Husk mig
▼ Indhold

Klimakommissionens rapport


Klimakommissionens rapport29-09-2010 12:02
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Klimakommissionens rapport kan downloades på denne side:
http://ing.dk/artikel/112421-download-klimarapporten-herMeget kort sammendrag:


http://ing.dk/artikel/112432-hovedpunkter-i-klimakommissionens-rapport
Citat:
----------------------
* Havvindmøller skal være Danmarks vigtigste energileverandør: I 2050 skal vindkraften flerdobles til over 10.000 MW eller 60-80 procent af elforbruget i dag.

* Biomasse og affald skal spille en central rolle som backup for et energisystem med svingende forsyning fra møllerne. Men biomasse er for begrænset en ressource til at være den primære energileverandør.

* Afgift på fossile brændsler er den røde tråd, der binder hele Klimakommissionens rapport sammen. Afgiften skal øges frem mod 2050 og fremskynde en udfasning af kulkraftværker.

* El bliver omdrejningspunktet for energisystemet, og 40-70 procent af energiforbruget skal dækkes af el, mod 20 procent i dag.

* Varmepumper og fjernvarme bliver hovedkilderne til varmeforsyningen, og afgiftssystemet skal indrettes bedre, så det fremmer højeffektive varmepumper.

* Energieffektiviseringer skal reducere energiforbruget med op til 25 procent. Udviklingen skal især drives af øgede afgifter på fossile brændsler.

* El- og plug in-hybridbiler skal have afgiftsfritagelse - også efter 2015. Men lempelsen bør begrænses til i størrelsesordenen 100.000 biler frem til 2020

* Atomkraft og CO2-lagring er dømt ude af Klimakommissionen.
----------------------
.
30-09-2010 16:41
helios
★★☆☆☆
(314)
Rapporten indeholder en masse ord og hensigtserklæringer, men anviser ikke løsninger.
F.eks. næves ikke, hvilke afgrøder, der skal anvendes til at producere biobrændsler, og derfor er der ingen konsekvensanalyse af omlægningen. hvor mange ha skal der tages fra fødevareproduktionen, og hvor stor er nedgangen i valutaindtjening?
Skal raps med under 1000 kg biodiesel pr. ha. anvendes til biler, lastbiler, togdrift og skibsfart? Hvis det er tilfældet skal hele Jylland inddrages. Der er jo også store energitab undervejs, inden olien kommer i tanken, raps skal gødes og sprøjtes, hvis man i det hele taget skal kunne høste frøene etc. etc.
Teoretikerne har været på banen, nu er der klar til realisterne.
Hvad skal supplere vindenergien? Der er jo tale om et ganske anseligt antal fjernvarmeværker, der fortsat skal forsyne os med varme, idet varmepumper kun kan anvendes i et begrænset antal lejligheder.
Kommissionen skøjter hen over de økonomiske konsekvenser, det overlader de til andre.
Hvis det hele implementeres som kommissionen kan vi glæde os over at vores bidrag har forsinket udviklingen i GW med en uges tid i år 2100.
Til den tid er temperaturen måske både steget og faldet flere gange?

Kommissionen går i ryggen på klimapanelet IPCC, der har peget på atomenergien som et nøgleelement i udfasning at fossil energi, men som formanden har sagt sp mang, mang gange, så kan hun ikke lide atomkraft.
Så den opgave overlader vi så til andre lande, mange er godt i gang. Der planlægges mere end en fordobling af kapaciteten indenfor de næste 30 år, i Kina går det så stærkt, at mange har opgivet at følge med i udviklingen.
Rapporten er ikke en værktøjskasse til politikerne, som energiministeren nævnte, men et idekatalog, ikke får nogen betydning. Hun nåede også i en rasende fart at fastslå, at vejen frem ikke var at sende penge til Mellemøstens olie! Hun ved øjensynligt ikke, at Danmark er et olieeksporterende land!
At sætte prisen på 1 l benzin op med 10 kr/l løser ingen problem. Jer er nødt til at tanke den op uanset prisen, hvis jeg vil leve normalt.
30-09-2010 19:01
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Videolink til DR2 Deadline med Kurt Strand.
Udsendelsen indeholder flere relevante indslag angående Klimakommissionens rapport:

Deadline 28.09.10
http://www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=1774824&odp=true
.
01-10-2010 20:12
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@helios


Kommissionen går i ryggen på klimapanelet IPCC, der har peget på atomenergien som et nøgleelement i udfasning at fossil energi, men som formanden har sagt sp mang, mang gange, så kan hun ikke lide atomkraft.


IPCC er jo ligeglad med, om vi indfører atomkraft. Hvis vi blot udfaser drivhusgasserne, så er de glade.
Din beskrivelse kan også opleves som temmelig syrealistisk, når man i forvejen ved, at der er flertal imod atomkraft både i befolkningen og i Folketinget, og der i øvrigt argumenteres en del mere velbegavet allerede i rapportens sammendrag:http://ing.dk/modules/fsArticle/download.php?fileid=539
Citat:
-------------------
Klimakommissionen har ikke ønsket at komme
med anbefalinger der begrænser de mulige tekno-
logier, men ønsker tværtimod at bevare så mange
døre åbne som muligt for, at det fremtidige ener-
gisystem kan tilpasses udviklingen i teknologi og
ressourcer. Kommissionen har derfor også overve-
jet, om atomkraft har en rolle i fremtidens energi-
system uafhængig af fossile brændsler. Kommissio-
nen er dog kommet til den konklusion, at der ikke
er indlysende fordele ved at satse på A-kraft frem
for vedvarende energi i Danmark. Det skyldes bl.a.,
at der ikke er noget der tyder på, at atomkraft skul-
le være konkurrencedygtigt fx i forhold til havvind-
møller, specielt når omkostninger til opbevaring af
affald og dekommissionering inkluderes. Atomkraft
passer endvidere dårligt ind et system, hvor der er
megen fluktuerende energi, som det forventes i
et energisystem med en stor andel af vindenergi.
Endelig har Klimakommissionen noteret sig, at
Danmark ikke har vedligeholdt professionelle
kompetencer indenfor A-kraft, hvilket vil betyde, at
en satsning på A-kraft vil kræve behov for import af
teknologi og know-how og ikke vil bygge på eksi-
sterende kompetencer i dansk erhvervsliv.
-------------------Hun nåede også i en rasende fart at fastslå, at vejen frem ikke var at sende penge til Mellemøstens olie! Hun ved øjensynligt ikke, at Danmark er et olieeksporterende land!


Hun siger tydeligt i DR2 Deadline, at Danmark importerer olie i dag.
Jeg har ikke set hende påstå, at vi ikke har en eksport.
.
01-10-2010 23:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der forekommer ca 170 Pj biomasse pr år som vel er 20 % af det samlede energiforbrug i DK.

Det er end ikke nok til at dække fjernvarmes samlede behov ved en beskeden udbygning.

Med de teknologier man ønsker at bruge ved kraftværker her yder denne samlede biomasse omkring 10 Twh/år strøm, som i teorinen sammen med en massiv udbygning med møller kan forsyne landet med strøm.

Men hvor skal biomassen så komme fra til transport, industriens energiforbrug, fjernvarmens behov for varme osv.
02-10-2010 15:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hovedformålet med "Klimakommissionens" rapport var at "blåstemple" den førte politik eller som det kan læses på www.ing.dk - gammel vin i en ny indpakning. Dansk klima- og energipolitik går ud på at signalere forandring og omstilling, mens den førte politik bliver konserveret. Den strategi er ens uanset om det er blå eller rød blok, der har magten.

Spørgsmålene er:

Hvornår befolkningen har fået nok af, at ingen ting ændres?
Hvornår går det op for politikerne, at der simpelt hen ikke er biomasse nok på jordkloden til at kunne erstatte den fossile energi?

Som jeg ser det, har vi kun en eneste reel mulighed for at frigøre os fra fossil energi, og det er en bedre udnyttelse af den tilførte solenergi. Solenergi er foruden sollys også vind og bølger. Vi kan måske hente lidt fra månes indflydelse - tidevand, men den store forskningsmæssige indsats må gøre os bedre til at "høste" solens energi.

Hvorfor borer 2 til 3 km ned i undergrunden i håbet om at finde energikilder, der er fra 80'C og op efter til rumopvarmning, når samme energi kan hentes i jordslanger i en dybde af blot 1 m?
Geotermi skal for at være værdifuld kunne producere el.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-10-2010 18:11
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Har du overblik over, hvor meget Klimakommissionen vil øge vindkraften i forhold til i dag..?
Jeg får det til en faktor ca. 4 , hvor jeg mener, at vi mindst skal op på en faktor ca. 10

Jeg synes også, at det er for slapt, at tidsmålet først sættes til år 2050
Kraftværkerne må kunne konserveres, og der behøver kun gå 5 år fra en vindmøllepark besluttes, indtil den er opført.

En anden vigtig grundpille i rapporten er mere afgift på fossilt brændsel, men den ser det ikke ud til at blive nemt at komme igennem med politisk.
Det bekræfter din påstand om, at det er et bredt Folketing, der står bag de manglende økonomiske incitamenter for omstilling til VE.

http://ing.dk/artikel/112450-danske-politikere-glem-alt-om-den-fossil-afgift
Citat:
----------------------
Hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil indføre en fossil-afgift, som Klimakommissionen foreslår.
----------------------


---
Klimakommissionens rapport og dokumentationsdelen kan også downloades på denne side:
http://www.klimakommissionen.dk/da-DK/OmKlimakommissionen/Klimakommissionensrapport/Sider/Forside.aspx
---
Kommissionsformanden svarer på spørgsmål:
http://ing.dk/artikel/112399-klimakommisionens-formand-til-laeserne-naar-solceller-bliver-kommercielle-skal-de-ind
03-10-2010 20:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Har du overblik over, hvor meget Klimakommissionen vil øge vindkraften i forhold til i dag..?
Jeg får det til en faktor ca. 4 , hvor jeg mener, at vi mindst skal op på en faktor ca. 10


Det er vel en 5 - 6 dobling af møllekapaciteten herunder hvis møllerne opstilles på havet yder de mere produktion over året, som dog ikke har noget med møllernes kapacitet, at gøre.
¨
Jeg mener nu at 5 - 6 gange den kapacitet vi har i dag kan omlægge landet til VE.

Møllerne i dag yder lidt under 2 Gw.

10 Gw møller koster vel 80 - 100 mia.

I følge AUC koster vores varme og strømproduktion ca 50 mia. årligt.

Så hvis du forstår at udnytte møllestrømmen, solen og de biomasser som er til rådighed fra indenlandske produktioner så kan en omstilling afskrives endog meget hurtigt, og altså omlægge landet til VE.
Redigeret d. 03-10-2010 20:54
03-10-2010 22:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Jeg har ikke et overblik, og jeg har ikke regnet på hvor meget ekstra vind-el, der er behov for om 10 år blot for at holde status quo. Jeg tror, at der skal mere end en 10 dobling af den installerede vindmølleeffekt til, især hvis blot 50 % af transportenergien skal komm fra el.

I dag er DKs energiforbrug på ca. 800.000 TJ, hvor el udgør ca. 125.000 TJ, så hvis blot havldelen af energiforbruget i 2020 skal være vind-el, så skal vi opstille (400.000/24.300) = 16,5 gange den installerede effekt d.d.

Fra de ca. 3,5 GW til 58 GW det er faktisk noget af en udfordring og vil kost ca. 550 mia. kr, håber vi kan få noget mængderabat.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-10-2010 12:54
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
I dag er DKs energiforbrug på ca. 800.000 TJ, hvor el udgør ca. 125.000 TJ, så hvis blot havldelen af energiforbruget i 2020 skal være vind-el, så skal vi opstille (400.000/24.300) = 16,5 gange den installerede effekt d.d.

Fra de ca. 3,5 GW til 58 GW det er faktisk noget af en udfordring og vil kost ca. 550 mia. kr, håber vi kan få noget mængderabat.


Hovsa der indsneg sig en fejl:

De rigtige tal er: (400.000/125.000) = 3,2 gange den installerede effekt d.d.

Installeret effekt d.d. 3,5 GW gange 3,2 = 11,2 GW
Pris 11,2 GW minus 3,5 GW = 7,7 GW, der koster ca. 77 milliader ved en pris på 10 millioner pr. MW. Hertil skal så lægges alt det løse så som netforstærkninger, akkumuleringstiltag til både el og varme osv.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-10-2010 17:27
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Ja, der er god mulighed for at dumme sig med de store tal her, og nu må det være min tur.


http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Noegletal/Samlet_energiproduktion_forbrug/Sider/Forside.aspx
Bruttoenergiforbrug 864 PJ
VE-andel af samlet elforsyning 27,9%

http://www.ens.dk/DA-DK/INFO/TALOGKORT/STATISTIK_OG_NOEGLETAL/AARSSTATISTIK/Sider/Forside.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Aarsstatistik/Documents/Energistatistik_2009.pdf
Totalt EL-forbrug ( Side 18 ) 275 PJ


Hvis vindmøllerne i dag står for 25% ( for højt sat? ) af EL-forsyningen, så skal der forøges med en faktor 4 for at komme op på 100% vindkraft til EL-forsyning.

Men elforsyningen udgør kun 275/864 ( cirka en trediedel ) af den totale forsyning, så vi skal bruge ca. 3 gange mere.

3 x 4 = 12

Det vil sige, at kapaciteten for vindkraft ialt umiddelbart skal øges med en faktor 12 for at være dækkende.


Men ca. 40% af det totale forbrug går til boligopvarmning, og denne energi kan vi stort set hente med vindstrøm og varmepumper, så disse 40% ( 346 PJ ) kan reduceres med ca. 70% i kraft af varmepumper.


Der er mange andre ting, som spiller ind, men ud fra dette ser det da ikke helt forkert ud, at Danmarks vindmøllekapacitet i VE-samfundet bør forøges med mindst en faktor 10, hvis vi skal undgå at supplere med meget større mængder biobrændsel, end vi gør i dag..?
.
04-10-2010 19:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Det er mølleproduktion og forbrug for de sidste 12 mdr for hele landet se.Møllerne producerede inden for de sidste 12 mdr: 7.223 Gwh.

Men det er meget lidt af denne strøm som kunne forbruges fordi fjernvarmeværker udbyder strøm når de skal producerer fjernvarme.

Møllerne yder lige omkring 2 gw og spidslastproduktion på lidt over 3 gw når det nærmest er orkan.

Her produktion ved en 4 dobling af mølleproduktionen seNu producerer møllerne samlet 28.900 Gwh/år strøm.

Men vigtigst nu kan hele 21.800 gwh/år afsættes til el-nettet fra møllerne hvis alt andet el-produktion kunne holdes tilbage.

Overproduktion fra møllerne er herefter 7.100 gwh/år som der ikke er noget forbrug til fordi møllerne producerer for meget eller yder for stor en effekt til det aktuelle forbrug.

Herefter mangler der 11.800 gwh/år for samlet at yde landet 33.600 Gwh/år som skal købes i udlandet eller produceres fra kraftværker.

Men når der skal produceres fjernvarme er effekten af en øget mølleproduktion nærmest lige nul dels fordi de varmepumper som kunne forsyne fjernvarmenettet med varme forbruger enorme mængder strøm til en beskeden varmeproduktion og herunder at varmepumperne er meget bekostelige og sidst men ikke mindst, hvor skal energien som disse varmepumper skal optage hvor skal den komme fra. Det bevirker at værker skal producerer varme ved at brænde et eller andet af som udvander møllernes miljøreduktion.
Redigeret d. 04-10-2010 19:28
Deltag aktivt i debatten Klimakommissionens rapport:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
FUND AF DRAMATISKE FEJL I IPCC's SIDSTE RAPPORT !217-05-2023 16:45
En ny peer-reviewed rapport afslører 1982-2006 afkøling.4307-10-2017 17:15
Femte rapport fra klimapanel. Nu er det alvor!6019-11-2013 17:30
Ny rapport fra US National Research Council1329-07-2010 21:03
NOAA-rapport: Klimaets tilstand 2009529-07-2010 18:18
NyhederDato
Ny rapport: CO2-lagring er overvurderet27-04-2010 12:59
Ny rapport: Havstigning truer Manhattan07-01-2009 09:54
Rapport forudsiger 15 procents reduktion ved FN-topmøde i København24-09-2008 08:44
Ny rapport bekræfter teori om fremtidens intense regn11-08-2008 06:16
Rapport: Australiens fremtid er varm og tør08-07-2008 16:22
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik