Husk mig
▼ Indhold

Noter

Af Helle Bager Eriksen og Andreas Brunsgaard-Jørgensen
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2008.


< LitteraturlisteIndholdsfortegnelse


1 JI-kreditter er reduktioner fra konkrete projekter i lande, der har en reduktionsforpligtelse for drivhusgasser i henhold til Kyotoprotokollen. F.eks. østeuropæiske lande.
2 CDM-kreditter er reduktioner fra konkrete projekter i lande uden en reduktionsforpligtelse i Kyotoprotokol-len – typisk u-lande.
3 Det refererer til at Ruslands reduktionsmål blev meget lavt og at de fik tildelt flere kvoter end de brugte. De kunne derfor sælge deres kvoter, det gav dem et økonomisk incitament til blive en del af aftalen.
4 Jf. Byrd-Hagel deklaration, som blev vedtaget i senatet med stemmerne 95-0( Damro et Mendés, 2003:259)
5 Referer til det engelske udtryk " Window of opportunity"
6 For en kronologisk beskrivelse af udviklingen af den europæiske integrationslitteratur se (Rosamond,2000) og (Kelstrup,1998)
7 Neofunktionalisterne forklarede bevægelsen væk fra det anarkiske statssystem mod EU’s supranationale insti-tutionsdannelse med henvisning til begrebet spill- over. Begrebet refererer til ideen om, “The creation and deepening of integration in one economic sector would create pressure for further economic integration within and beyond that sec-tor, and greater authoritative capacity at the European level”(Rosamond, 2000)
8 Intergovernmentalister forklarer den europæiske integration med henvisning til, at EU kan ses som et middel til at redde nationalstaten. I det hele taget har debatten mellem støtter af EU,der opfatter EU som nationalstatens redning – og modstander af den europæiske integration - der opfatter EU som enden på nationalstaten – vedblevet med at være en central element i debatter om EU (se Milward, 1992)
9 Den liberale integovernmentalisme omtales som en ’teoretisk skole’ uden en egentlig ’disciplin’ og består af en teoritikker. Den liberale intergovernmentalisme kan dog betragtes som liggende inden for IP traditionen rationelle institutionalisme, indenfor hvilke flere traditioner om europæisk integrations udspringer fra.
10 Denne betragtning er en 180 grads vending af Lowi’s argument ’policy determine politics’ fra 1964
11 Epstein & O’Halloran,1999, Huber & Shipan,2003 peger på, at politikker i amerikansk politik kan fremtids-sikre deres interesser ved at delegere autoritet til uafhængige agencies med strenge konstitutionelle regler. I europæisk sammenhæng kunne denne type analyser overføres til eksempelvis den Europæiske Central Bank faste regler for pris-udvikling som det altafgørende kriterium for den europæiske pengepolitik.
12 Den tidlige litteratur om Europæisk integration fokuserede netop på effekten af ikke intenderet konsekven-ser. Spillover effekter ville med tiden medføre yderlige integration – der går udover det aktørerne i udgangspunktet kunne enes om. (Rosamond,2000:60)
13 Den historiske institutionalisme er dog blevet kritiseret for at tillægge formelle og uformelle reglers betyd-ning for aktørers adfærd for meget vægt på bekostning af idéer og fælles meningssystemer.
14 * De pågældende medlemsstater blev først optaget i 1995.
15 På Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 1990 i Dublin, vedtog EU's stats-og regringsledere " environmental imperative declaration" som opfordrede til at supplere den traditionelle " command and control" tilgang på miljøområ-det, med brugen af økonomiske instrumenter.
16 Rådets Direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forure-ning, IPPC (Rådet, 1996).
17 Opt.out: medlemsstaterne kan vælge af eksludere individuelle virksomheder fra at være omfattet af kvote-handelssystemet.
18 Joint implementation: Fleksibel mekanisme under Kyoto-protokollen, hvor man ved at investere i klimapro-jekter i andre annex 1 lande, som et alternativ til at reducere nationalt.
19 Clean developement mechanism: Her kan man opnp ? sit reduktionsmål ved at investere i klimaprojekter i udviklingslandene(AnnexB).
20 GHG – Green House Gasses.
21 Annex B lande under Kyoto-protokollen definers som countries with economies in Transition
22 JI- kreditter (joint implementation) refererer til kreditter fra CO2-reduktioner foretaget i lande under Kyoto– Protokollen og CDM-kreditter (clear development mechanisms) refererer til kreditter CO2-reduktioner foretaget i tredjeverdens lande.
23 Positivt scenario: At der opnås en ny global klimaaftale (Se flere kriterier i afsnit 11.2.3).
24 Negativt scenario: At der ikke opnås enighed om en ny global klimaaftale.( Se flere kriterier i afsnit 11.2.4)

< LitteraturlisteIndholdsfortegnelse


 0 kommentar(er) · 2878 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Noter:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
10 spørgsmål til Per Ørum Jørgensen (C)
DebatterSvarSeneste indlæg
Skriv til Dan Jørgensen og Margrete Auken inden tirsdag1630-10-2008 00:28
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik