Husk mig
▼ Indhold

OAF - Ofte Anvendte ForkortelserSide 1 af 212>
OAF - Ofte Anvendte Forkortelser25-03-2008 14:14
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Klimadebatten er ofte fuld af indforståede forkortelser. Her følger nogle af de mest anvendte, opsamlet gennem lang tids færden i klimasammenhænge. Jeg har forsøgt at give dem en kort forklaring, selvom jeg ikke er ekspert på alle områder

Skriv relevante tilføjelser i tråden, så tilføjer jeg dem løbende til dette indlæg...


AAU: Assigned Amount Units (tildelte udledningsenheder til lande under Kyoto-protokollen. Én enhed svarer til ét ton CO2e)

ACIA: Arctic Climate Impact Assessment (international forskningsenhed, der beskæftiger sig med klimaændringer i Arktis)

AGW: Anthropogenic Global Warming (menneskeskabt global opvarmning)

AIT: An Inconvenient Truth (Al Gores film og foredrag)

AMO: Atlantic Multidecadal Oscillation (periodiske svingninger i Nordatlantens oceanstrømninger med betydning for havtemperaturer)

AO: Arctic Oscillation (periodiske svingninger i trykforholdene omkring Arktis)

AOSIS: Alliance of Small Island States (organisation bestående af ca. 40 lavtliggende østater, der ofte optræder som samlet forhandlingsblok på klimatopmøder)

AR: Assessment Report (bruges om IPCC's rapporter, f.eks. AR4 (eller FAR), der udkom i 2007)

ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens (organisation, der arbejder for at indføre skat på valutatransaktioner, og som ofte er aktiv under internationale topmøder, f.eks. klimakonferencer)

AWG-KP: Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (arbejdsgruppe under UNFCCC, der beskæftiger sig med udbygning af Kyoto-protokollen)

AWG-LCA: Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (arbejdsgruppe under UNFCCC, der beskæftiger sig med en fremtidig klimaaftale som erstatning for Kyoto-protokollen)

BAP: Bali Action Plan (Bali-handlingsplanen vedtaget på COP13 i 2007 som del af Bali Road Map, der skulle lede frem mod en bindende aftale i København 2009)

BASIC: Brazil, South Africa, India, China (gruppe bestående af fire af verdens store udviklingslande)

BAU: Business As Usual (udviklingen i CO2-udledninger, hvis der ikke gøres noget)

BECCS: Bio-Energy with Carbon Capture and Storage (brug af biobrændsler i kombination med CCS, hvorved der opnås negativ kulstofudledning)

BECS: Bio-Energy with Carbon Storage (teknik til reduktion af atmosfærens CO2-indhold gennem øget lagring af kulstof i biomasse)

BINGO: Business and Industry Non-governmental Organizations (samlebetegnelse for NGO'er fra erhvervslivet og industrien)

BNP: Bruttonationalprodukt (et lands samlede produktion i et år)

BRIIKS (BRIICS): Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina (China) og Sydafrika

BRIK (BRIC): Brasilien, Rusland, Indien og Kina (China)

BU: Bæredygtig Udvikling

BWR: Boiling Water Reactor (atomkraftreaktor baseret på kogende vand, i modsætning til PWR)

C&C: Contraction and Convergence (strategi til reduktion af verdens CO2-udledning ved at bringe alle landenes udslip pr. indbygger ned til samme niveau)

C2C: Cradle To Cradle (Vugge til vugge - bæredygtigt designprincip, baseret på 100% genbrug af produkter)

CAGW: Catastrophic Anthropogenic Global Warming (katastrofal menneskeskabt global opvarmning, skelnes ofte fra AGW)

CAN: Climate Action Network (international sammenslutning af klima-NGO'er)

CAT: Cap And Trade (strategi til reduktion af CO2-udledninger baseret på et kvotesystem)

CBH: Christoffer Bugge Harder (flittig debattør på Klimadebat.dk, der i debatter ofte blot omtales og citeres ved sine initialer)

CC: Climate Change (klimaændringer)

CCC: Copenhagen Concensus Center (projekt, ledet af Bjørn Lomborg, der forsøger at prioritere og rådgive med hensyn til verdens mest presserende problemer)

CCN: Cloud Condensation Nuclei (kondensationskerner, dvs. små partikler i atmosfæren, som vanddamp sætter sig på, hvorved skyer dannes)

CCS: Carbon Capture & Storage (teknologi, der går ud på at indfange og lagre CO2)

CDIAC: Carbon Dioxide Information Analysis Center (offentlig amerikansk organisation, der indsamler data omkring CO2-udledninger)

CDM: Clean Development Mechanism (industrilandes investering i klimaprojekter i udviklingslande som del af CO2-kvote-systemet)

CDR: Commen but Differentiated Responsibilities (princip indskrevet i FN's Klimakonvention fra 1992 omkring byrdefordelingen i den globale klimaindsats)

CER: Certified Emission Reduction (enhed brugt i CO2-kvote-systemet i forbindelse med begrænsning af udledninger gennem CDM-projekter)

CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (europæisk center for forskning i partikelfysik, der i projektet CLOUD skal afprøve Svensmarks teori om kosmisk stråling og skydannelse)

CFC: Chloro-Fluoro-Carbon (kunstige gasarter med stort GWP, og som er kendt for at ødelægge ozonlaget)

CFL: Compact Fluorescent Lamp (kompaktlysstofrør, også kendt som sparepærer)

CfRN: Coalition for Rainforest Nations (koalition af regnskovslande, der ofte har samme interesser i klimaforhandlinger)

CH4: Metan (drivhusgas, hvis molekylære sammensætning består af ét carbonatom og fire hydrogenatomer)

CHP: Combined Heat and Power (kombination af varme- og elektricitetsproduktion, også kendt som kraftvarme)

CJA: Climate Justice Action (dansk aktivistisk klimagruppe med internationalt netværk, kendt for demonstrationer med civil ulydighed)

CLOUD: Cosmics Leaving OUtdoor Droplets (projekt på forskningscentret CERN, der skal undersøge forholdet mellem kosmisk stråling og skydannelse)

CMP (også COP/MOP): Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (årlig konference der løber sideløbende med en COP, men kun for lande, der har ratificeret Kyoto-protokollen)

CO2: Kuldioxid (drivhusgas, hvis molekylære sammensætning består af ét carbonatom og to oxygenatomer)

CO2e: CO2-ækvivalenter (omregning af en drivhusgas til den tilsvarende mængde CO2 med samme virkningsgrad - bruges som regel til opgørelser over den samlede mængde af drivhusgasser i atmosfæren)

CoE: Cost of Energy (omkostninger for produktionen af en energienhed over f.eks. en vindmølles samlede levetid)

COP: Conference of Parties (FN's klimatopmøder, f.eks. COP15 i København 2009)

COP: Coefficient of Performance (en varmepumpes effektfaktor, dvs. hvor mange gange mere varmeenergi, den afgiver, i forhold til den elektriske energi, den modtager)

COP/MOP: Se CMP

CRU: Climatic Research Unit (berømt klimainstitut på University of East Anglia)

CSD: Commission on Sustainable Development (FN's kommission for bæredygtig udvikling)

CSP: Concentrating Solar Power (solkraftteknik baseret på spejle eller linser, der samler sollyset til en smal stråle)

CSR: Corporate Social Responsibility / Corporate Sustainability and Responsibility (virksomheders fokus på socialt og bæredygtigt ansvar)

DME: Dimethyl Ether (organisk stof, der ofte anvendes som biobrændstof. Omtales også bio-DME)

DMI: Danmarks Meteorologiske Institut

DMU: Danmarks Miljøundersøgelser

DN: Danmarks Naturfredningsforening

DNA: Designated National Authority (nationalt organ udpeget til at autorisere CDM-projekter, og som reporterer til Executive Board)

DONG: Dansk Olie og Naturgas (fortrinsvis statsligt ejet energiselskab, der i dag hedder DONG Energy efter fusion med en række andre selskaber)

DTU: Danmarks Teknologiske Universitet

EB: Executive Board (hovedorgan i CDM-systemet, der overvåger de enkelte projekter)

ECCP: European Climate Change Programme (EU's klimastrategi fra juni 2000, hvis mål er baseret på Kyoto-protokollen)

EEA: European Environment Agency (Det Europæiske Miljøagentur)

EGS: Enhanced Geothermal System (teknologi for geotermisk kraft, der ikke behøver naturligt forekommende varmestrømninger, men som henter varmen direkte fra det varme stenlag (HDR) under Jordens overflade)

EIA: Environmental Impact Assessment (se VVM)

EIT: Economies in Transition (samlebetegnelse for tidligere sovjetlande, især i Østeuropa - ofte brugt i forbindelse med JI-projekter)

ENGO: Environmental Non-governmental Organization (NGO, der beskæftiger sig med miljøspørgsmål)

ENSO: El Nino Southern Oscillation (tilbagevendende ocean-atmosfærisk fænomen på den sydlige halvkugle)

EPA: Environmental Protection Agency (det amerikanske miljøagentur)

EPR: Extended Polluter Responsibility (princippet om, at det er producenten og importøren, der er ansvarlig for den forurening, et produkt medfører - også kendt som "forureneren betaler"-princippet)

ERoEI: Energy Returned on Energy Invested (forholdet mellem den energi, der bliver udvundet og den energi, der bliver anvendt i forbindelse med udvindingen)

EROI: Energy Return On Investment (se ERoEI)

ERU: Emission Reduction Unit (enhed brugt i CO2-kvote-systemet i forbindelse med begrænsning af udledninger gennem JI-projekter)

ES: Emissions Scenario (udslipsscenarie - ofte opstilles flere scenarier, f.eks. ES1, ES2 osv.)

ET: Emissions Trading (CO2-kvotehandel. Se også EU ETS)

et al.: et alii ("og andre", latinsk forkortelse ved akademiske referencer)

EU: Europæiske Union

EUA: European Union Allowance (officiel betegnelse for de kvoter, der bruges i EU ETS)

EU ETS: European Union Emissions Trading Scheme (EU's interne CO2-kvotehandelsmarked)

EuP: Energy Using Products (EU-direktiv, der kræver bedre energiudnyttelse i en række produkter)

EV: Electric Vehicle (elbil)

F&U: Forskning og Udvikling (f.eks. i vedvarende energi)

FAB: Fair, Ambitious and Binding (retfærdig, ambitiøs og bindende - de tre punkter, som en fremtidig klimaaftale ifølge en række observatører bør indeholde)

FAR: Fourth Assessment Report (IPCC's fjerde klimarapport, der udkom i 2007)

FBR: Fast Breeder Reactor (hurtig formeringsreaktor, der bruges til atomkraft, og som producerer mere fissilt brændsel end den selv forbruger)

FCCC: Se UNFCCC

FFV: Flexible-fuel Vehicle (bil, der kan køre på alternative brændsler, f.eks. bioethanol)

FN: Forenede Nationer

FoE: Friends of the Earth (internationalt netværk af miljøorganisationer, bl.a. NOAH i Danmark)

FOI: Freedom of Information (offentlighedslov, der giver alle adgang til offentlige data, herunder klimadata)

FSC: Forest Stewardship Council (international organisation, der arbejder for bæredygtig skovdrift)

G8: Group of Eight (gruppe bestående af otte af verdens førende industrinationer: Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Rusland, Storbritannien, USA)

G20: Group of Twenty (gruppe bestående af 19 af verdens førende økonomier samt EU)

G77: Group of 77 (forhandlingsblok ved topmøder, der, på trods af navnet, repræsenterer over 130 udviklingslande, herunder Kina)

GCM: Global Climate Model (computermodel, der simulerer den globale klimaudvikling)

GCR: Galactic Cosmic Rays (den kosmiske stråling, der når ind i solsystemet og som muligvis påvirker skydannelsen på Jorden)

GCR: Gas Cooled Reactor (atomkraftreaktor, der køles med gas)

GDP: Gross Domestic Product (samme som BNP)

GDRs: Greenhouse Development Rights (strategi til reduktion af verdens CO2-udledning udviklet af udviklings- og miljøorganisationer, der tager hensyn til fattige landes ret til udvikling)

GEF: Global Environment Facility (den globale miljøfond, der hjælper med finansiering af miljø- og klimaprojekter)

GHCN: Global Historical Climatology Network (database med historiske klimaoptegnelser, der ofte bruges til temperaturrekonstruktioner)

GHG: Green House Gasses (drivhusgasser, f.eks. CO2 eller methan)

GIS: Greenland Ice Sheet (den grønlandske indlandsis)

GISS: Goddard Institute for Space Studies (NASA's klimaforskningscenter)

GJ: Gigajoule (måleenhed for energi på en millard joule)

GMO: Genetisk Modificerede Organismer

GMT: Global Mean Temperature (global gennemsnitstemperatur)

GrIS: Se GIS.

GRL: Geophysical Research Letters (et berømt videnskabeligt tidsskrift)

GRULAC: Group of Latin America and Caribbean Countries (regional FN-gruppe bestående af Latinamerika og Vestindien)

GSL: Global Sea Level (global vandstand)

Gt: Gigaton (en millard ton, f.eks. CO2)

GW: Global Warming (global opvarmning)

GW: Gigawatt (måleenhed for effekt på en millard watt)

GWh: Gigawatt hour (gigawattime, måleenhed for energi svarende til en GW effekt over en time (=3,6 TJ))

GWP: Global Warming Potential (index brugt til at sammenligne forskellige drivhusgassers virkning)

HadCRUT: Hadley Centre & Climate Research Unit Temperatures (ofte anvendt temperaturdataserie baseret på et samarbejde mellem det engelske meteorologiske instituts Hadley Centre og forskningscentret CRU)

HAWT: Horizontal-Axis Wind Turbine (horisontal vindmølle)

HCVF: High Conservation Value Forests (FSC-betegnelse for skove, der i særlig grad er bevaringsværdige)

HDR: Hot Dry Rock (se EGS)

HFCs: Hydrofluorocarbons (gruppe af relativt sjældne drivhusgasser med stort GWP)

HPGR: Human Population Growth Rate (befolkningstilvæksten set over en specifik periode)

HTM: Holocene Thermal Maximum (varm periode i Jordens klima omkring år 7000-3000 f.Kr.)

HVAC: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (samlebetegnelse for vores brug af opvarmning, ventilation og aircondition)

HWR: Heavy Water Reactor (atomkraftreaktor baseret på tungt vand)

IAEA: International Atomic Energy Agency (det internationale atomenergiagentur)

IEA: International Energy Agency (internationalt energiagentur for vestlige lande under OECD).

IFR: Integral Fast Reactor (særlig type atomkraftreaktor, baseret på hurtige neutroner)

IGO: Intergovernmental Organization (international organisation bestående af medlemslande)

IISD: International Institute for Sustainable Development (uafhængig organisation, der forsker i bæredygtig udvikling)

IMF: International Monetary Fund (Den Internationale Valutafond, der regulerer det globale finanssystem)

IMO: International Maritime Organization (FN's Søfartsorganisation, der bl.a. beskæftiger sig med skibstrafikkens CO2-udslip)

IMV: Institut for Miljøvurdering (institution under Miljøministeriet 2002-2007, især kendt for sin formand, Bjørn Lomborg)

IP: Intellectual Property (se IPR)

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (FN's internationale klimapanel)

IPO: Indigenous Peoples Organization (samlebetegnelse for en NGO, der beskæftiger sig med oprindelige folk og deres rettigheder, og som ofte er repræsenteret ved klimatopmøder)

IPR: Intellectual Property Rights (Immaterialret eller intellektuel ejendomsret, dvs. rettigheder til intellektuelle frembringelser, herunder opfindelser - ofte aktuelt i forbindelse med teknologioverførsel af f.eks. vedvarende energi)

IPY: International Polar Year (Det internationale Polarår, senest 2007-2009, med omfattende videnskabelig forskning i polarområderne)

IR: Infrared Radiation (infrarød stråling, varmestråling)

ITK: Intertropiske Konvergenszone (lavtryksbælte omkring ækvator)

ITL: International Transaction Log (FN's databasesystem til registrering af CO2-kreditter)

IUCN: International Union for the Conservation of Nature (international organisation, der arbejder for bevarelse af naturens mangfoldighed og bæredygtighed)

JI: Joint Implementation (industrilandes investering i klimaprojekter i andre industrilande som del af CO2-kvote-systemet)

JUSSCANNZ: Japan, USA (US), Schweitz, Canada, Australien, Norge og New Zealand (gruppe af industrilande, der ikke hører hjemme i andre forhandlingsblokke, og som derfor ofte optræder samlet på klimatopmøder)

KEBMIN: Klima- Energi- og Bygningsministeriet (fra 2011 nyt navn for det tidligere Klima- og Energiministeriet)

KEMIN: Klima- og Energiministeriet

KiD: Klimabevægelsen i Danmark (dansk græsrodsorganisation)

KK: Kernekraft

KP: Kyoto-protokollen (klimaaftale, der blev vedtaget på COP3 i Kyoto, 1997). Se også AWG-KP.

kW: Kilowatt (måleenhed for effekt på 1000 watt)

kWh: Kilowatt hour (kilowattime, måleenhed for energi svarende til en kW effekt over en time (=3,6 MJ))

LCA: Life Cycle Assessment (analyse af et produkts påvirkning af miljøet i dets samlede levetid)

LCA: Se AWG-LCA.

LDC: Least Developed Countries (FN-klassifikation af ulande med lav økonomisk udvikling og som i klimaforhandlinger ofte omtales samlet)

LED: Light-emitting Diode (diodelamper, kendt for deres lave strømforbrug)

LFR: Lead-cooled Fast Reactor (atomkraftreaktor, der køles med flydende bly)

LFTR: Liquid Fluoride Thorium Reactor (atomkraftreaktor baseret på flydende thorium)

LGM: Last Glacial Maximum (da sidste istid toppede, ca. 20.000 år siden)

LGMA: Local Government and Municipal Authorities (FN-gruppe for lokale og kommunale myndigheder)

LIA: Little Ice Age (kold periode i Jordens klima omkring år 1400-1850)

LMFBR: Liquid Metal Fast Breeder Reactor (atomkraftreaktor, der køles med flydende metal)

LOTI: Land-Ocean Temperature Index (temperaturindeks, der både inddrager land- og havmålinger)

LULUCF: Land Use, Land-Use Change and Forestry (FN's betegnelse for udledning samt optag af drivhusgasser gennem jord- og skovbrug)

LWR: Light Water Reactor (atomkraftreaktor baseret på let vand)

MAC: Marginal Abatement Cost (marginal reduktionspris, dvs. prisen for at eliminere én ekstra CO2-enhed, hvilket kan variere fra land til land)

MDG: Millenium Development Goals (2015-målene, otte målsætninger opstillet af FN, der skal opfyldes inden 2015, og som ofte omtales i diskussioner omkring bæredygtig udvikling)

MEF: Major Economies Forum (gruppe bestående af 17 af verdens vigtigste lande på klima- og energiområdet, oprettet af Obama i 2009)

MJ: Megajoule (måleenhed for energi på en million joule)

MOP: Meeting of the Parties (se CMP)

MRV: Measuring, Reporting and Verification (måling, indberetning og verifikation af de enkelte landes CO2-reduktioner)

MSL: Mean Sea Level (gennemsnitligt havniveau)

MSM: Mainstream Media (ofte anvendt i blogosfæren som betegnelse for de traditionelle medier)

MSR: Molten Salt Reactor (atomkraftreaktor, hvor brændslet består af smeltet salt)

Mt: Megaton (en million ton, f.eks. CO2)

MW: Megawatt (måleenhed for effekt på en million watt)

MWh: Megawatt hour (megawattime, måleenhed for energi svarende til en MW effekt over en time (=3,6 GJ))

MWP: Medieval Warm Period (varm periode i Jordens klima omkring år 900-1400)

N2O: Dinitrogenoxid ("lattergas", en drivhusgas hvis molekylære sammensætning består af to nitrogenatomer og ét oxygenatom)

NADW: North Atlantic Deep Water (tungt saltvand, der synker ned i Nordatlanten, og som er med til at drive Golfstrømmen)

NAMA (NAMAs): Nationally Appropriate Mitigation Actions (politikker og handlinger, som de forskellige lande igangsætter for at begrænse drivhusgasudledninger)

NAO: North Atlantic Oscillation (atmosfærisk fænomen i Nordatlanten, udtrykt ved trykforskellen mellem Azorerne og Island)

NAPAs: National Adaptation Programmes of Action (UNFCCC-dokumenter vedrørende udviklingslandes behov for klimatilpasning)

NAS: National Academy of Sciences (amerikansk videnskabeligt akademi)

NASA: National Aeronautics & Space Administration (amerikansk rumfartsadministration, der bl.a. huser klimainstituttet GISS)

NBI: Niels Bohr Institutet (institut for de fysiske fag på Københavns Universitet, herunder klimaforskning)

NCDC: National Climatic Data Center (amerikansk klimadataarkiv med verdens største meteorologiske database)

NGO: Non-Governmental Organization (ikke-statslig organisation eller interessegruppe)

NH: Northern Hemisphere (den nordlige halvkugle)

NIMBY: Not In My Back Yard ("Ikke i min baghave"-problematikken, f.eks. i forbindelse med opstilling af landvindmøller)

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration (amerikansk styrelse, der beskæftiger sig med oceaner og atmosfære, herunder klima).

NOAH: Opr. Naturvidenskablige OnsdagsAftener - i dag dansk miljøorganisation med afdelinger i hele landet (også Friends of the Earth Denmark)

NOx: Nitrogenoxider (fællesbetegnelse for seks forskellige gasarter, hvori kvælstof og ilt indgår)

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development (økonomisk samarbejdsorganisation for 30 industrialiserede lande, bl.a. Danmark)

OHC: Ocean Heat Content (mængden af varme oplagret i Jordens oceaner)

OOA: Organisationen til Oplysning om Atomkraft (græsrodsorganisation, der i 70'erne, 80'erne og 90'erne bekæmpede indførelsen af atomkraft i Danmark)

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries (samarbejde mellem 12 af verdens olieproducerende lande, hovedsageligt i Mellemøsten)

PCA: People's Climate Action (sekretariat, der koordinerede civilsamfundets arbejde under COP15)

PCA: Principal Component Analysis (statistisk metode til at regne på eksempelvis klimadata)

PDO: Pacific Decadal Oscillation (tilbagevendende ocean-atmosfærisk fænomen i det nordlige Stillehav)

PFCs: Perfluorocarbons (gruppe af relativt sjældne drivhusgasser med stort GWP)

PJ: Petajoule (måleenhed for energi på en billiard (10^15) joule)

PO: Peak Oil (tanken om, at verdens olieproduktion er ved at toppe)

PPB: Parts Per Billion (andele pr. milliard, f.eks. metan-indhold i atmosfæren)

PPM: Parts Per Million (andele pr. million, f.eks. CO2-indhold i atmosfæren)

PPT: Parts Per Trillion (andele pr. trillion, f.eks. CFC-gasser i atmosfæren)

PSO: Public Service Obligations (en række offentlige forpligtelser til aktørerne på det danske elmarked)

PV: Photovoltaics (udnyttelsen af solenergi til fremstilling af elektricitet, også kendt som solceller)

PWR: Pressurized Water Reactor (atomkraftreaktor baseret på trykvand, i modsætning til BWR)

QELRC: Quantified Emission Limitation and Reduction Commitment (Kyoto-protokollens officielle betegnelse for de begrænsninger i drivhusgasudledninger, de enkelte lande forpligter sig til)

R&D: Research and Development (svarer til F&U)

RC: RealClimate (velbesøgt og meget omdiskuteret blog drevet af nogle af verdens førende klimaforskere)

REDD: Reducing Emissions From Deforestation and Degradation (mekanisme i CO2-kvotesystemet, hvis formål er at give kreditter til lande, der begrænser afskovning)

REO: Reel Energi Oplysning (forening, der arbejder for indførelse af atomkraft i Danmark)

RF: Radiative Forcing (energiindstråling, måles i watt pr. kvadratmeter)

RFI: Radiation Forcing Index (en faktor, der bruges til udregning af flytrafikkens samlede klimapåvirkning i stedet for blot den almindelige CO2-påvirkning)

RINGO: Research and Independent Non-governmental Organizations (samlebetegnelse for NGO'er fra især forskningsmiljøet)

RMU: Removal Unit (enhed brugt i Kyoto-protokollen til at modregne optag af CO2 gennem skovbrug og arealanvendelse. Én enhed svarer til ét ton CO2e)

RSS: Remote Sensing Systems (ofte anvendt dataserie af temperaturer baseret på satellitmålinger)

RUF: Rapid Urban Flexible (alternativt transportsystem baseret på dual-mode transit, udviklet af danskeren Palle R. Jensen)

SAR: Second Assessment Report (IPCC's anden klimarapport, der udkom i 1995)

SBI: Subsidiary Body of Implementation (organ under UNFCCC, der fungerer som et forretningsudvalg i forbindelse med implementeringen af beslutninger)

SBSTA: Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (organ under UNFCCC, der rådgiver om videnskabelige og tekniske spørgsmål)

SC: Solar Cycle (11-årig cyklus i solaktiviteten, udtrykt i antallet af solpletter, f.eks. SC23 for den sidste cyklus)

SD: Sustainable Development (samme som BU)

SF6: Sulphur hexafluoride (kraftig, men relativ sjælden drivhusgas)

SH: Southern Hemisphere (den sydlige halvkugle)

SIDS: Small Island Developing States (gruppe af lavtliggende udviklingslande)

SOI: Southern Oscillation Index (periodiske svingninger i trykforskelle i det sydlige stillehav, ofte brugt som indikator for ENSO)

SOx: Svovloxider (fællesbetegnelse for forskellige svovlforbindelser, der bl.a. indgår i syreregn)

SPM: Summary for Policymakers (resumé for beslutningstagere, skrevet i forbindelse med IPCC's rapporter)

SRES: Special Report on Emissions Scenarios (IPCC-rapport fra 2001 med en række scenarier for fremtidens CO2-udslip)

SSN: Sunsput Number (antallet af solpletter observeret på Solen - en god indikator for solaktiviteten)

SST: Sea Surface Temperature (havets overfladetemperatur)

STE: Solar Thermal Energy (oplagring af solenergi til varme, også kendt som solvarmepaneler)

SUV: Sport Utility Vehicle (større personbiler, ofte med firehjulstræk)

SVE: Small and Vulnerable Economies (betegnelse primært brugt inden for WTO om små og sårbare økonomier, der ofte er særlig udsatte for klimaændringer)

TAR: Third Assessment Report (IPCC's tredje klimarapport, der udkom i 2001)

TBD: To Be Determined / To Be Decided (endnu ikke besluttet - ofte anvendt i klimaaftaler under punkter, der mangler at blive afgjort)

THC: ThermoHaline Cirkulation (den termohaline cirkulation, der transporterer vand rundt mellem klodens oceaner)

TJ: Terajoule (måleenhed for energi på en billion (10^12) joule)

TLT: Temperature Lower Troposphere (temperaturen i den nederste del af troposfæren)

TNC: Transnational Corporations (transnationale selskaber)

TOA: Top Of Atmosphere (toppen af atmosfæren)

TSI: Total Solar Irradiance (den samlede energiindstråling fra Solen på Jorden, måles i watt pr. kvadratmeter)

TT: Transitions Towns (bevægelse, der forsøger at omstille lokalsamfund til bæredygtighed)

TUNGO: Trade Union Non-governmental Organizations (samlebetegnelse for NGO'er bestående af handelsunioner)

TW: Terawatt (måleenhed for effekt på en billion (10^12) watt)

TWh: Terawatt hour (terawattime, måleenhed for energi svarende til en TW effekt over en time (=3,6 PJ))

UAH: University of Alabama in Huntsville (forkortelsen henviser som regel til universitetets dataserie af temperaturer baseret på satellitmålinger)

UEA: University of East Anglia (engelsk universitet, der huser klimaforskningsinstituttet CRU)

UHI: Urban Heat Island (det forhold at temperaturen i byer til tider er højere end i omgivelserne)

UN: United Nations (FN)

UNEP: United Nations Environment Programme (organisation, der koordinerer FN's miljøindsats)

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change (FN's klimakonvention)

USD: United States Dollar (amerikanske dollars)

UVVU: Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (udvalg under Forskningsstyrelsen, der tager sig af sager om videnskabelig uredelighed, f.eks. Lomborg-sagen 2002-03)

VAWT: Vertical-Axis Wind Turbine (vertikal vindmølle)

VE: Vedvarende Energi

VHTR: Very High Temperature Reactor (atomkraftreaktor med en temperatur på 1000 °C eller derover)

VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet (redegørelse omkring et bygge- eller anlægsprojekts påvirkning af miljøet, som skal foreligge, før projektet kan påbegyndes)

WAIS: West Antarctic Ice Sheet (den vestantarktiske iskappe)

WEO: World Energy Outlook (IEA's årlige analyse af verdens energisituation)

WEOG: Western European and Others Group (regional FN-gruppe, der først og fremmest består af vesteuropæiske lande)

WG: Working Group (arbejdsgruppe under IPCC, f.eks. WG1, der står for den videnskabelige basis)

WGMS: World Glacier Monitoring Service (organisation der overvåger verdens gletsjere)

WMO: World Meteorological Organization (FN-organ, der beskæftiger sig med meteorologiske data på tværs af landegrænser)

WTO: World Trade Organization (verdenshandelsorganisationen, der danner grundlag for verdens handelssystem)

WUWT: Watts Up With That (velbesøgt og meget omdiskuteret klimaskeptisk blog)

WWF: World Wide Fund for Nature / World Wildlife Foundation (Verdensnaturfonden, en stor international miljøorganisation)

YOUNGO: Youth Non-governmental Organizations (samlebetegnelse for ungdoms-NGO'er)


På chatsteder og fora som Klimadebat.dk kan man også støde på en række engelske forkortelser, der især kendetegner netmediet. Dem vil jeg heller ikke spare jer for (har dog kun medtaget de hyppigst anvendte):

AKA: Also Known As
ASAP: As Soon As Possible
BTW: By The Way
FAQ: Frequently Asked Questions
FYI: For Your Information
IMHO: In My Humble Opinion
IRL: In Real Life
KISS: Keep It Simple, Stupid
LOL: Laugh Out Loud
OMG: Oh My God
OT: Off Topic
ROFL: Rolling On the Floor Laughing
WTF: What The F***


Husk at tilføje listen til dine Bogmærker/Foretrukne. Og link gerne til den fra andre sider om klima!
Redigeret d. 12-09-2014 19:30
RE: Fin idé - du får lige nogle ekstra -30-04-2008 16:11
gorm
★☆☆☆☆
(81)
- som jeg for nyligt noterede mig fra RealClimate.org :

ENSO – El Nino Southern Oscillation – El Nino

GIS – Greenland ice sheet

GRL – Geophysical research letters

HTM – Holocene thermal maximum

IMHO – In my humble opinion

LGM – last glacial maximum

SMOP - small matter of programming

01-07-2008 00:43
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Så er listen blevet opdateret med en masse nye forkortelser.

Skriv gerne flere forslag!
16-10-2009 21:40
rick_uk
★★★★☆
(1140)
DMI: SMS knækker koden i klimadebatten

Hvad er tilbagekobling, albedo og AR4? Det er klimaord, som giver en dybere forståelse af debatten og af, hvad der foregår på klimatopmødet i København i december. Nu forklarer vi klimaordene gratis og direkte ned i din mobiltelefon.

SMS-tjenesten er helt gratis og kommet i stand gennem et samarbejde med firmaet Milcom.dk, som håndterer udsendelsen. DMI tager sig af det faglige indhold og web-delen, som ligger på dmi.dk/klimaord. Første klimaord udsendes søndag den 18. oktober.

Ord skaber mening - især hvis man ved præcis, hvad ordene betyder. Derfor knækker DMI nu klima-koden ved at forklare en del af de mest brugte ord i debatten og i mediernes dækning af klimatopmødet i København.

SMS-tjenesten er helt gratis og kommet i stand gennem et samarbejde med firmaet Milcom.dk, som håndterer udsendelsen. DMI tager sig af det faglige indhold og web-delen, som ligger på dmi.dk/klimaord. Første klimaord udsendes søndag den 18. oktober.
03-02-2013 12:04
Jakob
★★★★★
(9348)
.THC: ThermoHaline Cirkulation

http://da.wikipedia.org/wiki/Golfstr%C3%B8mmen
det globale thermohaline kredsløb, også kaldet det store transportbånd, som er sammenhængende strømsystem, der involverer alle klodens oceaner.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/golfstrommen-usvaekket-i-norden
Thermohaline betyder temperatur og salt - thermo står for temperatur og haline for salt


.
03-02-2013 17:51
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jacob

Du bidrager med mange gode indlæg - langt flere end jeg har tid til at involvere mig i.
Jeg vil kun lejlighedsvis at bidrage til dine indlæg af tidsmæssige årsager.

08-02-2013 21:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
SWAP (Solution Without A Problem).

Mange miljøtiltag herunder tiltag til minimering af drivhuseffekt, må bære betegnelsen : SWAP.
02-04-2023 14:23
Euro
★★★☆☆
(509)
SMR - Small Modular Reactors, se feks. Copenhagen Atomics.

SMR er der vidst ikke andre der har vundet hævd på, end reaktor sektoren.(mig bekendt)

Og slet så THC fra listen igen, THC har en officiel betydning som forkortelse. Man kan ikke ikke bare selv opfinde nye forkortelser som man forventer alle bruger istedet for de officielle ord, i hvert i fald ikke når forkortelsen i forvejen er bredt anerkendt til anden brug.

Der findes helt klare skriftlige procedurer for hvordan man skaber sin personlige midlertidige forkortelse. Det behøver man vel ikke at sætte Jer ind i vel...

Ethvert velfungerende menneske ved hvad THC er, og Jeres fantasi bør i nok begrave, hvis ikke i vil tale forbi 75% af verdens befolkning, hver gang i bruger jeres forkortelse forkert!
03-04-2023 06:38
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
branner skrev:
Så er listen blevet opdateret med en masse nye forkortelser.

Skriv gerne flere forslag!


1LoT - 1st Law of Thermodynamics
2LoT - 2nd Law of Thermodynamics
SB - Stefan-Boltzmann
Redigeret d. 03-04-2023 06:38
03-04-2023 06:43
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
delphi skrev:
SWAP (Solution Without A Problem).

Mange miljøtiltag herunder tiltag til minimering af drivhuseffekt, må bære betegnelsen : SWAP.

Smuk! Jeg kan godt lide dette.
Beautiful! I like this.
04-04-2023 20:06
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
ECREE

Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
05-04-2023 08:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

ECREE gælder også dig.

Når du påstår, at varme et dårligt for planteavlen, så må du kunne dokumentere dette.
05-04-2023 13:42
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
@ Robert Wagner

ECREE gælder også dig.

Når du påstår, at varme et dårligt for planteavlen, så må du kunne dokumentere dette.


Hermed gjordt i anden tråd.

qed.

Quote erat demonstrandum.

(hvilket var det, der skulle vises)


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
05-04-2023 14:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Nej det er netop ikke gjort.
05-04-2023 15:23
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Nej det er netop ikke gjort.


Jo det er. Du evner åbenbart ikke at forstå forskel mellem produktion og produktivitet.

hvad er produktivitet


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
05-04-2023 19:39
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
qee

quod erat expectandum.

Hvad der var at forvente.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
05-04-2023 20:37
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Wagner Maxim:

"Kun fjols har synspunkter, der adskiller sig fra mine. Ved at være uenige med mig, tjener sådanne afvigere titlen "fjolser", mens de påtager sig byrden med at bevise, at jeg tager fejl." - Robert Wagner


Troll Wagner Maxim:

"Only fools hold views that differ from mine. By disagreeing with me, such deviants earn the title of 'fools' while incurring the burden of proving me wrong." -Robert Wagner
05-04-2023 22:12
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
IBDaMann skrev:
Trold Wagner Maxim:

"Kun fjols har synspunkter, der adskiller sig fra mine. Ved at være uenige med mig, tjener sådanne afvigere titlen "fjolser", mens de påtager sig byrden med at bevise, at jeg tager fejl." - Robert Wagner


Troll Wagner Maxim:

"Only fools hold views that differ from mine. By disagreeing with me, such deviants earn the title of 'fools' while incurring the burden of proving me wrong." -Robert Wagner


Fail.

Misquote bordering slander.

Psthetic how you have to stoop to lies, trying to win an argument you already lost several times.

You have yet to make a single valud argument.

You can have opinions about facts, but opinions are not facts.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 11:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

Det er ren nonsens, hvad du skriver, og hvad du henviser til.
Hvordan kan produktiviteten være faldendende samtidig med, at produktionen er kraftigt stigende??????

Dette kan kun lade sig gøre ved en massiv indsat at hjælpe midler som f.eks. gødning, plantebeskyttelsesmidler og vanding.

Problemet er bare, at den inflationskorrigerede kornpris er meget lav. Sagt på en anden måde, så kan man ikke få økonomi i korndyrkning i et tørt ørkenlignende landskab. Skal man dyrke korn her, så kræver det massiv kunstvanding, og det kan økonomien ikke bære. Kunstvanding er som bekendt meget bekosteligt, da der er stor mængder af vand, som skal pumpes op.

Tilsvarende med bekæmpelsen af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Hvis disse problemer er bekæmpet, så får man ikke et højere udbytte ved at lave en ekstra bekæmpelse af disse dårlig domme.

Tilsvarende med gødning. Man får ikke er højere udbytte i korn ved at tilføre gødning ud over det optimale.

Som følge af at den inflationskorrigerede kornpris ligger på et meget lavt niveau set i et historiske perspektiv, og produktionen af korn samtidigt er kraftigt stigende, er dette ens betydende med, at kornet bogstaveligt talt vælter op at jorden. Det er en følge af, at de klimatiske forhold som helhed betragtet er blevet væsentlig bedre for dyrkning af korn.

Diagrammet over Nordamerika viser rigtig godt hvad der sker.
Tilknyttet billede:

06-04-2023 12:01
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
@ Robert Wagner

Det er ren nonsens, hvad du skriver, og hvad du henviser til.
Hvordan kan produktiviteten være faldendende samtidig med, at produktionen er kraftigt stigende??????Du har tilsyneladendedtadig ikke forstået forskel mellem produktion og produktivitet.

Så lad mig skære det ud i pap for dig.

12 produktionsmaskiner producere 24 enheder om dagen.
Produktionen er also 24 enheder og produktiviteten er 2 enheder per produktionsmaskine.

Så opstiller man 12 produktionsmaskiner mere, men den daglige produktion bliver kun 36 enheder, da man ikke kan skaffe naterialer nok, som til maskinerne forarbejder.
Produktionen er also steget til 36 enheder, men produktiviteten er faldet til 1,5 enheder per maskine.

Et lidt andet eksempel.

I stedet for at købe 12 maskiner mere, så moderniserer man de 12 maskiner, så de kan producere 4 enheder om dagen. Men igen kan man ikke skaffe materiale nok til maskinerne og den samlede produktion stiger kun til 36 enheder om dagen.

Produktionen og produktiviteten er steget, men den kunne være steget mere, hvis det ikke var for de ydre omstændigheder.

Kan du se ligheden?


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 12:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Man kan ikke sammenligne industriproduktion og produktion af korn.
Ved landbrugsafgrøder er det økonomien som sætter begrænsningerne. Der er ikke mangel på gødning, vand eller landbrugsjord.

Når den inflationskorrigerede korn pris er lav og produktionen af korn samtidigt stiger meget kraftigt, så er det fordi at kornet bogstavelig talt vælter op af jorden.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-04-2023 12:12
06-04-2023 14:54
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Man kan ikke sammenligne industriproduktion og produktion af korn.
Ved landbrugsafgrøder er det økonomien som sætter begrænsningerne. Der er ikke mangel på gødning, vand eller landbrugsjord.
.


Sikke noget vås. Siden hvornår er det ikke økonomien der sætter rammen for industrien? [faceplam]

Fail.

Ingen mangel på vand siger du?
Sikken virklighedfornægtelse.

"Climate change is making water scarcity worse. The impacts of a changing climate are making water more unpredictable. Terrestrial water storage – the water held in soil, snow and ice – is diminishing. This results in increased water scarcity, which disrupts societal activity."

https://www.unwater.org/water-facts/water-scarcity


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 15:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er ren skræmmekampagne, som du her henviser til.

Hvor er det lige præcist, at jorden er blevet mere ufrugtbar på p. g. a. GW?
06-04-2023 16:49
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Det er ren skræmmekampagne, som du her henviser til.

Hvor er det lige præcist, at jorden er blevet mere ufrugtbar på p. g. a. GW?


Tom snak, hvis du ikke kan dokumentere, at der ingen problemer er med ferskvandsforsyningen.

Og så kan du jo læse den rapport, jeg linkede til, istedet for at lukke varm luft ud.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 17:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvor er det lige præcist, at jorden er blevet mere ufrugtbar på p. g. a. GW?
06-04-2023 18:03
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Hvor er det lige præcist, at jorden er blevet mere ufrugtbar på p. g. a. GW?


Læs den rapport jeg har linket til ...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 18:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg vil gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?
06-04-2023 18:41
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg vil gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?


Så læs rapporten, eller evner du ikke?


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 19:09
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg vil gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?
06-04-2023 19:34
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg vil gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?


Så læs dog.Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 19:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg vil gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?

Jeg lytter ikke til dommedagsprofeter.
06-04-2023 21:13
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
[quote]Jørgen Petersen skrev:
Jeg vil gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?/quote]

Så læs artiklen.

Eller den her.

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01492-5


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 23:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg vil fortsat gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?
06-04-2023 23:35
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg vil fortsat gerne vide, hvor er det lige præcist er, at jorden er blevet mere ufrugtbar p. g. a. GW?


Hvad med du læser rapporterne?


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
06-04-2023 23:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der står ikke noget om hvor det lige præcist er at det bliver dårligere at drive landbrug.
07-04-2023 09:24
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
Jørgen Petersen skrev:
Der står ikke noget om hvor det lige præcist er at det bliver dårligere at drive landbrug.


https://theconversation.com/climate-change-is-affecting-crop-yields-and-reducing-global-food-supplies-118897


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
07-04-2023 11:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er ren skræmmekampagne. Resultaterne her står i skærende kontrast til det vi objektivt kan konstatere. I USA er der eksempelvis sket en meget kraftig stigning i produktionen af alle de vigtige afgrøder. Se nedenstående diagram.

Tilsvarende går man systematisk uden om den genvindst, som det har været for planteavlen i de norligt beliggende egne. Det er bl.a. Canada, Nordeuropa og det nordlige Asien.
Tilknyttet billede:

07-04-2023 11:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det sammen billede ser vi i Kina. I det nordlige Kina dyrker de i stor stil majs og i det sydlige dyrker de i stor stil ris. Resultaterne taler for sig selv.

Med andre ord så er der ikke grundlag for alle de skræmmekampagner, som vi hele tiden udsættes for i relation til planteavl.
Tilknyttet billede:

07-04-2023 18:21
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:https://theconversation.com/climate-change-is-affecting-crop-yields-and-reducing-global-food-supplies-118897

Typisk. Ingen data. Grundløs frygtsprængning.

Afskediget.

-------

Typical. No data. Groundless fear mongering.

Dismissed.
08-04-2023 00:18
Robert Wagner
★★★★★
(3726)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:https://theconversation.com/climate-change-is-affecting-crop-yields-and-reducing-global-food-supplies-118897

Typisk. Ingen data. Grundløs frygtsprængning.

Afskediget.

-------

Typical. No data. Groundless fear mongering.

Dismissed.


Fail.

Did you miss all the links to research articles?
Of course you did, it would be foolish to expect more from a troll like you.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten OAF - Ofte Anvendte Forkortelser:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Forkortelser i international klimadebat217-07-2009 19:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik