolkningen ind.
Fx har Tyskland i dag 26000 vindmøller i drift,men siden 2009 er CO2 emissionen ikke reduceret.
I dag er der flere konventionelle kraftværker i drift i Tyskland,end før man begyndte at opføre vindmøller,for ikke så længe siden blev der åbnet et nyt brunkulsværk og åbnet nye brunkulslejer vest for Køln.

Vindmøller lægger beslag på store naturarealer,skæmmer naturen,forøver skade på mange fugle og flagermus etc.,og er også problematiske mht. støj og lysflekser i nærheden af boliger.
22-09-2016 19:01
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul: det er en lang række postulater du fremfører. Kan du ikke bare for en gang skyld komme med noget faktuelt, som har en vis interesse. Det er jo kun personlige holdninger... Jeg synes, jeg tror,...
Ih, hvor er det altså dyrt (udokumenteret), ih, hvor det fylder meget (udokumenteret), ih, hvor er det forfærdeligt. Og så går de i stykker en dag... Og de reducerer ikke co2 (selvom en vindmølle producerer 80x så meget, som den forbuger i levetiden).
Hvad er det interessante i at diskutere, hvad du synes og tror? Det er se og hør, når det er værst.
22-09-2016 19:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Mikael Obelitz

Hvis du ikke kan se, at det er sandt hvad Kjeld Jul skriver, så er det da dig der er noget galt med.
22-09-2016 19:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen-
Det er ligegyldigt,hvad vi skriver,Mikael Obelitz er den korrekte og alt er dokumenteret,han er en klasse for sig selv.
Her kan der fx dokumenteres,at CO2 emissionen ikke er faldet i Tyskland siden 2009,selvom der nu er 26000 vindmøller i drift ,men M.O. går jo ikke selv ind og googler.
Mht. subsidier er det heller ikke et postulat,det er jo en kendsgerning.
Omkostningerne ved skrotning og recycling af mølledele kan også googles.
Ødelæggelser af herlighedsværdier og fugleliv er også en kendsgerning.
Men når M.O. ikke gider,at gøre sig den ulejlighed selv at undersøge på nettet,bruger han ukvems ord og skyder andre postulater og opdigtning i skoene - en kritik af fx. hans højt elskede møller,er for ham en utilgivelig brøde.
22-09-2016 20:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Mikael Obelitz bekymrer sig ikke om noget så kedeligt som fakta. For det kan hurtigt gå hen og underminere hans virkelighedsopfattelse.
22-09-2016 20:14
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jamen, hvad er det så den grønne omstilling til vindkraft koster for en typisk dansk familie pr. år (venligst dokumenter jeres input)?
Redigeret d. 22-09-2016 20:14
22-09-2016 20:23
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jørgen Petersen skrev:
Mikael Obelitz bekymrer sig ikke om noget så kedeligt som fakta. For det kan hurtigt gå hen og underminere hans virkelighedsopfattelse.


Er du ikke lidt tarvelig med så nedladende kommentarer?
22-09-2016 21:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Du ignorerer da gang på gang fakta.
22-09-2016 21:18
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jørgen Petersen skrev:
Du ignorerer da gang på gang fakta.


Så kom med dit faktuelle bevis for, at hver dansker betaler uhyre summer til at bekæmpe CO2 ?
Du har nævnt at det koster over 20000 DKK pr dansker.
Kom med din kilde, ellers er det dig, der ignorerer virkeligheden.
Redigeret d. 22-09-2016 21:44
22-09-2016 22:02
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Mikael Obelitz

For et par dage siden kom jeg med nogle gode eksempler på hvordan du ignorerer fakta. Til ære for dig gentager jeg dem gerne. De lyder således:

At det er planternes vandforsyning, som er altafgørende ved planteavl i et varmt klima.
At det er nonsens at udtale sig om plantevæksten ved en evt. kommende global opvarmning uden først at have styr på nedbøren.
At troperne er de absolut frodigste steder på denne jord.
At Sahara var dækket at skov og savanne under Holocæn Klimatisk Optimum.
At man under den romerske varmeperiode dyrkede store mængder korn i Nordafrika.
At der var betydelige sultproblemer under de forskellige kuldeperioder, som vi har haft her i Europa.
At befolkningstallet voksede betydeligt under de forskellige varmeperioder, som vi også har haft her i Europa.


I øvrigt koster omstillingen af vores energiforsyning langt mere end 20.000 kr. pr. dansker. De 20.000 kr. dækker kun udgifterne til energiforliget fra 2012.

Tænk blot på prisen for alle de opsatte hav- og landvindmøller, som vi har her i landet. Samt på udgifterne til ekstra ledningskapacitet og til backup kapacitet. Og udgifterne til ombygningen af vore kulkraftværkerne, så de nu kan fyre med træflis og -piller. Og udgifterne til solceller og udgifterne til udbygningen af fjernvarmenettet. Hertil kommer så natur- og nabogenerne ved vindmøller.

At stille spørgsmål til prisen ved denne omstilling, er da det mest ubegavede, som du har gjort i længe. Hvorfor er det nu lige at denne omstilling går så ekstremt langsomt på verdens plan? Hvis ikke det er prisen, som her sætter begrænsningerne, hvad er det så? Så vidt jeg husker, så udgør sol- og vindenergi kun ca. 2 % at det globale energiforbrug.
22-09-2016 23:05
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jørgen Petersen skrev:
@ Mikael Obelitz

For et par dage siden kom jeg med nogle gode eksempler på hvordan du ignorerer fakta. Til ære for dig gentager jeg dem gerne. De lyder således:

At det er planternes vandforsyning, som er altafgørende ved planteavl i et varmt klima.
At det er nonsens at udtale sig om plantevæksten ved en evt. kommende global opvarmning uden først at have styr på nedbøren.
At troperne er de absolut frodigste steder på denne jord.
At Sahara var dækket at skov og savanne under Holocæn Klimatisk Optimum.
At man under den romerske varmeperiode dyrkede store mængder korn i Nordafrika.
At der var betydelige sultproblemer under de forskellige kuldeperioder, som vi har haft her i Europa.
At befolkningstallet voksede betydeligt under de forskellige varmeperioder, som vi også har haft her i Europa.


I øvrigt koster omstillingen af vores energiforsyning langt mere end 20.000 kr. pr. dansker. De 20.000 kr. dækker kun udgifterne til energiforliget fra 2012.

Tænk blot på prisen for alle de opsatte hav- og landvindmøller, som vi har her i landet. Samt på udgifterne til ekstra ledningskapacitet og til backup kapacitet. Og udgifterne til ombygningen af vore kulkraftværkerne, så de nu kan fyre med træflis og -piller. Og udgifterne til solceller og udgifterne til udbygningen af fjernvarmenettet. Hertil kommer så natur- og nabogenerne ved vindmøller.

At stille spørgsmål til prisen ved denne omstilling, er da det mest ubegavede, som du har gjort i længe. Hvorfor er det nu lige at denne omstilling går så ekstremt langsomt på verdens plan? Hvis ikke det er prisen, som her sætter begrænsningerne, hvad er det så? Så vidt jeg husker, så udgør sol- og vindenergi kun ca. 2 % at det globale energiforbrug.


Det er nok fint som fristil i folkeskolen, men det siger mig ikke meget ift den klimakrise, som er på vej.

Nu får du igen i din egen plidder-pladder stil (sarkasme kan forekomme):

Det er sådan, at klimaforandringerne overvejende er negative, det ved ethvert fæ, og det har jeg sagt til dig før, men du hører jo overhovedet ikke efter.
Derudover, så er der stor risiko for store vandstandsstigninger allerede i dette århundrede, som bla kan fjerne Anholt fra landkortet.
Vindmøllerne, det ved enhver jo, bliver blot billigere og billigere ligesom de fortrænger masser af CO2, og de koster jo ikke alverden, så dem skal vi da have rigtigt mange af. Det er kun dig, der pladrer løs med ligegyldige overdrevne priser, som du har fundet på Hjallerup marked.
Lagringsproblemet for vindmøllestrøm er jo heller ikke et problem, for vi laver bare nogen mega batterier, så er den ged barberet.
At du ikke fatter hvor simpelt det er at omstille et samfund er da helt til hest.

PS:
Forstår du snart, at det du skriver er uvidenskabeligt og udokumenteret, så det er smagsdommeri eller personlig tro, du fortæller om?
Hvis du vil tages alvorligt, så kom med nogle undersøgelser, artikler, der viser, at dine tanker, priser, antagelser er relevante for diskussion.
23-09-2016 00:40
Jakob
★★★★★
(9319)
­
@Kjeld Jul


Okay,du har altså ikke noget alternativ.
Du har bare en gammel grammofonplade, der som en Nordkoreansk propagandamaskine kører i den samme rille om og om igen imod de "farlige" vestlige vindmøller.

Det kan nok gå for en tid og ind imellem, men i længden er det ikke frugtbart, og måske kan du godt forstå det, hvis nogen bliver irriterede på sådan en grammofon og får lyst til at give den et spark, når intet andet hjælper..?


Du må ikke tro, at jeg elsker vindmøller, og det er derfor jeg forsvarer dem.
Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ikke kan fortsætte i det uendelige med at bruge fossilt brændsel uden at skulle tænke på vores ansvar for fremtiden. Men sådan er virkeligheden, og den er vi tvunget til at forholde os til eller leve med en blakket moral.

I Danmark har vi gode vindforhold, og vi er gode til vindmøller, så det er en oplagt vej at gå.

Jeg forstår godt, at det frustrerer dine venner i Tyskland, at vindmøller presser EL-prisen ned og reducerer den kontinuerlige drift (profit) på atomkraftværket. Men det ER altså deres problem og ikke grund nok til, at vi i Danmark skal undlade at omstille til VE.

Atomkraft kan med hensyn til klima måske være interessant, men ikke for miljøet. Derfor undrer det mig også, at du i dit arbejde for at fremme atomkraft vælger at pumpe en miljøtråd. Men dig om det.


Jeg tænkte en overgang, at USA måske var det eneste land i verden, som havde styr på atomkraft, og det var en stor betryggelse, at de hjælper Kina og andre lande.
Men prøv så f.eks. at læse dette:https://ing.dk/blog/usas-atomkraft-haenger-i-aal-120176
Washington Post har hvad der ligner det første af en række artikler.

Det lyder præcis som om det er rumfærgen om igen.

Det er "Nu har det kørt i 30 år med de revner så det sker der nok ikke noget ved" holdningen der gradvist underminerer den indbyggede sikkerhedsmargin bid for bid.

Men det er også fordi det er noget gammelt skrammel efterhånden.

Da man byggede disse værker i plastic-fantastic-alderen, forventede man at kassere dem i løbet af 10-20 år når nye og smartere værker stod klar, eller, som yderpunkt, om 25 år når fusionsenergien stod for døren.

Nu har de kørt i op til 40 år uden den forventede afløsning.

Der har været nogle near misses, f.eks Davis Besse, hvor en revnet korrosionsbeklædning var alt hvad der var tilbage til at holde reaktoren tæt, fordi den 15-20cm tykke trykskal var ætset bort. Iflg AP har det samme problem været under opsejling med det nye (brugte) låg til reaktoren, som nu også skal udskiftes.

Feynman ville have sprængt en pakning hvis han havde opdaget at tilsynet erklærede at korrosionsbeklædningen kunne have holdt 2 måneder mere: Den var ikke beregnet til at holde trykket, det er ikke dens opgave.

Det bliver ikke bedre af at korrosionen blev kun opdaget ved et rent held fordi en gammel garvet medarbejder ikke lod sig kyse, selvom værkets ledelse lænede sig så meget op ad ham at det blev strafbart.Løber det dig slet ikke koldt ned ad ryggen at tale for udbygning af sådan noget..?
Erkender du slet ikke, at det vil gå galt flere steder i fremtiden, og du er medansvarlig, fordi du har gjort dig selv til talsmand for det..?Nå nej, du er mere interesseret i de stakkels fugle, der kan blive ramt af vindmøllevinger og på den måde være til skade for dit dyrebare miljø...
Kan du efterhånden ikke godt selv se, hvor hult det klinger..?Men så får du da lidt mere om det også.
Her lidt fra naturstyrelsen:

http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2015/jan/fugle-undviger-testcenterets-vindmoeller/
22-01-2015
Det Nationale Testcenter i Østerild Plantage har ikke haft en negativ indflydelse på naturen. Tværtimod, tyder noget på. Fugle på træk passerer testcenteret i sikker afstand, og flagermus i området har tilsyneladende haft gavn af de mange nye vandhuller, Naturstyrelsen har lavet som ny natur i nærheden af vindmøllerne.

Det viser en rapport, som Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har udarbejdet for Naturstyrelsen. Forskerne har forgæves ledt efter døde fugle på jorden under vindmøllerne. Blandt andet på den baggrund vurderer man, at testcenteret sandsynligvis kun i begrænset omfang påvirker fuglene.

- Der er masser af fugle omkring vindmøllerne, men de har tilsyneladende lært at flyve udenom, så der ikke er ret mange kollisioner. Flagermusene har især gavn af de mange nye vandhuller, men de jager også med succes insekter lige op og ned af vindmøllerne, hvor insekterne sværmer, siger fuldmægtig Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen i Thy.
Og det harmonerer meget godt med dette:


http://www.dkvind.dk/fakta/P9.pdf
Undersøgelser af vindmøllers effekt på
dyrelivet peger alle i samme retning: Ri-
sikoen for at fugle kolliderer med vind-
møller er minimal, de fleste dyrearter
virker upåvirkede, mens havmøllers fun-
damenter tegner til at få positive effek-
ter på havdyr og -flora.

Og husk så også, at landvindmøllen er Danmarks stærkeste våben i frihedskampen..!

­
­
23-09-2016 07:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
MO.

Du kan ikke snakke dig fra, at denne klode er blevet betydeligt grønnere og tilsvarende mere frodig igennem de sidst mange år. Og at denne udvikling vil forsætte så langt vi med rimelig sikkerhed kan skue ind i fremtiden. Det er i allerhøjest grad en både meget positiv og bemærkelsesværdig udvikling. En udvikling som der er god grund til glæde sig over.
Side 6 af 23<<<45678>>>

Deltag aktivt i debatten Vindmøller dårlige for miljøet?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik