Husk mig
▼ Indhold

Der er ingen klimakrise - 500 uafhængige videnskabsmændSide 1 af 4123>>>
Der er ingen klimakrise - 500 uafhængige videnskabsmænd01-10-2019 22:29
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(18)
500 uafhængige videnskabsmænds åbne brev til FNs Generalsekretariat https://nyadagbladet.se/miljo/har-ar-klimatforskarnas-oppna-brev-till-fn/
Her på engelsk https://nyadagbladet.se/wp-content/uploads/2019/09/there-is-no-climate-emergency.pdf

Det råder ingen klimatkris
Ett globalt nätverk av 500 forskare och akademiker har berett detta angelägna meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan politiska riktlinjer bör vara mer vetenskapliga. Forskare bör öppet adressera osäkerheterna och överdrifterna i prognoserna för global uppvärmning, medan politiker lidelsefullt bör ta den verkliga nyttan och de antagna kostnaderna i beaktande för anpassning till global uppvärmning, såväl som de faktiska kostnaderna för antagna lindringseffekter.
Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning
Det geologiska arkivet påvisar att jordens klimat har varierat så länge planeten har existerat, med naturligt kallare och varmare skiften. Lilla istiden slutade så sent som 1850, och det är därför ingen överraskning att vi nu upplever en period av uppvärmning.
Uppvärmningen är betydligt långsammare än förutsagt
Uppvärmningen i världen är mindre än hälften av den ursprungligen förutsagda och mindre en hälften av vad som kan förväntas på basen av antropogen nettopåverkan och strålningsobalanser. Vi är med andra ord långtifrån att förstå klimatförändringar.
Riktlinjer för klimatpolitik vilar på bristfälliga modeller
Klimatmodeller har många tillkortakommanden och är inte tillnärmelsevis rimliga att använda som verktyg för politik. Därtill överdriver dessa med största sannolikhet effekten av växthusgaser såsom koldioxid. Dessutom ignorerar de faktum att anrikning av koldioxid i atmosfären har välgörande effekter.
Koldioxid är växtföda, grunden för allt liv på jorden
Koldioxid är inte en förorening. Det är essentiellt för allt liv på jorden. Fotosyntesen är en välsignelse. Mer koldioxid är välgörande för naturen och gör jorden mer grön; mer koldioxid i luften har stärkt tillväxten av den globala växtlighetens biomassa. Det är också bra för jordbruk och ökar skördarna världen över.
Global uppvärmning har inte ökat naturkatastrofer
Det finns inget statistiskt belägg för att global uppvärmning intensifierat orkaner, översvämningar, torkor och liknande naturkatastrofer, eller gör dem mer frekvent förekommande. Däremot är åtgärder för minskning av koldioxid både skadliga och kostsamma. Till exempel dödar vindkraftverk fåglar och fladdermöss, och palmoljeplantager förstör regnskogarnas biodiversitet.
Klimatpolitik måste respektera vetenskapliga och ekonomiska verkligheter
Det råder ingen klimatkris och därför finns det inte skäl till panik eller ängslan. Vi motsäger oss starkt den skadliga och orealistiska noll-netto-politiken för koldioxid som är föreslagen till 2050. Om bättre tillvägagångssätt framkommer har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Målet med internationell politik bör vara att fortgående tillhandahålla energi till rimligt pris för människor världen över.

Vänligen,
European Climate Declaration:s nationella ambassadörer
Professor Guus Berkhout / Nederländerna
Professor Rickard Linzen / USA
Professor Ingemar Nordin / Sverige
Terry Dunleavy / Nya Zeeland
Jim O'Brien / Irland
Viv Forbes / Australien
Professor Alberto Prestininzi / Italien
Professor Jeffrey Foss / Engelska Kanada
Professor Reynald du Berger / Franska Kanada
Professor Benoît Rittaud / Frankrike
Morten Jødal / Norge
Professor Fritz Vahrenholt / Tyskland
Rob Lemeire / Belgien
Monckton of Brenchley / Storbritannien

Källa: Clintel.nl
03-10-2019 18:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg er desværre ikke så god til svensk, så derfor har jeg lavet en maskinel oversættelse. Den lyder således:

Der er ingen klimakrise. Et globalt netværk af 500 forskere og akademikere har forberedt denne vigtige meddelelse. Klimavidenskab bør være mindre politisk, mens politiske retningslinjer bør være mere videnskabelige. Forskere bør åbent tage fat på usikkerheder og overdrivelser i prognoserne for global opvarmning, mens politikere lidenskabeligt bør tage højde for de reelle fordele og anslåede omkostninger ved at tilpasse sig den globale opvarmning, samt de faktiske omkostninger ved antagede lettelseseffekter.

Naturlige såvel som menneskeskabte faktorer forårsager opvarmning.
Det geologiske arkiv viser, at Jordens klima har varieret, så længe planeten har eksisteret, med naturligt koldere og varmere skift. Lille istid sluttede så sent som i 1850, så det er ikke overraskende, at vi nu oplever en periode med opvarmning.

Opvarmningen sker meget langsommere end forventet. Global opvarmning er mindre end halvdelen af ​​den oprindeligt forudsagte og mindre end halvdelen af ​​hvad der kunne forventes på grundlag af menneskeskabte nettopåvirkninger og ubalance i stråling. Med andre ord, vi er langt fra at forstå klimaforandringer.

Retningslinjer for klimapolitikken hviler på defekte modeller. Klimamodeller har mange mangler og er ikke med rimelighed anvendelige som et redskab til politik. Derudover er det mest sandsynligt, at de overdriver effekten af ​​drivhusgasser, såsom kuldioxid. Derudover ignorerer de det faktum, at berigelse af kuldioxid i atmosfæren har gavnlige virkninger. Kuldioxid er plantemad, som er grundlaget for alt liv på jorden. Kuldioxid er ikke en forurening. Det er vigtigt for alt liv på jorden. Fotosyntese er en velsignelse. Mere kuldioxid er gavnligt for naturen og gør jorden mere grøn; mere kuldioxid i luften har øget væksten i den globale plantebiomasse. Det er også godt for landbruget og øger høsten på verdensplan.

Den globale opvarmning har ikke øget naturkatastroferne. Der er ingen statistiske beviser for, at den globale opvarmning har intensiveret orkaner, oversvømmelser, tørke og lignende naturkatastrofer eller gør dem hyppigere. I modsætning hertil er foranstaltninger til reduktion af kuldioxid både skadelige og dyre. For eksempel dræber vindmøller fugle og flagermus, og palmeolieplantager ødelægger regnskovenes biologiske mangfoldighed.

Klimapolitikken skal respektere videnskabelige og økonomiske realiteter
Der er ingen klimakrise, og derfor er der ingen grund til panik eller angst. Vi er kraftigt imod den skadelige og urealistiske nul-net-kuldioxidpolitik, der er foreslået for 2050. Hvis der kommer bedre tilgange, vil vi have masser af tid til at reflektere og tilpasse os. Målet med international politik bør være at kontinuerligt levere energi til en rimelig pris til mennesker over hele verden.
03-10-2019 21:18
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
2000 videnskabsmænd har fundet frem til, at kloden er i dyb krise, og at det er menneskeskabt......MONACO, Sept 25 – The latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report highlights the urgency of prioritizing timely, ambitious and coordinated action to address unprecedented and enduring changes in the ocean and cryosphere.

The report reveals the benefits of ambitious and effective adaptation for sustainable development and, conversely, the escalating costs and risks of delayed action.

The ocean and the cryosphere – the frozen parts of the planet – play a critical role for life on Earth. A total of 670 million people in high mountain regions and 680 million people in low-lying coastal zones depend directly on these systems. Four million people live permanently in the Arctic region, and small island developing states are home to 65 million people.

Global warming has already reached 1°C above the pre-industrial level, due to past and current greenhouse gas emissions. There is overwhelming evidence that this is resulting in profound consequences for ecosystems and people. The ocean is warmer, more acidic and less productive. Melting glaciers and ice sheets are causing sea level rise, and coastal extreme events are becoming more severe.

The IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, approved on 24 September 2019 by the 195 IPCC member governments, provides new evidence for the benefits of limiting global warming to the lowest possible level – in line with the goal that governments set themselves in the 2015 Paris Agreement. Urgently reducing greenhouse gas emissions limits the scale of ocean and cryosphere changes. Ecosystems and the livelihoods that depend on them can be preserved.

"The open sea, the Arctic, the Antarctic and the high mountains may seem far away to many people," said Hoesung Lee, Chair of the IPCC. "But we depend on them and are influenced by them directly and indirectly in many ways – for weather and climate, for food and water, for energy, trade, transport, recreation and tourism, for health and wellbeing, for culture and identity."

"If we reduce emissions sharply, consequences for people and their livelihoods will still be challenging, but potentially more manageable for those who are most vulnerable," Lee said. "We increase our ability to build resilience and there will be more benefits for sustainable development."

Knowledge assessed in the report outlines climate-related risks and challenges that people around the world are exposed to today and that future generations will face. It presents options to adapt to changes that can no longer be avoided, manage related risks and build resilience for a sustainable future. The assessment shows that adaptation depends on the capacity of individuals and communities and the resources available to them.

More than 100 authors from 36 countries assessed the latest scientific literature related to the ocean and cryosphere in a changing climate for the report, referencing about 7,000 scientific publications.

The IPCC Special Report is a key scientific input for world leaders gathering in forthcoming climate and environment negotiations, such as the UN Framework Convention on Climate Change Conference (COP25) in Chile in December

"The world's ocean and cryosphere have been 'taking the heat' from climate change for decades, and consequences for nature and humanity are sweeping and severe," said Ko Barrett, Vice-Chair of the IPCC. "The rapid changes to the ocean and the frozen parts of our planet are forcing people from coastal cities to remote Arctic communities to fundamentally alter their ways of life," she added.

"By understanding the causes of these changes and the resulting impacts, and by evaluating options that are available, we can strengthen our ability to adapt," she said. "The Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate provides the knowledge that facilitates these kinds of decisions."


Major changes in high mountains affecting downstream communities

People in mountain regions are increasingly exposed to hazards and changes in water availability, the report said.

Glaciers, snow, ice and permafrost are declining and will continue to do so. This is projected to increase hazards for people, for example through landslides, avalanches, rockfalls and floods.

Smaller glaciers found for example in Europe, eastern Africa, the tropical Andes and Indonesia are projected to lose more than 80% of their current ice mass by 2100 under high emission scenarios. The retreat of the high mountain cryosphere will continue to adversely affect recreational activities, tourism, and cultural assets.

As mountain glaciers retreat, they are also altering water availability and quality downstream, with implications for many sectors such as agriculture and hydropower.

"Changes in water availability will not just affect people in these high mountain regions, but also communities much further downstream," said Panmao Zhai, Co-Chair of IPCC Working Group I.

"Limiting warming would help them adapt to changes in water supplies in mountain regions and beyond, and limit risks related to mountain hazards," he said. "Integrated water management and transboundary cooperation provides opportunities to address impacts of these changes in water resources."

Melting ice, rising seasGlaciers and ice sheets in polar and mountain regions are losing mass, contributing to an increasing rate of sea level rise, together with expansion of the warmer ocean.

While sea level has risen globally by around 15 cm during the 20th century, it is currently rising more than twice as fast – 3.6 mm per year – and accelerating, the report showed.

Sea level will continue to rise for centuries. It could reach around 30-60 cm by 2100 even if greenhouse gas emissions are sharply reduced and global warming is limited to well below 2°C, but around 60-110 cm if greenhouse gas emissions continue to increase strongly.

"In recent decades the rate of sea level rise has accelerated, due to growing water inputs from ice sheets in Greenland and Antarctica, in addition to the contribution of meltwater from glaciers and the expansion of warmer sea waters," said Valérie Masson-Delmotte, Co-Chair of IPCC Working Group I.

"This new assessment has also revised upwards the projected contribution of the Antarctic ice sheet to sea level rise by 2100 in the case of high emissions of greenhouse gases," she said. "The wide range of sea level projections for 2100 and beyond is related to how ice sheets will react to warming, especially in Antarctica, with major uncertainties still remaining."


More frequent extreme sea level events

Sea level rise will increase the frequency of extreme sea level events, which occur for example during high tides and intense storms. Indications are that with any degree of additional warming, events that occurred once per century in the past will occur every year by mid-century in many regions, increasing risks for many low-lying coastal cities and small islands.

Without major investments in adaptation, they would be exposed to escalating flood risks, the report shows. Some island nations are likely to become uninhabitable due to climate-related ocean and cryosphere change, the report said, but habitability thresholds remain extremely difficult to assess.

Increases in tropical cyclone winds and rainfall are exacerbating extreme sea level events and coastal hazards. Hazards will be further be intensified by an increase in the average intensity, magnitude of storm surge and precipitation rates of tropical cyclones, especially if greenhouse gas emissions remain high.

"Various adaptation approaches are already being implemented, often in response to flooding events, and the report highlights the diversity of options available for each context to develop integrated responses anticipating the full scale of future sea level rise," said Masson-Delmotte.Changing ocean ecosystems

Warming and changes in ocean chemistry are already disrupting species throughout the ocean food web, with impacts on marine ecosystems and people that depend on them, the report said.

To date, the ocean has taken up more than 90% of the excess heat in the climate system. By 2100, the ocean will take up 2 to 4 times more heat than between 1970 and the present if global warming is limited to 2°C, and up to 5 to 7 times more at higher emissions. Ocean warming reduces mixing between water layers and, as a consequence, the supply of oxygen and nutrients for marine life.

Marine heatwaves have doubled in frequency since 1982 and are increasing in intensity. They are projected to further increase in frequency, duration, extent and intensity. Their frequency will be 20 times higher at 2°C warming, compared to pre-industrial levels. They would occur 50 times more often if emissions continue to increase strongly.

The ocean has taken up between 20 to 30% of human-induced carbon dioxide emissions since the 1980s, causing ocean acidification. Continued carbon uptake by the ocean by 2100 will exacerbate ocean acidification.

Ocean warming and acidification, loss of oxygen and changes in nutrient supplies, are already affecting the distribution and abundance of marine life in coastal areas, in the open ocean and at the sea floor.

Shifts in the distribution of fish populations have reduced the global catch potential. In the future, some regions, notably tropical oceans, will see further decreases, but there will be increases in others, such as the Arctic. Communities that depend highly on seafood may face risks to nutritional health and food security.

"Cutting greenhouse gas emissions will limit impacts on ocean ecosystems that provide us with food, support our health and shape our cultures," said Hans-Otto Pörtner, Co-Chair of IPCC Working Group II. "Reducing other pressures such as pollution will further help marine life deal with changes in their environment, while enabling a more resilient ocean."

"Policy frameworks, for example for fisheries management and marine-protected areas, offer opportunities for communities to adapt to changes and minimize risks for our livelihoods," he added.


Declining Arctic sea ice, thawing permafrost
The extent of Arctic sea ice is declining in every month of the year, and it is getting thinner. If global warming is stabilized at 1.5°C above pre-industrial levels, the Arctic ocean would only be ice-free in September – the month with the least ice – once in every hundred years. For global warming of 2°C, this would occur up to one year in three.

Some people living in the Arctic, especially indigenous peoples, have already adjusted their traveling and hunting activities to the seasonality and safety of land, ice and snow conditions, and some coastal communities have planned for relocation. Their success in adapting depends on funding, capacities, and institutional support, the report shows.

Permafrost ground that has been frozen for many years is warming and thawing and widespread permafrost thaw is projected to occur in the 21st century. Even if global warming is limited to well below 2°C, around 25% of the near-surface (3-4 meter depth) permafrost will thaw by 2100. If greenhouse gas emissions continue to increase strongly, there is a potential that around 70% near-surface permafrost could be lost.

Arctic and boreal permafrost hold large amounts of organic carbon, almost twice the carbon in the atmosphere, and have the potential to significantly increase the concentration of greenhouse gases in the atmosphere if they thaw. It is unclear whether there is already a net release of carbon dioxide or methane due to the ongoing thaw of the Arctic permafrost. In the future, increased plant growth can increase the storage of carbon in soils and offset carbon release from permafrost thaw, but not at the scale of large changes on the long term.

Wildfires are disturbing ecosystems in most tundra and boreal as well as mountain regions.

Knowledge for urgent action

The report finds that strongly reducing greenhouse gas emissions, protecting and restoring ecosystems, and carefully managing the use of natural resources would make it possible to preserve the ocean and cryosphere as a source of opportunities that support adaptation to future changes, limit risks to livelihoods and offer multiple additional societal benefits.

"We will only be able to keep global warming to well below 2°C above pre-industrial levels if we effect unprecedented transitions in all aspects of society, including energy, land and ecosystems, urban and infrastructure as well as industry. The ambitious climate policies and emissions reductions required to deliver the Paris Agreement will also protect the ocean and cryosphere – and ultimately sustain all life on Earth," said Debra Roberts, Co-Chair of IPCC Working Group II.

SROCC provides the best available scientific knowledge to empower governments and communities to take action, embedding that scientific knowledge on unavoidable change and plausible futures into their own context, to limit the scale of risks and climate impacts.

The report gives evidence of the benefits of combining scientific with local and indigenous knowledge to develop suitable options to manage climate change risks and enhance resilience. This is the first IPCC report that highlights the importance of education to enhance climate change, ocean and cryosphere literacy.

"The more decisively and the earlier we act, the more able we will be to address unavoidable changes, manage risks, improve our lives and achieve sustainability for ecosystems and people around the world – today and in the future," Roberts said.

03-10-2019 21:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De lever af at skabe frygt. Derfor kan man så let som ingenting påvise mange problemer som er langt alvorligere end CO2- og klimaproblemet. Prøv at kigge på hvad der koster masser af menneskeliv. Det giver et meget tydeligt resultat.
04-10-2019 00:29
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Det åbne brev til FN gør nu ikke det helt store indtryk på mig.

Med hensyn til de fire danskere, der har underskrevet brevet, er der antageligvis tale om tre forskere, der er 70 år+ gamle og en ingeniør, der har arbejdet for Mærsk Oil.

Stor respekt for deres livserfaring men der tale om den gamle garde og heldigvis ikke repræsentativt for den danske befolkning.
04-10-2019 07:19
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Jesper-Midtfyn skrev:
Det åbne brev til FN gør nu ikke det helt store indtryk på mig.

Med hensyn til de fire danskere, der har underskrevet brevet, er der antageligvis tale om tre forskere, der er 70 år+ gamle og en ingeniør, der har arbejdet for Mærsk Oil.

Stor respekt for deres livserfaring men der tale om den gamle garde og heldigvis ikke repræsentativt for den danske befolkning.


Ja, det eneste interessante i opråbet er, at det som regel altid er aldrende mænd, der underskriver klimaskeptiske udtalelser.
Der findes ikke nogen samlet organisation, der arbejder med klimaforskning, der vil underskrive sådan en gang bras.
04-10-2019 19:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sagt lige ud, så er der ingen klimakrise under opsejling. Det med klimakriser og katastrofal global opvarmning er rene fantasifostre, som dommedagsprofeter af denne ene eller anden slags har opfundet. Der eksistere således ikke beviser for, at vi er på vej ind i en klimakrise eller at der er ved at ske katastrofal global opvarmning.

Hele klimahysteriet bygger som bekendt på langsigtede prognoser. Det vil sige prognoser som rækker 50 år, 100 år eller mere ud i fremtiden. Sådanne prognoser er i sagens natur altid meget usikre. Usikkerheden i sådanne prognoser udgår man altid behændigt at omtale. Herved fremstår disse prognoser nærmest som et faktum. Dette er de dog på ingen måde. Her til kommer så, at man ikke kender størrelsen på klimasensitiviteten incl. tilbagekoblingsmekanismer. Dette gør, at disse prognoser bliver endnu mere upræcise. Prognoser der rækker 100 år ud i fremtiden er således ikke meget mere end en gang gætværk. Ved at ændre på forudsætningerne kan man som bekendt altid få sådanne prognoser til at se ud som man ønsker det.

Samtidigt skal man huske, at IPCC og deres medløbere gang på gang har skudt over målet. Temperaturen er således ikke steget som den skulle ifølge de langsigtede prognoser. Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland er tilsvarende yderst minimal samtidigt med, at man i adskillige årtier gang på gang har meldt ud, at denne afsmeltning er både faretruende, alarmere og katastrofal. Sommer-havisen ved Nordpolen er tilsvarende ikke smeltet bort, som den eller skulle være på nuværende tidspunkt, ifølge et hav af forudsigelser. Golfstrømmen er tilsvarende ikke blevet svækket selvom den ellers skulle være dette ifølge i hav af såkaldte eksperter. Den globale kornproduktion stiger og stiger år for år selvom høj betalt professorer i denne ene afhandling efter den anden har skrevet, at global opvarmning er til skade for kornavlen. Nogle af dem går endda så langt som at sige, at global opvarmning er en bombe under kornavlen. Alligevel stiger og stiger kornproduktionen. På denne baggrund er således åbenlyst, IPCC og de alarmistiske klimaforskere på diverse universiteter for længst har mistet deres troværdighed. Kun ubegavede folk tror fortsat på disse alarmistiske forskere. Dem er der desværre mange af.

Yderligere er det en kendsgerning, at varme historisk set har været godt for menneskeheden. Tilsvarende har kulde altid en ulempe. I de perioder hvor det har været varmt, har planter, dyr og menneskene haft det godt. Som følge heraf er der i disse varmeperioder sket en betydelig befolkningstilvækst. Tilsvarende vil varme også i fremtiden være godt for både mennesker, dyr og planter. Se blot på hvordan de klimatiske forhold var under holocæn klimatisk optima. I denne periode var Sahara eksempelvis dækket af skov og savanne. De historisk kuldeperioderne har derimod været skidt for menneskeheden. Langvarige kuldeperioder har således altid været ledsaget af sult og sygdom. Tænk blot på den lille istid.

At være bange for global opvarmning med mere er som at være bange for sin egen skygge. Der er således ingen rationel grund til at være bange for global opvarmning og hvad man eller kalder det.
05-10-2019 14:36
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(18)
"Ja, det eneste interessante i opråbet er, at det som regel altid er aldrende mænd, der underskriver klimaskeptiske udtalelser."


Naturligvis er det aldrende mænd. De yngre "videnskabsmænd" er økonomisk dybt afhængige af regeringstilskud gennem det IPCC, som tidligere IPCC formand Rajendra Pachauri fastslog kun udførte politisk bestillingsarbejde på ordre fra verdens regeringer (1). Uden disse tilskud ville mange tusinde "videnskabsmænd blive arbejdsløse.

IPCCs arbejde er altså pseudovidenskab, som det også klart fremgik af Climategate-skandalerne. Eller anderledes udtrykt: politisk ideologisk, ja religiøs manipulationspropaganda for det, som EUs ledere betegner som "Den Nye Verdensorden" (2).

Denne orden er global kommunisme a la Sovjet gennem omfordeling af vestens rigdom til 3. verdenslandene. der altid vil forblive afhængige af Vesten. Det har jo en uomtvistelig grund, at de er så tilbagestående.

I København vedtog verdens regeringer, at Vesten fra år 2020 skal sende foreløbig 100 milliarder dollars som "klimaafbødning" til U-landene, fordi "vi har forårsaget global opvarmning gennem udledning af (harmløst) CO2 til skade for U-landene".
Samtidig tillod/tillader man verdens største udleder af CO2 og kulpartikler, nemlig "U-landet Kina", at fortsætte som hidtil!

"Klimaafbødningen" kan betragtes som bestikkelse til diktatorerne i den 3. verden. Det oplevede Den Europæiske Investeringsbank, der sendte projektpenge tll disse lande.
Pengene havnede i diktatorernes og storbankernes private skattely-konti (4).
Det er således eliten i U-landene og ejerne af storbankerne, der profiterer af denne kommunistiske omfordeling.
Det er jo ikke nogen tilfældighed, at vores penge til klima-omfordelingen skal foregå gennem Rothschilds Global Environmental Facility, som inkluderer Verdensbanken og angiveligt er verdens største bank! Den bank snørede FN 179 lande til at godkende på Rio-Konferencen i 1992.

Ret og vrangt i klima-økologi-verdensordenen skal nu foregå gennem en FN-Klimadomstol (5, 6) under oprettelse. Den har eneret til at bestemme i disse anliggender - som jo omfatter praktisk alt. En udvidelse af FNs en-verdensregering.

Vores velfærdskommunisme fordeler med succes rigdom. Den sig udviklende gentagelse af sovjetkommunismen vil atter blive fordeling af fattigdom overalt, uden incitament til initiativ.
"Sludder"? Internet censur-politiet ECIPS har hacket min tidligere blog new.euro-med.dk sønder og sammen for 1/2 år siden - og fjernede 9 vigtige files. Min nye blog, kristigenkomststorpolitik.blog, har ikke fundet nåde for Googles søgeliste. Jeg er udelukket fra Facebook.

"Der findes ikke nogen samlet organisation, der arbejder med klimaforskning, der vil underskrive sådan en gang bras"

Dette er uvidenhed. Se bl.a. The Heartland Institute (3)

Det er ikke tilfældigt, at det er venstrefløjene i verden, der driver klimareligionen op på et urealistisk og hysterisk plan


(1) https://timesofindia.indiatimes.com/india/I-am-happy-that-truth-has-come-out-Pachauri/articleshow/6482854.cms
(2) https://youtu.be/a7D21rPpBrk
(3) https://www.heartland.org/Center-Climate-Environment/index.html
(4) https://web.archive.org/web/20170827154143/https://www.theguardian.com/business/2010/nov/25/european-investment-bank-criticised
(5) https://web.archive.org/web/20180926131509/https://wattsupwiththat.com/2011/12/09/durban-what-the-media-are-not-telling-you/#more-52760
(6) https://www.foxnews.com/politics/u-n-floats-global-climate-court-to-enforce-emissions-rules
06-10-2019 07:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Der findes ikke nogen samlet organisation, der arbejder med klimaforskning, der vil underskrive sådan en gang bras"

Dette er uvidenhed. Se bl.a. The Heartland Institute (3)


Uvidenheden skal du da ikke udtale dig om, når du henviser til en politisk organisation som Heartland Institute, iøvrigt finansieret af olieindustrien.

Har du noget seriøst at byde ind med?
06-10-2019 10:47
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(18)
@ Peter Villadsen.

Mod ideologi er argumenter meningsløs.

Du mener altså, at Climagate-IPCC er seriøs trods dens formand Rajendra Pachauris bekendelse af det modsatte - men at Heartland ikke er det! Se dog på Heartlands grafer og læs f.eks prof. Henrik Svensmark.
Jeg har gennem flere indlæg påvist, at CO2-myten er videnskabeligt helt uholdbar. Der er kun pseudovidenskabelige argumenter derimod.

https://www.klimadebat.dk/forum/fns-fordrejede-klimapolitik-og-teknokratiets-co2-oekonomi-d12-e3629.php.

Polisafsmeltningen så man også i 1922 og under 2. Verdenskrig, da tyske krigsskibe uhindret kunne sejle ind i Stillehavet og sænke amerikanske skibe.
Jakobshavn-bræen smelter nedefra - ikke ovenfra - pga. ændring af Irminger grenen af Golfstrømmen.

For 6000 og for 2000 år siden samt i middelalderen var det op til 2 grader varmere end i dag.

Hvis du vil holde fast i menneskeskabt klimaændring, skulle du interessere dig for IPCCs Solar radiation management (se PCCs AR5 SPM 21), hvorved der sprøjtes gift ind i atmosfæren.

Jeg håber, at du har tegnebogen i orden, for fremtiden bliver CO2-dyr - også for dig. Men CO2 vil fortsat stige - mens Svensmark og andre siger, vi er på vej ind i en ny lille istid - som så ofte før i jordens geologiske historie. CO2 bevirker ikke opvarmning
Se f.eks.her http://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif

Ophavsmændene til CO2-opvarmningsskrønen påstod i 1970erne, at .... en ny istid var undervejs!

Ak ja. På deres postulater skal I kende ideologerne.


Venlig hilsen
06-10-2019 10:49
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Peter Villadsen skulle laese om 'uncertainty' i IPCC prognoser om fremtidens klima her:

https://wattsupwiththat.com/2019/10/05/how-dare-you/

Her er et lille uddrag:

It gets worse. From Chapter 1 of the SROCC Final Draft (pages 41 to 48):

In some cases, deep uncertainty (Cross-Chapter Box 5 in Chapter 1) may exist in current scientific assessments of the processes, rate, timing, magnitude, and consequences of future ocean and cryosphere changes. This includes physically plausible high-impact changes, such as high-end sea level rise scenarios.

Existing guidelines to ensure consistent treatment of uncertainties by IPCC author teams (Mastrandrea et al., 2010; Section 1.9.2) may not be sufficient to ensure the desired consistency or guide robust findings when conditions of deep uncertainty are present (Adler and HirschHadorn, 2014). The IPCC, and earlier assessments, encountered deep uncertainty when evaluating numerous aspects of the climate change problem.

Deep Uncertainty – Case B —Antarctic ice sheet and sea level rise: Dynamical ice loss from Antarctica (Cross-Chapter Box 8 in Chapter 3) provides an example of lack of knowledge about processes, and disagreement about appropriate models and probability distributions for representing uncertainty However, the magnitude of additional rise beyond 2100, and the probability of greater sea level rise than that included in the likely range before 2100, are characterised by deep uncertainty (Section 4.2.3).


Klimapanikken eksisterer kun i hovedet paa dem der tror paa alle disse forudsigelser baseret paa computer models der ikke har nogen forbindelse med den virkelige verden.
06-10-2019 12:42
kfl
★★★★★
(2167)
Det er noget forfærdelig sludder af konspirationsteorier og uvidenhed i denne tråd.
06-10-2019 18:04
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Håbløse indslag uden noget særlig substans.
Man kan ikke argumentere med konspirationsteorier.
Der opfindes bare nye, der dækker over tidligere fejltagelser, og diskussionerne kører i ring.
Svensmark kortet, istidskortet, clinategate kortet, Heartland kortet.
Afgrundsdyb fornægtelse af den egentlige forskning, der viser flere og flere kedelige effekter af global opvarmning forårsaget af et ekstremt forbrug af kul, olie og gas.
Redigeret d. 06-10-2019 18:48
06-10-2019 18:43
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(18)
Se mit tidligere indlæg (1)

Peter Villadsen & Co. er gennem klimamanipulationen, måske gennem den generelle understøtelse af masseindvandring - nu med Marrakesch-pakten (2) i hånden - og massiv støtte fra ensrettede, elitekontrollerede medier (3) i gang med at gennemføre FNs nysovjetiske kommunistiske en-verdensregering - Agenda 2030 (4) - den tidligere Agenda 21, som Danmark tilsluttede sig på Rio-konferencen 1992, og som Folketinget vedtog i år 2000.

Marrakesch-pakten blev underskrevet af Danmark i decbr. 2018, gør sikker migration på modtagerlandets bekostning til menneskeret for enhver, der har lyst.
De tilgodesete kvitterede straks med i overensstemmelse med Koranens sværdvers (sura 9:5) at skære hovederne af 2 godtroende nordiske kvinder - i Marrakesch! Sura 9 ugyldiggør alle fredelige Koranvers (5)

Altsammen i overensstemmelse med FN og Europas frimurer-storloger (6).
Jeg tror efterhånden, at Danmark regeres fra Blegdamsvej 23 i stedet for fra Christiansborg.

(1) https://www.klimadebat.dk/forum/fns-fordrejede-klimapolitik-og-teknokratiets-co2-oekonomi-d12-e3629.php

(2) https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

(3) http://www.wakingtimes.com/2015/08/28/the-illusion-of-choice-90-of-american-media-controlled-by-6-corporations/

(4) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

(5) http://www.meforum.org/1754/peace-or-jihad-abrogation-in-islam

(6) https://web.archive.org/web/20170828035800/http://www.katholisches.info/tawato/uploads/Freimaurer-und-Einwanderung.jpg

Anders Bruun Laursen
06-10-2019 21:49
kfl
★★★★★
(2167)
Flere af de personer, der er nævnt i introduktionen, er knyttet til kulindustrien eller den kemisk industri og uden erfaring fra klimaforskningen. Som rosinen i pølsende er nævnt Monckton.

Der er intet videnskabelig i introduktionen, men kun rene politisk holdninger og påstande. Det er som sådan OK, men lad være med at stille jer op på en videnskabelig prædikestol.

Posten er det sædvanlig vås fra anti klima tænketanke, der er finansieret af oli og kulindustrien.
06-10-2019 22:58
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(18)
Jyllandsposten 4. okt. 2019 Morten Uhrskov Jensen https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE11664362/venstreorienterede-laerere-og-studerende-ved-universiteterne-gaar-maalrettet-efter-at-faa-fyret-forskere-de-ikke-kan-lide/

"Universiteterne – ofte især de mest prestigefyldte – er pakket med venstreorienterede forskere og studerende, og er der noget, disse som oftest ikke tåler, er det forskning og for den sags skyld holdninger, der udfordrer deres verdensbillede.

Kritik har aldrig været noget, som den ydre og yderste venstrefløj har holdt af, og det er derfor i fin tradition med farverige (et andet ord for massemorderiske) personligheder som Lenin, Statlin og Mao, at nutidens identitetspolitiske venstrefløj vil have udrenset, ausgerottet, oppositionelle stemmer i egne rækker.

Væsentligste grund til at udøve terror – her er det intellektuel terror – er ikke så meget at ramme den enkelte i sig selv, men at skræmme mindst 10 gange så mange fra at gøre noget tilsvarende.

Noah Carl, sociolog, blev i december 2018 ansat ved Cambridge University. Øjeblikkeligt blev der taget initiativ til at få ham fyret. 586 akademikere og 874 studenter var helt med på idéen om en god gang berufsverbot. Og Noah Carl blev ganske rigtigt fyret fra sin fastansættelse ved Cambridge University.

Den etablerede engelske avis Daily Mail har i en meget fair artikel givet ordet til Noah Carl, og han kan fortælle, at hans sag først blev behandlet af et udvalg, hvis formand var pensioneret dommer, og dette udvalg frikendte både St. Edmund's College og Noah Carl selv for at have gjort noget forkert i forbindelse med hans ansættelse.

Nå, når man ikke kan få det rigtige resultat første gang, nedsætter man da bare et nyt udvalg. I anden omgang bestod det af Noah Carls kolleger, og de konkluderede, at Noah Carls forskning var »problematisk«, og at han havde samarbejdet med personer med »ekstreme synspunkter«. Super. Nu var sagen grydeklar, og Noah Carl blev fyret.

Hvad var da Noah Carls brøde? Såmænd at han havde tilladt sig at forske i IQ og gener. O, du almægtige, større synd findes næppe. I hvert fald ikke i den vestlige verden anno 2019.

I 2017 blev professor ved Oxford University Nigel Biggar beskyldt for at være en »langvarig apologet for kolonialisme«.

I januar 2019 blev den 78-årige juraprofessor fra Oxford University John Finnis krævet fyret, fordi han efter sigende skulle være »homofobisk og transfobisk«.

I marts 2019 blev den canadiske psykolog Jordan Petersons gæsteforelæsninger ved Cambridge University aflyst efter protester.

I april 2019 blev den 75-årige konservative filosof Roger Scruton fyret som rådgiver for den britiske regering, fordi det venstreorienterede tidsskrift New Statesman havde fordrejet nogle af Roger Scrutons udtalelser. Kun en dygtig indgriben fra Douglas Murray (forfatter til den fremragende bog "Europas undergang"), der fik fat i optagelsen af interviewet og kunne dokumentere journalistens løgne, fik Roger Scruton tilbage som rådgiver.

Fællesnævneren for alle disse "sager" er, som man kan se, at de stammer fra den ydre og yderste venstrefløj alle som en. Truslen mod ytrings- og forskningsfriheden kommer i dag to steder fra. Fra en stor gruppe af muslimer, der ønsker radikalt at forandre de europæiske samfund etnisk, religiøst og kulturelt.

Og deres brødre og søstre i ånden er den venstrefløj, der hadefuldt går målrettet efter, at forskere ved universiteterne skal miste deres arbejde, fordi det er en så effektiv metode til at få mangefold andre til at holde deres kæft".

Derfor "flammer heksebålene" igen - i demokratiets navn!

Når der ikke findes dokumenterbare beviser for ideologiske postulater, brænder man kættere med udtryk som "konspirationsteori" samt udelukkelse fra medierne.

Og de "retfærdige" arver riget til dettes og egen undergang, fordi kun få evner at undgå hjernevask gennem elitens medier, men akcepterer hvad de derigennem får dikteret som politisk korrekt (et påfund af NVOs kommunister i Frankfurt Skolen - Adorno, Horkheimer, Marcuse etc.).

Derfor evner de ikke at stille de kritiske spørgsmål, der kendetegner ægte videnskab men lader sig betale og betaler for junk, som de så kalder "videnskab" - på trods af Rajendra Pachauris stempling af det som politisk bestillingsarbejde - og på trods af afsløringerne i Climategate skandalerne.

For ingen er så blinde som de, der ikke vil se.

"Man merkt die Absicht und wird verstimmt" som tyskerne siger, der blev eksperter i at se, hvad hjernevask til mangel på kritik mod politisk korrekthed fører til.

Danmark står ikke mere til at redde. Folkets flertal gik til i bedøvelse i den Fabianske velfærdsmodel. Det gik til i dekadence.

For år tilbage satte SF "En Helt Ny Dagsorden"
https://web.archive.org/web/20180416033413/http://euro-med.dk/EU-Documents/En-Helt-Ny-Dagsorden-For-Europas-Centrum-Venstre-2004-2009.pdf:

"Vore forfædre skabte det nationale demokrati. Vi skaber det regionale (EU) demokrati (nu med medie- og internetcensur for at kvæle kritiske røster).Vore børn skal skabe det globale demokrati."

Derpå gik SF ind for at udsende vort militær i alverden for at slå folkeslag ihjel og jage dem til Danmark og Europa som stakkels muslimske flygtninge, der stemmer kommunistisk. For de skal arve riget, når danerne er kulturelt og demografisk væk.

Jeg har nu ikke mere at tilføje.
Farvel, og tak for, at man ikke udelukkede mig fra klimadebat.dk.
Her dog en hel del, der ikke sover - men har set sandheden og forlanger beviser, hvad klimatisterne mht. CO2-myten ikke har kunnet levere.
RE: Engelsek version07-10-2019 09:18
kfl
★★★★★
(2167)
Her er den engelske version af introduktionen:

There is no climate emergency

Som en reaktion på en tidligere version se:

Climate Science Deniers Planning European Misinformation Campaign, Leaked Documents Reveal


Peter Villadsen skrev:
Håbløse indslag uden noget særlig substans.
Man kan ikke argumentere med konspirationsteorier.
Der opfindes bare nye, der dækker over tidligere fejltagelser, og diskussionerne kører i ring.
Svensmark kortet, istidskortet, clinategate kortet, Heartland kortet.
Afgrundsdyb fornægtelse af den egentlige forskning, der viser flere og flere kedelige effekter af global opvarmning forårsaget af et ekstremt forbrug af kul, olie og gas.Det lyder meget hult at du skriver: "Afgrundsdyb fornægtelse af den egentlig forskning". Du skelner "egentlig forskning" og "forskning". Hvad er forskellen ?

Du ved ikke hvad du taler om.
Redigeret d. 07-10-2019 10:13
07-10-2019 19:03
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl og Peter Villadsen med flere


Jeg må sige lige ud, at det er nogle sølle svar, som I giver. Kan I virkelig ikke gøre det bedre?

I tager altid helt ukritisk udgangspunkt i IPCC og den etablerede klimaforskning, som om at disse institutioner er fuldstændigt ufejlbarlige. Problemet er bare, at der er stor grund til at være skeptisk overfor både IPCC og den etablerede klimaforskning. Følgende årsager taler således for sig selv:

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive CO2-problemerne. Disse er som bekendt dybt afhængige af nye og vedvarende offentlige bevilliger.

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere gang på gang har skudt langt over målet. Her behøver man blot at nævne ting som: Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland: Afsmeltningen af havisen ved Nordpolen: Svækkelsen et Golfstrømmen: Temperaturstigningstakten generelt: Havniveaustigningstakten generelt: Udviklingen i kornavlen ved global opvarmning: Ingen stigning i antallet og omfanget af ekstremt vejrs hændelser.

* At man gang på gang ignorer og undervurdere de positive effekter af AGW via CO2.

* At hele CO2- og klimaproblemet tager udgangspunkt i meget usikre prognoser, som rækker langt ud i fremtiden, f.eks til år 2100. Denne usikkerhed undlader man behændigt at gøre den brede befolkning opmærksom på.

* At det er meget stor usikker omkring fastlæggelsen af niveauet for klimasensitiviteten inkl. tilbagekoblingsmekanismerne.

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere ikke er åbne overfor kritik. Hvis der eksempelvis er uoverensstemmelse imellem de langsigtede prognoser og virkeligheden, så er man nødsaget til at tilrette prognoserne til virkeligheden.

* At man ikke taget afstand fra de forskere/forskningsinstitutioner, som (af den ene eller anden årsag) overdriver problemerne.

* At man så let som ingen ting kan nævne en lang række globale problem som er langt alvorligere end CO2-problemet. Skal vi starte med fattigdomsproblemet?

* At varme historisk set har været gunstigt og kulde historisk set en ulempe. Skal vi starte med at tale om sultproblemerne under den lille istid? Eller skal vi heller begynde med at tale om de gunstige klimatiske forhold under holocæn klimatisk optima? Nu bliver det lige pludselig udlagt som om at varme er noget negativt.

* At antallet af personer som har mistet livet som følge af ekstremt vejrs hændelselser igennem de sidste 100 år har været kraftigt faldende. Nu bliver det ligepludseligt udlagt som om, at antallet af dødsfald af denne årsag vil stige kraftigt uden at man kan påvise en stigning i antallet eller omfanget af ekstremt vejrs hændelser.

Alle de her nævnte forhold er rigeligt til fastslå, at man ikke have tillid til IPCC og de universitetsansatte klimaforskere. Det, som de har præsteret indtil nu på dette område, taler helt klart for sig selv.
08-10-2019 07:27
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
CO2 er godt og så alt det andet, vi også bør vide.
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/co2-er-faktisk-godt-og-fire-andre-ting-du-skal-vide-om-klimaet#!/
08-10-2019 11:51
V_Allerød
☆☆☆☆☆
(18)
Peter Villadsen skrev:
2000 videnskabsmænd har fundet frem til, at kloden er i dyb krise, og at det er menneskeskabt......

Global warming has already reached 1°C above the pre-industrial level, due to past and current greenhouse gas emissions. There is overwhelming evidence that this is resulting in profound consequences for ecosystems and people. The ocean is warmer, more acidic and less productive. Melting glaciers and ice sheets are causing sea level rise, and coastal extreme events are becoming more severe.

[/quote]

Klimaet og de parametre, der påvirker det er naturligvis meget komplekse og kaotiske. Det er imidlertid ganske klart, at der er en tilbøjelighed til at overse en meget væsentlig faktor i form af klimapåvirkningen fra vindmøllerne. Til forskel fra påvirkningen fra skovrejsning og fra urbanisering, så er vindmøller designet til at trække energi ud af luften og er ganske effektive til det formål. En simpel beregning efterviser, at det fald i den gennemsnitlige vindhastighed på op til 25 %, der kan konstateres på den nordlige halvkugle er i overensstemmelse med den energi, der udvindes af vindmøllerne. Det er derfor nærliggende at antage, at netop den grønne omstilling har trukket mere end halvdelen af energien ud af den nederste del af jordens overfladelag. Konsekvensen er, at luften opholder sig ca. 33 % længere tid over land og dermed generelt er udsat for markant mere solopvarmning, i den varme tid ofte op til flere grad. C. Lavere vindhastighed betyder tilsvarende mindre fordampning, mindre overfladekøling, fald i skydannelse og flere solskinstimer. Om natten og i vinterhalvåret er det velkendt, at den rotation og opblanding af den nederste del af overfladelaget, der opstår som følge af vindmøllerne, får temperaturen til at stige med i gennemsnit ca. 0,5 grd. C. Lavere vindhastighed betyder ligeledes mindre omrøring i søer og fjorde, der dermed er udsat for øget iltsvind. Tilsvarende øges partikelforureningen i storbyer, da der mangler energi til at blæse forurenet luft ud af området. Man kan selvfølgelig antage, at øget opvarmning af det nedre overfladelag vil give øget termisk konvektion, men den lavere vindhastighed vil samtidig medfører et fald i den mekaniske konvektion. Begge dele vil påvirke den nedadgående flux i overfladelaget, men i modsat retning. En rent mekanisk betragtning betyder, at reduktion i vindhastigheden for den luft, der passerer gennem grupper af vindmøller, vil få en ophobende effekt på den nederste del af overfladelaget, der dermed vil løfte den højereliggende luftmasse inkl. bygeskyer, der derfor vil have større sandsynlighed for at afgive nedbør i området bag vindmøllerne. Samlet betyder den større ruhed i landskabet, at vejrsystemerne passerer langsommere og dermed vil større regnvejr nå at afgive større vandmængder. Ligeledes vil bagvedliggende vejrsystemer blive påvirket, da de ikke vil kunne fortsætte i deres sædvanlige bane, men f.eks. vil blive holdt fast i f.eks. Nordatlanten, hvor de kan pumpe varm luft op til Svalbard m.v. og dermed i sidste instans påvirke balancen for havisen. Samme fænomen ses formentlig i Beringshavet.
Redigeret d. 08-10-2019 12:07
08-10-2019 18:12
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Peter Villadsen skrev:
2000 videnskabsmænd har fundet frem til, at kloden er i dyb krise, og at det er menneskeskabt......

Som Einstein sagde:'It only takes one scientist to show that I am wrong'. Theory about relativity.
Det gaelder ogsaa om de 500. Det hele er blevet til 'consensus'. Desvaerre er det ikke muligt nu for en enkelt videnskabsmand (eller videnskabsperson?) nu at overbevise de troende. Det er blevet til religion at tro paa AGW.
Fakta er at der er ingen der rigtig ved hvad klimaet vil ligne i aar 2100. Det er i hvert fald bevist at klima modellerne er usikre og har mange indbyggede fejl. Mit indlaeg ovenfor gav eksempler paa 'uncertainty' og det er det med Judith Curry's 'uncertainty monster'. Al debatten om hvad der sker i fremtiden ud over i morgen er spekulation. Vi fik at vide kl 22.00 at vi skulle have regn i morgen forleden dag og det var dejligt toert. Saa laenge de kloge meterologer ikke kan vaere sikre paa vejret nogle faa dage i fremtiden har de ingen chance med 2100 eller enda meget foer.
08-10-2019 19:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
De troende er dem, der ikke forstår, at temperaturerne er gået op igennem de sidste mange årtier og heller ikke tror, at der er en årsag.
Vi andre ved hvorfor, der er en ganske veldokumenteret årsag, som ikke kan overses medmindre man tager et par meget store skyklapper på.

Mange unge har fanget pointen, at det bliver deres problem, som de arver fra de gamle olie og kul forbrugende forældre og bedsteforældre.
08-10-2019 21:00
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Peter Villadsen:
De troende er dem, der ikke forstår, at temperaturerne er gået op igennem de sidste mange årtier og heller ikke tror, at der er en årsag.

Let NOAA, GISS, Met Office etc. gaa tilbage og udrydde alle deres 'homogenisation' aendringer og vise de oprindelige maalinger med de rigtige uncertainty baand op og ned og i rigtige temperaturer i stedet for anomalies baseret paa en valgt 30 aars periode. Det kunne vaere at de kunne kigge paa John Steinbeck's romaner i 30verne med varmen og toerken han beskrev. Som Judith Curry har sagt:forklar hvordan temperaturerne steg lige saa meget fra aarhundredaarskiftet 1900 til 1940 som fra 1975 til nu og gik ned fra trediverne til 1975 da CO2 udstoeningerne steg efter krigen. All AGW tilhaengere er tavse om det og hvad med de usikre vand temperaturer indtil ARGO? Stor usikkerhed. Der er mange ting Villadsen enten ikke forstaar eller ikke vil have kendskab til.
The uncertainty monster man ikke vil acceptere som en kendsgerning. Den eneste kendsgerning vi har. Rumsfeld's known unknowns. Down with tampering.
08-10-2019 22:15
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
John Peter: har du overhovedet sat dig ind i hvad videnskaben mener?
Nej, det har du ikke.

Fra 40'erne til 70'erne steg afbrændingen af kul voldsomt. Det betød udledning af meget store mængder svovl i atmosfæren.
Det er en kendt sag, at svovl partikler i atmosfæren får temperaturen til at falde.
Temperaturerne faldt derfor i efterkrigstiden.
Så da man i 70'erne indførte røgrensning på kulkraftværkerne, så begyndte temperaturerne at stige igen.

Ergo: en ganske logisk og naturlig forklaring på det, John Peter ikke ved noget om.

Så det er usandt, at videnskaben ikke kan forklare temperaturfaldet i midten af sidste århundrede.
Der har i mange årtier været en ganske god forklaring på denne skeptiker skrøne.
09-10-2019 09:34
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Peter Villadsen
John Peter: har du overhovedet sat dig ind i hvad videnskaben mener?
Nej, det har du ikke.

Jeg fik informationen om stigende, faldende og stigende temperaturer ovenfor fra Judith Curry som er en god source af information. Hun er ogsaa en af dem der overbevisende viser at der er saa meget 'uncertainty' og specielt omkring climate models der viser meget hoejere temperaturer end maalinger. Saa anklag Judith Curry for ikke at kende til klima videnskab sammenlignet med Peter Villadsen.
09-10-2019 11:38
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
John Peter skrev:
Peter Villadsen
John Peter: har du overhovedet sat dig ind i hvad videnskaben mener?
Nej, det har du ikke.

Jeg fik informationen om stigende, faldende og stigende temperaturer ovenfor fra Judith Curry som er en god source af information. Hun er ogsaa en af dem der overbevisende viser at der er saa meget 'uncertainty' og specielt omkring climate models der viser meget hoejere temperaturer end maalinger. Saa anklag Judith Curry for ikke at kende til klima videnskab sammenlignet med Peter Villadsen.


At Judith Curry undlader at gøre opmærksom på det som videnskaben har anset for årsagen til faldende temperaturer i midten af sidste århundrede fortæller jo lidt om hvor betændte nogle forskere er blevet.
Det er jo derfor vi andre holder os til de store gennemarbejdede rapporter og derfor får al information samlet.
09-10-2019 19:03
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Det er nærmest sygeligt hvor meget tiltro, som du har til IPCC og de såkaldte klimaforskere i det du skriver. Denne tiltro kan ikke forklares på rationel vis. Den kan kun forklares med irrationelle forhold som f.eks. en sygelig CO2-fobi.

Der er som tidligere nævnt mange gode grunde til at være både skeptisk og kritisk overfor både IPCC og de såkaldte klimaforskere. Det er bl.a. følgende forhold:

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive CO2-problemerne. Disse institutioner er som bekendt dybt afhængige af nye og vedvarende offentlige bevilliger. Alarmistiske rapporter m. m. er her et godt redskab til sikring af nye bellinger.

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere gang på gang har skudt langt over målet. Her behøver man blot at nævne ting som: Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland: Afsmeltningen af havisen ved Nordpolen: Svækkelsen et Golfstrømmen: Temperaturstigningstakten generelt: Havniveaustigningstakten generelt: Udviklingen i kornavlen ved global opvarmning: At der ikke kan påvises nogen stigning i antallet og omfanget af ekstremt vejrs hændelser, selvom vi har haft global opvarmning i flere hundrede år.

* At man ikke taget klart afstand fra de forskere/forskningsinstitutioner, som (af den ene eller anden årsag) overdriver problemerne.

* At man gang på gang ignorer og undervurdere de positive effekter af AGW via CO2.

* At hele CO2- og klimaproblemet tager udgangspunkt i meget usikre prognoser, som rækker langt ud i fremtiden, f.eks til år 2100. Denne usikkerhed undlader man behændigt at gøre den brede befolkning opmærksom på.

* At det er meget stor usikker omkring fastlæggelsen af niveauet for klimasensitiviteten inkl. tilbagekoblingsmekanismerne.

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere ikke er åbne overfor kritik. Hvis der eksempelvis er uoverensstemmelse imellem de langsigtede prognoser og virkeligheden, så er de ekstremt tilbageholdende med at tilrette prognoserne efter virkeligheden.

* At man så let som ingen ting kan nævne en lang række globale problem som er langt alvorligere end CO2-problemet. Skal vi starte med fattigdomsproblemet eller med det meget korte gennemsnitlige levealder i de fattige lande?

* At varme historisk set har været gunstigt og kulde historisk set en ulempe. Skal vi starte med at tale om sultproblemerne under den lille istid? Eller skal vi heller begynde med at tale om de gunstige klimatiske forhold under holocæn klimatisk optima? Mange idag udlægger det nu som om at varme er noget meget negativt.

* At antallet af personer som har mistet livet som følge af ekstremt vejrs hændelselser igennem de sidste 100 år har været kraftigt faldende. Nu bliver det ligepludseligt udlagt som om, at antallet af dødsfald af denne årsag vil stige kraftigt uden at man kan påvise en stigning i antallet eller omfanget af ekstremt vejrs hændelser.

Alle de her nævnte forhold er rigeligt til fastslå, at man ikke have tillid til IPCC og de universitetsansatte klimaforskere. Det, som de har præsteret indtil nu på dette område, taler helt klart for sig selv.
09-10-2019 19:03
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Det er nærmest sygeligt hvor meget tiltro, som du har til IPCC og de såkaldte klimaforskere i det du skriver. Denne tiltro kan ikke forklares på rationel vis. Den kan kun forklares med irrationelle forhold som f.eks. en sygelig CO2-fobi.

Der er som tidligere nævnt mange gode grunde til at være både skeptisk og kritisk overfor både IPCC og de såkaldte klimaforskere. Det er bl.a. følgende forhold:

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive CO2-problemerne. Disse institutioner er som bekendt dybt afhængige af nye og vedvarende offentlige bevilliger. Alarmistiske rapporter m. m. er her et godt redskab til sikring af nye bellinger.

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere gang på gang har skudt langt over målet. Her behøver man blot at nævne ting som: Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland: Afsmeltningen af havisen ved Nordpolen: Svækkelsen et Golfstrømmen: Temperaturstigningstakten generelt: Havniveaustigningstakten generelt: Udviklingen i kornavlen ved global opvarmning: At der ikke kan påvises nogen stigning i antallet og omfanget af ekstremt vejrs hændelser, selvom vi har haft global opvarmning i flere hundrede år.

* At man ikke taget klart afstand fra de forskere/forskningsinstitutioner, som (af den ene eller anden årsag) overdriver problemerne.

* At man gang på gang ignorer og undervurdere de positive effekter af AGW via CO2.

* At hele CO2- og klimaproblemet tager udgangspunkt i meget usikre prognoser, som rækker langt ud i fremtiden, f.eks til år 2100. Denne usikkerhed undlader man behændigt at gøre den brede befolkning opmærksom på.

* At det er meget stor usikker omkring fastlæggelsen af niveauet for klimasensitiviteten inkl. tilbagekoblingsmekanismerne.

* At IPCC og de universitetsansatte klimaforskere ikke er åbne overfor kritik. Hvis der eksempelvis er uoverensstemmelse imellem de langsigtede prognoser og virkeligheden, så er de ekstremt tilbageholdende med at tilrette prognoserne efter virkeligheden.

* At man så let som ingen ting kan nævne en lang række globale problem som er langt alvorligere end CO2-problemet. Skal vi starte med fattigdomsproblemet eller med det meget korte gennemsnitlige levealder i de fattige lande?

* At varme historisk set har været gunstigt og kulde historisk set en ulempe. Skal vi starte med at tale om sultproblemerne under den lille istid? Eller skal vi heller begynde med at tale om de gunstige klimatiske forhold under holocæn klimatisk optima? Mange idag udlægger det nu som om at varme er noget meget negativt.

* At antallet af personer som har mistet livet som følge af ekstremt vejrs hændelselser igennem de sidste 100 år har været kraftigt faldende. Nu bliver det ligepludseligt udlagt som om, at antallet af dødsfald af denne årsag vil stige kraftigt uden at man kan påvise en stigning i antallet eller omfanget af ekstremt vejrs hændelser.

Alle de her nævnte forhold er rigeligt til fastslå, at man ikke have tillid til IPCC og de universitetsansatte klimaforskere. Det, som de har præsteret indtil nu på dette område, taler helt klart for sig selv.
09-10-2019 19:55
kristigenkomst - storpolitik
☆☆☆☆☆
(18)
Peter Villadsen skriver: "Det er jo derfor vi andre holder os til de store gennemarbejdede rapporter og derfor får al information samlet".


Jeg har funderet over, hvad, der driver folk som Peter Villadsen, for han er jo ikke dum:

1. Den hellige og utrættelige ideologiske ild. Er det den flamme, der også besjælede hitlerister og stalinister som livsløgn-religion, indtil døden skilte dem fra deres totalt vildførte sag - som eftertiden kunne fastslå?

2. Er det betalte folk, der får honorar for hvert af deres ufunderede troldeindlæg? I så fald let tjente penge, for de lirer ustandselig den samme grammofonpladerille af – uden nogen sinde at linke til deres "videnskab", som seriøse bloggere så kan forholde sig til.

Sagen er jo bare, at disse "videnskabsfolk" og deres produkter er politisk bestillingsarbejde, hvilket intet har med videnskab at gøre – hvilket – sagt for 117. gang – blev helt klart gennem IPCC-formand Rajendra Pachauri (1) og Climatgate afsløringerne.

Endvidere, at IPCC lyver:
Man tænke blot på IPCCs AR5 rapport (2) , hvor det på SPM 21 står: "Hvis SRM blev afsluttet af en eller anden grund, er der stor tillid til, at de globale overfladetemperaturer ville stige meget hurtigt til værdier, der stemmer overens med drivhusgasdrivningen. CDR- og SRM-metoder bærer bivirkninger og langsigtede konsekvenser på verdensplan. {6.5, 7.7}"

Ikke desto mindre nægter alle regeringsbetalte/rådgivende institutioner chemtrails eksistens und tagen på skrivebordet. Og dog ser vi daglig masser af dem på himlen.
Sågar kaldte AR5 medredaktør, meteorolog Jesper Theilgård, mig "uden troværdighed", da jeg spurgte ham om chemtrails og deres virkning på atmosfære-temperaturen!!

Deres "Videnskab" STÅR IKKE for nærmere prøvelse: På et Tidspunkt udbasunerede IPCC oktober som den varmeste måned nogen sinde. Sandhed: IPCC havde fremskrevet septembertemperaturerne til oktober!!(2).

En uforståelig temperaturstigning i USA 2016 viste sig at skyldes, at NOAA havde fiflet med tallene (3)

.I 2008 var IPCCs globale temperatur 10 grader højere end normalt. Årsag: September-temperaturerne var feemskrevet til oktober! (4)
En talsmand for GISS forklarede lamt, at årsagen til fejlen i de russiske tal var, at de blev indhentet fra et andet organ, og at GISS ikke havde ressourcer til at udøve korrekt kvalitetskontrol af de data, den blev leveret med. Dette er en forbløffende indrømmelse: de tal, der er offentliggjort af Dr Hansens institut, er ikke kun et af de fire datasæt, som FNs klimapanel (IPCC) bygger på for at fremme sin sag om global opvarmning, men de er de mest citerede , da de konsekvent viser højere temperaturer end de andre (5).

Men NOAA anbringer i 9 ud af 10 tilfælde deres termometre inden for den pligtige radius a 30 meter fra en kunstig varmekilde. (6)
Wattsupwiththat fandt også, at justeringer af data fra både NOAA og et andet regeringsorgan, NASA, får de seneste temperaturer til at se endnu højere ud.

Grundlæggeren af International Journal of Forecasting , J. Scott Armstrong sagde allerede i2009, at man på ingen måde kan forudsige klimaet. (7)

I 2009 (Københavnsklimakongerencen) havde kun 20% af IPCC-besætningen haft "noget at gøre med klima"!

Men tryllestaven i CO2-opvarmningsmyten var Michael Mann´s hockeystav – der baserede sig på Keith Briffas junk science på 12 rosin-pikkede træringe, der måske stammede fra Jamal i Siberien.

Dette er så rystende, at jeg vil gå i detalje med det:
The Register 2009 (8): Siden 2000 har et stort antal ekspert-gennemgåede klimaartikler medtaget data fra træer på Jamalhalvøen i Sibirien. Dette datasæt vandt yndest og træder i stedet for et nyere og større datasæt fra nærliggende områder. De ældre Jamal træer angiver udtalt og dramatiske stigning i temperaturerne. Idet klimavidenskabsfolk tilbageholdt  grunddata kunne andre videnskabsfolk ikke reproducere resultaterne.

De mest prestigefyldte ekspert-gennemgåede tidsskrifter, herunder Nature og Science, var tilbageholdende med at kræve data fra bidragsyderne.
Efter krav fra redaktørerne af Royal Society's Philosophical Transactions B er data sivet ud i det fri - og Jamals mysterium er afsløret. Fra dette ved vi, at Jamal datasættet kun bruger 12 træer ud af et større sæt til at producere sin dramatiske seneste tendens. Alligevel var mange flere borekerner udtaget, og et større datasæt (på 34) fra nabolaget viser ingen dramatisk nylig opvarmning, og varmere temperaturer i middelalderen. I alt er der 252 kerner i CRUs Jamal datasæt, hvoraf ti var i live 1990. Alle 12 udvalgte borekerner viser stærk vækst siden midten af det 19. århundrede. Implikationen er klar: dusinet var udvalgt.
Keith Briffa: Det lønner sig at lyve for Den Nye Verdensorden
Kontroverser har raset siden 1995, hvor en eksplosiv artikel af Keith Briffa på Climate Research Unit ved University of East Anglia hævdede, at den middelalderlige varmeperiode faktisk var rigtig kold, og senere opvarmning er usædvanlig varm. Både arkæologi og de historiske beretninger erklærede, at Briffas tese  var vås. Briffa stolede blot på tre kerner fra Sibirien til at bevise det. Tre år senere offentliggjorde Nature et dokument af (Michael) Mann, Bradley og Hughes baseret på temperaturrekonstruktioner, som viste noget lignende: varmere nu, køligere dengang (i middelalderen). Med Briffa og Mann som kapitelredaktører for FN's Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), blev dette særprægede mønster et "Logo for global opvarmning" (Hockeystaven). Mann brugte også dendrokronologi til køling af temperaturerne og afviste forsøg på at offentliggøre sine måledata. Oprindeligt sagde han, at han havde glemt, hvor han havde lagt det, afslog derefter at afsløre det. (Nogle af Manns data blev til sidst opdaget ved et uheld, på hans ftp-server i en mappe med titlen »BACKTO_1400-censureret".)

Trædata blev af sekundær betydning for Manns statistiske teknik, der ville medføre et dramatisk moderne opsving i temperaturerne - som blev kaldt  "Hockeystaven". Ligeledes har alle de artikler, der anvender Jamaldata, samme pointe. Alt tyder på en dramatisk opvarmning på det sidste. Efter at have scoret et globalt hit med en kombination af mangelfuld statistik og tvivlsom dendroclimatologi, virkede formlen igen.
"Opvarmningen i den sidste del af 20. århundrede er uden fortilfælde i mindst de seneste to årtusinder for den nordlige halvkugle," skrev de to forfattere til "Jordens Overfladetemperatur Gennem de Seneste to Årtusinder" offentliggjort i Geophysical Research Letters i 2003 - Mann, og Phil Jones CRU.

Oven i købet havde Briffa fået overrakt prøverne af anonyme russere – og ingen ved om disse epokegørende træprøver virkelig stammede fra Jamal eller andetsteds fra!

F.ø led Michael Mann et sviende nederlag for British Columbias Højesteret i 2017: I en sag, Mann selv havde anlagt mod klimaskeptikeren Tim Ball, nægtede Mann at udlevere sit til grund liggende materiale for hockeystavs-bedrageriet. Han blev dømt for foragt for retten (9)

Et råd til tvivlere: Læs Prof. Humlums Climate4you (10)– eller en kortere udgave i Principia Sccientific International (11).


(1) https://web.archive.org/web/20170713191006/http://timesofindia.indiatimes.com/india/I-am-happy-that-truth-has-come-out-Pachauri/articleshow/6482854.cms#ixzz0yWtnztkg
(2) https://web.archive.org/web/20170609040523/https://coto2.files.wordpress.com/2013/11/ipcc-policy-summary-2013.pdf
(3) https://realclimatescience.com/2016/12/100-of-us-warming-is-due-to-noaa-data-tampering/
(4) https://hotair.com/archives/ed-morrissey/2008/11/16/hottest-october-on-record-was-really-a-september/
(5) https://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=103x402021
(6) https://wattsupwiththat.com/2019/05/20/warming-temperature-measurements-polluted-by-bad-data-research-confirms/
(7) https://web.archive.org/web/20170708082528/https://wattsupwiththat.com/2009/01/28/forecasting-guru-announces-no-scientific-basis-for-forecasting-climate/#more-5370
(8) https://web.archive.org/web/20170810131540/https://www.theregister.co.uk/2009/09/29/yamal_scandal
(9) https://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/ (10)https://web.archive.org/web/20170711150340/http://www.climate4you.com/climate4you_main.htm
(11) https://principia-scientific.org/how-james-hansen-and-michael-mann-destroyed-climate-science/


.
09-10-2019 22:15
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)

1. Den hellige og utrættelige ideologiske ild. Er det den flamme, der også besjælede hitlerister og stalinister som livsløgn-religion, indtil døden skilte dem fra deres totalt vildførte sag - som eftertiden kunne fastslå?

2. Er det betalte folk, der får honorar for hvert af deres ufunderede troldeindlæg? I så fald let tjente penge, for de lirer ustandselig den samme grammofonpladerille af – uden nogen sinde at linke til deres "videnskab", som seriøse bloggere så kan forholde sig til.

Sagen er jo bare, at disse "videnskabsfolk" og deres produkter er politisk bestillingsarbejde, hvilket intet har med videnskab at gøre – hvilket – sagt for 117. gang – blev helt klart gennem IPCC-formand Rajendra Pachauri (1) og Climatgate afsløringerne.


Konspirations drengenes legeplads...
Hvad er den diskussion andet end vand ud af ørene.
Spild af tid.
10-10-2019 15:27
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Konspirations drengenes legeplads...
Hvad er den diskussion andet end vand ud af ørene.
Spild af tid.

Det bedste Villadsen kan komme op med saa det er umuligt at debattere emner med ham.

Her er en interesting artikel om komplekse kalculationer paa computere. Der er maaske noget i det der kan forklare den store forskel paa de forskellige computer models baade mellem dem og forskellige 'runs' paa samme modeller.

https://www.physics-astronomy.org/2019/09/computers-are-making-huge-mistakes.html

Det er min mening at der er noget i denne artikel der kan forklare baade forskellen mellem models og runs saavel som hvorfor de er varmere end maalingerne.
10-10-2019 17:17
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Hvor er det nogle sølle svar, som du kommer med. Dine elendige svar bekræfter således, at du ikke er istand til at gøre indsigelser imod min kritik af IPCC og de universitetsansatte klimaforskere.

Sagt lige ud, så ser det også ud som, at andre alarmister (som f.eks. CBH, kfl, Jesper-Midtfyn og Jakob) heller ikke er i stand til at gøre indsigelser imod min kritik af IPCC de universitetsansatte klimaforskere.

Havde I været istand til det, så havde I gjort det forlængst.
10-10-2019 22:37
kfl
★★★★★
(2167)
Jørgen Petersen/Kristigenkomst-storpolitik

I er en konspirations teoretikere og det er umuligt af verificer/falsificere mange af jeres påstande. Rene politisk synspunkter. Derfor gider jeg ikke debattere med jer.
10-10-2019 23:21
Kosmos
★★★★★
(5374)
Derfor gider jeg ikke debattere med jer

- det er jeg sikker på, de vil blive meget kede af!
11-10-2019 17:17
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Hvor er det nogle sølle svar, som du kommer med. Dine elendige svar bekræfter således, at du ikke er istand til at gøre indsigelser imod min kritik af IPCC og de universitetsansatte klimaforskere.

Sagt lige ud, så ser det også ud som, at andre alarmister (som f.eks. CBH, kfl, Jesper-Midtfyn og Jakob) heller ikke er i stand til at gøre indsigelser imod min kritik af IPCC de universitetsansatte klimaforskere.

Havde I været istand til det, så havde I gjort det forlængst.


Du er bare en totalt uvidende stakkel, der ikke kan forstå forskningen og derfor bilder du dig selv og andre ind, at forskerne prøver at snyde dig.

Hvordan man kan synke så dybt og samtidigt tro, at man har noget på hjertet, må guderne vide.

Hvis du ikke synes om mine svar, så er det bare fordi du ikke har læser dem.
Redigeret d. 11-10-2019 17:29
11-10-2019 17:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl

Mine udsagn kan sagtens dokumenteres, og det ved du også godt hvis du tænker dig lidt om.

Eksempelvis er det meget let at fremligge dokumentation for at nettomassetabet af indlandsisen er på beregnet til 234 km³ pr. år som gennemsnit. Det kan ses her:
http://polarportal.dk/groenland/masse-og-hoejdeaendring/

Med en samlet is-masse på 2,9 mio km³ giver det is til mere end 12.000 års afsmeltning. Dette ekstremt lille masstab står således i skærende kontrast til det udmeldte om en alarmerende, faretruende og katastrofal afsmeltning af denne indlandsis.

Tilsvarende er det også meget let at finde oplysninger om indlandsisens alder. Det kan man læse om her:
https://ing.dk/artikel/dansk-forskningssensation-gronlands-overlever-det-globale-drivhus-79833

Som det ses, så er indlandsisen meget ældre end varmeperioderne under denne mellemistid og forrige mellemistid (Eem-tiden). Under Eem-varmeperioden var det ca. 5 grader varmere end nu på Grønland. Det overlede indlandsisen som det ses. Med andre ord så er indlandsisen langt fra så truet af afsmeltning som det er blevet ud igen og igen. Det er meget let at dokumenter.

Sådan kunne jeg blive ved hele rækken af udsagt igennem. Skulle der være et enkelt punkt, hvor dokumentationen er lidt mangelfuld, så er dette fuldstændigt liggegyldigt, for række af kritikpunkter er så lang og alvorlig, at et enkelt punkt fra og til spiller ingen rolle.
11-10-2019 17:37
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Her er et interesant brev fra den'forfaerdelige' The Global Warming Policy Foundation om IPCC's nylige
Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC).

Your report (SROCC, p. 5-14) concludes that
"critically, the high confidence and high agreement in the ocean temperature data means we can detect discernable rates of increase in ocean heat uptake (Gleckler et al., 2012; Cheng et al., 2019) The rate of heat uptake in the upper ocean (0-700m) is very likely higher in the 1993-2017 (or 2005-2017) period compared with the 1969-1993 period (see Table 5.1)... Updated observationally-based estimates of ocean heat uptake are consistent with simulations of equivalent time-periods from an ensemble of CMIP5 ESMs (Table 5.1 and the inset panel in Figure 5.1) (high confidence), once the limitations of the historical ocean observing network and the internally generated variability with a single realization of the real world are taken into account."
We would like to point out that this conclusion is based to a significant degree on a paper by Cheng et al. (2019) which itself relies on a flawed estimate by Resplandy et al. (2018).
An authors' correction to this paper and its ocean heat uptake (OHU) estimate was under review for nearly a year, but in the end Nature requested that the paper be retracted (Retraction Note, 2019).

Jeg er ude af stand til at vurdere dette brev, men den retraction er reel.
Det er saadan noget Villadsen benaegter at det sker. Tro paa IPCC.

Der er ogsaa en interessant artikel her om en professor der har aendret sit syn paa CAGW og henviser til mange studier der modviser IPCC og andre CAGW prognoser om fremtiden.
https://wattsupwiththat.com/2019/10/11/how-i-changed-my-mind-about-global-warming/

Der er en interessant kommentar af en Bro Steve
The first time I read about global warming many years ago, my job experience made me instantly throw the Bee Ess flag. Warmists do not know, and in fact cannot know, what they claim to know about global temperatures.

My industrial facility has a requirement to compute — very accurately — the enthalpy of a tank of water containing about a half million gallons. This tank has leaks into it from other sources, and leaks out of it to other places. Some of the incoming leaks are steam, and some are cold water. Sometimes water is pumped into it, and sometimes water is recirculated within it. We have about 20 temperature sensors in the tank, scattered throughout at every depth, and these sensors are recalibrated every year, and water level instruments similarly recalibrated so that we know very accurately the total mass of water.

And yet, getting exact and consistent measurements of the heat content of this tank is maddeningly difficult.

And the AGW alarmists think they've got this down for the whole planet?

Anybody whose professional experience includes accurate energy measurements of large objects will immediately recognize the whole AGW movement as a supernova of cocksure stupidity.

I dare to repeat my mantra tidliger her 'The uncertainty monster' CAGW er fuld af uncertainty og mest overdrevet. It is not as bad as you think. Time to open minds to the diversity of opinion and the associated uncertainties.
11-10-2019 17:39
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Should have put this link in as URL https://wattsupwiththat.com/2019/10/11/how-i-changed-my-mind-about-global-warming/
11-10-2019 17:51
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Fra JP artikel:
Der er næppe tvivl om, at ikke blot verdens palæontologer, men også klimaforskerne vil kaste sig over gruppens artikel, som publiceres i Science i dag. Fundet af det gamle dna under indlandsisen viser nemlig, at iskappen ikke smeltede væk under sidste mellemistid (Eemtiden) for 130.000 til 115.000 år siden; i modsætning til, hvad nogle klimamodeller har forudsagt.

I Eemtiden var der fem grader varmere i Grønland end nu, og vandstanden i verdenshavene var seks meter højere end i dag. Eem er derfor en analog til fremtidens klima i det globale drivhus, og en af de store jokere i det spil er, hvor stabil eller ustabil indlandsisen er over for temperaturstigninger.


JP skriver, at indlandsisen overlevede 5 grader højere temperatur i Grønland. Han tror det betyder, at der ikke er en klimakrise...

Men han tænker ikke over, hvad betyder de 6 ekstra meter vandstand, der også var, for de næste generationer? Det vil være en katastrofe, hvis vandstanden steg bare 2 meter yderligere.

Hvor lang var perioden egentligt?

Hvad forårsagede den højere temperatur? Var det som nu globale eller mere lokale forhold, der skabte dette klima?

Så tak for artiklen og stop med dine forhastede analyser, som ingen alligevel gider diskutere med dig.
11-10-2019 18:52
John Peter
★☆☆☆☆
(89)
Villadsen tror staerkt paa Hansen's 5 meter vandstigning paa et eller andet tidspunkt. Det er let at finde noget lige modsat saasom denne her. https://wattsupwiththat.com/2019/09/01/the-next-great-extinction-event-will-not-be-global-warming-it-will-be-global-cooling/
CATASTROPHIC GLOBAL WARMING IS A FALSE CRISIS – THE NEXT GREAT EXTINCTION WILL BE GLOBAL COOLING

Forget all those falsehoods about scary global warming, deceptions contrived by wolves to stampede the sheep. The next great extinction event will not be global warming, it will be global cooling. Future extinction events are preponderantly cold: a glacial period, medium-size asteroid strike or supervolcano. Humanity barely survived the last glacial period that ended only 11,500 years ago, the blink-of–an-eye in geologic time.

Cold, not heat, is by far the greater killer of humanity. Today, cool and cold weather kills about 20 times as many people as warm and hot weather. Excess Winter Deaths, defined as more deaths in the four winter months than equivalent non-winter months, total over two million souls per year, in both cold and warm climates. Earth is colder-than-optimum for humanity, and currently-observed moderate global warming increases life spans.

"Cold Weather Kills 20 Times As Many People As Hot Weather"

By Joseph D'Aleo and Allan MacRae, September 4, 2015

https://friendsofsciencecalgary.files.wordpress.com/2015/09/cold-weather-kills-macrae-daleo-4sept2015-final.pdf

However, Excess Winter Deaths are not the worst threats to humanity. The glacial cycle averages about 100,000 years, consisting of about 90,000 years of the glacial period, when mile-thick continental glaciers blanketed much of the Northern and Southern Hemispheres including Canada, Russia, Northern Europe and Northern USA, and about 10,000 years of interglacial, the warm period of the present. Earth is now 11,500 years into the current warm interglacial, and our planet may re-enter the glacial period at any time.

Her er grafikken
https://i1.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2019/08/clip_image002-7.jpg?zoom=1.5&resize=628%2C354&ssl=1
Den viser fint Eemtiden men ogsaa at vi er taet paa det modsatte tipping point ind i en forfaerdelig istid. Who is right? Villadsen er ikke i tvivl. Jeg er mere paa midten af vippen og ser kolossal uncertainty i hvad der sker i fremtiden men hvornaar? Skal vi forberede os paa varme eller kulde eller begge muligheder. Man foeler sig maaske bedst tilrette hvis man har en fast tro paa noget og er en del af en 'consensus group' men det er ikke min vej. Jeg mener simpelthen at climate science er stadig i dukkevognen og mangler meget reel viden. Der er ogsaa for meget 'homogenization' af original data og ingen uncertainty bands specielt om aeldre data. Jeg har ingen forventninger om at personer saasom Villadsen vil aendre mening uanset hvad der bliver presenteret.
Side 1 af 4123>>>

Deltag aktivt i debatten Der er ingen klimakrise - 500 uafhængige videnskabsmænd:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kloge videnskabsmænd026-10-2019 14:42
Er klimaskeptikere bedre videnskabsmænd?3023-10-2019 18:51
"DKs første uafhængige og klimavenlige energiselskab.."4207-03-2008 09:39
Flere og flere videnskabsmænd sætter spørgsmålstegn ved global opvarmning1331-12-2007 11:54
Skeptiske videnskabsmænd bliver overhørt på Bali1520-12-2007 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik