Husk mig
▼ Indhold

Lidegaard og Mernild: Politisk stilstand, mens isen fortsat smelter

Af Martin Lidegaard, Formand, CONCITO - Danmarks grønne tænketank og Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker (Ph.D.) ved Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA

Aldrig har der været mere brug for politisk handling på klimaområdet, og aldrig har udsigterne til at opnå en bindende global klimaaftale været dårligere. Det store spørgsmål er, hvad Danmark stiller op i den situation?

Intet tyder desværre på, at vi i Mexico får den globale og bindende aftale med effektive økonomiske virkemidler, som både NGO'erne og erhvervslivet har efterlyst som den mest effektive og økonomisk rentable måde at imødegå de tiltagende klimaforandringer på. Denne manglende optimisme forud for COP16 stiller verdenssamfundet i en alvorlig situation. For siden FN's klimapanel (IPCC) udgav sin seneste vurderingsrapport (AR4) i 2007, har forskellige uafhængige internationale videnskabelige rapporter dokumenteret, at det står bekymrende til med klimaet og dets afledte effekter - værre end man vidste tilbage i 2007.
Senest er det i tre rapporter atter blevet dokumenteret, at klodens middeltemperatur fortsætter sin stigende tendens. Stigningstakten i opvarmningen varierer over kortere perioder på grund af den interne variablitet i klodens klimasystem, men den overordnede tendens er entydig: Den globale middeltemperatur stiger fortsat.

Klimaudviklingen er med andre ord ganske alarmerende, og alt tyder på, at observationerne og anbefalingerne fra de seneste videnskabelige rapporter skal tages alvorligt. Heraf fremgår det, at en indsats for at holde temperaturstigningerne under to grader i forhold til det førindustrielle niveau og højst 1,4 grader over det aktuelle niveau kræver minimum to indsatser: For det første skal de globale udledninger af menneskeskabte drivhusgasser toppe inden 2020, hvilket betyder, at udledningerne i de vestlige lande allerede skal toppe inden for fem år og reduceres med 25-40% i 2020 i forhold til 2000-niveauet. Dette står i skærende kontrast til det faktum, at 2010 tegner til at blive det år, hvor der globalt set blev udledt flest menneskeskabte drivhusgasser til atmosfæren nogensinde.
Kravet om hurtig politisk handling betyder populært sagt, at vi ikke har tid til at vente på en global aftale, der bliver ved med at trække ud. FN kan skaffe finansiering, FN kan udarbejde separate aftaler om fx. skovrydning mellem et overskueligt antal lande, og FN kan - måske allervigtigst - løbende vurdere situationen og evaluere de enkelte landes indsatser. Men selve indsatserne må komme fra de enkelte lande. COP15 i København lærte os, at FN ikke kan bruges til at presse de enkelte lande til at gøre noget, som der ikke er demokratisk opbakning til i de pågældende lande. Det er faktisk omvendt: Først, når vi har færdige handlingsplaner for de enkelte lande og regioners omstilling, kan vi forvente, at det bliver muligt at indgå en fælles bindende aftale på globalt plan. Først da kan statslederne og verdens regeringer overskue de økonomiske konsekvenser af en global juridisk bindende aftale.
I det lys er det befriende, at Danmark allerede har taget fat på sin mentale omstilling med Klimakommissionens rapport fra september i år. Det nye i denne rapport er hverken de tekniske analyser eller de overordnede anbefalinger, der alle flugter med den stribe af rapporter, som både energibranchen og diverse NGO'er har udgivet de sidste år. Det nyskabende i Klimakommissionens rapport er, at en stribe førende økonomer for første gang har regnet på denne omstilling og fundet frem til, at den i værste fald er stort set omkostningsneutral, og i bedste fald - hvis prisen på fossile brændsler stiger - vil vise sig at være en rigtig god forretning for såvel klimaet, økonomien og erhvervslivet (herunder bekæftigelsen).

I den hjemlige klimadebat høres ofte argumentet: "Jamen det nytter jo intet, at Danmark påtager sig en stor regning for at nedbringe sin egen udledning, hvis ikke resten af verden gør noget". Det er både rigtigt og forkert. Vi får selvfølgelig ikke bugt med klodens klimaproblemer, hvis ikke Danmark får flere lande med, ikke mindst EU, USA, Kina, Brasilien og Indien. Men en af de bedste anbefalinger, vi kan komme med for denne omstilling, er, at vi selv satser helhjertet på den og praktiserer, hvad Klimakommissionen allerede har dokumenteret: En sådan omstilling vil gavne både klimaet og vores velfærd samt sikre, at Danmark ikke halter efter i det globale energipolitiske kapløb.
Det er faktisk bare med at komme i gang, inden løbet er kørt.


1. december 2010, 00:39 5 kommentar(er) · 6821 fremvisninger

Kommentarer
Kosmos 1. december 2010, 22:13
Sebastian Mernild og Martin Lidegaard har op til COP16 skrevet en fælles klumme til Klimadebat.dk

- 'Ex pluribus unum', som de siger over there!


Stigningstakten i opvarmningen varierer over kortere perioder på grund af den interne variablitet i klodens klimasystem

- man kan også sige det som Phil Jones:

...for the past 15 years there has been no 'statistically significant' warming
!
Boe Carslund-Sørensen 1. december 2010, 22:27
I den hjemlige klimadebat høres ofte argumentet: "Jamen det nytter jo intet, at Danmark påtager sig en stor regning for at nedbringe sin egen udledning, hvis ikke resten af verden gør noget".


Nej det nytter ikke noget, for de tiltag der virkelig vil reducere både CO2-udslippet og afhængigheden af fossile brændsler bruges ikke.
I stedet hælder vi blot penge ud til tekniske omberegninger af CO2-udslippet, så det kommer til at se ud som om det nytter.
Lige så længe vi afbrænder materiale der indeholder C, vil vi udlede CO2, det faktum kan selv ikke de mest udspekulerede ændre på.
GLAR 6. december 2010, 22:56
>>COP15 i København lærte os, at FN ikke kan bruges til at presse de enkelte lande til at gøre noget, som der ikke er demokratisk opbakning til i de pågældende lande. Det er faktisk omvendt: [i]Først, når vi har færdige handlingsplaner for de enkelte lande og regioners omstilling, kan vi forvente, at det bliver muligt at indgå en fælles bindende aftale på globalt plan.[/i] Først da kan statslederne og verdens regeringer overskue de økonomiske konsekvenser af en global juridisk bindende aftale.<<

Hvordan kan 'vi' forvente en handlingsplan... Når det er demokratisk umuligt ?

Kan FN presse de enkelte lande så snart de har en udemokratisk vedtaget handlingsplan ?
delphi 12. december 2010, 21:23
Umiddelbart er den øgede udledning af Co2 som Hr. Lidegård og Sebastian Mernild argumenterer for som de mener hurtigst muligt skal igangsættes via politisk handling ikke en farbar vej. Dette har nemlig nogle særdeles og uhensigtsmæssige følgevirkninger for økosystemer miljø mm. Er hr Lidegård og Sebastian Mernild i det hele taget klar over hvad kul indeholder af tungmetaller, støv og herunder Co2 som de altså ønsker at øge forbruget af, som er realiteten når de aldeles tåbelige og fordrejede tiltag de forsøger at promovere via de politiske beslutningssystemer som er ekstrem fordyrende og uden virkning overhovedet, hvor følgen i sidste ende er mere og mere af det billige kul som er det eneste en falleret økonomi kan betale efter aldeles tåbelige energisystemer er afprøvet til milliarder uden virkning overhovedet, men med den eneste sikre virkning af økonomien kollapser.

Hr Lidegård og Sebastian Mernild vil med deres opfordring tilskynde det politiske system til at pumpe enorme milliardbeløb ud til en energiindustri for hvem det er ualmindelig let at manipulere det politiske beslutningssystem og det med øget miljøbelastning til følge. Er det ikke 20 mia til den nye vindmøllepark ved Anholt, hvor Randers Kraftværk allerede nu som følge af udsigten til øget udbud af strøm øger udledningen af co2 markant ved at erstatte en del af kul med træ fra Skotland i form af træpiller og i øvrigt minimerer strømproduktionen fra kraftværket for at yde mere og mere varme til en udbygning af fjernvarmenettet hvor mere og mere muldjord kan opvarmes i oplandet til randers som tab fra fjernvarmerør til glæde for muldvarpe og regnorme for hvem realiteterne er at mere og mere varme tabes i disse rør.

Det politiskesystem i skøn forening med fjernvarmeindustrien har formået at udvikle aldeles fordrejede opgørelsesmetoder over miljøbelastning fra varme via fjernvarmerør og en reduktion af miljøbelastning som kun forekommer i miljøfanstaters evige søgen efter endnu mere tåbelige tiltag som på papiret kan reducerer miljøbelastningen men som i virkelighedens verden øger denne markant.

Co2 er i mange sammenhænge skadelige og det har det politiske system i skøn forening med industrien nu altså valgt at øge fra el og fjernvarmeproduktion til hele det storkøbenhavnske fjernvarmesystem ved at udfase kul til fordel for den ekstrem miljøbelastende træpille (Co2).

Canadiske træpiller af hårdt træ som Eg, duglas gran er op til 200 år om at optage den co2 som Avedøreværket nu omsætter på 10 min for overvejende at forsyne København med fjernvarme og hurtigvoksende træer som nåletræ som fyrtræ og grantræ er op til 80 år om at genskabe den træmasse som afbrændes i København, for altså at neutralisere co2-udledningen. Dette bekymre ikke miljøfantasters evige søgen efter nye og nyttesløse tiltag som i øvrigt uden nogen omtanke overhovedet væltes over på forbrugerne (betaling herfor).

Når den danske økonomi er trængt så meget i knæ som følge af fordyrende og aldeles tåbelige mølleprojekter, solfanger projekter, biomasse til fjernvarme, isolering af boligmassen som er endog meget miljøbelastende set i den sammenhæng at varme kunne produceres fossilfri hvis man virkelig ønskede at integrere mølleproduktionen i energisystemet i stedet for bare at brænde mere og mere fossil energi af når fjernvarmerør skal have varme når møller forsyner og i øvrigt herved maltraktere de produktionsanlæg så de ingen strøm yder men mere varme til fjernvarmerør, for så at fyre mere fossil energi ind i værker for den ønskede strøm i sommerhalvåret og altså bortventilerer mere spildenergi til naturen.

Den førte bogholderipolitik hvor fantaster med det helt klare sigte, nemlig at promovere deres nyttesløse og tåbelige politik eller energivisioner, og som de har besluttet at forskellige tiltag er miljøreducerende uden sigte til hvad afledte effekter betyder for forbruget af fossil energi og miljøbelastning med co2. Tiltag som disse har nu givet mølleindustrien mulighed for at fordoble kostprisen på møller på under 10 år og det uagtet af industrien netop har virket til at mere og mere fossilenergi afbrændes i de danske kraftværker overvejende for varmeproduktion. Det er jo skandaløst og for herefter at argumentere for endnu mere af denne aldeles uacceptable og tåbelige medicin som er og bliver følgen af politisk handling, når industrien reelt sidder og bestemmer hvor enorme milliardbeløb skal kanaliseres hen, når godhjertet miljøfantaster i deres co2-forskrækkelse er til købs for simpel bondefangeri som industriens kyndige forhandlere tilfulde forstår at udnytte, at mere af denne tåbelige medicin skal ordineres for om muligt at gøre energisystemet endnu mere sygt!
Martin Kristensen 20. december 2010, 01:35
Det er måske ikke det rigtige sted at komme med ønsker og stille spørgsmål, men nu prøver jeg alligevel.

Vedr. de super gode links til temperaturkurverne:
Indflydelsen af stigende CO2 og andre drivhusgasser er logaritmisk. Kunne man ikke tegne en helt overordnet logaritmisk udjævning af temperaturerne for hvert af de intervaller de er vist?

Vedr. CO2
Der er ingen tvivl om at en øget mængde CO2 tilbageholder en øget mængde varme. Arhenius fastlagde ud fra månens stråler at en fordobling af CO2 ville afstedkomme en stigning på 1,6 grader.
Man har nu med satellitter udført direkte målinger af nedgangen af energien i området omkring 15 nm, hvor CO2 absorberer elektromagnetisk stråling. Hvad er fordoblingstemperaturen med baggrund i disse målinger kombineret med ændringen i atmosfærens indhold af CO2? Er der nogen der kan svare på det.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Lidegaard og Mernild: Politisk stilstand, mens isen fortsat smelter:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Albedo og isafsmeltning: Isen i Grønland er blevet mørkere (Mernilds Klumme, marts 2014)
Sebastian Mernild: Oceanernes indflydelse på det globale klima
Stilstand (Lidegaards Klumme, juni 2011)
Sebastian Mernild: Fred Nordpolen som arktisk laboratorium, september 2007
NyhederDato
Antarktisk gletsjer smelter 50 procent hurtigere28-06-2011 06:38
Isen stopper spredningen af kviksølv24-01-2011 05:18
Varme fra dybhavet truer isen i Antarktis15-12-2010 09:26
Gletsjerne smelter – og det går hurtigst i Amerika08-12-2010 09:17
Isen forsvinder – og Grønland hæver sig21-05-2010 07:58
DebatterSvarSeneste indlæg
Jakobshavn-bræen og Antarktis´Ismasser vokser kraftigt - mens vi foregøgles, at de smelter!3326-03-2024 11:26
Vestantarktis smelter ikke - en løgnagtig påstand821-08-2020 20:30
Ingen stilstand i global opvarmning828-03-2014 13:18
Erstatning for Martin Lidegaard3701-07-2013 10:17
Martin Lidegaard Hos Clement på DR1011-12-2012 22:58
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik