Husk mig
▼ Indhold

Promoverende organer

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

< Flydende bio-brændstofferIndholdsfortegnelseSom solen gik sin gang >

Af Jørgen Boldt

Promoverende organer
En række institutioner, udvalg og organisationer er omtalt rundt omkring i den ovenstående tekst. Men der er også andre, som fortjener at blive nævnt:

Biomasseudvalget
Energiministeren nedsatte i maj 1991 Det Faglige Udvalg for Biomasse til Energiformål (Biomasseudvalget). Baggrunden var, at regeringen i sin handlingsplan Energi 2000 havde skrevet, at man ville gennemføre et koordineret udviklingsprogram for biomasseområdet. Udvalgets formand var Knud Øllgård, indtil sin død med færgen Estonias forlis i Østersøen i september 1994.

Udvalget afløste Koordineringsudvalget for Biogasfællesanlæg, men udvalget fik Biogasgruppen og Fastbrændselsgruppen tilknyttet under sig. Hvor de to sidstnævnte primært beskæftigede sig med behandling af ansøgninger til Udviklingsprogrammet for Vedvarende Energi, koncentrerede Biomasseudvalget sig om generelle spørgsmål og strategisk planlægning.

Som de mest synlige resultater udarbejdede udvalget to treårige udviklingsprogrammer, ’Biomasse til Energiformål’ (januar 1992) og ’Bioenergi Udviklingsprogram’ (januar 1995).

Udvalget blev nedlagt i december 1997 i forbindelse med nedlæggelsen af VE-Rådet og oprettelsen af Energimiljørådet.

Videncenter for Halm- og Flisfyring
Centret – som i virkeligheden ikke er et egentligt center – blev etableret i november 1985 som et samarbejde mellem fire institutter. Initiativet blev taget af dk-TEKNIK (Mogens Johansson) og Jysk Teknologisk (Ole Bech Jensen), der blev enige med Sten Rolf Jakobsen fra Energistyrelsen om at starte centret og om at inddrage træsiden repræsenteret ved Skovteknisk Institut og halm og gårdkedler repræsenteret ved Bygholm. Teknologistyrelsen deltog også i finansieringen i begyndelsen.

Begrundelsen for at starte centret var at styrke og koordinere bestræbelserne på at fremme anvendelsen af halm og flis i den kollektive energiforsyning. Videncentret har gennem årene været et vigtigt omdrejningspunkt for opsamling af fakta og erfaringer om de faste bio-brændsler, som herefter er ekspederet til målgrupperne. Selvom der i branchen gennem årene er lavet en hel del fejltagelser, så har centret på denne måde medvirket til, at de dyrekøbte erfaringer har kunnet udnyttes. Eksempler på denne arbejdsform er systematiske indsamlinger af driftsdata fra fjernvarmeværkerne, som herefter anvendes som et sikkert designgrundlag for nye værker. Eller detektivarbejde for at afdække årsagerne til fallerede varmeværkers dårlige økonomi, som derefter kan bruges til anbefalinger om alt fra finansieringsformer til tariffer og sænkning af returtemperaturen.

Med basis i de fire deltagende institutter har Videncentret altid været forankret i faglighed. Formidlingen af teknikken er sket i videnblade, artikler, foredrag og via telefonen. Men når budskaberne skulle ud i en mere populær form, så måtte der andre partnere på banen (kommunikationsbureauer o.lign.).

Fra starten udførte Videncentrets fire partnere en samlet indsats af ingeniører, forstkandidater og landbrugskandidater svarende til omkring 3 mandår om året. I forbindelse med den øgede vægt på biomasse som grundsten i vedvarende energi i Danmark, som var indbygget i Energi 2000, blev indsatsen øget til 6-7 mandår pr. år. Arbejdet har altid været næsten helt finansieret af Energistyrelsen.

Selvom Videncentret således ikke kan kaldes et folkeligt center baseret på græsrødders engagement, så har det alligevel været “stedet”, hvor bioenergiens lyksaligheder stædigt er blevet forsvaret under skiftende politiske vinde.

Bioenergi blev ofte “glemt” i snakken om vedvarende energi. Et spørgsmål om brændefyring til Informationssekretariatet for Vedvarende Energi i slutningen af 80’erne blev besvaret: ”Jamen brænde, det er da ikke vedvarende energi!”. Siden blev biomasse en hjørnesten i energipolitikkens prioritering af vedvarende energi.

Tidsskriftet ‘Dansk BioEnergi’
Pressesekretariatet for Vedvarende Energi blev dannet som en selvstændig virksomhed tilknyttet OVE midt i 1980’erne. Pressesekretariatet søgte Energistyrelsen om tilskud til at udgive et nyhedsbrev om biogas. Dette blev bevilget og i 1987 kom første nummer af BiogasNyt på gaden. I starten af 1990 forlod Torben Skøtt, som var en af drivkræfterne bag bladet, OVE og blev selvstændig. Han overtog udgivelsen af BiogasNyt og dannede et års tid senere forlaget BioPress.

Få år efter blev BiogasNyt omdannet til Dansk BioEnergi, et tidsskrift med et betydeligt bredere indhold. Første nummer udkom i februar 1992. Bladet har i dag 7200 abonnenter, alle gratis, idet bladet støttes af Energistyrelsen.

Danske Fjernvarmeværkers Forenings Halmgruppe:
En erfaringsgruppe for halmfyrede fjernvarmeværker, dannet i november 1984 med Qvist fra Borup som første formand.

Danske Fjernvarmeværkers Forenings Flisegruppe
En erfaringsgruppe for flisfyrede fjernvarmeværker, dannet i maj 1986 med P. Dalhoff fra Holstebro som første formand.

Biogasteknisk Forening
Stiftet i maj 1981.
Første formand: Poul Keller, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Bygholm. Blev i november 1994 ændret til Dansk Biomasse Forening, DANBIO.

Dansk Biomasse Forening, DANBIO
Dannet i november 1994 ved ændring af Biogasteknisk Forening. Virkefeltet blev ved denne lejlighed udvidet til at omfatte al biomasse. Foreningen er ligeledes forbindelsesled til tilsvarende organisationer i udlandet, såsom de nordiske NOBIO, SVEBIO og FINBIO.
Nuværende formand: Jens Bo Holm-Nielsen, Biomasseinstituttet, Syddansk Universitet.
Sekretariat: Bioenergigruppen ved Syddansk Universitet.

Biogasforeningen – Foreningen for Danske Biogasanlæg
En erfaringsgruppe og interessegruppe for biogasanlæg. Nuværende formand: Andreas L. Andreasen, Ribe Biogas A/S. Sekretariat: Bioenergigruppen ved Syddansk Universitet.

Brancheforeningen for Biogas
Stiftet i november 1997.
Foreningens primære formål er at påvirke den politiske proces gennem deltagelse i den offentlige debat.
Nuværende formand: Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger. Sekretariat: Landbrugsrådet.

Følgende personer skal have tak for at have bidraget til dette kapitel: Karsten Buchhave, Ole Elmose, Anders Evald, Jørgen Grosen, J.E. Handberg, Niels Heding, Ulf Meyer Henius, Ulrik Henriksen, Jens Bo Holm-Nielsen, Per Holmgaard, Klaus R. Jacobsen, Viktor Jensen, Keld Johansen, Ole Stiig Kristensen, Ebbe Leer, Rikke Lybæk, Preben Maegaard, Hakon Mosbech, Poul Møller, Ivan Nygaard, P.A.K. Rasmussen, Kurt Risager, Kaare Sandholt, Gert Schultz, Torben Skøtt, Arne Sæby, Søren Tafdrup, H.C.Willumsen, Erik Winther, Vivi Yiengkow

< Flydende bio-brændstofferIndholdsfortegnelseSom solen gik sin gang >


 0 kommentar(er) · 3360 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Promoverende organer:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik