Husk mig
▼ Indhold

Accumulated Cyklone Energy


Accumulated Cyklone Energy18-11-2012 12:56
kfl
★★★★★
(2167)
Accumulated Cyklone Energy – version I
Ud fra data fra Maue, R. N. (2011) har jeg undersøgt udviklingen af Accumulated Cyklone Energy(ACE) i perioden 1970-2012 fordelt på oceaner. Der er tale om en ren deskriptive analyse, der skal opfattes som et supplement til, hvad der kan findes på Policlimate.

Der er foretaget en inddeling af oceanerne på følgende måde, jf Maue:

Det Atlantisk Hav(Atl), Det Østlige Stillehav(Epac), Det Vestlige Stillehav(Wpac), Det Indiske Ocean(Io) , Den Sydlige Halvkugle(Sh).

I klimadebatten i relation til de tropiske cykloner er der langt en uforholdsmæssigt stor vægt på, hvad der sker i Atlanten også selv om kun en mindre del af ACE er samlet her. Dette indlæg skulle kunne rette op på dette forhold, men om det trænger igennem i offentligheden er tvivlsomt.

Resume
1) Der er ikke konstateret en systematisk voksende eller faldende trend i ACE for perioden 1970-2012
2) Der er en cyklisk variation i ACE af 6 og 12 måneders længde
3) Bidraget af ACE fra Det Østlige og Vestlige Stillehav er på ca. 56 % af det samlede ACE.
4) Bidraget af ACE fra Atlanterhavet er på ca. 13 % af det samlede ACE.
5) Den mindste og største værdi af ACE pr. måned er på henholdsvis 1.8 og 266.4
6) Den gennemsnitlige værdi af ACE pr. måned er på 61.2
7) Den mindste og største værdi af ACE pr. år er på henholdsvis 416.2 og 1145.0
8) Den gennemsnitlige værdi af ACE pr. år er på 730.5
9) Den samlede af ACE for 2012 til og med september er på 540.8.
10) Der er konstateret korrelationer af ACE mellem nogle oceanerne


Oversigt
Af følgende graf fremgår udviklingen af ACE fordelt på oceaner. Tallene er stakket oven på hinanden, dvs. først vises bidrage fra det Atlantisk område, som den nederste kurve. Den næste kurve viser af summen af ACE fra Det Atlantisk Område og fra Det Indiske Ocean, etc.Af disse kurver fremgår visuelt, at der i perioden 1970 til midt i 1990'er har været en voksende trend og derefter en aftagende trend i ACE, men samtidig med, at der er en stor tilfældig variation i ACE. Der ser altså ikke en umiddelbart ud til, at der er kobling til den globale opvarmning.

Den mindste/største værdi af ACE er observeret i maj 2012/september 2004 til på henholdsvis 1.8 og 266.4

Fordelingen af ACE pr ocean vises i følgende graf:

Det fremgår af denne graf, at det største bidrag til den samlede ACE kommer fra den sydlige halvkugle og fra Stillehavet. For hele perioden fordeler den samlede ACE på (Atlanterhavet, Det Østlige Stillehav, Det Vestlige Stillehav, Det Indiske Ocean, Det Sydlige Halvkugle) med følgende andele (13 %, 17 %, 39 %, 2 %, 29 %).

Nyhedsmedierne er meget fokuseret på, hvad der sker i Atlanterhavet, til trods for at området kun repræsentere 13 % af den samlede ACE.

Histogrammerne for ACE pr. måned og pr. år fremgår af følgende graf:

Medens histogrammet for den månedlige ACE er tydelig højre skæv, gælder dette ikke for den årlige ACE.

Cykliske variation
Der er en tydelig cyklisk variation inden for et enkelt år i den samlede ACE. Dette vises i følgende fire grafer:

I øverste graf til venstre fremgår de rå data sammen med en tilpasset kurve dvs. en lowess-kurve. Ophobningen af punkter viser, at ACE har en højre skæv fordelingen, dvs. man små værdier af ACE og færre meget store værdier. Brug zoom for at se detaljer.

I øverste graf til højre fremgår spektogrammet for ACE for perioden 1970-2012. Der er to tydelige toppe svarende til to cykliske bevægeler på 6 og 12 måneders varighed. Dette er nok forventelig set i relation til den sæsonvise forekomst af ACE på den nordlige og sydlige halvkugle henholdsvis.

I nederste graf til venstre vises observationerne sammen med en tilpasset kurve bestående af to harmonisk svingninger med perioderne 6 og 12 måneder for perioden 2005-2012. Den tilpassede kurve kan kun forklare ca. 55 % af variationen i ACE. Der er ikke konstateret nogen lineær trend. Dette betyder, at niveauet ACE er konstant i hele perioden. Der er altså her en modstrid mellem det visuelle indtryk af udviklingen i ACE fra den allerførste graf i denne analyse.

Den nederste graf til højre viser de standardiserede residualerne. Der er i alt 513 observationer, hvor af 27 observationer ligger uden for intervallet [-1.96 ; 1.96], svarende til 5.3 % mod forventelig 5%. At den opstillede model ikke er helt god fremgår af, at der er nogle store udsving i residualerne midt i 1990'er og midt 2000'erne. Mere kan gøres ved at analysere data på basis af en kvadratrods-transformation eller logtransformation ACE, idet der er tale om en højre skæv fordeling, men resultaterne ændres ikke væsentlig ved disse transformationer.

En mulig konklusion er, at der ikke er iagttaget et klimasignal i udviklingen af ACE for periode 1970-2012, idet den globale temperatur i perioden 1970-2012 er vokset uden der har vist sig en synlig effekt på ACE.

Dette er forventelig ifølge IPCC.

Korrelationer
Det er selvfølgelig af interesse at undersøge om der er nogen korrelationer af ACE mellem oceanerne. Dette er gjort i summarisk form i følgende graf:

I denne graf er der 25 paneler i 5 række og 5 søjler. I diagonalen fremgår hvilke oceaner, der er tale om. I de følgeden anvendes en naturlige navngivning af panelerne dvs (1,1),(1,2)..:

Atlanterhavet og Det Østlige Stillehav
Der er konstateret en signifikant negativ korrelation på -0.38 . Dette fremgår af panel (1,2) og af grafen i panel (2,1).
Dette betyder, at hvis der er en stor positiv afvigelse i ACE i Atlanterhavet så forventes en stor negativ afvigelse i Det Østlige Stillehav og omvendt.

Det Vestlige Stillehav og Det Østlige Stillehav
Der er konstateret en signifikant positiv korrelation på 0.37 . Dette fremgår af panel (2,3) og af grafen i panel (3,2).
Dette betyder, at hvis der er en stor positiv afvigelse i ACE i Det Østlige Stillehav så forventes en stor positive afvigelse i Det Østlige Stillehav.

Det Vestlige Stillehav og Det Sydlige Halvkugle
Der er konstateret en signifikant positiv korrelation på 0.41 . Dette fremgår af panel (3,5) og af grafen i panel (5,3).
Dette betyder, at hvis der er en stor positiv afvigelse i ACE i Det Vestlige Stillehav så forventes en stor positive afvigelse i Det Sydlige Ocean.

Der er ikke konstateret andre korrelationer end de her beskrevne.

Det forekommer lidt overraskende, at der er en negativ korrelation mellem ACE i Atlanterhav og Det Østlige Stillehav, men de øvrige korrelationer er forventelige som følge af, at der er tale om nabooceaner.

Dette indlæg er skrevet med forbehold og ret til at opdatering, når fejl og misforståelse opdages eller ny viden indfinder sig.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 18-11-2012 13:40
18-11-2012 13:23
kfl
★★★★★
(2167)
Accumulated Cyklone Energy og Bjørn Lomborg
I diskussionen om den globale opvarmning er Accumulated Cyklone Energy(ACE) blevet anvendt igen og igen og denne størrelse er blevet taget til indtægt for og i mod. Senest har Bjørn Lomborg anvendt den som et argument i mod IPCC's fremskrivninger:


Laveste orkanindeks siden 1970
BJØRN LOMBORG Dir., Copenhagen Consensus Center
DER ER INGEN grund til at tro, at orkanen Sandy skulle være forårsaget af global opvarmning. Det er en orkan af relativ lav styrke - det usædvanlige er jetstrømmen, men sådan en var der også i 1953. Efter Katrina i 2005 snakkede Al Gore meget om, at vi ville få meget værre orkaner, og siden da er det globale det globale orkanindeks faldet til det laveste siden 1970.


Der er almindelig konsensus om Sandy er ikke opstået som følge af den globale opvarmning, men det globale opvarmning har påvirket, hvor kraftig den blev.

Bjørn Lomborg benytter en lav værdi af ACE, som argument imod påstanden om at den globale opvarmning fører til kraftigere orkaner, idet han formodentlig mener, at de kraftigste organer er ansvarlige for størstedelen af ACE.

Der er formodentlig noget om snakken, men det kan være vanskeligt at afgøre det på grund af det lille antal af kraftige orkaner, idet den tilfældige variation i antallet vil være dominerede faktor.

Ud fra de atlantisk tropiske cykloner har jeg skønnet – i mangel af bedre data - ved en linear regressionsteknik, at fordelingen af ACE mellem (Storms, Hurricanes, Major Hurricanes) er på (4.5 %, 37.5 %, 58.0 %) medens fordelingen antalsmæssigt er på (55.5 %, 32.8 %, 11.7 %). Derfor virker det ikke urimeligt, at kæde ACE og forekomst af Major Hurricanes samme og at en lille værdi af ACE indikere en mindre forekomst af de kraftigste orkaner.

IPCC forventer lidt færre tropiske cykloner, men til gengæld vil der blive forholdsvis flere af de kraftigste i løbet af de næste 100 år.

Bjørn Lomborg bruger den aktuelle værdi af ACE, som pr ultimo september 2012 er på 540,8 mod et årlige gennemsnit på 730.5, som et argument for, at IPCC ikke har ret mht. noget som man forventer om 100 år.

Bjørn Lomborg bruger altså et stråmandsargument overfor Al Gore /IPCC ved at henvise til, at man allerede nu skal skulle kunne se en effekt via ACE.

Desuden bruger Bjørn Lomborg en enkelte observation til at komme med generelle udsagn uden at undersøge den langsigtede udvikling eller at sætte den i relation til fordeling af den årlige ACE. Bjørn Lomborg bruger med andre om datafiskeri i sin argumentation.

ACE diskuteres her Accumulated Cyklone Energy – version I

Det er ikke den eneste gang, hvor Bjørn Lomborg har været selektiv og brugt stråmandsargumenter jf. Bjørn Lomborg og Hurricanes
Redigeret d. 18-11-2012 13:38
18-11-2012 14:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nye interessante studier af oceanernes temperatur af forskeren Viktor Gouretski et al. ved Hamburg Universitet.

http://www.thegwpf.org/ocean-warms-vey-wrong-time/
RE: En gang spin23-12-2012 23:12
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld

Jeg har hurtig skimmet dette link igennem og der er åbenbart tale om en side med spin om klima selv om den siger det modsatte om sig selv. Prøve at læse følgende link deres news:

Søgning på Hockey

Kom op med noget bedre !


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 23-12-2012 23:17
23-12-2012 23:20
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har udarbejdet en engelsk oversættelse af

Accumulated Cyklone Energy – version I samtidig med at jeg har lavet nogel tilføjelser.

Der kommer mere om dette emne senere.
23-12-2012 23:43
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2591)
Kjeld Jul skrev:
Nye interessante studier af oceanernes temperatur af forskeren Viktor Gouretski et al. ved Hamburg Universitet.

http://www.thegwpf.org/ocean-warms-vey-wrong-time/


Drivhuseffekten virker jo på landjorden, og når verdenshavene bliver varmere så skal denne varme trækkes fra, når man måler efter en stigende drivhuseffekt på landjorden. Dette må være rigtig nok.


Deltag aktivt i debatten Accumulated Cyklone Energy:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik