Husk mig
▼ Indhold

Kronologisk oversigt

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

< Vandkraft i DanmarkIndholdsfortegnelseNavneregister >

Kronologisk oversigt

- et udpluk af begivenheder inden for energiområdet

Tiden efter den første oliekrise

1974

 • Den første såkaldte oliekrise. Danskerne bliver brat revet ud af forestillingen om at kunne bruge løs af billig energi fra de arabiske lande.
 • Dansk debat om atomkraft (varer til 1985). Elsam træffer principbeslutning om atomkraft, det første værk skal i givet fald ligge ved Gylling Næs ved Horsens. Industrirådet går stærkt ind for atomkraft, medens Forbrugerrådet anbefaler Folketinget tilbageholdenhed.
 • F.L. Smidth & Co. får statslån til at analysere mulighederne for vindkraft som alternativ til atomkraft.
 • Organisationen til Oplysning om atomkraft, OOA, stiftes af bl.a. Siegfried Christiansen.
 • Første gårdbiogasanlæg bygges af Hans Aage Jespersen på Højbygård ved Nr. Åby på Fyn.
 • Nul-energihuset bliver indviet af den svenske kong Gustav Adolf og daværende kronprinsesse Margrethe.
 • Emanuel Brender med tilnavnet “Banjo” starter en import af israelske solfangere.
 • Statslig Energioplysningskampagne. DEFUs og ATVs udredninger om vindkraft.
1975
 • Organisationen for Vedvarende Energi, OVE, bliver officielt startet som græsrodsorganisation på et pressemøde i Arendalsgade 5 i København den 6. november. Først i 1979 bliver OVE en egentlig forening med bestyrelse og generalforsamling.
 • ATVs vindenergiudvalg konkluderer, at 5% af Danmarks elforbrug kan dækkes af 250 store vindmøller langs Vestkysten. F.L. Smidth opgiver planerne om vindmølleproduktion.
 • I december påbegyndes støbningen af tårnet til Tvindmøllen. Møllen færdiggøres på kun to år.
 • Den første reaktor på atomkraftværket i Barsebäck tages i brug. Undervisningen i solvarmeteknologi starter på DtH.
1976
 • Første officielle energiplan “Dansk Energiplan 76” og første alternative energiplan: ”Skitse til alternativ energiplan for Danmark”.
 • Energiforskningsprogrammet EFP iværksættes.
 • AIM-undersøgelse siger, at 58% af befolkningen er imod atomkraft i Danmark, 16% for.
 • Jørgen Krogsgaard m.fl. bygger Darrieus-mølle på ø-lejren i Hjerk.
 • Vindtræf på Brandbjerg Højskole 20. november. Det foreslås, at der udvikles modeller og forme, så forskellige vindmøllefabrikanter kan få støbt vinger.
 • Erik Grove-Nielsen udvikler sine første vinger på basis af en vingeform fra Tvind.
 • Solcelleforskningen starter på Danmarks tekniske Højskole.
 • Carl Herforth og Claus Nybroe udgiver håndbogen “Sol & Vind”.
 • Skovejer K.Malthe Bruun, Emmedsbo skovbrug, installerer det første flisfyringsanlæg
 • Handelsministeriet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal vurdere de geotermiske muligheder.
 • Første nummer af OVEs tidsskrift ”Vedvarende Energi” udkommer i april.
1977
 • Første officielle F&U-program for VE. Handelsministeriet iværksætter Udviklings- og demonstrationsprogrammet for solvarme.
 • Højskolelærer Uffe Geertsen, Kolding Højskole, tager initiativ til dannelsen af de af Samvirkende Energikontorer.
 • Uafhængige producenter af vindmøllevinger starter (LM).
 • Staten bevilger 5,5 mio. kr. til planlægningen af Danmarks første solenergi-kraftværk.
 • Kolding Højskoles 0-energihus, der er designet af Carl Herforth, tages i brug.
 • Skive og Års vælges af Handelsministeriet som de første to områder, der skal udnytte den geotermiske energi.
1978
 • Etablering af Prøvestation for Mindre Vindmøller på Risø. Der oprettes desuden prøvestationer for solvarme på Dansk Teknologisk Institut i Tåstrup, som også kommer til at rumme prøvestationen for varmepumper. Statens redskabsprøver på Bygholm i Horsens bliver vært for prøvestationen for biogasanlæg.
 • OVE afholder to vindtræf og nedsætter et sikkerhedsudvalg.
 • De to første Riisager-møller opstilles hos hhv. Torgny Møller på Djursland og Karsten Fritzner i Thy.
 • Verdens største vindmølle, Tvindmøllen, der er bygget af Skolesamvirket i Tvind, kører for første gang i påsken.
 • Foreningen Danske Vindkraftværker stiftes.
 • Samarbejdsgruppen for Teknologisk Udvikling af Biogas (STUB) nedsat af handelsministeriet.
 • Eneretsbevilling til DONG til efterforskning og indvinding af geotermisk energi.
1979
 • 2. Energikrise. Første danske Energiministerium, Poul Nielson bliver energiminister. Lov om statsstøtte til vindmøller (i starten 30% af omkostningerne).
 • Varmeforsyningsloven og naturgasprojektet besluttes. SV-regeringen beslutter, at spørgsmålet om atomkraft skal afgøres ved en folkeafstemning, hvis Folketinget siger ja til atomkraft.
 • Smedemestermøllen får sit blå stempel på Risø. OVE udgiver sikkerhedsregler for vindmøller.
 • Vestas starter sin egentlige produktion.
 • Nordtank går ind på vindmølleområdet.
 • Statstilskud til solvarmeanlæg på op til 30% af omkostningerne.
 • Produktionskollektivet Dana Vindkraft leverer Holger Danske 2 vindmøllen til Kolding Højskole.
 • Ulykke i marts på det amerikanske atomkraftværk på Tremileøen.
 • Fællesnordisk energikomission fastslår, at bølgekraften ved Vestkysten vil kunne blive billigere end alle andre energiformer.
 • Europæisk – og også dansk – solvarmeboom.
 • Foreningen af Danske Fabrikanter af Solvarmeanlæg stiftes.
1980
 • Folketinget udskyder beslutning om atomkraft på ubestemt tid.
 • VE-initiativudvalg i Teknologirådet.
 • LM bliver vingeleverandør. Havari på 55 kW Vestas mølle i Hinnerup medfører krav om statisk afprøvning af vinger.
 • Foreningen af Danske Vindmøllefabrikanter (FDV) etableres.
 • Det første halmfyrede fjernvarmeværk sat i drift i Svendborg.
 • Stan Bentel påbegynder sin indsats for passiv solvarme i Danmark med bygningen af sit hus ved Arresø.
1981
 • Anden officielle energiplan. Olie- og gaspriserne begynder at falde.
 • Danregn Vindkraft oprettes, ændrer i 1983 navn til Bonus.
 • En storm i efteråret medfører mange møllehavarier, og Risø skærper styrkekravene.
 • Det første vindmøllelaug Bruunshåb Andelsenergi I/S etableres.
 • Dansk Vindteknik A/S stiftes med Energiministeriet som aktionær.
 • Det første træfyrede fjernvarmeanlæg sat i drift i Aalestrup. I maj dannes Biogasteknisk Forening.
 • Prøvestationen for Solenergi etableres på TI, og den Gränges patenterede Sunstrip-absorber indføres i danske fabrikanters solvarmeprogram.
 • Grundfos påbegynder udviklingen af solcelledrevne vandpumper.
1982
 • Styregruppen for Vedvarende Energi oprettes i Teknologirådet under Industriministeriet.
 • I januar endnu en hård storm med mange vindmøllehavarier.
 • Med støtte fra Energiministeriet iværksættes et projekt for udvikling af møllevinger af træ.
 • Det californiske vindmøllemarked åbner sig for danske producenter. Boom i de følgende tre år.
 • Danske elværker går ind for bygning af 20-25 store vindmøller inden 1987.
 • Informationssekretariatet for vedvarende energi oprettes.
 • Laboratoriet for Halvlederforskning etableres på DtH.
 • Tureby Trækulsfabrik, Danmarks sidste trækulsfabrik, lukker.
 • Det første træpillefyr sættes i drift på pensionisthøjskolen i Nr. Nissum.
 • Biogas prøvestation etableres på Bygholm.
1983
 • Anden alternative energiplan: ”Energi for fremtiden”
 • Foreningen af Danske Vindmøllefabrikanter, FDV, laver plan for el-leverancer fra vindmøller på 10% af det samlede elforbrug.
 • Oprettelse af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
 • Folketinget beslutter, at el produceret på VE-anlæg får tilskud svarende til elafgiften.
 • FDV og Danske Vindkraftværker indgår frivillig aftale for 10 år om nettilslutning og afregning af vindmøllestrøm med elværkerne (DEF).
 • Elsam udarbejder rapporten “Offshore vindkraft i Danmark”.
 • Jydsk Telefon gennemfører de første solcelleprojekter.
1984
 • Risø indfører obligatorisk krav om udmattelsesafprøvning af alle vindmøllevinger. Energiminister Knud Enggaard deltager i eksportfremstødet for vindmøller i USA.
 • Det første flisfyrede fjernvarmeanlæg sat i drift i Holstebro. I november dannes Danske Fjernvarmeværkers Forenings halmgruppe.
 • Danmarks første biogasfællesanlæg tages i brug i Vester Hjermitslev i Nordjylland.
 • DONG etablerer det geotermiske anlæg i Thisted.
1985
 • Folketingsbeslutning om Danmark uden atomkraft.
 • Den samlede vindmølleeksport på 2,5 mia. kr; heraf 3500 møller til USA.
 • Vestas investerer 60 mio. kr. i ny vindmøllefabrik.
 • Nordtank opstiller første havplacerede vindmøllepark ved færgehavnen i Ebeltoft. Bopæls- og forbrugskriteriet indføres for fællesejede vindmøller.
 • Den danske vindmøllekapacitet er nu på 50 MW.
 • Energiminister Knud Enggaard laver aftale med elselskaberne om opstilling af yderligere 100 MW vindmøller inden 1990.
 • Energiministeriet udtræder som aktionær i Dansk Vindteknik A/S og erstattes af SEAS og Vestas.
 • Danmarks første vindmøllepark opføres ved Oddesund. Mølleparken er privat ejet.
 • Nibe-møllerne sættes i drift
 • Første fuldskala lossepladsgasanlæg i Viborg.
 • I juni stiftes foreningen Danske Halmleverandører og i september etableres Videnscenter for Halm- og Flisfyring.
 • Solvarmealtanerne i Baggesensgade på Nørrebro opføres.
1986
 • Fredag den 26. april sker der en alvorlig ulykke på det sovjetiske atomkraftværk i Tjernobyl..
 • Planstyrelsen udarbejder rapport om mulighederne for havplacering af vindmøller.
 • Vindmøllemarkedet i USA begynder at falde tilbage. Vingefabrikationen Alternegy går konkurs. Efter at have fyret 100 mand i december 1985 meddeler Vestas betalingsstandsning.
 • LM begynder at levere 11 m vinger.
 • EF-kommissionen sætter udvikling af 500 kW møller på programmet.
 • I maj dannes flisgruppen i Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF). I juni indgås politisk aftale om 450 MW decentral kraftvarme.
 • Koordineringsudvalget for Biogasfællesanlæg nedsættes som afløser af STUB-programmet.
1987
 • Brundtland-kommissionens rapport “Vor fælles fremtid” opkaldt efter Norges statsminister Gro Harlem Brundtland udkommer.
 • Elkraft indvier vindmølleparken på Madsnedsø.
 • Krise på vindmølleområdet som følge af ændrede skatteregler i USA fra udgangen af 1986.
 • Nordtank lukker i juni fabrikationen af vindmøller, men genstarter produktionen i oktober.
 • Energiministeriets Havmølleudvalg nedsættes med Hans von Bülow som formand.
 • Handlingsplan for Biogasfællesanlæg udarbejdes (gennemføres 1988- 91).
 • Første nummer af BiogasNyt udkommer med OVEs pressesekretariat som udgiver.
1988
 • Bülow-udvalget kommer med sin første betænkning om havplacerede vindmøller.
 • Den første regionale solvarmekampagne gennemføres i Nordjyllands Amt.
 • Solvarmecentral i Saltum opføres i forbindelse med fjernvarmesystem.
 • Det første kollektive biogas- og halmfyringsanlæg indvies i Davinde af energiministeren.
 • Det første kommercielle smedemester biogasgårdanlæg etableres i Sindrup.
1989
 • Styregruppen for Vedvarende Energi under Teknologirådet samt Energiforskningsprogrammet i Energiministeriet flyttes til Energistyrelsen.
 • Lovændring, så private ikke længere kan investere i vindmølleanpartsprojekter.
 • Standardtilskuddene til vindmøller, som i den foregående 10-års periode var faldet fra 30% til 10% af omkostningerne, bortfalder helt.
 • Energiminister Jens Bilgrav-Nielsen og de to tidligere energiministre Svend Erik Hovmand og Poul Nielson tager initiativ til oprettelsen af selskabet Vindmøllegaranti.
 • Havmølleudvalget under Styregruppen for Vedvarende energi udskriver konkurrence, og giver tilskud til projektet Norsminde Flak.
 • Energiministeriet blokerer for private havmølleprojekter.
 • Det første store solfangeranlæg på 3000 m2 indvies i Saltum i Vendsyssel.
 • Første halmfyrede kraftvarmeværk i drift i Haslev.
 • Første halmforgasningsprojekt i Kyndby.
 • Yakov Safir etablerer solcellevirksomheden Racell.
1990
 • I april udkommer tredje officielle energiplan, Energi 2000. Målsætning: 15% fald i energiforbruget, og 20% fald i CO2-emissionen frem til 2005. Forslag om omlægning af energiafgifter til miljøafgifter.
 • 2. aftale om yderligere 100 MW landplaceret vindmølleudbygning inden 1994 indgås mellem regeringen og socialdemokratiet.
 • Erik Grove-Nielsens vingeafprøvningscenter i Sparkær overtages af Prøvestationen for mindre Vindmøller med Erik Grove-Nielsen som leder.
 • Vestas vinder konkurrencen med et japansk selskab om “Sky River” projektet for 77 MW vindmøller i USA.
 • Vindmøllesalget på hjemmemarkedet 81 MW.
 • I marts politisk aftale om øget anvendelse af kraftvarme og miljøvenlige brændsler.
1991
 • VE-Rådet incl. rådgivende udvalg for vind-, sol- og bioenergi etableres.
 • I marts tillades vedvarende energi i kollektivt forsynede områder.
 • CO2-lovpakken vedtages i december med ikrafttræden maj 1992 (anlægstilskud til bio-fjernvarme og –kraftvarme)
 • Elsam indgår aftale med Socialdemokratiet om den fremtidige el-udbygning i det jyske område, herunder kulkraftværk i Nordjylland samt vindmøller, den såkaldte lokums-aftale.
 • Genforhandling af den frivillige aftale om afregning af vindmøllestrøm. Et sammenbrud i forhandlingerne fører senere under energiminister Anne Birgitte Lundholdt til lovfæstelse af en afregningspris på 85% af forbrugerpriserne på el.
 • Danmarks første havvindmøllepark ud for Vindeby på Lolland indvies: 11 stk. 450 kW møller fra Bonus.
 • Styregruppen for Vedvarende Energi nedlægges og i stedet oprettes VE-Rådet.
1992
 • Energiministeriet beder Havmølleudvalget genoptage sit arbejde. En egnet plads for en havmøllepark ved Tunø Knob udpeges.
 • I februar kommer første nummer af Dansk Bioenergi på gaden.
 • EFs landbrugsreform med braklægning af 15% af landbrugsarealerne gennemføres.
 • Opfølgningsprogram for Biogasfællesanlæg 1992-95.
 • Første landsdækkende solvarmekampagne.
 • Glasaltanbyggeri i Dannebrogsgade i København.
1993
 • Hjemmemarkedet for vindmøller falder til 30 MW, og eksporten kommer kun langsomt igen.
 • 12 stk. 300 kW møller opstilles på Avedøre Holme.
 • Energiminister Jann Sjursen vil tvinge kommunerne til at overveje nye placeringer af vindmøller.
 • I juni indgås Biomasseaftalen.
 • Kvalitetssikringsordningen for installation af solvarmeanlæg (KSO) etableres.
 • Første nettilsluttede solcelleanlæg etableres ved prøvestationen for solceller, samt elselskabet VOH i Brædstrup.
1994
 • Miljøministeriet og Energiministeriet slås sammen til ét ministerium.
 • I maj nedsættes Gårdbiogasgruppen. I november dannes Dansk Biomasse Forening (DANBIO).
 • Villa Vision opføres på Dansk Teknologisk Institut.
1995
 • Havmølleparken ved Tunø Knob påbegyndes: 10 stk. 500 kW Vestas møller.
 • Energistyrelsen starter tilskudsordning for fastbrændselskedler.
 • Forsøgsprogram for flydende biobrændstoffer igangsættes.
 • Prøvestationen for solceller etableres på Dansk Teknologisk Institut og Risø
 • Brundtlandcentret opføres i Toftlund.
 • Oprettelse af prøvestationen for mindre biobrændselsanlæg på Jysk Teknologisk Institut i Århus.
1996
 • Fjerde officielle energiplan, Energi 21.
 • Oprettelse af Energimiljørådet.
 • EU-direktiv om liberaliseret elmarked.
 • Sammatrikulerings-modellen for vindmøller indebærer opstilling af 200 MW om året i 1996 og frem.
 • Elselskaberne udarbejder i samarbejde med Energistyrelsen og Skov og Naturstyrelsen plan for placering af 4000 MW havvindmøller.
 • Regeringen laver 3. aftale med elselskaberne om yderligere udbygning med 200 MW vindmøller på land inden år 2000.
 • På Lynetten i København opstilles 7 stk. 600 kW møller.
 • I juni afholdes 9. Europæiske Biomasssekonference i København
 • Verdens (vistnok) største solfangerfelt på 8000 m2 indvies i Marstal på Ærø.
 • Energistyrelsens Udvalg om Geotermi nedsættes.
1997
 • Miljø- og Energiminister Svend Auken giver elværkerne pålæg om at opføre fem havplacerede vindmølleparker på i alt 750 MW inden udgangen af 2008.
 • Nordtank og Micon fusionerer til selskabet NEG Micon A/S.
 • Standardtilskud til varmepumper på 10% ændres til 15%, og tilskuddet kan kun gives uden for kollektivt forsynede områder.
 • Brancheforeningen for Biogas stiftet.
 • VOH gennemfører “Solby-projektet” for solceller til 30 enfamiliehuse i Brædstrup.
 • Danmarks første bil, der kører på rapsolie, sendes på gaden af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi
 • Samsø udnævnes til VE-ø i skarp konkurrence med Ærø.
1998
 • Forsøgsprogrammet for flydende bio-brændstoffer sættes i bero.
 • SolenergiCenter Danmark etableres i et samarbejde mellem Dansk Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet og Forskningscenter Risø.
 • Sæsonlager etableres ved Marstalsolvarmeanlægget.
 • Den danske sol-el-diesel bil bygges hos Toria i Ebeltoft.
 • Standardtilskudsordning for solceller til erhvervsvirksomheder etableres i Energistyrelsen. Folketinget vedtager loven om netto-måling af solcellestrøm.
1999
 • Vindmølle kapacitet på 1200-1500 MW – ca. 7 mia. kr. eksport. NEG Micon i økonomisk krise får tilført ny kapital. Havmølleprojektet på Middelgrunden godkendes.
 • Informationssekretariatet for Vedvarende Energi (IVE) nedlægges og afløses af Energistyrelsens nye informationsorgan Energioplysningen.
 • Vinduesfirmaet Velux starter en produktion af tagintegrerede solvarmeanlæg.
 • Kristelig Folkeparti foreslår solvarmepligt i nybyggeriet uden for kraftvarmeområderne.
 • Sol 300 projektet med solceller til 300 huse starter i Jylland og på Fyn.
 • Enhedslisten aftaler udviklingsprogrammer for Bygningsintegrerede solceller, brintudvikling og udvikling af bølgekraft med regeringen.
 • Samarbejde mellem DONG og sjællandske forsyningsselskaber om udnyttelse af geotermisk varme i hovedstadsregionen.
 • Enhedslisten indgår aftale med regeringen om et 2-årigt geotermisk udviklingsprogram med 2 x 10 mio kr..
 • Ny dansk ellov med forslag om marked for ”grøn el”.
 • En opgørelse viser, at den danske vindmølleindustri har 60% af verdensmarkedet for vindmøller.

< Vandkraft i DanmarkIndholdsfortegnelseNavneregister >


 0 kommentar(er) · 4928 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Kronologisk oversigt:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimaskeptiske argumenter - en oversigt420-10-2020 09:58
klimasensitiviteten - oversigt6817-09-2018 17:50
Spm om oversigt over tornadoer for hver år?117-07-2017 15:40
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik