Husk mig
▼ Indhold

Største solfangeranlæg ved Dronninglund Fjernvarme.


Største solfangeranlæg ved Dronninglund Fjernvarme.21-05-2009 21:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Dronninglund ønskes omlagt til vedvarende energiproduktion i stedet for fossil energiproduktion for fjernvarme.

Artikel i NordJyske se Link

Her Dronninglunds Fjernvarmes beskrivelse af projektet og herunder betingelser for at realiserer projektet som i alt sin enkelhed gå ud på massive støttemidler fra offentlige kasser og herunder massive afgiftsnedsættelser eller direkte afgiftsfritagelse omkring den forbrugte (el)energi. Se Link

Projektet:

40 – 50.000 Kwm solfangere.

Stor akkumuleringsdam på op til 100.000 kbm for højtemperatur energi fra solfangere.

160 km jordradiator for varmepumper.

El-patroner for omsættelse af overskudstrøm fra offentlig net!

Møller som opstilles ved eller i nærheden af varmeværket for forsyning af varmepumper og el-patroner, hvor altså el-produktionen fra møller er afgiftsfritaget.

Projektpræstationer:

Projektet udlægges så 85 – 90 % af energien skal komme fra anlægget og skal herefter være ikke-fossil energi og 10 – 15 % skal herefter produceres ved naturgas.

Byen har et forældet fjernvarmesystem eller ledningsnet hvor kapaciteten i det overordnede net ikke er tilstrækkelig til at forsyne byen som har haft en betydelig udbygning hvor mange nye forbrugere er tilkoblet nettet som gør at fremløbstemperaturen skal være meget høj (>90 c') for at hele byen modtager den nødvendige forsyning ved en tilstrækkelig temperatur.

Byen forbruger 30.000 Mwh/år som tilføres fjernvarmenettet ved fjernvarmeværk.
Minimum 40 % af den producerede energi tabes i fjernvarmenettet hvorfor kun 18.000 Mwh optages i byens boliger som varmeenergi.

Selvmodsigelser ved projektet:

Her fra varmeværkets egen beskrivelse Link af projektet:


Et innovativt projekt
Projektet er innovativt, idet så stort et solvarmeanlæg med sæsonlager og varmepumpe ikke er set før. Slet ikke i kombination med et kraftvarmeværk, der også producerer elektricitet. Dette giver ekstra udfordringer, idet kraftvarmeværket skal tænke solvarmen ind i den daglige drift. Til gengæld giver solvarmen, sæsonlageret og varmepumperne en unik mulighed for at kraftvarmeværkerne kan være med som spillere på elmarkedet, og på den måde være med til, at der f.eks. kan indpasses flere vindmøller. Den tænkte varmepumpe er en nyudviklet type, der har store perspektiver for kraftvarmeværkerne.

Rammebetingelser for solvarme og varmepumper
Idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget skal der søges godkendelse ved kommunen. Solvarme anses ikke for et brændsel og derfor er der principielt ikke noget problem i at erstatte en del af de afgiftsbelagte brændsler med solvarme. Desværre er der andre hindringer for solvarmen og varmepumperne.

Afgiftsfritagelse
Varmepumperne har ikke ideelle rammebetingelser. Kun hvis den varme der anvendes allerede er afgiftsbelagt, kan der opnås en reduceret afgift i lighed med de nyligt indtrådte regler for elpatroner. Der må arbejdes for at ændre dette, således at al el til varmepumper afgiftsfritages.

Tilskud
Idet projektet er innovativt og det første af sin art, er det nødvendigt med et tilskud for at kompensere for den risiko, som værket påtager sig ved at etablere anlæggene.

Godkendelse og samfundsøkonomi
I forbindelse med ansøgning om godkendelse skal der laves en samfundsøkonomisk analyse. Her kan det i øjeblikket være vanskeligt at få en positiv samfundsøkonomi pga. de forudsætninger som Energistyrelsen har opstillet. F.eks. forudsættes meget lave naturgaspriser der tilmed falder, og desuden anvendes en meget høj kalkulationsrente der betyder, at det kan være vanskeligt at få samfundsøkonomi i tiltag der ligger langt ude i fremtiden.

Hvordan samfundsøkonomien vil falde ud ved erstatning af en del af varmen i Dronninglund kan være vanskeligt at vurdere på forhånd. Her må en nærmere beregning til. Skulle samfunds¬økonomien være negativ, med de forudsætninger der ligger, er det det muligt at søge en dispensation.

Der er altså flere områder, hvor der kunne arbejdes på at skaffe bedre betingelser for et projekt som det i Dronninglund, hvor naturens egne energikilder anvendes til CO2-fri varme. Hvis rammebetingelserne forbedres vil det også kunne være attraktivt for andre værker.


Afgifter (fritagelse): Ja! Det er da korrekt at hvis varmepumperne fik samme rammebetingelser som el-patronerne som i alt sin enkelhed betyder at Dronninglund varmeværk ønsker at staten stort set skal se bort fra afgifter fra Dronninglund i fremtiden. Kort fortalt skyldes problemet for værket at man lægger sit projekt ud hvor hele produktionen i vinterperioden skal produceres ved 90 c' som giver en lav effektforøgelse i varmepumper og ikke over tre.

Tilskud: Man vælger et projekt hvor der i sommerhalvåret produceres massive energier fra solfangere som ikke i praksis er mulig at gemme til vinterhalvåret hvor der virkelig skal forbruges varme. Man vælger et projekt som i alle sammenhænge er så fordyrende at det ikke på nogen måde overhovedet kan hænge sammen!

Godkendelse og samfundsøkonomi: Ja man ønsker en dispensation for tilskud til projektet fordi projektet ikke lever op til energistyrelsens krav om positiv samfundsøkonomi omkring projektet, eller netop fordi projektet er totalt og i alle henseender total uden bund i noget som helst og en økonomisk katastrofe for samfundet og fjernvarmekunderne i Dronninglund. Netop derfor ønsker man sig en dispensation!

Men hvorfor!

Hvorfor vælger man projekter som man positiv ved ikke kan hænge sammen økonomisk og hvorfor fravælges oplagte projekter som kan hænge sammen og give samfundet eller statskassen afgiftsindtægter og herunder mindske forbrugernes varmepris og sidst men ikke mindst flytte massive energikilder fra fossil til Vedvarende energikilder.

Og hertil som det vigtigste sætte en standart for andre fjernvarmeværker omkring konstruktive projekter hvor altså økonomien kan hænge sammen ude det vanlige og fuldt og helt tåbelige statslige støttecirkus. For man kan jo sige sig selv at det kommer aldrig nogen sinde til at kunne hænge sammen og være et algternativ for varmeværkerne i fremtiden.

Hvad skulle man have gjort! JA! Efter den totale succes i Augustenborg som energibranchen udmærket er bekendt med Link dette koncept bør man selvfølge bygge videre på. I Dronninglund har man en gasmotorkapacitet som yder 4 Mw som producerer når el-behovet i nettet er stort eller priserne er gode på el. En 10 Mw varmepumpeopstilling og en mindre dam for akkumulering af varmeproduktionen kan yde byen den nødvendige varmeenergi. Omsætning af afgiftsbelagt vindmøllestrøm fra el-nettet. Ved at lave tiltag i fjernvarmenettet så fremløbstemperaturen kan sænkes til 60 c' kan varmepumperne minimum producerer varme over året ved en effektfaktor på 6 når varmepumperne virker sammen med en mindre solfangeropstilling 5 – 10.000 Kwm og enkel solfangeropstilling som står i forhold til den dam som akkumulerer varme fra varmepumperne i vinterhalvåret måske 5000 Kbm som virker sammen med den akkumuleringstank som virker på værket i dag.

Nu kan man uden problem forbruge el fra el-nettet til under 300 kr/mwh (man abonner på forskellige møllers produktion i landet) og afholde el-afgift og distributionsafgift på under 800 kr/Mwh som giver en produktionpris på under 200 kr/Mwh langt under halvdelen af produktionsprisen i dag.

Etableringspris for varmepumper: mikroskopisk i sammenligning med det vanvid der nu etableres!

Byens kloakvand kan ises og pumpes op i et stort isbjerg på en mark ved byens rensningsanlæg. 200.000 Ton is vil behovet være i Dronninglund

Men hvorfor!

Hvorfor vælges disse totalt tåbelige og fuldt og helt bundløse projekter hvor økonomien er totalt uden bund i virkeligheden hvor det eneste som sker er at de danske skatteydere og el-kunder skal betale.

JA! HVORFOR når der nu er så umådelig gode og afprøvede maskinkonstruktioner som er brugbare og som kan virke på kommercielle vilkår og netop støtte en øget udbygning med vindmøller som alle er tilhængere af og netop gør økonomien langt bedre for den samlede samfundsøkonomi, hvorfor fravælges disse når nu energibranchen er bekendt med de oplagte alternativer.
Redigeret d. 22-05-2009 10:18
Deltag aktivt i debatten Største solfangeranlæg ved Dronninglund Fjernvarme.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Minimum fjernvarme produktion615-03-2015 00:16
Dansk fjernvarme er forureningsfri017-11-2009 00:49
Artikler
Fjernvarme
Fjernvarme på biobrændsel
NyhederDato
Regeringen vil udfase kul til fjernvarme23-02-2011 12:19
Klimaambitioner stopper fjernvarme04-11-2010 08:46
Fjernvarme fra jordens indre02-11-2009 10:10
Fjernvarme kan gøre Danmark CO2-neutralt13-10-2008 21:49
Rambøll skal bygge verdens største solfangeranlæg16-09-2008 07:31
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik