Husk mig
▼ Indhold

Opsang til mølleindustrien


Opsang til mølleindustrien22-08-2009 16:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
fra http://ing.dk/artikel/101511-leder-naar-vindkraften-sejrer-ad-helvede-til#p197122

Hvor Jytte Kaad Jensen sidder i vindmølleindustrien er jeg ikke umiddelbart klar over, men at hun er lønnet at denne er hævet over en hver tvivl når man igen skal hører på denne lobbyistiske geniale klagesang over for det politiske system.

Ja! Send flere penge her går det godt!

Jeg har nu snart gennem flere år henvendt mig til vindmølleindustrien og navnlig til Vestas om synergien mellem mølleproduktion og varmepumpeproduktion og herunder akkumulering af varmeproduktionen så 100 % møllestrøm medgår til varmeproduktion til bysamfund eller i praksis omlægge fjernvarmeproduktion ved fossilt energi til møllestrøm ved varmepumper. Det forekommer jo særdeles vanvittig i et land som danmark der gennem snart flere menneskealdre har produceret store kølehuskompressorer af meget høj kvalitet som netop kunne virke i store systemer og herved forsyne vore byer og storbyer med varme, at denne teknologi ikke skal tages i brug.

Her en Rapport fra Viborg kraftværk se side 15. Altså over 16 Mw spild fra en varmeproduktion på under 50 Mw fra værket se http://www.xc1.dk/dok/dok1/Pdf-mm/viborg.pdf som totalt spildes som uden problem kunne akkumuleres som lavtemperatur varme og tilføres fjernvarmenettet via møllestrøm og varmepumper og herved øge brugen af møllestrøm, men på kommercielle vilkår i konkurance med den nuværende varmeproduktion.

Men hos mølleindustrien mødes hver gang totalt tomme og ligegyldige sagsbehandlere hvor der kun er en ting som tæller og det er at vride hånden om på det politiske system for at tvangsudskrive store regninger til den danske befolkning omkring mølleprojekter hvor produktionen overvejende er totalt ubrugelig.

Hvorfor skal den danske vindmølleindustri partu være en gumpetung og ligegyldig organisation når der tænkes på egen indtjening og jo herunder de aktionærer som i sidste ende burde nyde godt af en ordentlig og aktiv firmapolitik?

Nu investeres der givet i nærheden af 500 mio i Viborg i et totalt idiotisk geotermisk varmeprojekt, optimering af det eksisterende værk og en affaldsforbrænding. For det første forekommer det da mærkeligt at vindmølleindustrien ikke vil have disse 500 mio kr i deres kasser eller i hvert fald en del heraf, og herved 100 % forsyne Viborg ved møllestrøm og varmepumper til en kostpris til en brøkdel af det vanvid som nu sættes i gang. Men vigtigst at virke til at varmesystemer virker i synergi med mølleudbygningen hvor systemerne ligger standby når mølleproduktionen er vigende, hvorunder systemerne stadig forsyner byerne med varme uden brug af strøm. Det som nu sker i Viborg er at alene strømforbruget til at cirkulere vand ned i jorden er 10 % af det samlede varmeudbytte herefter energi til cirkulation i det overordnede net og energi til absorption ved affaldsvarme. Dette virker kun til at belaste det overordnede elenergisystem maksimalt i de perioder hvor energi netop er en mangel når møllerne ikke producerer.


En indvending vil selvfølgelig være at de konventionelle kraftværker har brændselslagre, så deres produktion kan planlægges. Det har et vindkraftværk i sagens natur ikke – men med et integreret lokalt el-lager kan et vindkraftværk jo overkomme en del af denne mangel - også her er der udvikling i gang. Lagring af vindenergi i stor skala er ikke et teknisk problem, men alene et spørgsmål om økonomi – som i øvrigt må forventes at blive bedre i takt med storskala produktion af batterier til el-biler.


Dette er jo en total mangel på indsigt i de problemer det danske energisystem står over for i den nuværende situation, og en politiserende drejning af hele problemstillingen omkring møllestrømmen. Det er da korrekt at på sigt skal møllestrømmen kunne akkumuleres og indsættes når regioner behøver strømproduktion for herved ikke at belaste de overordnede produktionskapaciteter og herunder ledningsnet. Men her og nu forekommer det totalt virkelighedsfjern at fremfører disse argumenter når der netop forekommer så uendelig store indtjeningspotentialer for mølleindustrien og herunder den danske industri som en helhed, som netop vil udfase fossilt energiforbrug ang mass. Men de overordnede prioriteter er ikke at udtage møllestrøm og akkumulere denne, med at udtage møllestrøm og bruge denne strøm til at forsyne byerne med varme så man aflaster den kraftvarmeproduktion som netop ikke lader sig nedlukke når møllerne producerer, hvor det eneste faktuelle alternativ er kedelproduktion som er noget svineri.

Nu er der jo forhold som mølleindustrien ikke helt har forstået og det er at man skal kravle før man kan gå og det vil altså sige man skal ikke til stadighed vride armen om på det politiske system for at tvangsudskrive massive milliardbeløb til tåbelige og nyttesløse mølleprojekter hvor nyttevirkningen kun forekommer i nogle luftkasteller hvor ingen kan sige hvor udgifterne hertil ender!

Den eneste faktuelle grund til at møllestrøm er bare nogenlunde brugbar i dag er at varmeværkerne afbrænder fossilt energi ang mass og nedlægger kraftvarmeproduktionen. Bare for gasværkerne som forbruger 6,5 Twh/år (varme) fra kraftvarmeproduktion i 2007 afbrændes 3,5 Twh/år i kedel for en samlet varmeproduktion på 10 Twh. Det er jo aldeles vanvittig!

At mølleindustrien i dag for havvindmøllestrøm vil nøjes med 600 kr/Mwh som er produktionsprisen, forekommer som er en gåde, når varmeværker bestykket med varmepumper kan afholde betydelig bedre priser for denne Vedvarende energiproduktion. Det er ene og alene et spørgsmål om at lave de varmepumpesystemer ved byerne som kan betale den pris man ønsker.

I første række forekommer de lette frugter nemlig at akkumulere den spildvarme som i dag forekommer fra kraftvarmeproduktion sammen med energi optaget i simple sol/ energifangersystemer ved værkerne som altså akkumuleres i jorden via meget simple jordradiatorer og indsættes til fjernvarmeproduktion via varmepumper og møllestrøm. Systemer som disse kan udmærket fordoble den nuværende møllekapacitet og 100 % betales via de brændselsreduktioner værkerne opnår og herefter dels betale overpris for møllestrømmen og herunder afholde afgifter til staten og efterfølgende reducere brugernes varmepris. Systemer som disse kan uden problem overtage 50 % af varmeproduktionen i samproduktion med den nuværende kraftvarmeproduktion feks for Viborg. Som altså i alt sin enkelhed har den effekt at kraftvarmeværkerne producerer når der faktuelt er et behov for strøm og varmen herfra forsyner byerne og møllerne overtager varmeproduktionen når kraftvarmeværkerne ikke kan afsætte strøm.


I takt med at mere og mere møllestrøm forekommer reduceres kraftvarmeproduktionen og dermed den spildenergi som varmepumperne skal forbruge til varmeproduktionen. NU kan byerne overgå 100 % til varmepumpe drift ved isning hvor enten havet eller anden vandforekomster fryses til is for varmeproduktion.

Omkring storbyer hvor der forekommer massive spildenergier feks Ålborg hvor Ålborg Portland, Renonord og Vendsysselsværket udspyr exorbitante mængder energi som ikke forbruges i dag som kunne forsyne alle byer i Oplandet til Ålborg: Brønderslev, Dronninglund, Støvring Nibe osv kunne med fordel forsynes.

Alene nettoomkostningen i Brønderslev og Støvring til gas ved en beskeden gaspris på 250 kr/mwh andrager omkring 45 mio kr årligt! Eller omkring en halv milliard over 10 År hertil betydelige omkostninger til kraftværkerne som alternativ varmeforsyning ved møllestrøm ikke skal afholde. Så der er givet tale om 750 mio som kan frigives ved De to byer ved omlægning til varmeproduktion ved møllestrøm over 10 år. Det er givet lidt i underkanten af hvad det koster at drive en 160 Mw møllepark som Horns rev i 10 år når den strøm som forekommer når der faktuelt er et forbrug i nettet at den afsættes til markeds prisen her og altså forsyner byerne med varme når strømmen er ubrugelig i nettet.

At møllestrøm skulle være bekostelig at lagre er igen misvisende. Møllestrøm kan lagres på samme måde som solenergi kan lagres i termiske varmelagre.

Se Solar One energilagring i molten salt se. http://www.youtube.com/watch?v=IiBzmvoWsBU&eurl=http://www.alternative-energy-news.info/molten-salt-solar-plant/&feature=player_embedded

Ved lagring af vindmøllestrøm hvor el-patroner opvarmer et termisk lager er den eneste betingelse herefter at energien i lagret i samproduktion med feks et affaldsanlæg som feks www.renonord.dk i Ålborg at den lagrede højtemperatur energi skal overophede dampe inden turbine mere end affaldet kan og den lagrede energi genvindes i nogle tilfælde mere end 100 %. I stedet for at yde 18 Mw yder anlægget nu 36 mw el for den samme affaldsmængde. Her har Dong en viden og en Know How omkring Dampsystemer hvor firmaet igen og igen øger el-virkningen på deres kraftværker, og Dong vil uden problem kunne udvikle disse systemer omkring deres kraftværker.

PS! Så har Dong optimeringer på deres kraftværker givet mere eller lige så meget co2 reduktion sammenholdt med mølleproduktionen co2-reduktion.

Overordnet er problemstillingen ved en 100 % omlægning af byer til varmepumpedrift at de i perioder hvor mølleproduktionen har ligget stille gennem længere tid og de mindre akkumuleringssystemer eller tanke ved byerne løber tomme. Feks Viborg har maksimalt til 24 timers forbrug i den nuværende tank, så behøver byerne el-energi til varmeproduktion ved varmepumper.

Men det forhold at meget simple systemer som koger og kondenserer energi i jorden via dampe hvor energitransporten sker via en minimal forskelstemperatur (100 % uden strømforbrug) når en given varmepumpe skal optage energi gør nu at strømforbruget minimeres når varme skal produceres via en kompressor. Det betyder nu at meget store energilagre i jorden opvarmes via møllestrøm når den forekommer som herefter har den effekt at strømforbruget ved vigende møllestrøm er endog meget minimalt når energien hentes i disse lagre.

Når og hvis der hertil i fjernvarmenettet gøres tiltag for at differencer temperaturfremførslen hvor igen dampe mellem en central varmepumpe for en bydel producere den varme som boligerne behøver ved den temperatur som er nødvendig. Feks en luftradiator i boligerne hvor en ventilator cirkulere luft forbi behøver kun energi ved 30 c' for at opvarme store bolig arealer. Når og hvis en varmepumpe kan hente energi i jorden ved at koge dampe for energioptagelse i jorden og øge disse dampe i tryk og opvarme luft i boliger kan systemer gøre dette ved et strømforbrug som er mindre end den energi som medgår til at cirkulere vand i det nuværende fjernvarmesystem.

Et forslag hvor en fjernvarmeretur til en by i Yderforsyningsområdet af Ålborgs net udtages og cirkuleres til Støvring. Ved maksimal varmeproduktion i Støvring fryses returvandet til slosh ice og spild energi ved Renonord eller Ålborg Portland udnyttes nu. Store energimængder akkumuleres i jorden. Vendsysselværket kan nu med fordel overgå til 100 % kondenserende drift hvorved el-virkningen øges markant og varmepumper og møllestrøm overtager varmeforsyningen af regionen i samproduktion med Renonord og Ålborg Portland.

Varmepumpeforsyning af Støvring ved slosh ice systemer udviklet af Teknologisk Institut i Århus se. http://xc1.dk/work/FG21/aug/fg.htm
Redigeret d. 22-08-2009 17:20
23-08-2009 22:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Delphi

Hvorfor kun en opsang til mølleindustrien - var det ikke mere retfærdigt at give opsangen til de inkompetente politikere. Det er trods alt dem, som er skyldige i det kludetæppe, vi har på energiområdet.

Men et eller andet sted er det vel typisk dansk, at sætte sig mellem flere stole og dermed ikke få glæde af nogen af dem.
23-08-2009 22:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Der syntes jeg ligesom man må erkende at det er uden for rækkevide. Hvordan feks med Anne Grete Holmsgaards hun vil jo have et rent miljø. Hvordan skulle det på nogen mulig måde være muligt at forklare bare de mest simple sammenhænge omkring energi og nu biogas som hun er optaget af i øjeblikket; det lader sig ikke gøre!
Deltag aktivt i debatten Opsang til mølleindustrien:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Vindmølleindustriens opsang16203-03-2018 14:14
Opsang til energisektoren925-04-2011 20:47
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik