Husk mig
▼ Indhold

Industriens ressourceforbrugSide 4 af 6<<<23456>
18-07-2011 19:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jo jeg lagde mærke til Christian Bach var enig med Conni Hedegård.

Det er jo uden for rækkevidde at at forklarer dig hvor stor skade Svend Auken har gjort på vort energisystem så der brændes langt mere kul end nødvendigt for at afsætte den strøm vi behøver.

Fædreland for møller eller ej.

Eller syntes du ikke det er meget indinerende, at vi i 2009 brænder 60 Twh brændsler af, og en meget stor del heraf er kul for at producere 19 Twh strøm, når vi råder over kraftværker som Nordjyllandsværket som kan yde 47 % strøm af kul, og Esbjerg kan også yde en meget høj el-virkning af kul. Avedøre blok 2 som kan yde over 60 % el af gas set i den sammenhæng af halm og træ har medgået som katalysator for en meget høj el-virkning, Silkeborg kraftværk kan yde 50 % af gas osv. Og overvejende kan gasværkerne endda yde fjernvarme sammen med den høje el-virkning, hvad Nordjyllandsværket eller kulkraftværkerne dog ikke kan når det skal yde høj el-virkning.. Men det som i praksis sker er at disse effektive værker bare står stille og brændsler yder ingen strøm men varme til byernes fjernvarmenet.

Den restende el-produktion kommer fra Decentrale værker og møllerne så der samlet ydes 34 Twh strøm for 2009...

Samlet for 2009/10 afsættes 39 Twh fjernvarme fra varmeværkerne og der optages omkring 31 Twh i boligmassen efter tab i nettet.

Faktuelt er møllestrømmen ubrugelig i store dele af året eller hvis den bruges i el-forsyningen er der fjernvarmeværker som tilbageholder el-produktionen og omsætter brændsler til varme. Det er ikke lige for at opgøre hvor meget brændsel som bruges for at afsætte den resteden el-produktion ud over de centrale værkeres produktion, som ydes af de decentrale værker, men det er betydelig over 40 Twh så der altså samlet bruges over 100 Twh brændsler for at afsætte 31 Twh varme i boligmassen, som har fjernvarme og altså 34 Twh strøm og det hvor møllerne i 2009 ydede 7 twh strøm.
Grøntregnskab Fynsværket se Link
For 2010 yder fynsværket 72 % varme og el af de indfyrede brændsler.

For 2010 forbruges 24.141 Gj langt overvejende kul eller 6,7 Twh kul som yder 2,26 Twh el til nettet. Det er en samlet el-virkning på 33,8 %. Værket har støt og roligt som andre værker reduceret el-virkningen årligt med mellem 0,5 og 1 % alt i mens den samlede nyttevirkning varme og el er steget dramatisk og er nu altså 72 %. Men i langå er det en endnu større katastrofe end i Odense der er man på 90 %, det er bare en skam at i Langå produceres næsten hele fjernvarmeenergien fra en gaskedel og over 30 % af denne energi tabes i fjernvarmenettet på den vej til forbrugeren.

Er det virkelig et energisystem som man nu vil bruge minimum 3 mia for at konvertere centrale kraftværker til biomasse, eller som er værd at satse på når det på så afgørende punkter har fejlet så markant og bruger så mange brændsler og får så lidt brugbart energi ud af disse.

Eller! Efter møllerne har afsat 7 Twh strøm resterer der 27 twh som skulle produceres fra de danske kraftværker for 2009, det har det samlede system altså brugt over 100 Twh brændsler for at afsætte landets el-forsyning og har så formået at afsætte 31 Twh i boligmassen i form af varme. Herunder promoverer branchen affald, industrispildvarme og biomasse, som er indeholdt i de brændsler som omsættes som derfor er at betragte som miljøneutral hvorfor fjernvarme er miljøneutral fra disse brændsler. Hertil er kun at konstatere at disse brændsler kun sløses bort til varme i fjernvarmerør og kunne yde langt mere brugbar energi på anden vis, feks til strømproduktion som var brugbar. Og spildvarmeandelen fra industrien af den samlede fjernvarmeproduktion er faktuelt meget minimal samlet set..
20-07-2011 09:08
Jakob
★★★★★
(8971)
.
@delphi


Nej, du kan ikke overbevise mig om andet, end at Svend Auken var en helt.


Men der er truffet politisk beslutning om, at EL-prisen skal stige, fordi din regering skulle have råd til at give nogle skattelettelser især til de mest velstillede.
Det synes jeg er en slem ting at gøre ved vores energisystem, når vedvarende energi i form af vindstrøm skal afsættes.


delphi skrev:
Faktuelt er møllestrømmen ubrugelig i store dele af året


Nej, nu må du godt stoppe. Det er seriøst trættende, at du bliver ved med at spamme sådan noget vrøvl, som du godt selv ved ikke passer.

Og her igen igen igen:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s440.php#post_25542
delphi skrev:
Over halvdelen af møllestrømmen må i dag udtages af el-nettet og kasseres eller foræres til udlandet.


Det burde omsider være afklaret i denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/ansvar-for-fremtiden-d7-e546-s120.php#post_25690

Vi har ikke engang så meget vindstrøm, at det er en betydelig eksportvare, hvilket der selvfølgelig burde være god grobund for, når verdens førende vindmøllenation skruer op for vindkraften.

Hvad vi mangler for at få vindstrømmen lagret, så der bliver mere buffer til både vindmøller og kraftværker, det er såmænd kun meget mere vindstrøm.

Så længe der ikke er vindstrøm nok, så er der ikke tilstrækkeligt incitament til lagring og ej heller til at etablere de varmepumper, som du gerne ser installeret.

Hvis kraftvarmeværkerne bygger om, så de kan fyre med biobrændsel til opvarmning, så er det meget forståeligt.
Men problemet ved den løsning er, at vi belaster miljøet, når vi udtager store mængder biobrændsel. Det har også ført til højere priser på biobrændsel, så borgere med oliefyr har fået et mindre incitament til at skifte det ud med et fyr til biobrændsel.
Det vil mere vindkraft også hjælpe på.


Danmarks natur er blevet mindre de senere år. Det må primært skyldes en miljøsvag regering, men selvfølgelig presset af en større efterspørgsel fra industrien til blandt andet biobrændsel.

Deadline 17:
-------------------------------
17/6: Vild natur forsvinder

Ifølge en ny opgørelse fra Fødevareministeriet står det slemt til med naturen i Danmark. Tal viser, at næsten 12 procent af Danmarks samlede natur blev oppløjet til landbrug mellem 2007 og 2010 - endda med regeringens tilladelse. Danske forskere kalder det den største skandale i 20 år og advarer om truslen mod adskillige dyre- og plantearter. Hvordan hænger dette sammen med regeringens plan for Grøn Vækst?
-------------------------------.
20-07-2011 18:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej, du kan ikke overbevise mig om andet, end at Svend Auken var en helt.Alt hvad Svend Auken stod for omkring energi var en miljøkatastrofe uden sidestykke.Men der er truffet politisk beslutning om, at EL-prisen skal stige, fordi din regering skulle have råd til at give nogle skattelettelser især til de mest velstillede.
Det synes jeg er en slem ting at gøre ved vores energisystem, når vedvarende energi i form af vindstrøm skal afsættes.


Jeg kan godt se det var bedre at beskatte AP-møller noget hårde og bruge flere pengene til mere af Svend's håbløse energisystemer, og ikke mindst skabe nogle flere af de enorme samspildesproblemer/falskehalse, Svend var ekspert i at skabe.

Nej, nu må du godt stoppe. Det er seriøst trættende, at du bliver ved med at spamme sådan noget vrøvl, som du godt selv ved ikke passer.


Er det fordi nogen syntes at der skal bruges mere kul og gas end der er behov for, når der bruges dobbelt så meget brændsel til at producerer 19 Twh/år el fra de centrale kraftværker, set i forhold til at værkerne kunne omsætte brændslerne til den høje ydelse de er lavet til. .

Møllerne gør at værkerne maltrakteres så de yder mere fjernvarme og i sommer halvåret fyres mere brændsel ind i værkerne, for at producerer den strømmængde der er behov for, og mere energi bortventileres til naturen..


Det burde omsider være afklaret i denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/ansvar-for-fremtiden-d7-e546-s120.php#post_25690


Nej faktum er at der installeres flere og flere el-patroner som skal omsætte møllestrømmen når den giver problemer i forsyningsnettet.

Herunder!

Enten foræres strømmen til udlandet eller kraftværker omsætter brændsler som kunne yde strøm til fjernvarme og tilbageholder herved el-produktionen.
Redigeret d. 20-07-2011 18:36
20-07-2011 22:26
Jakob
★★★★★
(8971)
.
delphi skrev:
Er det fordi nogen syntes at der skal bruges mere kul og gas end der er behov for, når der bruges dobbelt så meget brændsel til at producerer 19 Twh/år el fra de centrale kraftværker, set i forhold til at værkerne kunne omsætte brændslerne til den høje ydelse de er lavet til. .

Møllerne gør at værkerne maltrakteres så de yder mere fjernvarme og i sommer halvåret fyres mere brændsel ind i værkerne, for at producerer den strømmængde der er behov for, og mere energi bortventileres til naturen..


Hvis et kraftvarmeværk fyrer med kul og må afbrænde endnu mere kul, alene fordi der kommer flere vindmøller i området, så må der være noget helt galt med værket, eller fyrmesteren bør fyres eller på kursus.
Det må du tale med din regering om, som må have 10 års erfaring i at løse den slags problemer.
Har den ikke erfaringen, så må det være dens og dit eget ansvar..
20-07-2011 23:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hvis et kraftvarmeværk fyrer med kul og må afbrænde endnu mere kul, alene fordi der kommer flere vindmøller i området, så må der være noget helt galt med værket, eller fyrmesteren bør fyres eller på kursus.
Det må du tale med din regering om, som må have 10 års erfaring i at løse den slags problemer.
Har den ikke erfaringen, så må det være dens og dit eget ansvar.


Hvordan forstiller du dig 'min regering' (Det er nu rat sådan at være indehaver af en regering!) skal lovgive så RAnders kraftværk der yder 18 % el af kul og træ, skal yde mere strøm hvordan forestiller du dig det skal ske.
Redigeret d. 20-07-2011 23:01
21-07-2011 20:59
Jakob
★★★★★
(8971)
.
@delphi


Det er dit og regeringens problem.
Jeg tror ikke, at alt kan løses ved at skrive en lov og straffe dem, der overtræder den.

Men tænker jeg på, hvad Svend Auken ville have gjort, så gætter jeg blandt andet på en langt tidligere og større indsats indenfor lagring af vindenergi og forskning i smartgrid, og han ville have drevet udviklingen frem med meget mere vindkraft og forskellige andre former for vedvarende energi.
Jeg er ambivalent overfor biogasprojekter i meget stor skala, især fordi de betinger en stor kødproduktion, som jeg ikke mener er bæredygtig. Men det havde vi nok også fået.
Han havde sikkert også i samspil med Mogens Lykketoft fundet ud af at ændre afgifterne, så vindstrømmen blev betydeligt billigere for private EL-forbrugere, når der er meget af den. Det ville fremme energilagringen generelt og hos private, som står for ca. 40% af det totale energiforbrug alene til opvarmning.
Du hørte vel også godt Mogens Lykketoft i den føromtalte radioudsendelse give udtryk for, at de energikilder, som vi ønsker at udfase, skal gøres dyrere end dem, som vi ønsker at indføre. Det er simpel logik, men det er faktisk første gang, at jeg har hørt en kompetent politiker med finanserfaring, som har mod til at sige det ligeud og tydeligt.


Har den danske regering de sidste 10 år forsømt den slags initiativer, uden at have en bedre bæredygtig plan..?
Ja..!
Den tænkte nok, at det må markedet og industrien løse af sig selv.
Eller den tænkte, at det der med klima og økologi er en fis i en hornlygte, og der er jo kul nok, og så slipper vi for at stille om.
Eller den tænkte, at så længe vi har olie og ikke bruger mere energi pr. indbygger end USA, så har vi i hvert fald vores på det tørre.
Eller den faldt på halen for højtlønnede økonomer, som kun lægger kortsigtede budgetter og ikke aner en disse om teknologi, økologi og reel bæredygtighed, men som er meget interesseret i selv at få skattelettelser.
Eller måske tænkte den slet ikke seriøst på det, fordi den havde så travlt med andre ting som krige, terrorfrygt, EU, unødig privatisering, lavere skatter og højere offentlige velfærdsudgifter, der kunne købe vælgere.
Eller hvad f... har den egentlig tænkt på..??


I mine øjne er der i hvert fald lagt voldsomt i kakkelovnen til den næste regering, som skal rette op på forsømmeligheden på utallige fronter.
Om den er parat til at krasse gysserne ind uden at forgælde landet og overbefolke det yderligere, kan jeg desværre godt være i tvivl om. Derfor ser jeg også gerne, at ansvarlige Mogens Lykketoft igen får magt over finanserne, og at S bliver stærk nok til at kunne klare sig uden R og EHL.


I øvrigt roder du træ ind i eksemplet. Jeg mener som tidligere nævnt i en anden tråd, at du sætter æbler = bananer, når du regner energiforbruget for stigende, når der fyres med træ kun til opvarmning, og du sammenligner brændværdien direkte med kul til EL-produktion. Der skal kun 1 kalorie til at opvarme 1 ml vand 1 grad. Men det er ikke alle brændsler, der er ligeså effektive som kul til at skabe den høje temperatur, som giver en høj virkningsgrad, når der skal produceres EL. Derfor kan det være en naturlov, at der bruges mere brændsel ( målt i joule ) pr. produceret kWh strøm, når der fyres med biobrændsel. Men er der brug for varmen, så ser det ikke så galt ud endda. Enig..?
Jeg mener derfor også, at du snyder med tallene, hvis du regner varme for gratis, når den opstår som spildvarme fra kulstrømsproduktionen.

Men hvis du i øvrigt har bæredygtige VE alternativer til de vindmøller, som du for nuværende igen lægger så voldsomt og grundløst for had, så vil jeg også gerne henvise dig til denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/baeredygtige-danske-ve-alternativer-til-vindmoeller-d7-e1785.php

Dit efter min mening ligeledes grundløse had til gerningerne fra en person, som har været udenfor magtens stue i 10 år, og som i øvrigt er død, det ved jeg virkelig ikke, hvad du skal gøre af.
Men meget kunne nok vindes, hvis du indser, at det er bedre at konvertere det til konstruktiv kritik af den regering, som faktisk har magten, og som ved hans afgang brutalt slagtede det Miljøministerium, som skulle have gjort omstillingsarbejdet færdigt.
Der skal mere end snakketøj og luftkastelsvisioner til at løfte Danmarks klimaøkologiske ansvar.

Du og hele SDE burde også klappe og juble over Mogens Lykketoft, når han viser vilje til at ændre på afgifterne til fordel for den vedvarende bæredygtige energi.
Men når det kommer til reel vilje til handling, så er I måske ligesom regeringen..?

Du får lige denne tekst igen, som udmærket viser noget om, hvordan det ser ud, når man måler regeringens vilje til at tøjle den forurenende og sundhedsfarlige industri på handling og ikke kun på snak:
.
22-07-2011 18:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det er dit og regeringens problem.


Ja! Korrekt VK stoppe mølleudbygningen og dermed virkede til at reducere det fossil energiforbrug se

Men tænker jeg på, hvad Svend Auken ville have gjort, så gætter jeg blandt andet på en langt tidligere og større indsats indenfor lagring af vindenergi og forskning i smartgrid, og han ville have drevet udviklingen frem med meget mere vindkraft og forskellige andre former for vedvarende energi.


Ja det ville han bestemt, og tiltaget ville hjælpe en faktor 1 alt i mens de samspildesproblemer hans tåbelige energisystemer og energitiltag i det hele taget afstedkommer, miljøbelaster med en faktor 1000.

Opstille møller og tilskynde befolkningen til at spare på strøm ved tiltag som El-sparefonden mm og netop sammen med et kraftvarmesystem som skal yde fjernvarme, det er så helt igennem tåbeligt og miljøbelastende som noget overhovedet kan være.


Har den danske regering de sidste 10 år forsømt den slags initiativer, uden at have en bedre bæredygtig plan..?
Ja..!
Den tænkte nok, at det må markedet og industrien løse af sig selv.


Ja! Man kan kun begræde folk som Svend Auken, Mogens Lykketoft, Poul Nielson med flere hvad de har formået af ødelægge for det danske energisystem, sammenlignet med hvad private interessenter som Elsam og multinationale selskaber kunne frembringe af unikke og rigtige energisystemer som virkelig udfasede fossilenergi, men som de Herre lykkedes med at skyde ned.

Overvejende ønskede Elsam og den øvrige energisektor at omsætte den danske naturgas i meget effektive kraftværker sammen med affald og biomasse og opvarme boligmassen med el-varme og varmepumper som er og var lagt mere hensigtsmæssigt og miljørigtigt. .


Eller den tænkte, at så længe vi har olie og ikke bruger mere energi pr. indbygger end USA, så har vi i hvert fald vores på det tørre.


De skader Svend Auken mf har bedreven på den danske energisektor står ikke sådan lige at forbedre.

I mine øjne er der i hvert fald lagt voldsomt i kakkelovnen til den næste regering, som skal rette op på forsømmeligheden på utallige fronter.
Om den er parat til at krasse gysserne ind uden at forgælde landet og overbefolke det yderligere, kan jeg desværre godt være i tvivl om. Derfor ser jeg også gerne, at ansvarlige Mogens Lykketoft igen får magt over finanserne, og at S bliver stærk nok til at kunne klare sig uden R og EHL.


De nuværende regering overtog et fallitbo med en offentlig gæld på over 500 mia efter SR regeringerne og VK bragte gælden næsten i nul før finanskrisen. Og det har VK bla gjort ved en ansvarlig skattereduktion til bla den mere velstillede del af befolkningen.

I øvrigt roder du træ ind i eksemplet. Jeg mener som tidligere nævnt i en anden tråd, at du sætter æbler = bananer, når du regner energiforbruget for stigende, når der fyres med træ kun til opvarmning, og du sammenligner brændværdien direkte med kul til EL-produktion. Der skal kun 1 kalorie til at opvarme 1 ml vand 1 grad. Men det er ikke alle brændsler, der er ligeså effektive som kul til at skabe den høje temperatur, som giver en høj virkningsgrad, når der skal produceres EL. Derfor kan det være en naturlov, at der bruges mere brændsel ( målt i joule ) pr. produceret kWh strøm, når der fyres med biobrændsel. Men er der brug for varmen, så ser det ikke så galt ud endda. Enig..?


Jo! Men hvis det ikke skule være gået op for dig så er min væsentlige anke jo at der er ikke brug for nogen strømnproduktion fordi møllerne forsyner hvor kul brændes for varme.

Du og hele SDE burde også klappe og juble over Mogens Lykketoft, når han viser vilje til at ændre på afgifterne til fordel for den vedvarende bæredygtige energi.
Men når det kommer til reel vilje til handling, så er I måske ligesom regeringen..?


Hvis man udnyttede brændslerne ordentlig og ikke svinede dem bort som tilfældet er i dag så kan energisystemer uden problem betale de afgifter som skal pålægges.

Du får lige denne tekst igen, som udmærket viser noget om, hvordan det ser ud, når man måler regeringens vilje til at tøjle den forurenende og sundhedsfarlige industri på handling og ikke kun på snak:


Nu er det man forstår ved økologisk landbrug i Danmark meget miljøbelastende for den natur hvor det virker i.
Redigeret d. 22-07-2011 18:48
23-07-2011 14:43
Jakob
★★★★★
(8971)
.
@delphi


Ja det ville han bestemt, og tiltaget ville hjælpe en faktor 1 alt i mens de samspildesproblemer hans tåbelige energisystemer og energitiltag i det hele taget afstedkommer, miljøbelaster med en faktor 1000.


Jeg må undre mig over, at du igen vil undergrave din egen troværdighed yderligere ved at trække endnu flere fiktive tal op af hatten
Dialogen mister sin værdi på den måde.Opstille møller og tilskynde befolkningen til at spare på strøm ved tiltag som El-sparefonden mm og netop sammen med et kraftvarmesystem som skal yde fjernvarme, det er så helt igennem tåbeligt og miljøbelastende som noget overhovedet kan være.


Du ved ikke, hvad Svend Auken ville have gjort, men alt det, som du nævner, det er jo hvad din regering har gjort de senere år.


Overvejende ønskede Elsam og den øvrige energisektor at omsætte den danske naturgas i meget effektive kraftværker sammen med affald og biomasse og opvarme boligmassen med el-varme og varmepumper som er og var lagt mere hensigtsmæssigt og miljørigtigt. .


Hvad ville de så gøre med kraftværkets spildvarme, som ville udgøre mindst ca. 40%, og som i dag bruges til boligopvarmning..?


De nuværende regering overtog et fallitbo med en offentlig gæld på over 500 mia efter SR regeringerne og VK bragte gælden næsten i nul før finanskrisen. Og det har VK bla gjort ved en ansvarlig skattereduktion til bla den mere velstillede del af befolkningen.


Sludder. De store skattelettelser for 28 mia. er jo ikke engang trådt i kraft endnu.
Men vi har allerede diskuteret meget økonomi, og før vi afsporer denne tråd yderligere, så vil jeg gerne via dette indlæg og resten af tråden mide dig om, hvad regeringen i virkeligheden har gjort med dansk økonomi:
http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s160.php#post_23958


Hvis man udnyttede brændslerne ordentlig og ikke svinede dem bort som tilfældet er i dag så kan energisystemer uden problem betale de afgifter som skal pålægges.


Det kunne jo nemt løses med EL-varme eller varmepumper, hvis der bare havde været vindstrøm nok til det. Men det er der ikke, og hvis det ikke skulle være gået op for dig, så er det min væsentligste anke.


Hvis man udnyttede brændslerne ordentlig og ikke svinede dem bort som tilfældet er i dag så kan energisystemer uden problem betale de afgifter som skal pålægges.


Med det svar siger du jo intet.
Men det må stå klart for enhver, at så længe de fossile brændsler er billigere end vedvarende energi, så er det vanskeligt at flytte efterspørgslen over til den vedvarende energi.
Det er da logik for enhver, der ved nogetsomhelst om økonomi.


Nu er det man forstår ved økologisk landbrug i Danmark meget miljøbelastende for den natur hvor det virker i.


Det udfaser i hvert fald samtlige pesticider, og reducerer risikoen for, at der dannes resistente bakterier.
Det er to fordele, som det burde være til at få øje på.
.
23-07-2011 16:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jeg må undre mig over, at du igen vil undergrave din egen troværdighed yderligere ved at trække endnu flere fiktive tal op af hatten
Dialogen mister sin værdi på den måde.


Du lever i en drømmeverden! Din uforbeholden tro på at en Cand.politter -> Svend Auken eller en anden person med samme uddannelses egenskaber skulle have nogen viden om energi og energisystemer er og bliver latterlig.

I 2009 tilføres 7 Twh møllestrøm til el-nettet og de centrale værker bruger 25 - 30 Twh kul og gas for meget for at producerer 19 Twh strøm.

Det eneste Cand.politter og politiske energi-fantaster kan er at lave nogle beregningsformler så alt ser rosen-rødt ud, men den virkelige verden er en aldeles anden.

Du ved ikke, hvad Svend Auken ville have gjort, men alt det, som du nævner, det er jo hvad din regering har gjort de senere år.


MIg bekendt er el-sparefonden da nedlagt, af den nuværende regering, og regeringen stoppede mølleudbygningen og tilmed stoppede planlagte mølleparker efter den tiltrådte.

Hvad ville de så gøre med kraftværkets spildvarme, som ville udgøre mindst ca. 40%, og som i dag bruges til boligopvarmning..?


De ville bygge flere værker som AVedøre 2 som bruger halm og flis sammen med naturgas og yder fjernvarme til storbyerne. Hvis man har en fordeling hvor de mindre byer bruger effektive værkers strømproduktion til varmepumper og el-varme og storbyerne aftager varme fra denne el-produktion opnås langt mere varme i boligen for de omsatte brændsler og herunder tilflyder møllestrømmen umiddelbart varmepumper eller el-radiatorer i Feks Brønderslev, og kraftværket tilbageholder strømproduktionen.

Avedøre 2 opnår 50 % strøm af gas, halm og flis og kan tilmed yde 45 % af brændslerne til fjernvarme.

Avedøre Værket seI den sammenhæng er det en katastrofe at H C Ørsted omsætter 2,7 Twh gas/år til 18 % strøm, fordi københavn skal ydes fjernvarme. Værst! At værket også virker i sommerhalvåret med den lave el-virkning.

Varmepumper ved isning var industriens store ønske til varmeforsyning af mindre fjernvarmesystemer (< Brønderslev) se

Sludder. De store skattelettelser for 28 mia. er jo ikke engang trådt i kraft endnu.
Men vi har allerede diskuteret meget økonomi, og før vi afsporer denne tråd yderligere, så vil jeg gerne via dette indlæg og resten af tråden mide dig om, hvad regeringen i virkeligheden har gjort med dansk økonomi:


Der er givet skattelettelser af flere omgange under den nuværende regering, som bla har givet muligheden for at afdrage en enorm statsgæld som VK overtog efter SR.

Det kunne jo nemt løses med EL-varme eller varmepumper, hvis der bare havde været vindstrøm nok til det. Men det er der ikke, og hvis det ikke skulle være gået op for dig, så er det min væsentligste anke.


Ja! Men det bliver det så også. Regeringen og oppositionen har vedtaget at der skal mange flere varmepumper opstilles ved kraftværkerne.

Varmepumpe i Frederikshavn se http://ing.dk/artikel/102000-nu-koerer-danmarks-foerste-kaempe-varmepumpe-paa-billig-moellestroem anlægget kostede 5 mio for 800 Kw varme.

Men nu har man lidt energi fra rensningsanlægget i Frederikshavn til varmepumpen. Men hvor skal en 100 mw varmepumpe i feks randers til 500 mio optage energi når RAnders kraftværk skal ligge stille i 3 dage når møllerne forsyner.

Eller 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro Syd som i Dag har gas se Link De kommer til at betale 256 Mio for et anlæg som ved flis og kan herefter yde en bolig i byen 18 mwh fjernvarme som kommer til at koste 15.600 kr inkl moms årligt.

Hvordan skal brugerne i Hobro få råd til at betale for 10 mw varmepumper til 50 Mio og hvor skal de lige optage energi når feks Danogips ikke yder spildvarme mm. Det er jo så himmelråbende idiotisk man græmmes over at der ikke bare er et eneste menneske som kan se galskaben.

Med det svar siger du jo intet.
Men det må stå klart for enhver, at så længe de fossile brændsler er billigere end vedvarende energi, så er det vanskeligt at flytte efterspørgslen over til den vedvarende energi.
Det er da logik for enhver, der ved nogetsomhelst om økonomi.


Sikkert!

Men man kunne da starte her se34 MW ud i den blå luft til en værdi af 17.000 kr pr time i Silkeborg værket producerer 5000 timer årligt.

Eller 75 - 80 mio årligt. Min påstand er at der kan laves tiltag som kan afskrives på 180 dage.
Redigeret d. 23-07-2011 16:37
RE: Mere om sprøjtegifte og drikkevand28-08-2011 19:09
Jakob
★★★★★
(8971)
.


http://www.klimadebat.dk/forum/miljoestyrelsen-roundup-rester-uskadelige-for-grundvandet-d40-e1811.php#post_26325
delphi skrev:
Der er ikke tale om en forurening af grundvandet, selv om det nu står fast, at der blev fundet usædvanligt meget glyphosat i prøver taget i 2009. Det fastslår Miljøstyrelsen i en hasteudsendt pressemeddelelse.

Se http://ing.dk/artikel/121321-miljoestyrelsen-roundup-rester-uskadelige-for-grundvandetMåske lidt spøjst, at du har mistillid til politikernes kundskaber, men så snart der kommer noget fra deres kontorer, som kan give en slags syndsforladelse til miljø- og klimagriseriet, så tager du imod det med kyshånd og sluger det råt.
Hvis en politiker ikke kan hitte ud af energi, så skulle man tro, at det var endnu vanskeligere, når stoffet omhandler organisk og uorganisk kemi i varierende miljø, hvor selv den dygtigste kemiprofessor må gætte sig frem.Men her er lidt mere fra samme kilde, som kan hjælpe med at belyse, hvordan det i virkeligheden står til med sprøjtegifte i dansk drikkevand og den tilhørende politik:http://ing.dk/artikel/121335-eksperter-undsiger-miljoestyrelsen-roundup-kan-true-drikkevand
Citat:
------------------------------
Det er for tidligt at frikende Danmarks mest solgte sprøjtegift, Roundup, for at være et problem for det danske drikkevand.

Det vurderer professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø, efter at Miljøstyrelsen fredag afviste, at sprøjtegiften er en trussel for det danske grundvand.

»Det er en overraskende hurtig konklusion,« siger professoren til Ingeniøren.

Miljøstyrelsen henviser til, at der er færre fund af glyphosat, aktivstoffet i Roundup, i grundvandet i 2010 end i 2009. Desuden blev stoffet i 2010 ikke fundet i ni af de boringer, hvor det blev konstateret i 2009. Derfor er der ingen grund til at regulere brugen af Roundup yderligere, mener styrelsen.

»Det er et spinkelt grundlag at afvise, at glyphosat kan blive et problem,« siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Meget overraskende fund af glyphosat
Han konstaterer, at der generelt er store variationer i koncentrationen af de enkelte pesticider i en boring fra år til år. Derfor er det vanskeligt at udtale sig om udviklingen på baggrund af få års målinger

»Hvis vi står i begyndelsen af en trend, så er det svært at sige, om det bliver et problem,« siger professoren.

»At vi finder glyphosat i nogle få boringer og i meget lave koncentrationer, gør ikke, at man ikke kan drikke det vand, der kommer op. Men hvordan ser det ud om fem eller ti år? Der kan være grund til bekymring,« understreger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Han henviser til, at glyphosat er let nedbrydeligt og generelt bindes let til jorden. Alligevel er det fundet gentagne gange også i Miljøstyrelsens eget såkaldte varslingsprogram, som overvåger udvaskning af pesticider.

»Det viser, at det er dernede, og at myndighedernes krav om, at pesticider ikke må blive udvasket en meter under terræn, ikke bliver overholdt. Det gør noget andet, end myndighederne troede. Det er meget overraskende og fuldstændig mod alle forventninger, at vi finder det dernede,« fremhæver professoren.

»Når glyphosat kan komme derned, så må man konstatere, at når vi bruger et pesticid på overfladen, så betyder det, at det kommer ned i grundvandet på et eller andet tidspunkt i en eller anden koncentration,« tilføjer han.
------------------------------
http://ing.dk/artikel/121354-miljoestyrelsen-til-udhaengt-laboratorium-vi-beklager
Citat:
-------------------------------
Miljøstyrelsen erkender nu endegyldigt, at der ikke var noget galt med laboratoriefirmaet Eurofins' analyser af Roundup-rester i det danske grundvand. Laboratoriet har derfor fået en utvetydig beklagelse.
'Det kan derfor konkluderes, at der ikke er tale om analysefejl. Styrelserne beklager de gener, påstanden om analysefejl har påført Eurofins Miljø.'

Sådan lyder det i referatet fra et møde, som Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen fredag afholdt med laboratoriefirmaet Eurofins. På mødet erkendte styrelserne, at det var forkert at beskylde firmaet for at have begået fejl.

Knap to måneder er gået, siden Miljøstyrelsen og miljøminister Karen Ellemann (V) hang Eurofins ud i en pressemeddelelse og i et samråd i Folketinget miljøpolitiske udvalg. Ministeren og styrelsen konkluderede, at de mange fund af Roundup-rester i grundvandet i 2009 formentlig skyldtes analysefejl.

Eurofins var bestyrtet over beskyldningerne, og i sidste uge tog det kun akkrediteringsorganet Danak én dag at frikende laboratoriet for alle fejl.
-------------------------------http://ing.dk/artikel/121291-minister-vildledte-om-roundup-rester-i-grundvand

http://ing.dk/artikel/120593-trylle-trylle-saadan-fjernede-ministeren-roundup-problemet

http://ing.dk/artikel/120521-minister-daarlige-analyser-skyld-i-roundup-panikhttp://ing.dk/artikel/121368-miljoestyrelsen-fanget-i-nye-roundup-krumspring
Citat:
------------------------------
»I to på hinanden følgende pressemeddelelser har ministeriet underdrevet omfanget af problemet med Roundup. Nu sminker de kontrolresultaterne. Jeg kan ikke komme i tanker om en anden sag, hvor man bliver ved med at manipulere, som de gør i den pressemeddelelse,« siger Mette Gjerskov.

»Der er rent faktisk fundet Roundup i grundvandet. Det må ministeren forholde sig til at gøre noget ved,« mener hun.
------------------------------
http://ing.dk/artikel/121483-eksperter-slaar-alarm-sproejtegifte-truer-grundvandet
Citat:
------------------------------
Ny opgørelse viser, at stadig mere af vores grundvand er forurenet af landbrugets sprøjtegifte. Også godkendte sprøjtegifte måles i stigende grad.
Pesticider fra landbrugets sprøjtegifte finder i stadig stigende grad ned til vores grundvand. Det viser en ny opgørelse, som rådgiverfirmaet Niras har udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Sidste år fandt man pesticidrester i 39 pct. af alle de grundvandsboringer, som myndighederne benytter til at holde øje med udviklingen. Det er vokset fra 32 pct. i 2007.

Og i stadig flere boringer overskrider indholdet af giftstoffer grænseværdien, viser opgørelsen, der omfatter 26 pesticider og nedbrydningsprodukter i 515 analyser.

Professor: Alarmerende udvikling
Udviklingen er alarmerende, mener professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø.

»Når vi finder pesticider med så høj frekvens i grundvandet, er det et problem. Jeg synes ærligt talt ikke, at de tiltag, som myndighederne har i gang, fungerer,« siger han.

Den nye opgørelse er en del af en rapport, der primært skal forklare, hvordan aktivstoffet glyphosat fra Danmarks mest solgte sprøjtegift, Roundup, er havnet i grundvandet. Glyphosat skulle netop ikke kunne forurene vandet.

»Glyphosat sætter prikken over i'et. Fundene viser, at det er meget vanskeligt at bruge kemikalier i store mængder og forhindre, at de kommer ned i grundvandet,« siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

De nye tal bekymrer også de danske vandværker. Den seneste opgørelse over deres boringer viser, at der er pesticidrester i 23 pct. af dem.

»Indtil videre har vi været i stand til at begrænse antallet af fund over grænseværdien ved at finde nye boringer og lukke gamle. Men det bliver sværere og sværere,« siger konsulent Claus Vangsgaard fra vandværksorganisationen Danva.

Han hæfter sig ved, at der bliver fundet rester fra flere og flere af de sprøjtemidler, der er godkendt i dag, i drikkevandsboringerne - dermed er det ikke kun fortidens synder, der rammer vores drikkevand.

I 2004 var godkendte pesticider kun skyld i, at 0,3 procent af boringerne blev lukket. Det er i dag firedoblet til 1,2 procent, på trods af at nogle af de pesticider, der var tilladt i 2004, i dag er forbudt eller omfattet af restriktioner. Alt i alt er cirka 5 procent af landets godt 8.000 drikkevandsboringer lukket pga. pesticidforening over grænseværdierne.

Godkendelser beskytter ikke vandet
»Det danske godkendelsessystem for pesticider nytter ikke meget, når vi taler om enkelte vandboringer. Selv de mest såkaldt grundvandsvenlige sprøjtemidler risikerer at ryge i vandboringerne i koncentrationer over grænseværdien,« konkluderer Claus Vangsgaard.
------------------------------


http://ing.dk/artikel/121517-tidslinje-fund-af-glyphosat-i-grundvandhttp://ing.dk/artikel/121494-sproejtemidler-i-drikkevandet-ogsaa-et-problem-med-nyligt-godkendte-stoffer
Citat:
-------------------------------
Den høje forekomst af pesticidrester i den danske undergrund skyldes langt fra udelukkende fortidens synder. Vi har - eller risikerer at få - store problemer med de plantegifte, som landmændene i dag sprøjter ud over deres marker.

Det konkluderer DTU-professor Hans-Jørgen Albrechtsen på baggrund af nye opgørelser fra overvågningen af det danske grundvand.

Opgørelserne er udarbejdet af Niras i forbindelse med, at der i 2009 blev fundet langt flere rester af Danmarks og hele verdens mest solgte sprøjtemiddel Roundup i det danske grundvand.

Netop fundene af aktivstoffet glyphosat og nedbrydningsproduktet ampa fra Roundup er en øjenåbner, mener DTU-professoren. Det skyldes, at alle undersøgelser har peget på, at stoffet ikke komme længere end en meter ned under terræn.

»Glyphosat er et moderne pesticid, har været underkastet alle godkendelsesprocedurer. Derfor stiller fundet spørgsmål ved hele vores godkendelse af pesticider. Hvis et så sikkert sprøjtemiddel kan komme ned i grundvandet, så kan alt komme derned,« siger Hans-Jørgen Albrechtsen.
-------------------------------http://ing.dk/artikel/121496-s-regeringen-er-milevidt-fra-egne-maal-om-sproejtegiftRelevant info. før 2011 folketingsvalget, som finder sted om et par uger:


http://ing.dk/artikel/121522-roed-regering-vil-forbyde-roundup-i-haver
Citat:
-------------------------------
Et flertal af folketingskandidaterne fra S, SF, Enh. og Kristendemokraterne vil forbyde danskerne at bruge ukrudtsmidler som Roundup i deres haver.
-------------------------------
.
Redigeret d. 28-08-2011 19:13
28-08-2011 22:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra Ing.dk link

Tilsynealdende er DTU-professoren ikke klar over at de data han baserer sine udtalelser på vedr. Roundup/glyphosat i netop Niras-rapporten bliver påvist at være upålidelige (eller også bliver professoren ikke citeret korrekt).

Årsagen til at de data ikke kan bruges er, bl.a. :

1. Man kan påvise udsving i grundvandets indhold af glyphosat i forbindelse med regnskyl næsten samtidigt med at regnskyllene optræder. Professoren ved selvfølgelig udmærket at selv vand er artier om at sive ned til de jordlag hvor man henter drikkevand og dermed at sådanne data skyldes fejl.

2. Man påviser glyphosat og AMPA i statsskove hvor man aldrig har anvendt glyphosat - og der ikke mulige forureningskilder i nærheden.
Enten er glyphosat og AMPA også naturstoffer (hvilket kan være tilfældet)eller også er der noget helt galt med analyserne.
AMPA stammer også fra en lang række andre kemikalier - bl.a. stoffer som bruges i miljøvenligt vaskepulver, så forekomst af AMPA har ikke nødvendigvis noget med landbrugets brug af sprøjtemidler at gøre.

3. Man påviser AMPA uden at påvise glyphosat og omvendt. Det er usandsynligt at man kan have det ene stof uden at det andet er til stede. AMPA er det første produkt i den biologiske proces hvormed glyphosat nedbrydes.

4. De overvågningsboringer hvor man oftest påviser glyphosat er beliggende i lavninger, hvor det er sandsynligt at overfladevand og jordpartikler hvortil der er bundet glyphosat tilsyneladende løber direkte ned i eller langs med borerøret. Det er således boringerne der forurener grundvandet i disse tilfælde.
Man må sige at det er tragikomisk situation at overvågningsboringerne kan være skyld i forureningen af grundvandet. Den slags resultater kan naturvis ikke bruges til noget som helst.


5. Inaktivt glyphosat der er bundet til jordpartikler kan ikke komme ud i drikkevandet idet partiklerne tilbageholdes i vandværkernes simple sandfiltre (der ikke jord i drikkevand). Måling på råvand der indeholder jordpartikler (det måler man virkelig på !) er således af flere grunde meningsløst.
Det er nok ikke en målemetode som DTU-professoren vil have særlig tillid til, for indholdet af glyphosat bliver jo blot et udtryk for meget jord man tilfældigvis har fået med i prøven - og hvor meget overfladevand der er løbet ned i boringen.

6. I overvågningsprogrammet skriver forskerne der er ansvarlige for programmet at de ikke er i stand til at måle den rigtige koncebntration af en kendt mængde glyphosat der tilsættes en vandprøve.
Det må jo være forudsætningen for at kunne lave pålidelige glyphosat-målinger.

7. Forskerne der er ansvarlige for overvågningsprogrammet skriver i deres rapporter at de får forskellige måleresultater afhængigt af hvilken type analysepparat der bruges. Det er fuldstændigt meningsløst og ufatteligt at de kan de bare fortsætter analyserne som om alt er i bedste orden. Endnu mere mærkeligt er det, at de ansvarlige ikke orienterer Folketinget om at de målinger som Folketinget lovgiver på grundlag af ikke er pålidelige.

DTU-professoren citeres for at sige, at kan glyphosat komme ned i grundvandet, kan alt komme derned. Han ved jo udmærket at andre stoffer med samme egenskaber som glyphosat ikke kommer ned i grundvandet - så har vi i hvert fald et sundhedsproblem af enormt omfang for mange andre stoffer der er almindeligt forekommende i jorden er modsat glyphosat ekstremt sundhedsskadelige, kræftfremkaldende og hormonforstyrrende - ja, nogle af dem bruges også som antibiotika/medicin.

Det er gådefuldt at DTU-professoren på det grundlag så ikke overvejer, at de data han har kigget på eller er blevet præsenteret for ikke er pålidelige?

Den eneste forklaring jeg kan se er at professoren er ligeglad med om de pågældende data er pålidelige fordi hans mål er at tiltrække forøgede forskningsmidler - eller også giver artiklen ikke et retvisende billede af det professoren har sagt til journalisten. Jeg gætter på det sidste.

Tidligere har vi jo set at en central person (i forbindelse med de upålidelige glyphosat-analyser), der egentlig skulle bruges som sandhedsvidne i journalist Magnus Bredsdorffs utrolige artikel-serie, har været nødt til at korrigere de ting Magnus Bredsdorff ellers citerede ham for - denne person kom ikke med sine korrektioner i en ny artikel, men i debatindlæggene under artiklen.
Så kan journalistik vidst ikke blive dårligere og mere utroværdig.

Sagens kerne er jo at Miljøstyrelsen nu langt om længe har konkluderet at glyphosat ikke udgør nogen trusset mod grundvandet.

I journalist Magnus Bredsdorff meget lange artikelserie om disse emner har vi konsekvent kunne læse det modsatte.

Som journalist har man vel nogle alvorlige forklaringsproblemer, hvis man har skrevet så mange artikler, der stort set ikke har hold i virkeligheden. Hvis de folk man bruger som sandhedsvidner tager genmæle mod den måde deres udtalelser bruges på er der noget helt galt.

Det er helt mærkeligt at Magnus Bredsdorff denne gang ikke har en ny spændende konspirationsteori om at Miljøministeren holder central viden om glyphosats dårligdomme hemmelig for Folketinget mv. Den slags plejer han jo at citere Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov for i sine artikler.
Hverken Mette Gjerskov eller journalist Magnus Bredsdorff ved tilsyneladende at disse ting for længst er publiceret og alle og enhver kan læse de pågældende publikationer.

Måske har Mette Gjerskov i forbindelse med valget fået andet at lave end at snakke glyphosat og konspirationsteorier med Magnus Bredsdorff?

Det vil virkelig være overraskende hvis DTU-professoren nu vil afløse Mette Gjerskov i denne helt utrolige artikel-serie. Nok ikke det bedste selskab for DTU-professoren ...
31-08-2011 14:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra http://ing.dk/artikel/121574-giftekspert-roundup-stof-er-mindre-giftigt-end-bordsalt#p369339


Efter at man nu stort set er sikre på at de pesticider der anvendes i dag ikke kan sive ned i grundvandet og at de ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko kunne man tro at de meget store forskergrupper, der konstant påstår det modsatte, vil blive arbejdsløse eller måske skal ud at konkurrere om forskningsmidler på lige fod med alle andre forskere. Det ville være sundt for så ville det betyde at kvaliteten af forskningen indenfor dette område bliver nødt til at være så høj at man kan publicere resultaterne i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og ikke blot på ing.dk eller i Alt for Damerne.
Det er desværre sådan at kan forskere komme med sensationsprægede udtalelse såsom at de er bange og frygter det værste, situationen er bekymrende, og er de gode til at bruge medierne, sætter de gang i noget der nærmest kan betegnes som hysteriske reaktioner, hvorefter politikerne helt ufunderet bevilger millioner af kroner til at afklare problemet. Konklusionen på alle de forskningsprojekter jeg har set af denne art har altid været : send flere penge. Og politikerne har selvfølgelig stor interesse i at det område de har bevilget de mange millioner af kroner til ikke ender med en konklusion der viser at de har lavet en fejl-investering, så der vil være en evig alliance mellem forskerne, der modtager penegen og de bevilgende politikere.

På intet tidspunkt har forskerne indenfor denne type forskningsprogrammer konkluderet at forskningsindsatsen har afdækket problemerne og at vi nu trygt kan lukke projekterne.

På den måde har vi mange kæmpestore forskergrupper indenfor miljøområdet, hvor forskerne og især deres projekter ikke har kvalificeret sig ved at konkurrere frit om forskningsmidlerne eller ved at udføre forskning der har et videnskabeligt niveau der har ført til opsigtsvækkende publikationer indenfor det videnskabelige område.

Forskere der klumrer rundt i tingene og laver den ene sløsede fejl efter den anden får tit meget større opmærksomhed og bevillinger end de seriøse videnskabeligt arbejdende forskere. Det er med al tydelighed fremgået af den måde f.eks. ing.dk har dækket de "epokegørende" resultater vedrørende påvisning af glyphosat i overvågningsboringer. De epokegørende resultater har vist at være upålidelige resultater, men det betyder ikke at journalisterne så ikke har mindre tillid til resultaterne så længe man kan skrive en sensation artikel om at drikkevandet er truet.
Og når f.eks. Miljøministeren (dvs. hendes eksperter og embedsmænd) har nævnt at vi må vente på at få pålidelige resultater er hun blevet anklaget for at ville skjule sandheden og meget andet. Konspirationsteorierne har ofte samme vægt som seriøse videnskabeligt baserede forskningsresultater - selv her på ing.dk, hvor man skulle tro at journalistikken var videnbaseret.

Vi risikerer at den politisk besluttede forskning indefor miljøområdet, hvor vi virkelig har behov for seriøs og videnskabelig baseret viden, bliver af dårligere kvalitet og mindre pålidelig end anden forskning. Dermed bliver der stor risiko for at f.eks. politikerne tager forkerte beslutninger.

Det er et kæmpeproblem.

De forskere der skal lave den ene videnskabelige publikation efter den anden og på den baggrund tilkæmpe sig forskningsmidler bliver selvfølgelig forargede og har sikkert svært ved at leve med at de skal opfylde nogle store krav om videnskabelig kvalitet for at få deres bevillinger hjem. For dem må det selvfølgelig også være fristende at gå den lette vej og via medierne skabe frygt og antyde at der kan være farlige ting og det ender med at vi alle dør, hvis man ikke øger indsatsen indenfor deres forskningsområde. På den måde kan man ødelægge den seriøse forskning med politiskbaserede særbevillinger.

Her det også vigtigt at man finder en meget lille befolkningsgruppe og kan gøre dem til skurke og syndebukke, f.eks. fuldtidslandmændene. For er der en million opskræmte vælgere bekymrer det nok kun de mest retfærdighedssøgende politikere at f.eks. en minoritet på få tusinde vælger i form af fuldstidslandmænd bliver hængt ud uden grund.

I tilgift kan man netop indenfor pesticidområdet stadig huske de alvorlige problemer der har været med kviksølv, giftaffaldsdepoter og DDT, så når der kommer en eller anden påstand om at noget forfærdeligt er ved at ske forstærkes de psykologiske mekanismer kraftigt op når det handler om pesticider.

Vil man have nogle hurtige forskningsmidler kan man bar spille på de faktorer. Det er måske godt for de pågældende forskere, men ødelæggende for samfundet og det miljø vi helst skulle bruge ressourcerne på at beskytte.

Nu når man på baggrund af videnskabelige undersøgelser kun anvender pesticider, hvis anvendelse ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko og som ikke kan sive ned igennem jordlagene til drikkevandsressourcerne ( http://www.mst.dk/NR/rdonlyres....doc ) er det næste "tiltag" cocktaileffekterne. Der er allerede sat en masse projekter i gang og konklusionen er som man kunne vente : "Giv os flere forskningsmillioner" (Se http://www.fodevarestyrelsen.d....pdf )

Nu er konklusionen at pesticider enkeltvis ikke er giftige, men hvad sker der hvis man udsættes for to eller flere pesticider på en gang?

Her er det heldigt for dem der begynder at arbejde med cocktaileffekterne, at man næsten ikke kan undgå at påvise at der er cocktaileffekter, for de allerfleste pesticider er næsten virkningsløse hvis de anvendes som rene stoffer. Der skal som regel tilsættes et eller andet for at fremme virkningen. I forbindelse med glyphosat er det ammoniumsulfat (bruges som gødningsstof til Rhododendron og blåbær) og i andre tilfælde kan noget så banalt som majsolie forøge virkningen af et insekticid med en faktor 10. Alt det er cocktail-effekter.
Det siger sig selv at de firmaer der producerer sprøjtemidler har en enorm viden om disse ting og netop udnytter disse effekter når de "formulerer" sprøjtemidlerne. Cocktaileffekterne udnyttes således til at reducere den mængde af aktivt stof (pesticid) som skal udsprøjtes. Som følge af at man udnytter disse effekter kan man reducere belastningen med de aktive pesticider med 90%-95%. Kendskab til og udnyttelse af cocktaileffekterne er således en fantastisk gevinst for miljøet (samt dyr og mennesker). Også landmanden ved at når han f.eks. blander visse insekticider med visse svampemidler kan han reducere mængden af insekticidet - nogle gange kan han også mindske forbruget af glyphosat ved at tilsætte ammonkumsulfat til sprøjtevædsken Det naturlige pesticid (pyrethrum) der tit findes i almindeligt fluespray er næsten virkningsløst overfor fluer og myg, hvis man ikke udnytter coktailvirkningen og tilsætter at stof der hindrer at fluerne nedbryder det naturlige insekticid (pyrethrum)

Problemet i denne sammenhæng er at man altid kan påstå at cocktail-effekter er et kæmpe sundhedsmæssigt problem for hvad nu hvis man blander /udsættes for to pesticider samtidigt og det ene så bliver mere giftigt (?) - det har man ikke testet, siger man.

Det påstår man at man intet ved om og derfor er det et meget vigtigt forskningsområde som man også skal bruge miljø-midler på. Sær-bevillinger fra politikerne er på vej.

I virkelighedne ved man en masse om disse ting for de toksikologiske undersøgelser man hidtil har lavet har uden man har gjort sig det klart inkluderet cocktaileffekterne.

Masser af pesticider stammer fra naturlige pesticider og 99,99% af alle de pesticider vi udsættes for stammer fra de naturlige pesticider, som iøvrigt er langt mere giftige end de syntetiske pesticider ( http://www.pnas.org/content/87....pdf ).

Gør man sig disse ting klart er det indlysende at hver gang et enkelt pesticid, der anvendes som sprøjtemiddel, testes sker det sammen med 100vis af naturlige pesticider (som er i føden) og dermed indgår cocktaileffekter rent faktisk i de test man laver - det er bare sjældent at forskerne er klar over at det forholder sig sådan, så der er stor risiko for at vi nu skal til at høre en masse fantastiske og sensationelle historier om at coktaileffekterne truer vores sundhed.

Skulle forskerne før teste 100 pesticider bliver der pludselig 10 000 forskellige muligheder (bare med to kombinationer og hvor ikke teste 3 stoffer sammen(?)) så der er basis for etablering af enorme forskergrupper der får nogle lette forskningsmidler via politiske uddelinger til området.

Pengene går så fra de forskningsmilder der egentlig skulle bruges indenfor områder med mere oplagte og reelle sundhedsmæssige og miljømæssige problemer.

I virkeligheden er det ikke andre pesticider men helt naturlige stoffer der fører til de mest markante cocktaileffekter, så hvorfor kun teste cocktailvirkninger imellem pesticider? Den slags ved man fra forskning indenfor lægemidlerne hvor man har lavet denne forskning i årtier. F.eks. er der enorme cocktailvirkninger mellem f.eks. grapejuice/grapefrugt, perikon eller lakrids på den ene side og på den anden side en lang lang række medicinstoffer og dermed også de pesticider der er beslægtet med lægemidlerne - f.eks. er mange af de inseticider og svampemidler man bruger indenfor lægemiddelområdet de samme stoffer eller meget tæt beslægtede med de stoffer man bruger som pesticider i landbruget.

Hvis der er noget reelt problem med cocktaileffekter fra pesticider skulle de befolkningsgrupper (landmænd og gartnere), der udsættes for langt de fleste pesticider (herunder i cocktails/blandinger) i langt den højeste koncentration være dem der oftest bliver syge af kræft o.lign., men det er det modsatte man ser. I undersøgelser med mere end 10 millioner mennesker i Norden er det påvist at netop gartnere og landmænd tilhører de befolkningsgrupper, der har den laveste risiko for at få kræft ( se http://www.dagensmedicin.dk/ny....xml ).

Alt i alt kan de kun betyde at i praksis er det helt usandsynligt at cocktaileffekter og anvendelse af pesticider kan forårsage sundhedsmæssige problemer eller alvorlige sygdomme som kræft.

Hvorfor så ikke bruge forskningsmidlerne der hvor vi med sikkerhed ved at der er et miljø eller sundhedsmæssigt problem?
Redigeret d. 31-08-2011 14:08
31-08-2011 14:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra http://ing.dk/artikel/121574-giftekspert-roundup-stof-er-mindre-giftigt-end-bordsalt#p369364

Dette citat, som skyldes den sidste franske enevældige dronnings svar, da hun fik at vide, at arbejderne og bønderne demonstrerede i gaden fordi, de ikke havde mere brød.

Marie Antoinette måtte man tilgive - hun vidste ikke bedre pga. den isolerede opvækst, hun havde haft, og som forhindrede hende i at få kontakt med "virkeligheden".

Desværre præger den samme manglende kontakt med virkeligheden indenfor madproduktion både denne og andre debatter i Danmark - og i stigende grad i andre vestlige lande.
- Som på Marie Antoinettes tid kan man heller ikke bebrejde folk for deres naivitet, da mindre end en procent af Danmarks befolkning kan producere mad nok til 15 millioner mennesker, og det således er åbenbart, at kun meget få får berøring med den virkelighed.

I de sammenlignelige lande omkring Danmark - Tyskland, Holland, Belgien f.eks - hvor man har lov til at bruge optimale mængder af gødning og pesticider, er avlingsniveauet tæt på 10 tons per ha for hvede - også selv om man dyrker det samme hvert år.
- Før man lærte alle de nye teknikker med gødning pesticider osv. at kende, var 1,5 tons anset som godt - således som det er i mange ulande, hvor man stadigt dyrker "økologiskt". - Og så må jorden i tillæg enten ligge brak eller afgræsses i halvdelen af tiden.

Kortet i denne artikel ( http://ing.dk/artikel/121493-k...gift ) viser, at hvis man skulle garantere, at der ikke kunne komme pesticidrester i grundvandet, så måtte man i praksis "tvangsøkologisere" hele Danmarks planteproduktion.
- Jeg håber, folk nu forstår, at det er helt udenfor en realistisk løsning. - Danmark ville vel teoretisk være rigt nok til at tåle det, fordi man kunne købe sin mad i udlandet, men i verdensperspektiv ville det være en katastrofe uden sidestykke.

- Derfor kan en produktiv diskussion ikke dreje sig om andet end, hvordan vi får de fleste fordele af den nye teknik og de færreste ulemper. - Ikke om hvorvidt der er ulemper.

Mvh Peder Wirstad
Redigeret d. 31-08-2011 14:07
31-08-2011 16:16
Jakob
★★★★★
(8971)
.

@delphiKan du snart bestemme dig, om Roundup siver ned i drikkevandet eller ej..?
Først betvivler du, at det siver ned, og når du så ikke længere kan bortforklare det, så gør det ikke noget, fordi det er ufarligt at drikke.

Hvordan synes du selv, det går..??
Jeg begynder efterhånden at forstå de vælgere, som tænker, at blå blok er så optagede af penge, at der ikke er grænser for, hvad de vil sætte over styr, hvis bare det kan give lidt penge i kassen de næste par år.


Jeg ved ikke, hvor giftig Roundup er, og det er for mig heller ikke det vigtigste.
Sagens kerne er for mig, at vi som med så mange andre sprøjtegifte er blevet lovet højt og helligt, at Roundup IKKE siver ned i drikkevandet. Og der findes næppe en sprøjtegift, der er blevet udsat for så mange tests, som Roundup er.
Når det så alligevel siver ned, så er det endnu engang et udtryk for, at videnskaben ikke kan styre det, og vi kan roligt regne med, at ALLE sprøjtemidler kan sive ned..!Jeg undrer mig dog over, hvordan den ekspert, som tilsyneladende lever af sin "viden" om Roundup, kan være så sikker på, at Roundup ikke kan medvirke til cocktaileffekter. Der er jo ikke tale om et inaktivt stof som f.eks. en ædelgas, og det er næppe mange stoffer, som med garanti ikke kan medvirke til nye giftige forbindelser.
Men med hensyn til nedsivningen, så kan du se, at netop det, som jeg fremhæver, det er hun enig i:

http://ing.dk/artikel/121574-giftekspert-roundup-stof-er-mindre-giftigt-end-bordsalt
Citat:
-------------------------------
Fundet af glyphosat tyder på, at der er makroporer og gamle rodgange i jorden, som fungerer som motorveje til transport af stoffer til grundvandet. I princippet risikerer vi, at de virkelig farlige stoffer som f.eks insekticider, der binder sig til fine partikler, også kan ende i grundvandet. Og det skal vi bekymre os om.
-------------------------------

Med hensyn til økologisk drift, så får du det igen til at lyde som om, at Danmark ikke kan brødføde sig selv, hvis vi konverterer til økologisk eller biodynamisk drift, men det er jo ganske enkelt forkert.
Og med hensyn til økologisk brødfødning af resten af verden, så er der også redegjort for, at det kan lade sig gøre:
http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971-s80.php#post_25940
Jeg håber da heller ikke, at nogen for alvor kan mene, at vi skal forgifte det danske drikkevand, fordi vi for alt i verden skal brødføde andre stater, som i forvejen har dårlig drikkevandskvalitet, og som sagtens selv kunne, hvis de gav det en lidt højere prioritet.
Men bliver Danmark ekspert i klimaøkologisk landbrug, så får vi viden og produkter til eksport, så vi kan hjælpe andre lande og måske oven i købet tjene penge på det. Med andre ord kan vi i stedet for at sælge fisk hjælpe med fiskestænger, så de kan klare sig selv. Det mener jeg må være langt bedre både for Danmark og for resten af verden.
Endelig skal man heller ikke være blind for, at drikkevand er en handelsvare, som har størst værdi, hvis vi ikke har forgiftet den.

Synes du ikke også, at vand er dyrt nok i Danmark..?
Eller vil du hellere have, at vi lukker endnu flere brønde, så vi kan bekoste endnu fler boringer, endnu længere vandledninger og endnu flere pumpestationer, så vi ender op med endnu større netværk, som er langt mere sårbare og koster en formue.
Hvis ikke det øvrige samfund af den vej sponsorerede dansk landbrug, men de selv skulle betale alle de udgifter, som deres forurening medfører, så ville det kemiske landbrug hurtigt gå fallit, og kun det økologiske og biodynamiske landbrug ville være rentabelt.
Som det er i dag bytter vi vores billige rene drikkevand væk for noget giftigt drikkevand for at få billigere mad, som også er forgiftet.
Jeg vil da hellere have rent billigt vand og så i stedet betale lidt mere for at få mad, som også er rent.
Dette kan sandsynligt også lette lidt af presset på sundhedssektoren, så der også kan spares penge og vindes større livskvalitet.
.
31-08-2011 18:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Roundup siver ned i grundvandet i så små ubetydelige mængder, at det må gå under betegnelsen: Det siver ikke ned i Grundvandet.

Man får betydelig højere påvirkning af det aktive stof glyphosat ved at bruge porcelæn som er vasket med vasketabs fra Änglemark som indeholder glyphosat end at drikke 100.000vis liter vand fra danske vandværker

Vi har i dag brede dele af befolkningen, som går i den fortvivlede tilstand, at tro at områder som er sprøjtet med Roundup, at der er en sundhedsrisiko ved at færdes på disse arealer.


Jeg begynder efterhånden at forstå de vælgere, som tænker, at blå blok er så optagede af penge, at der ikke er grænser for, hvad de vil sætte over styr, hvis bare det kan give lidt penge i kassen de næste par år.

Ja! Man begynder snart at forstå strømninger i samfundet, og strømninger for hvem tiltag som øger folkesundheden og hvor rene og sunde fødevare er et fedt eller simpelthen ligegyldig.. Og dette er netop tilfældet når alt sund fornuft sættes over styr, for at tækkes religiøse og forvirrede tankestrømninger til skade for miljø og folkesundhed ...


Økologi: Feks Er der meget ukrudt i en mark (feks. i en usprøjtet økologisk mark) er der også høj fugtighed og det fremmer i høj grad udbredelsen af de svampe der producerer de ekstremt farlige mykotoksiner i afgrøden.

Dertil kommer at når man høster en kornafgrøde med meget ukrudt kommer der også meget grønt med ind sammen med kornet. I de små grønne dele fra ukrudtet vokser der så skimmel frem ligesom der gør på kornet der ligger i nærheden af ukrudtsdelene.

De lagerskimmelsvampe der vokser på kornlagerne producerer svampegiftstoffer der er både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, f.eks. ochratoksin,.
Den slags kunne effektive landmænd ikke drømme at give til deres dyr.

Nogle af disse mykotoksiner virker ligesom P-piller. Foregår der en øget eksponering af befolkningen med disse stoffer f.eks. som følge af et øget forbrug af økoilogiske produkter kan denne påvirkning nemt tænkes at føre til faldende sædkvalitet og barnløshed.
Den slags ser man hos husdyr der udsættes for stofferne.

Det kan du læse mere om her (men det er ikke for sarte sjæle)
http://www.life.ku.dk/~/media/Skoletjeneste/gym/oe05_Fusarium%20svampe%20pa%20korn_ny%20version.ashx


Mange ting tyder på at anvendelse af pesticider (og gen-modificerede afgrøder) fører til at vi udsættes for mindre mængder af svampetoksiner og dermed at anvendelse af pesticider bidrager til at forbedre den generelle sundhedstilstand.

Herunder er økologisk landbrugsdrift meget belastende for vandmiljøet. De teknikker som bruges via bælgplanter til at omsætte eller overfører luftens kvælstof til jorden er meget ukontrolerbare og vil nødvendigvis enden med markante miljøbelastninger af vandmiljøet..

Med hensyn til økologisk drift, så får du det igen til at lyde som om, at Danmark ikke kan brødføde sig selv, hvis vi konverterer til økologisk eller biodynamisk drift, men det er jo ganske enkelt forkert.
Og med hensyn til økologisk brødfødning af resten af verden, så er der også redegjort for, at det kan lade sig gøre:
http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971-s80.php#post_25940
Jeg håber da heller ikke, at nogen for alvor kan mene, at vi skal forgifte det danske drikkevand, fordi vi for alt i verden skal brødføde andre stater, som i forvejen har dårlig drikkevandskvalitet, og som sagtens selv kunne, hvis de gav det en lidt højere prioritet.
Men bliver Danmark ekspert i klimaøkologisk landbrug, så får vi viden og produkter til eksport, så vi kan hjælpe andre lande og måske oven i købet tjene penge på det. Med andre ord kan vi i stedet for at sælge fisk hjælpe med fiskestænger, så de kan klare sig selv. Det mener jeg må være langt bedre både for Danmark og for resten af verden.
Endelig skal man heller ikke være blind for, at drikkevand er en handelsvare, som har størst værdi, hvis vi ikke har forgiftet den.


Danmark kan da umærket brødføde sig selv via økologisk drift. Men nu er der jo folkesundheden at tage hensyn til, vandmiljøet og herunder er den producerede mængde jo selvsagt langt mindre. 1 ha landbrugs jord ved alm drift yder 10 ton hvede. Ved økologisk drift er udbyttet langt under det halve.

Hvordan kan du leve i den fortvivlede tilstand, at tro at du kan sælge et system til andre lande, som markant vil forringe deres levevilkår.

Drikkevand som handelsvare: Jeg er overbevist om at der ikke er nogen i den vestelige verden der vil købe det svineri, som foretages i Danmark, hvor vandværksvand ikke renses. Vi drikke med største fornøjelse jordbakterier, sporstoffer fra jorden, tungmetaller mm og har så i øvrigt en folkelig paranøja over for nogle sprøjterester, som er uden betydning overhoveder.

cocktaileffekterne fra ing.dk:

Her er det heldigt for dem der begynder at arbejde med cocktaileffekterne, at man næsten ikke kan undgå at påvise at der er cocktaileffekter, for de allerfleste pesticider er næsten virkningsløse hvis de anvendes som rene stoffer. Der skal som regel tilsættes et eller andet for at fremme virkningen. I forbindelse med glyphosat er det ammoniumsulfat (bruges som gødningsstof til Rhododendron og blåbær) og i andre tilfælde kan noget så banalt som majsolie forøge virkningen af et insekticid med en faktor 10. Alt det er cocktail-effekter.
Det siger sig selv at de firmaer der producerer sprøjtemidler har en enorm viden om disse ting og netop udnytter disse effekter når de "formulerer" sprøjtemidlerne. Cocktaileffekterne udnyttes således til at reducere den mængde af aktivt stof (pesticid) som skal udsprøjtes. Som følge af at man udnytter disse effekter kan man reducere belastningen med de aktive pesticider med 90%-95%. Kendskab til og udnyttelse af cocktaileffekterne er således en fantastisk gevinst for miljøet (samt dyr og mennesker). Også landmanden ved at når han f.eks. blander visse insekticider med visse svampemidler kan han reducere mængden af insekticidet - nogle gange kan han også mindske forbruget af glyphosat ved at tilsætte ammonkumsulfat til sprøjtevædsken Det naturlige pesticid (pyrethrum) der tit findes i almindeligt fluespray er næsten virkningsløst overfor fluer og myg, hvis man ikke udnytter coktailvirkningen og tilsætter at stof der hindrer at fluerne nedbryder det naturlige insekticid (pyrethrum)

Problemet i denne sammenhæng er at man altid kan påstå at cocktail-effekter er et kæmpe sundhedsmæssigt problem for hvad nu hvis man blander /udsættes for to pesticider samtidigt og det ene så bliver mere giftigt (?) - det har man ikke testet, siger man.

Det påstår man at man intet ved om og derfor er det et meget vigtigt forskningsområde som man også skal bruge miljø-midler på. Sær-bevillinger fra politikerne er på vej.

I virkelighedne ved man en masse om disse ting for de toksikologiske undersøgelser man hidtil har lavet har uden man har gjort sig det klart inkluderet cocktaileffekterne.

Masser af pesticider stammer fra naturlige pesticider og 99,99% af alle de pesticider vi udsættes for stammer fra de naturlige pesticider, som iøvrigt er langt mere giftige end de syntetiske pesticider ( http://www.pnas.org/content/87....pdf ).

Gør man sig disse ting klart er det indlysende at hver gang et enkelt pesticid, der anvendes som sprøjtemiddel, testes sker det sammen med 100vis af naturlige pesticider (som er i føden) og dermed indgår cocktaileffekter rent faktisk i de test man laver - det er bare sjældent at forskerne er klar over at det forholder sig sådan, så der er stor risiko for at vi nu skal til at høre en masse fantastiske og sensationelle historier om at coktaileffekterne truer vores sundhed.

Synes du ikke også, at vand er dyrt nok i Danmark..?
Eller vil du hellere have, at vi lukker endnu flere brønde, så vi kan bekoste endnu fler boringer, endnu længere vandledninger og endnu flere pumpestationer, så vi ender op med endnu større netværk, som er langt mere sårbare og koster en formue.

JO jeg syntes virkelig det er noget svineri, at lukke brønde på et fuldt og helt løst grundlag, alt i mens brønde som får lov at forsætte, hvor bakterier mm. uden den mindste tvivl lukkes ud i de danske hjems vandhaner.


Husk lige på at en kop kaffe er langt mere giftig end 1000vis af liter vand fra disse brønde som lukkes.Jeg vil da hellere have rent billigt vand og så i stedet betale lidt mere for at få mad, som også er rent.


JA! Du vil hellere betale for vand som er møgbeskidt af ting som kan have en sundhedsrisiko som feks bakterier i vandet og altså ikke indeholder ting, som du af en eller anden religiøs årsag ikke ønsker.

Hertil ønsker du at betale ekstra for mad som nedsætter din sundhed eller påføre dig markante risici omkring din sundhedstilstand. Det er det som der er tale om.
Redigeret d. 31-08-2011 19:34
01-09-2011 11:02
Jakob
★★★★★
(8971)
.

@delphiAngående svampe, så er det de færreste sprøjtemidler, der handler om dem. Økologi betyder jo heller ikke, at man skal benytte svampeinficeret såsæd. Men jeg synes nok, at korn, som er inficeret, om ikke andet må kunne anvendes til biobrændsel.
Men tak for linket. Det er skrap kost, men jeg faldt nu ikke over, at grænseværdierne for økologiske produkter skulle være højere end for kemisk landbrug. Det ser ud til at være et generelt problem, som løses bedst med økologisk snusfornuft.
Jeg ønsker at fremhæve dette citat fra din henvisning side 7:
http://www.life.ku.dk/~/media/Skoletjeneste/gym/oe05_Fusarium%20svampe%20pa%20korn_ny%20version.ashx
Citat:
--------------------------
Sprøjtning med fungicider kan medvirke til at holde
toksinindholdet under grænseværdierne, men det er i sig
selv oftest utilstrækkeligt. Det er mere effektivt at forebygge
angreb ved hjælp af jordbearbejdning, et godt sædskifte
og dyrkning af de mest resistente sorter. Afgrødevalg og
dyrkningspraksis er afgørende for mængden af smitstof i
marken og har derfor meget stor betydning for Fusarium-
angreb i korn og for kornets indhold af toksiner.
--------------------------Det er sådan noget økologer skal kunne, og dermed kan sprøjtning bedre undværes.Jeg ser ikke, hvorfor der skulle komme flere bakterier i drikkevandet, hvis man omstiller til økologisk drift.
Men jeg er imponeret af, at du ved mere om cocktaileffekter end eksperterne.
Så må du jo nok hellere udskifte din morgenkaffe med et glas Roundup, så du kan holde dig sund og rask.

.
01-09-2011 19:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg ser ikke, hvorfor der skulle komme flere bakterier i drikkevandet, hvis man omstiller til økologisk drift.
Men jeg er imponeret af, at du ved mere om cocktaileffekter end eksperterne.
Så må du jo nok hellere udskifte din morgenkaffe med et glas Roundup, så du kan holde dig sund og rask.

AT der er forskere som udnytter svage politiske strømninger til nærmest ubegrænsede forskningsmidler omkring problemstillinger som sagligt er fuldt og helt uden hold i noget som helst, siger mere om anløbne strømninger i forskermiljøer som til fulde forstår at udnytte fuld og helt grundløse faresignaler som kun fostres i politiske anløbne hjerner som til fulde er interesseret at skade landbrugserhvervet makimal grundet en underlødig egoistisk dagorden..

cocktaileffekter er nærmest en sikker pengemaskine når dette kort trækkes over for de bevilgende politikere, og pengestrømmen flyder i lind strøm, til nye undersøgelser via enorme beviliger. Cocktaileffekt det er jo ikke et reelt problem..

Der er bakterier i drikkevandet i dagens danmark økologi eller ej. Bakterier som tyskland ikke tillader hvorfor vandet renses.

Jeg får Roundup til morgenmad, jeg bruger Änglemark vasketabs til min opvasker hvorved jeg opnår en langt højere koncentration end ved at drikke vandværksvand at det aktive stof i Roundup, når jeg bruger porcelænet..
Redigeret d. 01-09-2011 19:45
07-09-2011 17:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad er den dybere mening med at sætte grænseværdien for naturligt forekommende arsen i drikkevand op, når der påviselig er minimum 6 mennesker ud af 10.000 årligt som dør af kræft ved at drikke vand med arsen. Hvad er så meningen med at sætte grænseværdien op som staten umiddelbart har gjort, for det tilladelige arsen i drikkevandet til 10 g pr 1000 ton vand.

Arsen i drikkevand se http://www.geologisknyt.dk/index.php?id=527

Samtidig overvejer man at sætte grænseværdierne ned fra 0,1 ug/l til 0,01 ug/l sprøjterester i drikkevandet.

Dette vil reducerer antallet af årlige dødsfald fra 0 til 0 som kan henføres til sprøjterester i drikkevandet...
Redigeret d. 07-09-2011 18:08
16-12-2011 14:56
Jakob
★★★★★
(8971)
.

http://ing.dk/artikel/122921-professor-kviksoelv-udslip-i-oeresund-kan-foere-til-fiskeforbud
Citat:
--------------------------
Nye målinger af kviksølv i fiskene i Øresund er nødvendige, efter det er kommet frem, at hovedstadens renseanlæg sender massive mængder kviksølv i havet, mener professor. Et fiskeforbud kan komme på tale, og det er »pinligt«.
--------------------------
http://ing.dk/artikel/122800-ny-rapport-roundup-rester-hober-sig-op-paa-markerne
Citat:
--------------------------
En ny rapport viser, at rester af sprøjtegiften Roundup hober sig op på markerne.

Ifølge rapporten fra Geus, som overvåger udvaskningen af pesticider fra forsøgsmarker, er der en tendens til, at Roundup-resterne findes stadig oftere i grundvandet under en enkelt af markerne.

»Vi har set en tendens til flere fund de seneste år,« siger seniorforsker Jeanne Kjær.

Hun vurderer, at det skyldes, at forsøgsmarkerne igennem det ti år lange program med test af pesticider er blevet sprøjtet med glyphosat adskillige gange. Forsøgene har vist, at stoffet også findes efter to år uden sprøjtning. Det kan betyde, at det ophober sig i stadig større mængder i jorden, når sprøjtningen gentages.

»Det undrer os, at vi flere år efter, at vi har bragt glyphosat ud, har det i marken, og at vi pludselig kan få målinger med det i grundvandet,« siger Jeanne Kjær.

»Det bekymrer mig med den pulje glyphosat, vi har oplagret i jorden,« tilføjer hun.
--------------------------
http://ing.dk/artikel/122789-nyt-pesticid-siver-lige-ned-i-grundvandet
Citat:
---------------------------
Et af de helt nye pesticider, som Danmark har godkendt, har vist sig at havne i grundvandet.

Ifølge en ny rapport Geus findes et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet bifenox i så godt som alle prøver i en meters dybde under en af de marker, hvor der bliver taget prøver. I alle prøverne er grænseværdierne overskredet.

Også helt nede i grundvandet under marken finder forskerne et nedbrydningsprodukt af pesticidet i mere end hver fjerde prøve. I de fleste tilfælde er grænseværdien overskredet.
---------------------------http://ing.dk/artikel/125047-venstre-beklager-stigende-brug-af-sproejtegifte
Citat:
---------------------------
Kritik fra statsrevisorerne har gjort indtryk hos Venstre, der nu beklager, at det ikke lykkedes den borgerlige regering at nedbringe forbruget af sprøjtegifte.
---------------------------
http://ing.dk/artikel/125042-vandvaerkerne-har-analyseret-for-forkerte-sproejtegifte-i-14-aar
Citat:
---------------------------
Den har været helt gal med vandværkernes kontrol af pesticidrester i vores drikkevand. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport.

Ifølge rapporten har Miljøministeriet ikke evnet at sikre, at vandværkerne har målt efter rester af de rigtige sprøjtegifte i vandet. Omvendt har vandværkerne spildt penge på at måle efter pesticider, som næppe udgør noget problem.

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Miljøministeriet bortset fra en enkelt, mindre ændring ikke har rørt ved listen over de pesticider, som vandværkerne skal kontrollere for, siden 1997. Det på trods af, at listen skulle opdateres hvert år.

Konsekvensen har været, at der er risiko for, at danskerne i de seneste år har drukket rester af pesticider, uden at hverken vandværkerne, kommunerne eller Miljøministeriet har kendt til det.
---------------------------


Jeg kan kun gentage, at jeg finder det aldeles uacceptabelt.
Og jeg jeg kan slet ikke finde ord for, hvor absurd jeg finder det, at drikkevandsproblemet ikke får større opmærksomhed.
Man taler om en rigsretssag mod en minister, fordi han måske fortalte, at vi ville sende flere soldater i krig. Og pressen kan køre rundt i det i ugevis.
Men sørger politikerne ikke for rent drikkevand, og de tværtimod tillader endnu mere forgiftning af fødekæden og deres egne borgere, så er det åbenbart tilstrækkeligt at give en beklagelse til rigsrevisor.
Jøsses, hvor ser det bare ud til, at der ikke findes grænser for idioti.
Men er der så slet ingen lyspunkter med hensyn til industriens forurening..?

Jo, krisen ser umiddelbart ud til at være god for Danmark.
Ikke fordi vi har været kloge og har skabt en mere råstofbevarende produktion.
Næ, ganske enkelt primært fordi vi har råd til at købe færre ting til at kaste på lossepladsen.


http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/12/15/124825.htm
Citat:
----------------------------
Midt i dystre prognoser om, at den økonomiske krise vil fortsætte ind i 2012, kan vi glæde os over en enkelt ting:

Krisen giver mindre affald. Når vi forbruger mindre, har det nemlig den positive effekt, at vi smider mindre emballage, byggeaffald og andet skrald ud.

Det fastslår Miljøministeriet på baggrund af en ny rapport, der konkluderer, at der fra 2008 til 2009 var et fald på 16 procent i mængden af storskrald og et markant fald i affald fra industrien og byggeriet.
----------------------------Jeg synes, at det er trist og vidner om grov forsømmelighed ( misrøgt ), at vi indtil videre har været så dårlige til at omstille vores produktion, at det største håb for miljø- og klimafolk ser ud til at være en udvikling i retning af betydeligt mindre velfærd.
Den største del af ansvaret for dette må ligge hos de grupper i samfundet, som har talt forureningsproblemerne ned og forsøgt at få dem til at se mindre ud, end de er. Det vil sige industrien selv og dens politiske medløbere.

.
17-12-2011 16:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Man er under en eller anden form snart nød til at få en eller anden overordnet kommission, befolket med fornuftige mennesker til at stoppe det aldeles ragnarok som udspilles i dag, omkring aldeles hysteriske tiltag til milliarder som mange gange er direkte (miljø-)skadelige!

Hvordan kan myndigheder og miljøminister gennem flere år se gennem fingre med arsen i drikkevandet som eksponerer over 130.000 mennesker se Link

Det grundvand som igen og igen påtales i dvs rapporter som skulle være belastet med pesticider er udtaget fra prøveboringer som er langt over produktionsboringer eller på observationsmarker få meter under dyrkningsarealerne. Dybe produktionsboringer: der forekommer i det store hele ikke nævneværdige rester af noget som helst... De grænseværdier som stilles til grundvandet omkring sprøjterester de så uendelig små og man må spørge: Hvor mange har gennem tiden taget skade af at drikke vand med pesticidrester.. Det er der absolut igen som har og der vil ej heller nogenside komme til det!

Det er sådan at det mest brugte sprøjtemiddel Roundup (idag), at det når det søger mod drikkevandet at det gennem jordmasser omsættes til et nedbrydningsprodukt BAM, som er det som søges efter i drikkevandet.. Dette nedbrydningsprodukt er det sammen som tilsættes Vaksetabs fra Ånglamark, som der altså forekommer rester af på det porcelæn som bruges til mad eller andet, og som købes i Brugsen..

Herunder er mange af de giftigere stoffer eller sprøjtemidler, som er aftagende (koncentration) i de prøver som tages. Mange af de stoffer som kommuner, DSB, og herunder vandværker brugte til at holde arealer rene omkring brønddæksler.. Disse skrappe stoffer udfaser landbruget først i 80'erne og de forbydes senere hvorfor der altså er en aftagende koncentration i drikkevandet.

Det er fuldstændig og helt ude af proportion den miljøpolitik som føres omkring drikkevand og landbrugets brug af plantebeskyttelse eller sprøjtemidler. Det står overhovedet ikke mål med de risici der er ved nedsivning af gifte til produktionsboringer....

Hertil!

Det danske samfund har grundet hysteriske folkemængder postet flere 100-rede millioner i vandmiljøplaner som ikke har hjulpet på noget som helst, og i væsentligste omfang fordi de politiske styrede opinionsdannere som åbenbart har så uendelig stor magt de kan og vil ikke se fornuft.

Vindmølle og kraftvarmesatsningen en så uendelig stor fiasko med et eksplosivt brændselsforbrug til følge i forhold til ingenting at have gjort. Men værst! AT det sætter retningen for noget som er endnu mere tåbeligt, menlig at øge forbruget eksplosivt af biomasse og i kølvandet efterlade golde og ryddede skovareler langt ind i den Russiske tundra.

Ulandshjælp til enorme milliardbeløb kan i bedste fald kaldes uskadelige..

Flygtning og indvandrepolitik, et så helt igennem enormt pengespild og menneskelig tragedie i forhold til at hjælpe måske en faktor 10 i nærmiljøet..


Nye målinger af kviksølv i fiskene i Øresund er nødvendige, efter det er kommet frem, at hovedstadens renseanlæg sender massive mængder kviksølv i havet, mener professor. Et fiskeforbud kan komme på tale, og det er »pinligt«.


Her de giftige sager som sendes ud af fynsværket seOgEr det et argument for at brænde næsten dobbelt så meget energi af og overvejende kul for at producere landets strømbehov i 2010 sammen med møllerne.. Fjernvarmeproduktionen trækker den samlede el-virkning ned på værkerne så brændselsforbruget eksploderer.

Feks 35 Kg Kviksølv i 2008 fra Fynsværket.
Redigeret d. 17-12-2011 16:20
21-12-2011 15:55
Jakob
★★★★★
(8971)
.


delphi skrev:De grænseværdier som stilles til grundvandet omkring sprøjterester de så uendelig små og man må spørge: Hvor mange har gennem tiden taget skade af at drikke vand med pesticidrester.. Det er der absolut igen som har og der vil ej heller nogenside komme til det!
Når du skriver sådan, så fortæller det mig, hvor lidt du i virkeligheden ved om, hvor vanskeligt det er at føre beviset.
Eller også gør du, og så spiller du bare på det. Men så kynisk vil jeg nødigt skyde dig i skoene at være.
Men, at du ikke kan bevise en forbrydelse er altså ikke et bevis på, at der ikke er foregået en forbrydelse. Husk det.

Tænk på et barn, der bliver sygt, og du vil bevise, at det er sket på grund af gift i dansk drikkevand.
Det kan du ikke bevise, fordi barnet har også været udsat for passiv rygning, bilos, tysk drikkevand, giftigt legetøj, gift i fødevarer, dårligt indeklima osv. osv..
Og tilmed har du ikke overblik over, om barnet måske er arveligt særligt eksponeret for sygdommen.
Det er en bevisbyrde så tung at løfte, at det nærmest er umuligt.
Og hvordan det vil gå bare få årtier frem, når pesticider og salte fra tungmetaller i højere grad går i drikkevandet, det kan vi kun gisne om.
Men har man bare en lille smule sund fornuft i behold, så burde det være indlysende, at det er forrykt at lade giften fra det ene stof give et alibi for det næste stof, som så baner vejen for det tredje osv. osv...
Når man kender lidt til historien og ser, at forureningen fortsat bliver mere omfattende, vanskeligere og mere bekostelig at bekæmpe og i det hele taget endnu mere nederdrægtig, så må det være på sin plads at vende denne bøtte.Som eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at overbevise industrien om, at deres produkter er farlige, så kan du måske huske malersyndromet. Det tog flere år at få anerkendt malersyndromet, fordi industrien hårdnakket påstod i retten, at deres fortynder var ufarlig, og malerne var mere alkoholikere end andre, og det var derfor, at de fik så alvorlige hjerneskader.


http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Medicinske_nervesygdomme/malersyndrom
Citat:
---------------------------------
malersyndrom, hjerneskade som følge af længerevarende udsættelse for organiske opløsningsmidler i industri og håndværk (fx hos malere, lakerere og gulvlæggere), især ved arbejde med alkydmalinger, terpentin og lakfjerner under dårlige arbejdshygiejniske forhold.

Mange organiske opløsningsmidler er flygtige og fordamper let, hvorved koncentrationen i indåndingsluften kan blive høj. Disse opløsningsmidler passerer let fra lungerne over i blodet og oplagres i fedtholdige organer med særlig risiko for skade på nervesystemet og især for hjerneskade. Den akutte effekt herved er rus og døsighed, træthed, hovedpine og svimmelhed. Disse symptomer tiltager i løbet af arbejdsdagen og ophører i begyndelsen i weekender og ferier. Ved langvarig udsættelse for organiske opløsningsmidler kan resultatet blive demens med koncentrations- og hukommelsessvækkelse, apati, psykisk uligevægt og irritabilitet, og i mange tilfælde er symptomerne af blivende karakter uden væsentlig bedring, efter at den skadelige påvirkning er ophørt.

Systematiske informationer om hjerneskader efter arbejde med organiske opløsningsmidler indsamledes og publiceredes i Danmark og internationalt i 1970'erne. Arbejdsskadestyrelsen har angivet præcise ekspositionskriterier for risikoen ved arbejde med opløsningsmidler samt diagnostiske kriterier for hjerneskaden derved, og en effektiv arbejdshygiejnisk indsats har nedsat helbredsrisikoen betydeligt (se arbejdsmedicin og erhvervssygdomme).

Vurderingen af en hjerneskade efter udsættelse for organiske opløsningsmidler kompliceres, hvis der samtidig foreligger et større og evt. længerevarende alkoholforbrug eller demens af anden årsag.
---------------------------------http://www.notat.dk/afgoerelse-om-malersyndromet/
Citat:
---------------------------------
02/12-2011

Mineralsk terpentin blev før i tiden meget brugt af malere. Men undersøgelser viste, at det kunne give hjerneskader. Derfor vedtog man i 1988 i Danmark, at stoffet skulle klassificeres som sundhedsfarligt, og at der skulle sættes advarsler på den emballage, der indeholdt terpentinen.

Beslutningen mødte voldsom modstand fra EU. I Kommissionen mente man nærmest, at det var en fiks idé, og man talte hånligt om det danske »malersyndrom«. Man skred dog ikke ind over for Danmark, og de danske myndigheder fik efterhånden samlet så meget materiale frem om stoffet, at det må kunne gøre indtryk. Det mener i hvert fald Miljøministeriets blad Miljødanmark, der i oktober-nummeret skriver om det i en artikel »Danmark vinder kamp om malersyndromet i EU«.

Situationen er ellers alvorlig, fordi for to år siden blev det vedtaget, at alle miljømæssige særregler senest skal samordnes i november i år. Heldigvis er EU's videnskabelige komité for fastsættelse af grænseværdier i arbejdsmiljøet i 2007 kommet til det resultat, at stoffet ved længere tids påvirkning kan føre til kroniske hjerneskader. Dermed følger man en indstilling, der kom fra Verdenssundhedsorganisationen WHO i 1996.

Kommissionen skal nu tage stilling til, om mineralsk terpentin skal betragtes som sundhedsskadeligt.
---------------------------------Det var et eksempel fra arbejdsmarkedet, så du kan se, hvor nemt det er for industrien at gøre skade på folket, og bemærk al den medvind de har til at gøre det.Et ældre eksempel på, hvor langt industrien kan få lov til at gå, kan findes i forbindelse med den beroligende medicin thalidomid, som blev givet til gravide og var skyld i, at 20% af børnene blev født med misdannelser.
Det burde fortælle lidt om, hvor meget alt for lang snor, der er blevet givet til industrien, og hvor tung bevisbyrden åbenbart er, selv i de mest indlysende sager.http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Farmakologi/thalidomid
Citat:
-----------------------------
thalidomid, N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)ftalimid, C13H10N2O4, farveløst, svagt vandopløseligt stof, som blev syntetiseret i 1954 af det vesttyske lægemiddelfirma Chemie Grünenthal. Stoffet blev i 1957 lanceret som lægemiddel mod kvalme, nervøsitet og søvnløshed og blev hurtigt uhyre populært. På dette tidspunkt var kravene til gennemprøvning af nye lægemidler betydelig mere lemfældige end senere; rotteforsøg havde dog tydet på, at stoffet var relativt ugiftigt.

I 1959 fremkom der flere og flere rapporter om bivirkninger i form af nerveskader af samme art som ved nervebetændelse. Firmaet forsøgte længe at undertrykke disse, men i 1961 fremkom der rapporter om fostermisdannelser hos 20% af børn født af mødre, der i graviditetens to første måneder havde indtaget stoffet; firmaet indstillede nødtvungent salget af lægemidlet i 1962, da det var blevet åbenlyst, at stoffet er misdannelsesfremkaldende (teratogent, se teratologi).
Ordet thalidomid er en del af ordet naftalen samt -id og imid(er).

I 40 lande blev der 1958-62 født ca. 10.000 børn med misdannelser, især i form af korte, luffelignende arme og ben (fokomeli, "sællemmer"), efter gravides indtagelse af thalidomid. Ca. 7000 af disse blev født i Vesttyskland. Det er siden påvist, at stoffet ikke er teratogent ved rotteforsøg, mens der hos kaniner og mennesker er påvist DNA-skader hos fostre.

Thalidomidsagen medførte en stærkt øget forsigtighed ved behandling af gravide med lægemidler samt skærpede krav til gennemprøvning af lægemidler (se bivirkninger af medicin) og indberetning af bivirkninger, i Danmark til Lægemiddelstyrelsen.
-----------------------------


Nå ja, men det var jo dengang. Sådan noget kan ikke ske i dag, fordi vi er blevet meget dygtigere siden.
Nej, den holdning må jeg desværre betegne som særdeles naiv.

Når man tænker på, hvor vanskeligt det siges at være at få godkendt lægemidler, og det alligevel kan gå så rivende galt, hvad kan så få nogen til at tro, at der er så mange gange bedre styr på de stoffer, som industrien får lov til at kaste ud på jorden..?????
Og hvem kan være så naiv at tro, at ingen bliver syge af det, når stofferne regner ned til drikkevandet..????


http://ing.dk/artikel/122789-nyt-pesticid-siver-lige-ned-i-grundvandet
Citat:
--------------------------------
Et af de helt nye pesticider, som Danmark har godkendt, har vist sig at havne i grundvandet.
--------------------------------


http://ing.dk/artikel/125035-statsrevisorer-miljoeministeriet-har-svigtet-kontrollen-med-pesticider
Citat:
--------------------------------
Miljøministeriet har sjusket med reguleringen af landbrugets sprøjtemidler i en grad, så der er risiko for, at danskerne fremover får svært ved at skaffe giftfrit drikkevand. Det konkluderer Folketingets statsrevisorer på baggrund af ny rapport.
--------------------------------


http://ing.dk/artikel/124905-pesticider-i-hver-fjerde-vandsvaerksboring
Citater:
---------------------------------
12. dec 2011 kl. 06:07

Hver fjerde danske vandværksboring indeholder en eller flere rester af pesticider. Det viser en ny rapport om det danske grundvand, som forskningsinstitutionen Geus netop har udgivet.
--
Ikke flere steder at bore
Han påpeger, at vandværkerne tidligere kunne tage forurenede boringer ud af drift, både fordi der var andre områder at bore i, og fordi danskernes vandforbrug faldt. Nu er vandforbruget stagneret, og de oplagte brønde er der boret i.

»Det skal ses i sammenhæng med, at problemet med pesticider sandsynligvis er blevet værre,« påpeger Claus Vangsgaard.

I de fleste tilfælde er vandværksvandet ikke forurenet over grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter, men knap hver 20. vandboring – 4,5 procent – har højere koncentrationer af pesticidrester.

Gamle stoffer bliver ved med at spøge i mange år
Fra år 2000 til 2006 faldt antallet af vandboringer med pesticider støt. Men bunden blev nået i 2006, hvorefter en stigende andel af boringerne igen har måttet slås med rester af sprøjtegiftene.

Der er ingen udsigt til, at resultaterne bliver mere lovende i fremtiden.
---------------------------------


Statskontrolleret Økologisk Landbrug anvender ikke pesticider.

Statskontrolleret Økologisk Landbrug har et langt mindre medicinforbrug end det kemiske landbrug.


De sidste 10 år er Økologisk Landbrug gået tilbage i Danmark til fordel for kemisk landbrug.
Det er på høje tid at vende bøtten og meget mere til.

Jeg ser ingen anden etisk og moralsk forsvarlig vej, end at bede vore politikere om at gøre Danmark til et klimaøkologisk forskningsland, hvor vi hurtigst muligt i bred forstand konverterer til råstofbevarende produktion.
Det kan måske for nogle se ud til at svække klimaindsatsen i landbruget, hvis der skal bruges flere kræfter på miljø.
Men i det omfang, hvor klimaindsatsen forrentes af lavere energiforbrug, så er det jo uden betydning.
Og måske hænger det sammen, så der kan findes gode synergier, som kan opveje ulemperne, så det vil være særdeles uklogt for økonomer at spå om på forhånd.
Kan vi f.eks. udvikle økonomiske mark robotter, som kan erstatte både traktor, plov, harve, såmaskine, kunstvandingsanlæg og ukrudtssprøjte, og som tilmed er EL-drevne, så må der nok siges at være banko.
Selvom Landbruget ofte er presset på tid, så vil det kunne blive en stor fordel at få deres diselforbrug til markarbejde konverteret til EL, fordi de også vil kunne medvirke til at forbruge mest strøm, når det blæser og vindmøllerne snurrer. En lugerobot kan måske også udvikles til at køre om natten, mens bondemanden sover og ingen andre skal bruge strømmen.


.
22-12-2011 10:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når du skriver sådan, så fortæller det mig, hvor lidt du i virkeligheden ved om, hvor vanskeligt det er at føre beviset.
Eller også gør du, og så spiller du bare på det. Men så kynisk vil jeg nødigt skyde dig i skoene at være.
Men, at du ikke kan bevise en forbrydelse er altså ikke et bevis på, at der ikke er foregået en forbrydelse. Husk det.Nej det er netop ikke vanskelig at føre beviset:

De sprøjtemidler som bruges i dag af landbruget er gennemtestet og man kender de stoffer som evt ender i grundvandet som restprodukter fra sprøjtemidlet som blev leveret på afgrøderne, og som kan måles i inspektionsbrønde og produktionsbrønde og endelige på produktionsmarker lige under dyrkningsarealer og man er 100 % klar over hvad der er i grundvandet.. Og husk lige på at alle de ting som er oppe i pressen om restprodukter i grundvandet, der ikke er målt for, er alle restprodukter fra gamle midler som landbrugserhvervet og kemiindustrien sammen med miljøministeriet af faglige grunde kunne sige ikke vil forekomme i vandet fremover eller påvirkningen vil være aftagende i og med stofferne ikke tilføres markerne mere. Og når de stoffer som bruges i dag er lovlige, som kan ende i grundvandet, er så harmløse at de bruges i levnedsmiddelindustrien eller til hverdagsting som opvaskemidler som er tilfældet med restproduktet for det mest anvendte sprøjtemiddel Roundup hvor altså dette middel udsondres i jordmasserne på vej mod grundvandet.. Ja! Så er det sa uansvarligt ikke at bruge midlet når det faltuelt giver så store produktionsgevinster for landbruget.

JEg mener landbruget står med en meget god sag over for miljøministeren og styrelsen for på et forkert grundlag at føre mange beslutninger og lovgivninger ud i livet eller beslutningsprocesser som bygger på forkerte eller fordrejede fakta enten beviste fordrejninger af politiske årsager eller hvor embedsmænd i miljøministeriet har fordrejet faktuelle ting omkring de plantebeskyttelsesmideler som bruges i landbruget i dag..

Eller en rigsretssag mod miljøministeren for igen og igen at forfølge en miljøbelastning fra landbrugets aktivitet som er ikke forkommenede vil landbruget have meget gode chancher for at vinde.


Herunder sættes det danske drikkevands kvalitet over styr af miljøministeren og dermed befolkningsens sundhed. Bla kan nævens at 130.000 danskere eksponeres for arsen som er et naturligt forekommende stof i naturen som vandværkerne kan rense for, men som der af politiske årsager ikke er fokus på. Arsen giver kræft. Påvirkninger af drikkevandet i vandrør, herfra kommer en betydelige del tungmetaller som påvirker den menneskelige organisme betydeligt. Altså langt værre ting end rester fra landbrugets sprøjtemidler..

Hertil tilføres naturen 300 - 500.000 ton vejsalt årligt som er et langt kraftigere kemikalie end de sprøjtemidler landbruget bruger i dag, som altså også søger mod grundvandet.
Redigeret d. 22-12-2011 11:38
23-12-2011 10:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4725)
Det er farligt at leve. Det er så farligt, at man kan dø af det.

Ang. sprøjtemidler i landbruget, så er der ingen tvivl om, at fordelene ved dem langt overgår ulemperne. Det er derfor, at de fortsat bruges. Hvis de f.eks. blev totalt forbudt ville der ske et enormt produktionstab i dansk landbrug. Udbyttet i økologist landbrug er f.eks. kun på det halve af hvad det er i traditionelt landbrug.
12-06-2012 23:35
Jakob
★★★★★
(8971)
.
http://www.klimadebat.dk/forum/grundvandsproblem-mm--d40-e2059.php#post_30954
delphi skrev:
Miljøstyrelsens kort over gamle lossepladser seFra gamle lossepladser siver det giftige ting til grundvandet og metan (drivhusgas) til atmosfæren fra det gamle affald når det nedbrydes gennem tiden..


Ja, og det er kun de større depoter, der er med på kortet.
Der er i mine øjne som med sprøjtemidler tale om legaliserede forbrydelser mod menneskeheden, og de må straks bringes til ophør, og der skal ryddes op.
http://www.klimadebat.dk/forum/pesticider-i-grundvandet-d32-e1837-s40.php#post_28346


Jeg overvejer i øvrigt, om man kan føre økologisk bevis for, at anvendelsen af visse sprøjtemidler i Danmark er inddirekte mord på tilfældige afrikanere.
Når der sprøjtes imod insekter i Danmark, så reduceres landsvalens fødegrundlag, og dens forplantningsevne bliver måske tilmed ringere.
I hvert fald bliver konsekvensen, at der avles færre svaler om sommeren i Danmark.
Dermed vil der også trække færre svaler til Afrika om vinteren, og der vil derfor blive spist færre myg i Afrika, hvorfor flere afrikanere vil dø af malaria.
.
13-06-2012 13:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Det har du nu sikkert ret i at svalen er på tilbagetog som følge at intensiv landbrugsdrift i de vesteuropæiske lande..

Ergo dør der flere i afrika fordi der er mindre rovfugle til at spise malariamyggen..

Ja! Hvad skal man sige!!
13-06-2012 17:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
sprøjtemidler i Danmark er inddirekte mord på tilfældige afrikanere.


Jakob is back on full throttle


og ser straks den grumme kapitals evne til at udsulte/slå de stakkels afrikanere ihjel ved altså at udrydde landsvalen i danmark ved simpelt jagt på ussel mammon ...
14-06-2012 21:43
Jakob
★★★★★
(8971)
.

Mens det nu lige går så godt med at behandle de legaliserede forbrydelser imod menneskeheden, hvor slemt er det så, at industrien har udviklet resistente bakterier, fordi de misbruger antibiotika i produktionen.?

Det sidste tal jeg har set for EU er 25.000 dødsfald pr. år, og det mener jeg må betegnes som særdeles alarmerende.
Jeg så for en tid siden noget på TV om en bondefamilie, der var blevet smittet af deres egen svinebesætning, og det lød som om, at de havde opgivet at gøre noget ved det.
Måske nogle politikere skulle prøve at spørge Peter Lund Madsen, om det er et problem, når bakterier bliver resistente.
Det har været børnelærdom for lægestuderende i over 50 år. Men af een eller anden grund lykkes det altid industrien at få tilladelse til at bruge den medicin, som burde være forbeholdt en præcist afgrænset målgruppe meget syge mennesker.
Der skal helt anderledes skrap administration til at rydde op og holde øje med dyrlæger, virksomheder og import.

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_da.htm
Citat:
-----------------------------------------
Antimikrobielle stoffer som antibiotika har i deres 70 år på banen gjort deres til, at langt færre af os dør af smitsomme sygdomme. På grund af overforbrug og misbrug af disse stoffer er mange mikroorganismer imidlertid blevet resistente over for dem.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme vurderer, at antimikrobiel resistens (AMR) hvert år koster 25 000 mennesker livet. Dertil kommer over 1,5 milliarder euro i udgifter til sundhedspleje og produktivitetstab.

Situationen bliver ikke mindre alvorlig af, at disse lægemidler er blevet helt uundværlige for lægevidenskaben. Mange operationer kan slet ikke foretages uden dem.
-----------------------------------------
.
15-06-2012 00:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Mens det nu lige går så godt med at behandle de legaliserede forbrydelser imod menneskeheden


Mener du godt nok seriøst den med svalen og malariamyggen?

Sad lige og granskede forskellige rensningsanlægs standart efter der nu gennem 20 år har været meget fokus på fosfor i vandmiljøet, som er den store kilde til fiskedød og iltsvind..

På Lynettens hjemmeside kan rapporterne fra anlægget egenkontrol i form af stikprøver som tages hver 14 dag eller mindre, findes..

Lynetten renser det Københavnske spildevand!

Fra rapporten seTil min store forbavselse sendes der den 23/11/2010 370.000 ton spildevand gennem anlægget og hver liter vand indeholder efter anlægget 14,14 mg fosfor eller bare på en dag udledes der til Øresund 5.300 Kg fosfor
Redigeret d. 15-06-2012 00:23
16-06-2012 10:49
Jakob
★★★★★
(8971)
.

@delphiJeg hørte engang en ledende medarbejder for et rensningsanlæg udtale, at hans opgave var at begrænse iltsvind i fjorden, fordi folk blev forargede og politikerne måtte reagere, når der lå døde fisk i millionvis langs badestrandene.
For at løse dette problem var det tilstrækkeligt og billigst kun at fjerne enten Nitrat eller Fosfor.
At fjerne begge stoffer var for dyrt og unødvendigt for at nå målet.
Så hvis man tror, at vandet er rent, bare fordi der ikke kommer iltsvind et år, så kan man altså godt tro om igen.
Der fjernes primært max. kun den forurening, som giver et synligt resultat, så man undgår forargelse blandt de nulevende overfladiske og uvidende masser, som har magten over demokratiet.
Om man i København har valgt at satse på Nitrat i stedet for Fosfor, ved jeg ikke. Det kan måske også være, at man ikke bekymrer sig så meget, fordi der er tilstrækkelig gennemstrømning, så det meste ender i havet, og så er det jo ikke længere Københavns problem..


Med hensyn til svalerne, så mener jeg det selvfølgelig ganske seriøst. I stedet for kun at have øje for lokale fjender i økosystemet og straks forfalde til kemisk krigsførelse, så skal vi i stedet blive langt bedre til at finde vore allierede og fremme deres vilkår. Den kemiske krigsførelse gør nærmere det stik modsatte og rammer venner ligeså hårdt som fjender.
Når vi stadig har så meget kemisk landbrug i Danmark, så tror jeg, at den primære forklaring er, at landmændene ikke er dygtige nok. Deres kendskab til det økosystem, som de arbejder i er alt for ringe. Enhver idiot kan tilså en mark og pøse kemikalier ud over den efter "Kemiske Alis" anvisninger, hvergang der opstår et problem. Men skal man indpasse sin dyrkning under hensyn til alt andet levende omkring marken for at undgå sprøjtning, så kræver det langt større indsigt i økosystemet og alle dets virkemidler.
.
16-06-2012 11:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Med hensyn til svalerne, så mener jeg det selvfølgelig ganske seriøst. I stedet for kun at have øje for lokale fjender i økosystemet og straks forfalde til kemisk krigsførelse, så skal vi i stedet blive langt bedre til at finde vore allierede og fremme deres vilkår. Den kemiske krigsførelse gør nærmere det stik modsatte og rammer venner ligeså hårdt som fjender.
Når vi stadig har så meget kemisk landbrug i Danmark, så tror jeg, at den primære forklaring er, at landmændene ikke er dygtige nok. Deres kendskab til det økosystem, som de arbejder i er alt for ringe. Enhver idiot kan tilså en mark og pøse kemikalier ud over den efter "Kemiske Alis" anvisninger, hvergang der opstår et problem. Men skal man indpasse sin dyrkning under hensyn til alt andet levende omkring marken for at undgå sprøjtning, så kræver det langt større indsigt i økosystemet og alle dets virkemidler.

@Jakob

Alt det lyder meget smukt men der er idag ca 6 % af det samlede dyrkningsareal som er økologisk, og resten dyrkes som konventionel landbrug.. Økologisk landbrugsdrift er simpelthen ikke rentabelt. Og som sagt så mange gange før så vil et moderne samfund belaste de omgivelser det virker i, og det både industrien og landbruget og det fordi at ellers er produktionen simpelthen ikke rentabel, som den skal være for at forsyne det øverige samfund med de nødvendige goder...
Redigeret d. 16-06-2012 11:10
16-06-2012 17:51
Jakob
★★★★★
(8971)
.@delphi


Det er politikerne, der afgør, hvad det skal være mest rentabelt at producere..
16-06-2012 23:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er politikerne, der afgør, hvad det skal være mest rentabelt at producere.


Jakob

Har du en kommentar til at danskere er det folkefærd som belaster jordens ressourcer fjerdemest i verden og overgår endda en amerikanerne..

se http://ing.dk/artikel/129232-danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere

EN af de væsentlige årsager til dette forhold er de enorme mængder fossilenergi Danmark bruger til el og fjernvarme.

I runde tal for 2010: Samlet bruges der næsten 100 Twh brændsler, hvor 75 twh er fossil og heraf er de 50 twh kul. Denne enorme mængde omsættes til 26 Twh el fra danske kraftværker, som alle de konflikter der er i det danske energisystem afstedkommer.. Altså dette enorme overforbrug er en af (de væsentligste) årsager, som sender danmark op på den tvivlsomme 4-plads i konkurrancen om at svine jordens ressourcer bort og kun overgået af oliestater som de Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar..

Politikerne har gjort det rentabelt med dette exorbitante overforbrug og miljøsvineri!
Redigeret d. 16-06-2012 23:37
17-06-2012 10:11
Jakob
★★★★★
(8971)
.

delphi skrev:Har du en kommentar til at danskere er det folkefærd som belaster jordens ressourcer fjerdemest i verden og overgår endda en amerikanerne..

se http://ing.dk/artikel/129232-danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere


Det er i mine øjne endnu et udtryk for legaliserede forbrydelser imod menneskeheden.
Det er særdeles skamfuldt at være dansker, og du og jeg tilhører de mislykkede generationer, som satte egen velfærd og luksus over vore efterkommeres sikkerhed og livskvalitet.
Der skal handles politisk langt mere konkret og konsekvent ambitiøst, hvis vi skal ud af den suppedas.
.
17-06-2012 12:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der skal handles politisk langt mere konkret og konsekvent ambitiøst, hvis vi skal ud af den suppedas.


Denne politiske handling du efterlyser hvor meget er du indstillet på at den øger miljøbelastningen og dermed kul-forbruget!

De mellemregninger hvor man antager f.eks. at fjernvarme miljøbelaster mindre end oliefyret og derfor er miljørigtigt! Men i den praktiske verden er resultatet at der fyres mere kul ind i det samlede system (og dermed højere miljøbelastningen end fra oliefyret) og dermed øges miljøbelastningen...
23-06-2012 12:39
Jakob
★★★★★
(8971)
.
delphi skrev:Denne politiske handling du efterlyser hvor meget er du indstillet på at den øger miljøbelastningen og dermed kul-forbruget!


Så simpelt er det desværre ikke. Man kan sagtens øge miljøbelastningen uden at øge kulforbruget.
Jeg er ikke indstillet på at øge nogen af delene. Stærkt tværtimod.
.
25-06-2012 14:44
Jakob
★★★★★
(8971)
.

Jeg havde egentlig bestemt, at jeg ikke ville bruge kræfter på at omtale den ulovlige import af gødning og pesticider.

http://ing.dk/artikel/125876-160-landmaend-har-koebt-ulovlige-sproejtegifte
Citat:
------------------------------
Politiet har afsløret to jyske landmænd i at importere og videresælge ulovlige pesticider til 160 andre landmænd over hele landet.

Importen involverede over 500 lastbilsendinger fra 2007 til 2009.

I alt er der ifølge myndighederne blevet importeret 15.000 ton gødning og 21 ton ulovlige sprøjtegifte.
------------------------------

Den slags kriminalitet og sådanne forbrydere må politiet og lovgivningen tage sig af og slå ned på med hård hånd, så det øjeblikkeligt bliver effektivt stoppet.

Men det sker desværre ikke....


Importøren fik en bøde og kunne så ellers bare fortsætte sin ulovlige handel som registreret importør.
Og det fremgik i et klip på DR Update, at 10 af sagerne om videresalg ikke engang er blevet efterforsket.

Det finder jeg aldeles uacceptabelt, og der ligger så mange mulige skadevirkninger i det, at det nærmest er uoverkommeligt at beskrive fyldestgørende.

For det første betyder det mere forurening af vandmiljøet og fødevarer, og ingen ved, hvor mange mennesker og dyr der på sigt bliver syge af det.
Det er i sig selv så alvorligt, at jeg mener, at de kriminelle øjeblikkeligt skal ind og ruske tremmer.

For det andet betyder deres ekstra forurening, at målingerne fra miljøet bliver gjort ubrugelige, så det bliver umuligt at se, hvor meget de lovpligtige reduktioner hjælper.
De manglende resultater vil så føre til yderligere stramninger, som så vil ramme de lovlydige landmænd hårdere, end det ellers var meningen.
Forbryderne stjæler altså dyrkningsmuligheder og udbytte fra de lovlydige landmænd.

For det tredje er det dybt krænkende for retsbevidstheden i befolkningen.
Og det ligner desværre et generelt problem, at virksomheder, som bevidst storsvindler, i alt for mange tilfælde får lov til at køre videre i årevis. Det fremgår tydeligt af DR's udmærkede udsendelse "Kontant".
Det næste bliver, at tilliden til danske virksomheder bliver reduceret yderligere, og det kan få meget store økonomiske og praktiske konsekvenser for hele samfundet.
Hvis det bliver en generel trend, at forbrugerne tror, at virksomhederne er fulde af løgn og svindel, så mister de tilliden til produkterne, og det vil skade hele markedet og formentlig igen især de mest lovlydige virksomheder.

For det fjerde kan kunstgødning og sprøjtemidler anvendes til flere andre former for terror.For mig at se, er der ingen vej udenom meget drastiske stramninger af lovgivningen på området.
Retten til at drive virksomhed må inddrages øjeblikkeligt og for bestandigt, og der må forlanges enorme erstatninger kombineret med meget lange fængselsstraffe.

Og så må vi i øvrigt hurtigst muligt omstille det danske landbrug til økologisk drift, hvor hammeren allerede i dag falder hårdt, blot der findes den mindste rest sprøjtemiddel eller en tom kemikaliedunk hos landmanden.
.
26-06-2012 00:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! Mariager Fjord har det ikke godt der er massive mængder ålegræs mm. Hvis ikke snart der bliver tilført massive mængder kvælstof til fjorden så går det galt.. De senere års tiltag med reduktion af gødningsforbruget i landbruget har været meget hård ved fjorden, med noget nær uoprettelig skade.
Redigeret d. 26-06-2012 00:52
26-06-2012 16:07
Jakob
★★★★★
(8971)
.
delphi skrev:
Ja! Mariager Fjord har det ikke godt der er massive mængder ålegræs mm. Hvis ikke snart der bliver tilført massive mængder kvælstof til fjorden så går det galt.. De senere års tiltag med reduktion af gødningsforbruget i landbruget har været meget hård ved fjorden, med noget nær uoprettelig skade.


Sikkert meget interessant for nogle af læserne at se den holdning udtrykt fra en skribent, som påstår at være bestyrelsesmedlem hos De Konservative.
.
26-06-2012 16:09
Jakob
★★★★★
(8971)
.

Plastik affald i havene:


http://politiken.dk/udland/ECE702365/plastikaffald-moeger-stillehavet-til/
Citater:
-------------------------------
En tyktflydende suppe af plastik, som dækker to-tre gange Frankrigs areal, skal fjernes.

Den gigantiske affaldsmængde vugger blidt i et område af Stillehavet, hvor havstrømmene får det samlet i et farvand mellem Nordamerikan og Asien.
--
En væsentlig del ender i dyrelivet, hvor det enten slår fugle og fisk ihjel eller påvirker dem.

Ifølge Charles Moore fra Algalita Havforskningsfonden har hver fjerde sværdfisk skiftet køn fra han til hun - hvilket kan hænge sammen med de kemikalier, der indgår i Stillehavets store plastiksuppe.

Det vurderes, at plastik, der synker til bunds i verdenshavene, kan forblive et problem i over tusind år fremover.
-------------------------------http://ing.dk/artikel/91525-plastaffald-i-havene-udgoer-en-overset-miljoekatastrofe
Citat:
-------------------------------
Fungerer som små svampe
Problemet forstærkes af, at fragmenteret plast fungerer som små svampe, der ligger og suger kemikalier til sig. Det er kemikalier som polyklorerede bifenyler, nonyphenoler og DDE, der er et nedbrydningsprodukt til insektbekæmpelsesmidlet DDT.

Der er blevet målt op til 1.000 gange koncentrationen af disse kemikalier i plastfragmenterne end i det omgivende hav. Umiddelbart kan det synes som en udemærket metode til at rense havene for miljøskadelige kemikalier, men ifølge Richard C. Thompson, akkumuleres kemikalierne i fødekæden via plasten.

Forureningen skyldes primært plast brugt som engangsemballage. Det er plastposer, shampoflasker, vandflasker, emballage til takeawaymad og den lækre kaffe vi får i en engangsplastkop, der flyder rundt i havene. Eksempelvis ses der ikke computerdele eller plast fra biler.

En ting er den plast, man kan se med det blotte øje, og plastfragmenterne som stammer fra nedbrudt emballage, noget helt andet er de bittesmå plastfibre, en svensk forsker fik i sit net, da han fiskede efter planteplankton.

Normalt har man brugt de net, man bruger til at indsamle dyreplankton til at undersøge, hvor meget plast, der flyder rundt i havene. Med denne metode har amerikanske undersøgelser påvist 1-10 plastpartikler per kubikmeter havvand.

Men den svenske ph.d. i planteplankton Fredrik Norén fra Gøteborgs Universitet, har anvendt et meget mere finmasket net. Han brugte det man normalt bruger til at fiske planteplankton med.

Koncentrationen af plast i hans vandprøver var 2.000 plastpartikler per kubikmeter.
-------------------------------

.
26-06-2012 16:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sikkert meget interessant for nogle af læserne at se den holdning udtrykt fra en skribent, som påstår at være bestyrelsesmedlem hos De Konservative.


Sikkert! Men nu er det altså sådan at alverdens universiteter siden 70'erne har forsket i kvælstof og fosfors påvirkning af vandmiljøet. Og alle andre steder end i danmark når man til den konklusion at det er forholdet mellem fosforen og kvælstof som giver rent vand uden alger og bundvendinger og ikke noget med den tilførte mængde kvælstof..

Herunder også at når der som er tilfældet for Mariager Fjord hvor koncentrationen af fosfor er meget høj fra byernes udledning siden 40 - 50'erne som er bunden i vandmiljøet via planter som opblomstre og forgår og fanges i fjordens sedement på bunde og bruges på ny af nye planter, her er det bevist at øget tilgang at kvælstof faktuelt virker dæmpende eller reducerende på denne fosfor, for netop fosforen er den som skader vandmiljøet...
Redigeret d. 26-06-2012 16:59
Side 4 af 6<<<23456>

Deltag aktivt i debatten Industriens ressourceforbrug:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik